Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní zastupitelství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní zastupitelství"— Transkript prezentace:

1 Státní zastupitelství
Mgr. Matěj Papoušek Státní zastupitelství 3 části přednášky Trestní právo a orgány činné v trestním řízení Trestní řízení - obecná charakteristika Příklad jednoduchého trestního řízení Orgán veřejné žaloby

2 Trestní řízení Součást veřejného práva Trestný čin – právo hmotné
(x občanskoprávní a správní soudnictví) Trestný čin – právo hmotné Zák. 40/2009 Sb. Trestní zákoník Trestní řízení – právo procesní Upravuje především zák. č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád) Zák. č. 218/2003 Sb. (o soudnictví ve věcech mládeže) Zák. č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů Zák. č. 283/1993 Sb. O státním zastupitelství

3 Trestní zákoník Základní trestní předpis Účinný od 1. 1. 2010
Skládá se z: Obecné části Základní zásady trestního práva Obecná ustanovení (definice trestů atd.) Výkladová ustanovení (definice dalších pojmů) Zvláštní části Jednotlivé „skutkové podstaty“ Rozdělen na celkem XIII hlav podle chráněných objektů Např. § 140 vražda nebo § 417 ublížení parlamentáři Přechodná a závěrečná ustanovení

4 Trestní řád Základní procesní předpis trestního práva
Zákon pochází z roku 1961! Upravuje „postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.“ (§1 TŘ) Mnohokrát novelizován Struktura dosti komplikovaná – kvůli novelizacím a zaváděním nových typů řízení do původního kodexu (mluví se o novém)

5 Orgány činné v trestním řízení
Policejní orgán Policie ČR GIBS – generální inspekce bezpečnostních sborů Pověřené orgány Vězeňské služba ČR Pověřené orgány Vojenská policie ČR Pověřené orgány BIS; ÚZSI; Vojenského zpravodajství Pověřené orgány Celní správy ČR Státní zastupitelství Soud

6 Policie ČR – organizační složky
Policejní prezidium Celostátní útvary Kriminalistický ústav Praha Národní protidrogová centrála Cizinecká policie Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Útvar pro ochranu ústavních činitelů Útvar rychlého nasazení Krajská ředitelství policie Územní odbory Obvodní oddělení PČR Dopravní inspektorát SKPV – odbor obecné kriminality Oddělení obecné kriminality Oddělení hospodářské kriminality

7 Policie ČR – struktura KŘP-P

8 Místní příslušnost Kde se bude jednat (vyšetřovat, dozorovat, soudit)?
§ 18 trestního řádu: Odst. 1: Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán Odst. 2: Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

9 Místní příslušnost Obecná místní příslušnost

10 Věcná příslušnost U kterého stupně soudu se bude věc soudit?
Soustava státních zastupitelství kopíruje věcnou příslušnost soudů Obecná příslušnost v prvním stupni je daná okresním soudům Krajský soud koná v prvním stupni: Pokud zákon stanoví trest min. 5 let Vyjmenované TČ, i když je trest i pod 5 let Zabití, vraždy novorozence, … TČ v souvislosti s investičními nástroji na regulovaném trhu (akcie na burzách) TČ týkající se pravidel hospodářské soutěže Sabotáže, vyzvědačství…

11 Soustava státního zastupitelství
Kopíruje soudní soustavu v ČR 4 stupně Okresní státní zastupitelství Př. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu I. Městské státní zastupitelství v Brně Krajská státní zastupitelství Městské státní zastupitelství v Praze Vrchní státní zastupitelství V Praze a Olomouci Nejvyšší státní zastupitelství

12 Městské státní zastupitelství v Brně

13 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

14 Nejvyšší státní zastupitelství

15

16 Státní zastupitelství
Upraveno v č.l. 80 Ústavy ČR Součást moci výkonné Zák. č. 283/1993 Sb. O státním zastupitelství Vyhl. č. 23/1994 Sb. O jednacím řádu státního zastupitelství Další předpisy a obecně závazné pokyny NSZ Organizační složka státu - § 3 zák. 219/2000 Sb. o majetku ČR Není právnickou osobou Je účetní jednotkou „Nadřízeným orgánem“ je Ministerstvo spravedlnosti

17 Státní zastupitelství - působnost
Definuje § 4 zák. o státním zastupitelství Odst. 1 a) Je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkony vyplývající z tr. Řádu, b) Vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována svoboda, c) Působí v jiném než trestním řízení, (civilní působnost SZ) d) Vykonává další úkony, stanoví-li tak zvláštní zákon Odst. 2 … podílí se na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.

18 Role státního zástupce
V přípravném řízení Garantem zákonnosti přípravného řízení Dozor nad úkony policejního orgánu Může policejnímu orgánu dávat závazné pokyny Může sám vést vyšetřování Může jako jediný podat obžalobu V řízení před soudem Je stranou sporu (kontradiktornost tr. řízení) Vystupuje na straně veřejného zájmu chráněného zákonem (tedy ne státu) Navrhuje důkazy v neprospěch (ale může i ve prospěch obžalovaného!)

19 Stádia trestního řízení
Přípravné řízení Prověřování Vyšetřování Řízení před soudem Předběžné projednání obžaloby Hlavní líčení Řízení o opravných prostředcích Vykonávací řízení

20 Stádia trestního řízení
Zdroj:

21 Významné okamžiky trestního řízení
Zahájení úkonů trestního řízení (prověřování) Zahájení trestního stíhání (obvinění) Obžaloba (konec přípravného řízení) Právní moc rozhodnutí soudu Vykonatelnost rozhodnutí Nástup trestu Výkon trestu (osvědčení)

22 V soudní síni

23 Přípravné řízení Vede příslušný policejní orgán Může být užito: Vazby
Odnětí věci Zajištění Peněžních prostředků na účtu u banky Cenných papírů Nemovitosti Domovní a osobní prohlídka Zadržení a otevření zásilek, jejich změna a sledování Odposlech a záznam telekomunikačního provozu Předběžná opatření

24 Přípravné řízení Jednota žalovaného skutku
Právní kvalifikace se může měnit Pokud se jedná o dalším skutku, je třeba pro něj sdělit obvinění Možná nutná obhajoba Případné uvalení vazby na obviněného Provádění neopakovatelných úkonů

25 Řízení u soudu Předběžné projednání obžaloby Hlavní líčení
Následuje po podání obžaloby Soud posuzuje obžalobu – zda je podkladem pro další řízení Hlavní líčení Nejdůležitější část trestního řízení Rozhoduje se o vině a trestu obžalovaného Provádí se dokazování Zásada vyšetřovací Zásada volného hodnocení důkazů Zásada veřejnosti Stálá přítomnost všech členů senátu Státní zástupce je procesní stranou

26 Konec řízení u soudu Soud vyhlásí rozsudek – odsuzující, zprošťující
Soud může také Zastavit trestní stíhání Přerušit trestní stíhání Postoupit věc jinému příslušenému orgánu (nejčastěji přestupek) Podmínečně odložit trestní stíhání Odvolací řízení Rozhoduje „nadřízený“ soud – vyhoví nebo jej zamítne Soud prvního stupně je vázán právním názorem soudu odvolacího

27 Řízení o opravných prostředcích
Odvolání – proti rozsudku Stížnost – proti usnesení V přípravném řízení rozhoduje o stížnostech proti postupu Policejního orgánu státní zástupce Odpor – u vydaného trestního příkazu Dovolání Stížnost pro porušení zákona Obnova řízení

28 Opravné prostředky Po rozhodnutí soudu v prvním stupni lze podat odvolání (do 8 dnů od doručení) – odkladný účinek Odvolání proti rozhodnutí: Okresního soudu – Krajský soud Krajského soudu – Vrchní soud Mimořádné opravné prostředky – nemají odkladný účinek Dovolání – Nejvyšší soud ČR Stížnost pro porušení zákona Obnova řízení (2 fáze) Může podat obžalovaný i státní zástupce (ve prospěch i v neprospěch)


Stáhnout ppt "Státní zastupitelství"

Podobné prezentace


Reklamy Google