Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : D Ř E V Ě N Á O K N A - h

2 Konstrukce oken a balkónových dveří
DIN udává průřezy profilů pro jednoduchá i zdvojená okna a balkónové dveře. Tyto průřezy profilů slouží jako základ konstrukce oken a balkónových dveří. Rozeznáváme konstrukci oken : s křídlem otevíravým, otevíravým a sklápěcím, zvedacím otevíravým, zvedacím posuvným, kyvným, otočným, sklápěcím, vyklápěcím a dvojitým deštěným.

3 Konstrukce oken a balkónových dveří
Průřez profilu 68 / 78

4 Konstrukce oken a balkónových dveří
Průřez profilu : 44 / 78 – 44 a 44 /

5 Konstrukce oken a balkónových dveří
Sloupek, poutec okna

6 Okna a balkónové dveře s otevíravým křídlem
Okna s otevíravým křídlem bývají jednoduchá nebo zdvojená, s jedním , dvěma či více křídly. Okno s dvěma křídly má zpravidla středovou naléhávku a klapačku. Okno se třemi křídly bývá rozděleno jedním nebo dvěma sloupky. Má-li pouze jeden sloupek, tvoří tento sloupek naléhávku pro jedno křídlo a zároveň slouží k upevnění kování (závěsů). Závěsy pro otevíravá okna se šroubují, zapouštějí nebo zavrtávají. Naproti kování, tj. na straně, která se otevírá, je připevněn uzávěr, např. rozvora, jazýček, třícestný uzávěr apod. Uvádí se do pohybu okenní kličkou. Otevíravé křídlo by mělo být při otevření zajištěno proti náporu větru, např. pomocí okenní rozpěry zabudované v horní polodrážce.

7 Okna a balkónové dveře s otevíravým křídlem
Balkónové dveře s otevíravým křídlem jsou konstruovány a fungují podobně jako okno tohoto typu. Dveře slouží přístupu na balkón a na terasu.

8 Okna a balkónové dveře s otevíravým křídlem

9 Okna a balkónové dveře s otevíravým křídlem
A – Na místě vnějšího srazu křídel se nechává spára o šířce 1 mm. Spára zabraňuje kapilárnímu působení při dešti a vyrovnává tlak v polodrážce.

10 B – Důležité je kvalitní napojení na
vnější plochu balkónu. B Balkónové dvoukřídlé dveře s otevíravým křídlem a s otevíravým a sklápěcím křídlem

11 Okna a balkónové dveře s otevíravým a sklápěcím křídlem
Okno s otevíravým a sklápěcím křídlem představuje kombinaci obou těchto typů. V otevřené poloze se dá okno snadno čistit. Je-li sklopné směrem dovnitř, odchází spotřebovaný vzduch horním otvorem, zatímco čerstvý vzduch proudí po obou stranách z venku dovnitř. Okno ve sklopené poloze chrání vnitřek místnosti proti povětrnostním vlivům lépe než např. okno s otvíravým či otočným křídlem.

12 Okna a balkónové dveře s otevíravým a sklápěcím křídlem
Ve sklopeném stavu přidržuje křídlo horní rozpěra, je-li zavřené, drží jej ložisko rozpěry. Horní rozpěra je u zavřeného okna většinou v polodrážce.

13 Okna a balkónové dveře s otevíravým a sklápěcím křídlem
Brzdící zařízení zabraňuje tomu, aby se sklopné okno při průvanu zabouchlo. Křídlo je v obou dolních rozích umístěno v ložiscích. Zajištění proti zdvižení v dolní části postranní polodrážky způsobuje, že sklopné křídlo nemůže zvenčí otevřít nikdo nepovolaný. Okno se většinou zavírá pomocí dvou či třícestného hranového uzávěru. Ten může být umístěn na jedné straně, na dvou či třech stranách, anebo po celém obvodu křídla. Uzávěr tiskne křídlo pevně k okennímu rámu.Zavírání se uvádí do chodu okenní kličkou, olivou nebo rozvorou. Kování i konstrukce otevíravých a sklápěcích balkónových dveří jsou shodné jako u okna téhož typu. Průřezy dveřních rámů mají větší rozměry a spodní naléhávka je provedena poněkud odlišně než okenní. Dveře mohou sloužit opět jako vstup na terasu nebo balkón.

14 Okna a balkónové dveře s otevíravým a sklápěcím křídlem
Řez B-B

15 Kování okna s otevíravým a sklápěcím křídlem

16 Dvojitá deštěná okna Dvojité deštěné okno se zpravidla skládá ze dvou jednoduchých oken, mezi nimiž je určitá vzdálenost a která jsou zabudována v zárubni a navzájem oddělena. Větrání a odvětrávání probíhá stejně jako u okna s otevíravým křídlem. Vzhledem k velké vzdálenosti obou skel má zavřené okno velmi dobré zvukově izolační schopnosti. Dvojité deštěné okno se proto používá především jako okno izolující proti zvuku. Ve velkém prostoru mezi oběma skly dochází k cirkulaci vzduchu, která způsobuje, že tepelně izolační schopnost je nižší než u okna s dvojitým zasklením.

17 Okna a balkónové dveře se zvedacím a otevíravým křídlem
Tento typ oken a dveří je možno otevřít otáčením pouze ve zvednuté poloze. U těchto konstrukcí je otevíravé křídlo zapuštěno ve spodní vodorovné části okenního rámu do konického profilu, do sedlové hřebenové kolejničky. Křídlo je tak ve spodním dílu zvláště dobře utěsněno. Okno se zvedá a spouští pomocí ruční páky zvedacího závěsu, jenž je zabudován na svislých profilech křídlového rámu (na straně závěsu). Oba speciální závěsy mají prodloužený čep. Naproti závěsové straně je umístěno podélné zavírání. U širších křídel se v horní části instaluje také příčné zavírání. Ke zvedání a přitisknutí křídla slouží úchytky. V otevřené poloze může být okno fixováno přidržovacím mechanismem. Dveře se zvedacím a otevíravým křídlem se používají hlavně u balkónů a teras. U těchto dveří se téměř vždy uplatňuje namísto běžné sedlové kolejničky široká krycí sedlová kolejnička s prahem, která chrání spodní část okenního rámu před poškozením při provozu.

18 Okna s kyvným křídlem Kyvná křídla jsou po stranách středově uložena v závěsech. Spodní díl křídla se pohybuje směrem ven, horní část směrem dovnitř. Tento typ se používá hlavně u velkoplošných oken. Větrání probíhá dvěma cestami: Horní mezerou odchází použitý vzduch a současně proudí dolní mezerou dovnitř vzduch čerstvý. Jsou-li však tato okna umístěna na jižní nebo jihovýchodní straně budovy, může se při otevřeném okně dostat do místnosti teplý vzduch stoupající po fasádě a způsobit nahromadění tepla.

19 Okna s kyvným křídlem Křídlo se otáčí kolem své horizontální středové osy o 180°, takže vnější plochu skla je možno čistit zevnitř. V této poloze lze také při spuštěných roletách či žaluziích stejnoměrně a bez průvanu větrat. Napůl otevřená kyvná křídla chrání poměrně dobře místnost proti vniknutí deště.

20 Okna s kyvným křídlem Kyvné křídlo může být až 2600 mm široké a stejně tak vysoké. Hmotnost může dosahovat až 150 kg. Střed otáčení leží většinou ve středu, tedy v bezprostřední blízkosti osy těžiště. Rolety a žaluzie připevněné před kyvným oknem brání otevření okna, jsou-li stažené.

21 Okna s kyvným křídlem

22 Okna s kyvným křídlem Pokud mají mít okna s kyvným křídle odpovídající zařízení k zatemnění nebo ochraně před slunečním zářením a pohledem zvenčí, mohou se kyvná křídla konstruovat s dvojitým či izolačním zasklením. U dvojitého zasklení vede žaluzie mezi oběma skly, v případě izolačního zasklení je umístěna mimo skla. Při obou způsobech konstrukce je křídlo přetíženo. Tomu je možno zabránit protiváhou, zabudovanou v dolním vlysu křídla. K zavírání slouží centrální uzávěr, uváděný do chodu ruční kličkou. Uzávěrové tyče po celém obvodu křídla jsou zafrézovány do polodrážky. Při šířce křídla nad 2000 mm má středové zavírání křídlo pevně tisknout k okennímu rámu.

23 Ložisko okna s kyvným křídlem

24 Okna s otočným křídlem U oken tohoto typu se křídlo otáčí kolem svislé osy Okno s otočným křídlem tak odpovídá oknu s kyvným křídlem otočným o 90°. Osa otáčení leží zpravidla ve středu křídla. Může však probíhat také mimostředově. Maximální povolená hmotnost křídla je 175 kg, plocha 4m2. Při otevřeném okně je větrání nepravidelné, ochrana před deštěm nedostatečná a zvuk proniká do místnosti bez překážek. Výhodou tohoto typu okna je, že ve srovnání se stejně velkým otevíravým oknem zasahuje v otevřené poloze do místnosti pouze poloviční nebo menší šířkou.

25 Okna s otočným křídlem Křídlo se otevírá dovnitř buď vpravo, anebo vlevo. Otočné křídlo je uloženo v horním a spodním otočném ložisku (závěsu). Toto uložení dovoluje otáčení až téměř o 180°. V otočném ložisku je umístěno zařízení, jímž lze křídlo v různých polohách aretovat. K zavírání se používá centrální uzávěr s klikou. Otočná křídla mají většinou izolační zasklení.

26 Okna se sklápěcím křídlem
Křídla tohoto typu mají závěsy dole a dole se také otvírají, buď směrem ven, anebo dovnitř. Používají se většinou v přidružených místnostech nebo jako okna nadsvětlíku. Větrání a odvětrávání je obdobné jako u oken s otevíravým sklápěcím křídlem ve sklopné poloze. Okna se sklápěcím křídlem, často označovaná také jako světlíková, lze při obou typech otevření jen obtížně činit. Jako ovládací kování slouží naložený nebo skrytě připevněný okenní ventilační uzávěr. Může být upevněn po straně nebo na horní příčné části křídla. Otvírací rozpěra se uvádí do chodu ruční pákou, kličkou, svislou zástrčí, hydraulickou pumpou nebo elektromotorem přes tyč. Speciální zařízení rozpěry přidržuje křídlo i při vichřici.

27 Okna s vyklápěcím křídlem
Křídla tohoto typu mají nosné kování nahoře a otvírají se nahoru směrem ven, anebo dovnitř. Křídlo otvírané ven chrání dobře proti dešti. Teplo stoupající po fasádě a hluk z ulice však mohou bez překážek pronikat do místnosti. Kromě toho je boční a spodní díl křídla nadměrně vystaven povětrnostním vlivům. Křídlo, které se otvírá dovnitř, chrání proti dešti nedostatečně, stoupající teplo ovšem neproniká do místnosti tak snadno. U obou typů otvírání proudí čerstvý vzduch zespoda. V každém případě je čištění okna velmi zatíženo. Kování a způsob otvírání a zavírání jsou stejné jako u oken se sklápěcím křídlem.

28 Ochrana povrchu u oken a balónových dveří
Povrchová ochrana nebo nátěr mají za úkol chránit dřevo před vlhkostí, znečištěním a tvořením skvrn a mají odrážet ultrafialové paprsky. Povrch by se měl snadno udržovat a barevně dotvářet okolní prostředí. Nátěry tak fungují jako ochrana před povětrnostními vlivy, ochrana dřeva i estetický prvek. Používají se transparentní i krycí nátěry. Na kvalitě nátěru je velkou měrou závislá doba životnosti okna i balkónových dveří.

29 Ochrana povrchu u oken a balónových dveří
Okna a dveře jsou rozměrově stálé a přesné stavební díly. Každá změna vlhkosti dřeva vede k bobtnání či sesýchání. Změnám vlhkosti je možno zabránit, jsou-li vrstvy nátěru dostatečně silné. Současně chrání silné vrstvy nátěru dřevo před napadením houbou. Před osazením okna či balkónových dveří mají mít vrstvy zasucha minimální tloušťku 30 μm, u krycích nátěrů 100 μm.

30 Ochrana povrchu u oken a balónových dveří
Všechny nátěry musí být dostatečně pigmentované, aby se snížila prostupnost ultrafialového záření, které rozrušuje povrch dřeva odbouráváním ligninu. Dřevo s transparentním nátěrem, které je vystaveno povětrnostním vlivům, vyžaduje častější úpravu než dřevo s nátěrem krycím. U krycích nátěrů mají další nátěry následovat za šest až osm let, u transparentních zhruba po dvou letech. Okna ani balkónové dveře nejsou nosnými stavebními díly. Proto pro ně normy nepředepisují chemickou ochranu dřeva. U oken a dveří, jež jsou zvláště ohroženy působením vlhkosti, je přesto vhodná např. impregnace, sloužící také jako ochrana proti modrání. Kvalita nátěru závisí na nátěrové hmotě, podkladu, snášenlivosti nátěru s těsněním a na provedení nátěru.

31 Požadavky na nátěrové hmoty
U nátěrových hmot se předpokládá snadné zacházení. Při prvním použití, tedy před zasklením,lze použít strojové postupy jako máčení a stříkání, při mezinátěru a konečném nátěru na stavbě se natírá ručně štětcem. Disperzní nátěry ředitelné vodou na bázi akrylu jsou mnohdy lepší než ostatní systémy, ale nevýhodou je, že déle schnou. Nátěry ředitelné vodou se proto používají téměř výlučně v provozu, méně často přímo na stavbě. Nátěry musí mít díky pigmentaci dostatečnou odolnost vůči ultrafialovému záření, aby dřevo nešedlo a nátěr se neodděloval od podkladu.

32 Požadavky na nátěrové hmoty
Předepsané tloušťky je třeba dosáhnout při co nejmenším počtu nátěrů. Nátěry mají být co nejsvětlejší, neboť světlé nátěry se při slunečním záření zahřívají podstatně méně než tmavé. Např. černý nátěr dosáhne teploty až 80°, bílý jen do 40°C. Všechny nátěrové vrstvy se navzájem musí dobře snášet. Výhodné jsou tzv. nátěrové systémy, u nichž je snášenlivost jednotlivých vrstev zaručena. Pokud je třeba natřít těsnění či těsnící profil, musí být zaručena vzájemná snášenlivost těsnění a nátěru.

33 Požadavky na nátěrové hmoty

34 13.11.2 Požadavky na nátěrový podklad u oken a balkónových dveří
Na dřevěný nátěrový podklad je kladena řada požadavků, které je třeba splnit, aby byla zaručena ochrana povrchu. Požadavky na nátěrový podklad Dřevo má obsahovat co nejméně pryskyřice, nemá být náchylné k praskání, struktura a jakost by měly být stejnoměrné. Dřevo musí mít vlhkost 12+2 (-3) % . U tropických listnatých stromů je nutno brzdící (inhibující) látky před základním nátěrem vyčistit kartáčem nebo zabránit jejich vystupováni na povrch pomocí základního nátěru s polyuretanovým lakem.

35 Požadavky na nátěrový podklad u oken a balkónových dveří
Všechny hrany a profily vystavené vnějším povětrnostním vlivům se musí zaoblit Zaoblení mají poloměr 2 a více mm. Odkapávací hrany drážek naopak nesmějí být zaobleny. Vodorovné profily musí být zkosené minimálně 15°, aby odváděly vodu. Všechny lepené dřevěné spáry musí být trvanlivě utěsněné. Všechna lepení musí odpovídat skupině zatížení D4. U oken s bílým nátěrem postačí skupina D3.

36 Požadavky na nátěrový podklad u oken a balkónových dveří
Povrch dřeva musí být bezvadně obroušený nebo jemně ohoblovaný. Dřevo musí mít před zasklením a definitivním připevněním kování bezbarvý či pigmentovaný základní nátěr a krycí nebo transparentní mezinátěr. Ocelová kování je třeba chránit proti korozi. Chemickou ochranu dřeva lze vynechat. Z těsnění nesmí vyčnívat žádné součásti, které by při natírání narušily jeho průběh, způsobily poruchy přilnavosti, změny barvy apod.

37 3.11.3 Požadavky na snášenlivost těsnění vůči nátěru
Snášenlivost vůči nátěru je pro použití určitého těsnění jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Těsnění je snášenlivé vůči nátěru, jestliže mezi těsněním, nátěrem a okolními materiály nevznikají žádné škodlivé vlivy. Je třeba rozlišovat mezi snášenlivostí vůči již existujícímu vytvrzenému nátěru, např. před zasklením, a snášenlivostí vůči následujícímu nátěru, např. konečnému. Jeden nátěr smí v zásadě překrývat těsnění jen na šířce 1 mm. To platí i pro těsnění, která jsou vůči danému nátěru snášenlivá.

38 Požadavky na snášenlivost těsnění vůči nátěru

39 Požadavky na snášenlivost těsnění vůči nátěru

40 13.11.4 Požadavky na provedení nátěru
Požadavky na provedení nátěru ovlivňují velkou měrou funkčnost nátěru Požadavky na provedení Požadavky na základní nátěr týkající se chemické a technické ochrany dřeva jsou u nás obvykle obsaženy v pokynech výrobce (ale např. v SRN v DIN ). Směrnice výrobce nátěru je nutno přesně dodržovat. Nátěr musí být nanášen ve vrstvách, které mají tloušťku doporučenou či předepsanou výrobcem. Před každým novým na vrstvy musí být podklad suchý. Existují nátěrové systémy, které dovolují nanést za jeden den více vrstev.

41 Požadavky na provedení nátěru
Druhý mezinátěr a jeden či dva konečné nátěry je nutno provést po osazení okna v předepsané lhůtě. Na rozdíl od obnovovacího nátěru smí při nátěru udržovacím mít starý nátěr jen malá poškození a musí být vhodný jako základ. Je-li starý nátěr poškozený, je zapotřebí jeho zbytky odstranit a základní nátěr připravit znovu.


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google