Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podstata a role BDg v ČR Projekt OP LZZ CZ 1.04/5.01.01/77.00070 PRAHA 17. – 18. 5. 2012 PhDr. Jiří Král Tento projekt je financován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podstata a role BDg v ČR Projekt OP LZZ CZ 1.04/5.01.01/77.00070 PRAHA 17. – 18. 5. 2012 PhDr. Jiří Král Tento projekt je financován."— Transkript prezentace:

1 Podstata a role BDg v ČR Projekt OP LZZ CZ 1.04/5.01.01/77.00070 PRAHA 17. – 18. 5. 2012 PhDr. Jiří Král kral1911@seznam.cz Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 OBSAH: 1. Vznik a historie BDg ve veřejných službách zaměstnanosti 2. Legislativní zakotvení BDg 3. Vytvoření sítě BDg v rámci SSZ 4. BDg jako poradenský systém 5. BDG jako služba klientovi 6. Jak dál?

3 První kroky 1990 Písek, 2000 Olomouc - semináře o zkušenostech, organizaci a zabezpečení BDg ve Francii. Semináře vedl PhDr.Remy Lecolazet, odborník CIBC Chambery. Zúčastnilo se jich cca 60 psychologů a kariérových poradců Správy služeb zaměstnanosti MPSV (SSZ). Následovala studijní stáž 14 specialistů v CIBC Chambery. Ve spolupráci s odborem poradenství a s pomocí ostatních stážistů ze Chambery zpracovali PhDr. Jiří Král a PhDr. Josef Opočenský návrh organizačního, metodického a technického zabezpečení BDg ve veřejných službách zaměstnanosti. Tento návrh byl přijat a realizován. V letech 2000 – 2003 byl realizován projekt PHARE 2000 „Rozvoj BDg a návazného poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu práce v regionu Severozápad“. Součástí projektu bylo kromě metodických prací a školení i realizace 420 bilančních diagnostik pro klienty a seminář pro potencionální uživatele metody BDg z oblasti podnikové sféry.

4 CO JE BDg? Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka při hledání alternativ jeho uplatnění.

5 BDg v kontextu psychologie práce KLIENT PRACOVNÍ ČINNOST Psychologie práce Bilanční diagnostika

6 LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ BDg Usnesení vlády ČR ze dne 5. 5. 1999 č. 418 o národním plánu zaměstnanosti se v opatření č I.8. ukládá: „Realizovat jednotnou celorepublikovou funkční síť bilančně diagnostických pracovišť.“ Usnesení vlády ČR ze dne 23. 6. 1999 č. 640 se v bodu 2. ukládá „Do 31. 12. 2000 zabezpečení funkční sítě bilančně diagnostických pracovišť pro optimální sladění požadavků trhu práce s reálnými možnostmi uchazečů o zaměstnání.“ Oznámení vrchního ředitele SSZ č. 3. následně rozpracovává uvedená usnesení vlády a zřizuje síť bilančně diagnostických pracovišť pro zajištění potřeb veřejných služeb zaměstnanosti.

7 Zřízení sítě BDg Oznámením vrchního ředitele SSZ č. 3. byla zřízena v každém kraji ČR metodická pracoviště BDg dvou typů – tzv. zdrojová a podpůrná, stanoveny jejich úkoly v systému BDg, materiální a personální zabezpečení. Vztah mezi pracovišti nebyl hierarchický, ale nanejvýš kolegiální, se snahou o zabezpečení úkolů v daném územním celku V čele každého stál odborný poradce – psycholog Metodickým řízením celé sítě bylo pověřeno pracoviště ÚP Děčín

8 Úkoly metodických pracovišť průběžné ověřování metodiky bilanční diagnostiky pracovišť supervizní činnost při interpretacích diagnostických technik ve spádové oblasti návrhy a aplikace nových metod odborná pomoc bilanční diagnostiky pracovištěm při ÚP ve spádové oblasti pomoc při sestavování dohod uzavíraných mezi ÚP a externími institucemi zajišťujícími bilančně diagnostické služby včetně kontroly jejich obsahu informační servis pro externí bilančně diagnostická pracoviště kontrola konkrétních odborných výstupů činností externích institucí zabezpečujících bilančně diagnostické služby pro potřeby ÚP (souvisící s personálním, technickým a metodickým vybavením) průběžné sledování odborné připravenosti pracovníků poskytujících služby v oblasti bilanční diagnostiky na spádových bilančně diagnostických pracovištích ÚP (návrhy na školení, odborné konzultace apod.).

9 CHARTA KVALITY – základní dokument 1.Struktura a organizace BDg – je plně přizpůsobena potřebám BDg a to v prostorovém uspořádání a vybavení. Personální vybavení plně odpovídá potřebám BDg a je v souladu s metodikou. Všechny používané prostředky, testy, metodické pomůcky, softwarové vybavení atd. jsou pouze legálního původu. Nositel BDg je otevřen širokému okolí odkud čerpá nejnovější poznatky a sám dává k dispozici aktuální dokumentární zdroje.

10 2. Lidské zdroje – Za odborné zpracování BDg je zodpovědný psycholog, který úzce spolupracuje s dalšími odborníky. Cílem BDg je vždy klient, v zájmu nositele BDg je neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb a to především neustálým vzděláváním všech zúčastněných, aktivním získáváním nejnovějších poznatků a účastí na odborných akcích týkajících se BDg.

11 3. Klientela BDg – Nositel BDg je povinen chránit všechny údaje o klientovi a pracovat vždy podle etických norem, kodexu psychologa v SSZ a kodexu poradce. Při provádění BDg je nositel povinen přísně dbát všech zákonných norem a právních úprav. 4. Nositel BDg má vždy poradní a podpůrnou roli, klient je aktivním prvkem BDg. 5. Prováděná BDg musí být u každého klienta výrazně individuální.

12 6. Pro každého klienta musí být stanoven reálný akční plán profesního uplatnění klienta. Klient musí být se závěry a akčním plánem srozumitelně seznámen včetně časových předpokladů a dílčích aktivit. Klient sám nese zodpovědnost za realizaci akčního plánu. 7. Závěrečná zpráva musí odpovídat požadavkům metodiky. Závěrečná zpráva je majetkem klienta a může být využita pouze v jeho prospěch a s jeho souhlasem.

13 8. BDg může být předmětem odborné a věcné kontroly pro zlepšování kvality procesu. Kontrolu může provádět pouze subjekt v souladu s metodikou. 9. Nositel BDg je povinen neustále dodržovat kvalitu poskytované služby. BDg je především a pouze poradenský proces a služba klientovi.

14 Klient BDg Klientem BDg může být každý, kdo chce nebo potřebuje změnu v oblasti kariérového uplatnění. Prvotní záměr realizace BDg – služby zaměstnanosti Později využití pro zaměstnavatelské subjekty (AGC-Sklo union, DP Most, Severočeská rafinerská a další)

15 KLIENT BDg

16 SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU BDg V roce 2007 byl de facto zlikvidován odbor poradenství na SSZ V roce 2010 bylo zcela nelogicky změněno Oznámení č. 3 a MPSV ustoupilo od kvalitativního prověřování žadatelů a udílení oprávnění pro poskytování BDg pro SSZ Nebyl dořešen systém vzdělávání poskytovatelů a uživatelů BDg MPSV (SSZ) zcela rezignoval na metodické řízení BDg Z toho plyne, že službu BDg nabízejí mnohé komerční organizace bez jakékoli kontroly a odborného zabezpečení, které často vydávají za BDg zcela obskurní projekty Není sledováno využívání dat získaných z BDg pro rozvoj systému i případné ovlivňování politiky zaměstnanosti

17 Děkuji Vám za pozornost a prosím případné dotazy Jiří Král


Stáhnout ppt "Podstata a role BDg v ČR Projekt OP LZZ CZ 1.04/5.01.01/77.00070 PRAHA 17. – 18. 5. 2012 PhDr. Jiří Král Tento projekt je financován."

Podobné prezentace


Reklamy Google