Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní zastupitelství Orgán veřejné žaloby Mgr. Matěj Papoušek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní zastupitelství Orgán veřejné žaloby Mgr. Matěj Papoušek."— Transkript prezentace:

1 Státní zastupitelství Orgán veřejné žaloby Mgr. Matěj Papoušek

2 Trestní řízení  Součást veřejného práva  (x občanskoprávní a správní soudnictví)  Trestný čin – právo hmotné  Zák. 40/2009 Sb. Trestní zákoník  Trestní řízení – právo procesní  Upravuje především zák. č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád)  Zák. č. 218/2003 Sb. (o soudnictví ve věcech mládeže)  Zák. č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů  Zák. č. 283/1993 Sb. O státním zastupitelství

3 Trestní zákoník  Základní trestní předpis  Účinný od 1. 1. 2010  Skládá se z: 1) Obecné části  Základní zásady trestního práva  Obecná ustanovení (definice trestů atd.)  Výkladová ustanovení (definice dalších pojmů) 2) Zvláštní části  Jednotlivé „skutkové podstaty“  Rozdělen na celkem XIII hlav podle chráněných objektů  Např. § 140 vražda nebo § 417 ublížení parlamentáři 3) Přechodná a závěrečná ustanovení

4 Trestní řád  Základní procesní předpis trestního práva  Zákon pochází z roku 1961!  Upravuje „postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.“ (§1 TŘ)  Mnohokrát novelizován  Struktura dosti komplikovaná – kvůli novelizacím a zaváděním nových typů řízení do původního kodexu  (mluví se o novém)

5 Orgány činné v trestním řízení  Policejní orgán  Policie ČR  GIBS – generální inspekce bezpečnostních sborů  Pověřené orgány Vězeňské služba ČR  Pověřené orgány Vojenská policie ČR  Pověřené orgány BIS; ÚZSI; Vojenského zpravodajství  Pověřené orgány Celní správy ČR  Státní zastupitelství  Soud

6 Policie ČR – organizační složky  Policejní prezidium  Celostátní útvary  Kriminalistický ústav Praha  Národní protidrogová centrála  Cizinecká policie  Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV  Útvar pro odhalování organizovaného zločinu  Útvar pro ochranu ústavních činitelů  Útvar rychlého nasazení  Krajská ředitelství policie  Územní odbory  Obvodní oddělení PČR  Dopravní inspektorát  SKPV – odbor obecné kriminality  Oddělení obecné kriminality  Oddělení hospodářské kriminality

7 Policie ČR – struktura KŘP-P

8 Místní příslušnost  Kde se bude jednat (vyšetřovat, dozorovat, soudit)?  § 18 trestního řádu: Odst. 1: Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán Odst. 2: Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

9 Místní příslušnost

10 Věcná příslušnost  U kterého stupně soudu se bude věc soudit?  Soustava státních zastupitelství kopíruje věcnou příslušnost soudů  Obecná příslušnost v prvním stupni je daná okresním soudům  Krajský soud koná v prvním stupni:  Pokud zákon stanoví trest min. 5 let  Vyjmenované TČ, i když je trest i pod 5 let  Zabití, vraždy novorozence, …  TČ v souvislosti s investičními nástroji na regulovaném trhu (akcie na burzách)  TČ týkající se pravidel hospodářské soutěže  Sabotáže, vyzvědačství…

11 Soustava státního zastupitelství  Kopíruje soudní soustavu v ČR  4 stupně  Okresní státní zastupitelství  Př. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu I.  Městské státní zastupitelství v Brně  Krajská státní zastupitelství  Městské státní zastupitelství v Praze  Vrchní státní zastupitelství  V Praze a Olomouci  Nejvyšší státní zastupitelství

12 Městské státní zastupitelství v Brně

13 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

14 Nejvyšší státní zastupitelství

15

16 Státní zastupitelství  Upraveno v č.l. 80 Ústavy ČR  Součást moci výkonné  Zák. č. 283/1993 Sb. O státním zastupitelství  Vyhl. č. 23/1994 Sb. O jednacím řádu státního zastupitelství  Další předpisy a obecně závazné pokyny NSZ  Organizační složka státu - § 3 zák. 219/2000 Sb. o majetku ČR  Není právnickou osobou  Je účetní jednotkou  „Nadřízeným orgánem“ je Ministerstvo spravedlnosti

17 Státní zastupitelství - působnost  Definuje § 4 zák. o státním zastupitelství Odst. 1 a) Je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkony vyplývající z tr. Řádu, b) Vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována svoboda, c) Působí v jiném než trestním řízení, (civilní působnost SZ) d) Vykonává další úkony, stanoví-li tak zvláštní zákon Odst. 2 … podílí se na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.

18 Role státního zástupce  V přípravném řízení  Garantem zákonnosti přípravného řízení  Dozor nad úkony policejního orgánu  Může policejnímu orgánu dávat závazné pokyny  Může sám vést vyšetřování  Může jako jediný podat obžalobu  V řízení před soudem  Je stranou sporu (kontradiktornost tr. řízení)  Vystupuje na straně veřejného zájmu chráněného zákonem (tedy ne státu)  Navrhuje důkazy v neprospěch (ale může i ve prospěch obžalovaného!)

19 Stádia trestního řízení  Přípravné řízení  Prověřování  Vyšetřování  Řízení před soudem  Předběžné projednání obžaloby  Hlavní líčení  Řízení o opravných prostředcích  Vykonávací řízení

20 Stádia trestního řízení Zdroj: www.nsz.cz

21 Významné okamžiky trestního řízení  Zahájení úkonů trestního řízení (prověřování)  Zahájení trestního stíhání (obvinění)  Obžaloba (konec přípravného řízení)  Právní moc rozhodnutí soudu  Vykonatelnost rozhodnutí  Nástup trestu  Výkon trestu  (osvědčení)

22 V soudní síni

23 Přípravné řízení  Vede příslušný policejní orgán  Může být užito:  Vazby  Odnětí věci  Zajištění  Peněžních prostředků na účtu u banky  Cenných papírů  Nemovitosti  …  Domovní a osobní prohlídka  Zadržení a otevření zásilek, jejich změna a sledování  Odposlech a záznam telekomunikačního provozu  Předběžná opatření

24 Přípravné řízení  Jednota žalovaného skutku  Právní kvalifikace se může měnit  Pokud se jedná o dalším skutku, je třeba pro něj sdělit obvinění  Možná nutná obhajoba  Případné uvalení vazby na obviněného  Provádění neopakovatelných úkonů

25 Řízení u soudu  Předběžné projednání obžaloby  Následuje po podání obžaloby  Soud posuzuje obžalobu – zda je podkladem pro další řízení  Hlavní líčení  Nejdůležitější část trestního řízení  Rozhoduje se o vině a trestu obžalovaného  Provádí se dokazování  Zásada vyšetřovací  Zásada volného hodnocení důkazů  Zásada veřejnosti  Stálá přítomnost všech členů senátu  Státní zástupce je procesní stranou

26 Konec řízení u soudu  Soud vyhlásí rozsudek – odsuzující, zprošťující  Soud může také  Zastavit trestní stíhání  Přerušit trestní stíhání  Postoupit věc jinému příslušenému orgánu (nejčastěji přestupek)  Podmínečně odložit trestní stíhání  Odvolací řízení  Rozhoduje „nadřízený“ soud – vyhoví nebo jej zamítne  Soud prvního stupně je vázán právním názorem soudu odvolacího

27 Řízení o opravných prostředcích  Odvolání – proti rozsudku  Stížnost – proti usnesení  V přípravném řízení rozhoduje o stížnostech proti postupu Policejního orgánu státní zástupce  Odpor – u vydaného trestního příkazu  Dovolání  Stížnost pro porušení zákona  Obnova řízení

28 Opravné prostředky  Po rozhodnutí soudu v prvním stupni lze podat odvolání (do 8 dnů od doručení) – odkladný účinek  Odvolání proti rozhodnutí:  Okresního soudu – Krajský soud  Krajského soudu – Vrchní soud  Mimořádné opravné prostředky – nemají odkladný účinek  Dovolání – Nejvyšší soud ČR  Stížnost pro porušení zákona  Obnova řízení (2 fáze)  Může podat obžalovaný i státní zástupce (ve prospěch i v neprospěch)


Stáhnout ppt "Státní zastupitelství Orgán veřejné žaloby Mgr. Matěj Papoušek."

Podobné prezentace


Reklamy Google