Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol2 Boloňský pracovní program 2007-09 Pracovní skupiny  Pracovní skupiny Zaměstnatelnost – U.K. Skupina pro hodnocení naplňování priorit 2007-2009 – Lotyšsko Sběr dat – spolupráce s EUROSTATEM a EUROSTUDENTEM  Koordinační skupiny Mobilita Soustavy kvalifikací – RE Celoživotní učení Sociální rozměr Externí rozměr Boloňského procesu

3 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol3 Boloňský pracovní program 2007-09 Výhled do roku 2010  Potvrdit probíhající proces  Zhodnotit situaci ve všech zemích  Udělat podrobnou inventuru v jednotlivých oblastech Boloňského procesu  Stanovit cíle do budoucna a vizi dalšího rozvoje EHEA po roce 2010- otevřený konzultační proces

4 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol4 Jak dál po roce 2010 - otevřený konzultační proces  Zapojení celé BFUG  Zapojení expertů a zájmových skupin ( stakeholders)  Organizovány semináře  Elektronická konzultace mezi akademickou veřejností (sekretariát)  Aktivity konzultativních členů – např. projekt RE – „University between Market and Humanism“ (zahajovací konference bude ve Štrasburku 20.-21.11.2007)  Sekretariát připraví návrh struktury pro zprávu 2009  Uskuteční se zasedání BFUG, které bude nad rámec obvyklých zasedání a které se bude výhradně zabývat tématem, jak dále po roce 2010

5 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol5 Jak dál po roce 2010 - nezávislé hodnocení Boloňského procesu 1999-2009  Bude organizováno nezávislé hodnocení Boloňského procesu 1999-2009 (vedle tradičního „stocktaking 2007-2009) podán projekt v rámci výzev EK Hodnocení zpracuje tým výzkumníků Výběr provede EK (financuje projekt), zadání určí BFUG. Zadání by mělo být připraveno do konce listopadu 2007 Ukončeno 2010

6 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol6 Účast ČR  Předsednictví BFUG v prvé polovině 2009 (souvisí s předsednictvím EU) Členství v užší skupině – BFUG Board (VII/2007 – XII/2009)  příprava Komuniké  příprava zprávy „Beyond 2010“  Konference ministrů v Leuvenu duben 2009 – spolupředsedá český ministr/česká ministryně  Pracovní skupiny Zaměstnatelnost (doc. Koubek) Soustavy kvalifikací (dr. Šťastná) Sociální rozměr (prof. Matějů)  Na národní úrovni – Národní tým a Bologna Experts

7 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol7 Uznávání  38 států (včetně Černé Hory) ratifikovalo Lisabonskou úmluvu o uznávání  Pokrok v naplňování Lisabonské úmluvy o uznávání, ECTS and DS  Praxe v Evropě ale není koherentní - přetrvávají problémy  Využívat principů Lisabonské úmluvy o uznávání při uznávání kvalifikací ze zemí mimo EHEA  ENIC/NARIC Analýza národních akčních plánů, jejich naplňování, skutečná implementace Lisabonské úmluvy o uznávání Šíření dobré praxe Ve spolupráci s ENIC/NARIC - BFUG vypracovat, jak zlepšit uznávání předchozího vzdělávání

8 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol8 ECTS  Konzultace týkající se aktualizace základních aspektů ECTS - ECTS Key Features- navázání na výstupy z učení, úroveň vzdělávání/učení a její deskriptory na národní úrovni Definice kreditu v souvislosti s výstupy z učení a studijní zátěží: „a quantified means of expressing the volume of learning based on the learning outcomes (associated with workload) achieved by an individual (average) learner at a specified level, linked to an appropriate national and international level/ cycle descriptor“ (Stephen Adam) členské země zaslaly EK své připomínky EK na základě těchto základních rysů bude rozpracovávat ve skupině 5 expertů a konzultantů „ECTS Guide“ a „Příručku“  Dokumenty budou BFUG předloženy ke konzultaci na březnovém zasedání BFUG v Lublani

9 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol9 Soustava kvalifikací  Ustavení koordinující skupiny pod vedením RE – vytváření národních soustav v souladu se zastřešujícím Rámcem kvalifikací pro EHEA přijatým v Bergenu 2005 Regionální semináře/konference Celoevropské semináře Speciální témata  Úkolem je spolupracovat s ENIC-NARIC, věnovat pozornost aktivitám okolo ECTS, DS, aktivitám týkajícím se zabezpečení kvality, spolupracovat s koordinující skupinou pro celoživotnímu učení a pro hodnocení dosažených výsledků.  Celoevropské fórum ve Štrasburku ve dnech 11.-12.10.2007  Tematikou se zabývá i EK – kompromisní návrh prošel v nedávné době Evropským parlamentem

10 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol10 Rámec kvalifikací - Soustavy kvalifikací  Rámec kvalifikací pro EHEA – 3 cykly studia + v závislosti na národním kontextu možnosti dílčích kvalifikací (terciární vzdělávání)  Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (EU) – 8 úrovní, které pokrývají celé spektrum od elementárního vzdělání po doktorské  Sektorové soustavy projekty EK, Tuning projekt (více než 100 evropských VŠ-dlouhodobě podporován EK)  Institucionální – programové LO pro jednotlivé kvalifikace LO pro komponenty studijních programů  Národní soustava kvalifikací – např. Irský a Novozélandský – 10 úrovní, které pokrývají celé spektrum vzdělávání Skotský – 12 úrovní, které pokrývají celé spektrum vzdělávání a další…..

11 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol11 Národní soustava kvalifikací (1)  Zákon o uznávání dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb.)- zakotvena Národní soustava kvalifikací  Vzniká soustava kvalifikací nižších stupňů  ČR je součástí EHEA – mezinárodní kompatibilita  ČR je členskou zemí EU – Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání/učení  Máme restrukturalizované programy- je třeba je vyhodnotit-výstupy z učení  Koordinace: MŠMT, AK-požadavky k akreditacím, reprezentace VŠ, zainteresované subjekty-jiná ministerstva, profesní skupiny, zaměstnavatelé, sociální partneři  Studie CSVŠ- vyhodnocení zahraničních rámců kvalifikací  Pracovní skupina Diskusní dokument – včetně harmonogramu Národní seminář (předběžně 8.1.2008)

12 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol12 Národní soustava kvalifikací (2)  Obecné deskriptory Dublinské deskriptory - zejména pro akademické účely - založeny na  výstupech z učení (LO),  osvojených kompetencích,  studijní zátěži - počtu ECTS kreditů v prvním a druhém cyklu; standardních rocích ve třetím cyklu  cyklu/úrovni Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení- více i pro praktické účely  Profil (odborný nikoliv profesní vs. akademický) – propojení se studijní zátěží – úrovní/ cyklem  Výstupy z učení  Studijní zátěž – ECTS (v závislosti na výstupech z učení)  Musí zůstat kompatibilní s oběma rámci na evropské úrovni – sebe- certifikace

13 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol13 Národní soustava kvalifikací (3)  Výstupy z učení, kredity i soustava kvalifikací jsou pouze nástroji, ne cíli!!!  Poskytuje informace uživatelům (školám, zájemcům o studium, studentům, zaměstanavatelům, …)  Informace a komparabilita v rámci EU a EHEA  Komunikace mimo Evropu – prostřednictvím rámce kvalifikací pro EHEA  Konzultace se všemi zainteresovanými subjekty – porozumění zaměstnavatelů i veřejnosti  Implicitně podporuje lepší zaměstnatelnost  Prostupnost a uznávání předchozího vzdělání (i mimo VŠ) – CŽV  Pomůže VŠ definovat jejich vlastní standardy kvality  Posun od výuky - učitel průvodcem na cestě k vědění - učící se student  A další…

14 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol14 Jednotlivé kroky (1) zpráva pracovní skupiny, Londýn 2007 Rozhodnutí začítZákon o uznávání dalšího vzdělávání, Aktualizace DZ 2008 Určení jednotlivých krokůúčel národní soustavy kvalifikací – diskusní dokument Organizace /koordinaceVytipovat zainteresované subjekty, ustavit pracovní skupinu,.. Design  Úrovně/cykly  Deskriptory pro jednotlivé úrovně  Profil  ECTS kredity Národní diskuseVšichni zainteresovaní

15 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol15 Jednotlivé kroky (2) zpráva pracovní skupiny, Londýn 2007 SchváleníNárodní úroveň – MŠMT - ??? Rozdělení úkolů v naplňování NSKMŠMT, VŠ (VOŠ), AK, ostatní Naplňování na úrovni instituce/programu Vytipovat zainteresované subjekty, ustavit pracovní skupinu,.. Naplnění kvalifikacemiAK Registr/databáze kvalifikací/studijních programů Sebe-certifikace s EHEA (Boloňský proces) a případná sebe-certifikace s EQF (EU) Pilotní projekt – účast mezinárodních expertů

16 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol16 Národní konference  8.1.2008 – velká zasedací místnost MŠMT, budova C  10 - 16 hodin  Jazyky: angličtina, čeština  Zasedání v plénu, bez pracovních skupin, diskuse se všemi účastníky k jednotlivým vystoupením  Hlavní řečníci: Stephen Adam – situace v Evropě + LOs očima učitele VŠ Eva Gönzi – zkušenost se zaváděním v Maďarsku Zástupce CSVŠ – zkušenosti dalších zemí + obecné národní deskriptory Zástupce NÚOV – NSK na nižších úrovních vzdělávání Zástupce VOŠ – pohled vyšších odborných škol  Účastníci: zástupci VŠ, ministerstev, CSVŠ, NÚOV, zaměstnavatelé, a další....

17 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol17  Další informace o národních soustavách kvalifikací a vývoji v Evropě na http://www.enic- naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=qf http://www.enic- naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=qf  Zmíněné materiály lze nalézt na www.bologna.msmt.cz – soustavy kvalifikací www.bologna.msmt.cz

18 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol18 Zabezpečení kvality  Aktivity E4 (ENQA, EUA, ESU, EURASHE) v uvádění Evropského registru kvality (European Quality Assurance Register (EQAR) do praxe  V Evropská fóra na téma zabezpečení kvality (např. listopadu 2007 v Římě)

19 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol19 Registr Agentur zabezpečujících kvalitu – EQAR (1)  Účel EQAR jasná a důvěryhodná informace o agenturách zabezpečujících kvalitu; zapojení zájmových skupin – VŠ, studenti, zaměstnavatelé, sociální partneři, ministerstva (pozorovatelé); Vstup pouze agentury, které splní předem daná kritéria – v souladu se Standards and Guidelines for Quality Assurance in EHEA – nezávislé hodnocení připravené na národní úrovni ; Splnění kritérií ENQA (Guidelines for national reviews of ENQA member agencies – schváleno výborem ENQA 21.9.2006 ) - členství v EQAR.  Cíle EQAR podpořit mobilitu studentů; zabránit v práci nedůvěryhodným agenturám; dát národním vládám možnost, aby si ponechaly výběr hodnotící agentury na vysoké škole (Dánsko); zlepšit kvalitu práce národních agentur a budovat mezi nimi vzájemnou důvěru.

20 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol20 Registr Agentur zabezpečujících kvalitu – EQAR (2)  Registr bude ustaven v Bruselu podle belgického práva jako nezisková organizace – dle belgického práva  musí mít Předsednictvo a Valné shromáždění - navrhování/ schvalování rozpočtu a hospodaření včetně sekretariátu. (ředitel + 0.5 adm. p.) Předsednictvo bude 4-členné – po 1 zástupci ENQA, EUA, EURASHE, ESU Valné shromáždění bude tvořeno E4, národními státy, konzultativními členy, sociálními partnery a dalšími zainteresovanými subjekty. Členství ve Valném shromáždění bude zpoplatněno. Valné shromáždění zvolí předsednictvo. Ustavující Valné shromáždění je plánováno na 4. března 2008.  1.červen 2008 - EQAR otevře možnost podat přihlášku  Září 2008 - Výbor registru vyhlásí prvé kolo přihlášek  Registr začne pracovat v říjnu 2008

21 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol21 Registr Agentur zabezpečujících kvalitu – EQAR (3)  Výbor registru – nominace 1. ledna 2008 zástupci E4 (po 2 z každé organizace) zaměstnavatelé (1 člen) sociální partneři (1 člen)  Na zasedání BFUG 2.10. v Lisabonu proběhly volby 5 pozorovatelů, zástupců BFUG zástupce ministerstva (nelze nominovat zástupce agentury zabezpečující kvalitu – střet zájmů) úloha pozorovatelů - kontrola (zda registr plní svoji funkci) přístup k dokumentům, nebudou rozhodovat 5 pozorovatelů - Rakousko, Irsko, Dánsko, Estonsko, Portugalsko  Mandát členů Výboru i pozorovatelů je 2-letý, s možností 3 znovuzvolení (tj. až 8 let)  Prvým úkolem bude určit pravidla pro podávání přihlášek do Registru

22 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol22 Vnímání reforem ve vysokém školství  „Flesh“ Eurobarometr - rychlé šetření mezi učiteli VŠ EU27+ HR, IS,NO,TU  Asi 5 700 učitelů, 1 800 VŠ  Vzhledem k metodice velmi diskutabilní relevance údajů  Otázky 1- názory na reformu struktur a systém zabezpečení kvality 2 – otevření evropských VŠ 3 – financování a řízení VŠ 4 – důvěra v zapojení několika subjektů (several bodies) do reformního procesu

23 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol23 Vnímání reforem ve vysokém školství (okruh 1) Otázky 1-Názory na reformu struktur a systém zabezpečení kvality Potřeba evropských standardů kvality – 82% (16%) ECTS ve všech programech – 80% (15%) Potřeba evropské známek kvality – 72% (24% - zejména UK) Bakalář je uplatnitelný v praxi – 49% (39%) 3-stupňové studium zlepšilo kvalitu vzdělávání 49% (40%) Bakalář by měl pokračovat v magisterském studiu než vstoupí na trh práce - 46% (49%) 3-stupňové studium zlepšilo kvalitu přípravy výzkumné práci – 44% (38%) Bylo by lepší zachovat starý systém – 32% (59%)  ČR – souhlasí - 28%, nesouhlasí 66%  Německo souhlasí - 53%, nesouhlasí 43%

24 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol24 Vnímání reforem ve vysokém školství (okruh 2) Otázky 2 – otevření evropských VŠ VŠ by se měly otevřít starším uchazečům – 87% (10%) Studijní programy by měly zahrnovat více „měkkých“ dovedností (komunikace, týmová práce,..) – 76% (20%) Více příležitostí pro „double degrees“ a „joint degrees“ – 70% (19% ) Studijní programy by měly více odrážet praxi – 70% (27%) Mobilita by měla být povinnou součástí kurikul doktorských SP 65% (27%)  ČR – souhlasí 94%, nesouhlasí 6%  U.K. - souhlasí 29%, nesouhlasí 52%  NL - souhlasí 42%, nesouhlasí 48 % Mobilita by měla být povinnou součástí kurikul všech studentů – 58% (38%) Podpora „double degrees“ a „joint degrees“ také na úrovni doktorských SP – 54% (29%)

25 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol25 Vnímání reforem ve vysokém školství (okruh 3) Otázky 3 – financování a řízení VŠ VŠ a společnost by měly na sebe více vzájemně reagovat – 91% (6%) Poplatky za studium by měly být doprovázeny systémem podpory pro znevýhodněné – 91% (6%) VŠ by měly mít možnost vybírat si studenty (i odmítnout) – 80% (12% ) VŠ potřebují lepší vnitřní řízení - 65% (27%) VŠ potřebují více autonomie – 75% (19%) Partnerství s průmyslem /podnikatelským sektorem posílí VŠ - 73% (21%) Více soukromých zdrojů pomůže VŠ získat příjmy navíc a zkvalitnit výkon – 73% (22%)  ČR – souhlasí 85%, nesouhlasí 12%  NO - souhlasí 36%, nesouhlasí 51%  DK - souhlasí 39%, nesouhlasí 52 % Poplatky za studium jsou pro VŠ přijatelné jako zdor dalších příjmů - 68% (26%) Konkurence mezi VŠ zvýší kvalitu - 68% (28%) VŠ by měly být financovány z veřejných zdrojů a ne hledat soukromé zdroje - 53% (40%) VŠ potřebují více „vedení“ (governance) od státu - 20% (75%)

26 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol26 Vnímání reforem ve vysokém školství (okruh 4) Otázky 4 – Důvěra v zapojení několika subjektů (several bodies) do reformního procesu Zapojení(plná/částečná důvěra/ (žádná důvěra) Mé vlastní fakulty – 59% / 34% /(4%) Vedení VŠ – 42% / 44% (7%) Národní konference rektorů/ národní reprezentace – 34% / 49% (9%) Evropská asociace univerzit - 22% / 50% (15%) Profesní asociace - 18 % / 56 % (19%) Evropská komise – 17% / 51 % (26%)  ČR – plná důvěra 19%, částečná důvěra 49%, žádná důvěra 28%  RO – plná důvěra 61%, částečná důvěra 30%, žádná důvěra 6%  IT – plná důvěra 59%, částečná důvěra 33%, žádná důvěra 6%  FI – plná důvěra 6%, částečná důvěra 64%, žádná důvěra 28%  DE – plná důvěra 3%, částečná důvěra 45%, žádná důvěra 47%  U.K. – plná důvěra 2%, částečná důvěra 54%, žádná důvěra 38% Národní regionální autority – 12% / 64% (19%) Soukromé podniky – 9% / 52 % (32 %)

27 22. listopadu 2007podklad pro Sněm Rady vysokých škol27  Informace na http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bo logna/ http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bo logna/ www.bologna.msmt.cz  Děkuji vám za pozornost ☺


Stáhnout ppt "Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google