Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška 4, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška 4, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A."— Transkript prezentace:

1 Přednáška 4, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A.
Vysoká škola finanční a správní

2 Mediální právo 1. Ústavní a mezinárodněprávní rámec
2. Sdělovací prostředky Tiskový zákon rozhlas/televize Internet 3. Regulační orgány, odpovědnost apod. 4. Reklama 5. Ochrana osobnosti, ochrana obchodní firmy, nekalá soutěž 6. Poskytování informací 7. Osobní údaje 8. Ostatní (obchodní tajemství, ochranné známky, domény)

3 Ochrana osobnosti Ochrana osobnosti (§11 – 16 Občanského zákoníku)
Generální klauzule - § 11: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Speciální klauzule: § 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Jsou nějaké vyjímky? ANO

4 Ochrana osobnosti (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

5 Ochrana osobnosti Ochrana § 13
(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (tj. morální – např. omluva) Je možno získat zadostiučinění v penězích? ANO, ALE: (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

6 Ochrana osobnosti Trvá ochrana i po smrti FO? ANO
§ 15 Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům. Odškodnění (§ 16) Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení OZ o odpovědnosti za škodu.

7 Obchodní firma zejm. § 8 a násl. Obchodního zákoníku Obchodní firma (dříve obchodní jméno) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou (FO pod svým jménem a příjmením) možnost přidat odlišující dodatek, pokud nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže součástí firmy PO je i dodatek označující jejich právní formu – např. a.s., s.r.o. Ale k odlišení firmy 2 podnikatelů nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. Ochrana: zdržení se a odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, zadostiučinění a to i v penězích, náhrada škody, uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného účastníka. § 19b Občanského zákoníku 1) Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. 2) Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích. 3) Odstavec 2 platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby.

8 Nekalá soutěž §44 – 54 Obchodního zákoníku Zákonná úprava:
§ 41 Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.

9 Nekalá soutěž Generální klauzule § 44:
(1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Speciální klauzule: Nekalou soutěží je zejména: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

10 Nekalá soutěž Klamavá reklama
(1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. (2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. (3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

11 Nekalá soutěž Klamavé označení zboží a služeb
(1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně. (2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku. (3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako například "pravý", "původní" apod. (4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.

12 Nekalá soutěž Vyvolání nebezpečí záměny je:
a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků), c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

13 Nekalá soutěž Parazitování na pověsti
Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. Porušení obchodního tajemství Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství (§ 17), které může být využito v soutěži a o němž se dověděl: a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

14 Nekalá soutěž Srovnávací reklama
(1) Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem. (2) Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud a) není klamavá nebo neužívá klamavé obchodní praktiky …, b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu, c) objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi nimiž může být i cena, d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu … (včetně) ochranných známek, firem, e) nezlehčuje nepravdivými údaji … f) … nerozšiřuje chráněné označení původu na jiné výrobky … g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti … a h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci … (3) … srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí jasně a jednoznačně uvést období či vyčerpání zásob …

15 Svobodný přístup k informacím
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poslední novelizace – zákon č. 254/2008 Sb. + doprovodné nařízení Vlády ČR, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi Směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Listina – čl. 17 odst. 5:

16 Svobodný přístup k informacím
Povinné subjekty: povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti: a) státní orgány b) územní samosprávné celky a jejich orgány (kraje, obce) c) veřejné instituce (např. Česká televize atd.) a subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy (např. profesní komory, vysoké školy), a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, ani na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

17 Svobodný přístup k informacím
Kdo může žádat? každá fyzická i právnická osoba možnost dálkového přístupu - je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací. Poskytování informací: a) na základě žádosti b) zveřejněním vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně. - poskytuje se ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě. 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

18 Svobodný přístup k informacím
§ 5 Zveřejňování informací Každý povinný subjekt ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejní: b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, … c) kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím … d) postup při vyřizování všech žádostí, návrhů … občanů, včetně lhůt e) přehled nejdůležitějších předpisů, … f) sazebník úhrad za poskytování informací g) výroční zprávu v oblasti poskytování informací h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 j) adresu elektronické podatelny + seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, - možnost kopírování - též způsobem umožňujícím dálkový přístup (mimo FO) 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

19 Svobodný přístup k informacím
Do 15 dnů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. (5) registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. … Povinnost zveřejnit informace splní povinný subjekt tím, že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu je předá. 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

20 Svobodný přístup k informacím
Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt, nejpozději do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit údaje umožňující získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne. neposkytují se utajované skutečnosti, obchodní tajemství, ani údaje o majetkových poměrech osob získané dle daní, penzijním, zdravotním pojištění atd. ALE o příjemci veřejných prostředků se poskytuje informace 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

21 Svobodný přístup k informacím
Další omezení práva na informace - §11 Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: např. by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem o probíhajícím trestním řízení, o rozhodovací činnosti soudů, o plnění úkolů zpravodajských služeb, se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, nebo jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

22 Svobodný přístup k informacím
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta (či ne dostačující), je třeba podat žádost písemně. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

23 Svobodný přístup k informacím
Náležitosti žádosti (neformální) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická. odpověď do 15 dnů (prodloužení o 10 dnů při závažných důvodech vyjmenovaných v zákoně) povinnost vydat rozhodnutí o nepodání informace (s odůvodněním) žadatel má právo na odvolání žadatel má právo na stížnost při autorských dílech – licenční/podlicenční smlouva (odměna) - § 14a 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

24 Svobodný přístup k informacím
§ 17 Hrazení nákladů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů. 5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

25 Svobodný přístup k informacím
Výroční zpráva do 1. března násl. roku a) počet podaných žádostí o informace, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

26 Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
poslední novelizace 130/2008 Sb. Ministerstvo vnitra práva a povinnosti správců informačních systémů veřejné správy (ISVS) atestace ISVS a postavení atestačních středisek poskytování ověřených výstupů z ISVS Portál veřejné správy doručování zpráv orgánům veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) vydávány ověřené výstupy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a z evidence Rejstříku trestů (notáři, stanovené obce, Hospodářská komora ČR a držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.)) Povinnost přizpůsobit webové stránky pro zdravotně postižené

27 Ochrana osobních údajů
ústavněprávní úprava - čl.10 Listiny: (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdejších předpisů poslední novelizace 170/2007 Sb.

28 Ochrana osobních údajů
zákonem zřízen „Úřad pro ochranu osobních údajů“ – sídlo v Praze (nezávislý orgán) zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají: státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. vztahuje se i na zahraniční správce (ale podmínky)

29 Ochrana osobních údajů
NEvztahuje se na zpracování osobních údajů, které provádí 1) fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu, také se nevztahuje 2) na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány vyjmuty oblasti se specifickou úpravou: a) bezpečnosti České republiky, b) obrany České republiky, h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti.

30 Ochrana osobních údajů
Pojmy: § 4 a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů

31 Ochrana osobních údajů
c) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, d) subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace, f) shromažďováním g) uchováváním h) blokováním osobních údajů vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat, i) likvidací j) správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

32 Ochrana osobních údajů
k) zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem (písemná smlouva) zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona, l) zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu, m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií, n) souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, o) příjemcem každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g).

33 Ochrana osobních údajů
§ 5 - Správce i zpracovatel jsou povinni: a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví ... osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné, f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze ... pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas, g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti, h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

34 Ochrana osobních údajů
Bez souhlasu subjektu údajů je může zpracovávat: a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů, c) pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů. V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat, e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života, ...

35 Ochrana osobních údajů
Podnikatelé mohou zpracovávat kontakty svých zákazníků (5) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje. (6) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 5, může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto podmínek: (je nutné splnit všechny 3) a) údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje, b) údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb, c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas. (odmítnutí písemně)

36 Ochrana osobních údajů
§ 8 Jestliže zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho odpovědnost podle tohoto zákona. § 11 1) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, ... (2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů. ...

37 Ochrana osobních údajů
§ 9 Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže: a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. ... b) je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat zejména z důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů. ... c) při zajišťování zdravotní péče, ... d) v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, ... e) jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského sdružení, ... f) nemocenského pojištění, ... g) se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů, h) je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků… ch) … pro účely archivnictví podle zvláštního zákona, nebo i) … odhalování trestné činnosti …

38 Ochrana osobních údajů
§ 12 každý se může dotázat na informaci o zpracování svých osobních údajů, správce mu je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu podat, s těmito detaily: a) účelu zpracování osobních údajů, b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, d) příjemci, případně kategoriích příjemců. (3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

39 Ochrana osobních údajů
Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů § 13 (1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, … i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů … … v oblasti automatizovaného zpracování: a) přístup pouze pro oprávněné osoby, b) uživatelská oprávnění, c) záznamy o přístupech, aktivitě uživatelů, … § 15 (1) Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, ... jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních... Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

40 Ochrana osobních údajů
§ 16 Oznamovací povinnost (1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje ... je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů. a) identifikační údaje správce, … b) účel nebo účely zpracování, c) kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají, d) zdroje osobních údajů, e) popis způsobu zpracování osobních údajů, f) místo nebo místa zpracování osobních údajů, g) příjemce nebo kategorie příjemců, h) předpokládaná předání osobních údajů do jiných států, i) popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13. má-li oznámení všechny náležitosti lze po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájit zpracování osobních údajů. Úřad provede zápis do registru. příp. vyzve k doplnění o provedení registrace vydá Úřad na žádost správce osvědčení …

41 Ochrana osobních údajů
§ 18 1) Oznamovací povinnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů, a) … veřejně přístupné na základě zvláštního zákona, b) které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nebo c) jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se týká pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů. 2) Správce, který provádí zpracování podle § 18 odst. 1 písm. b), je povinen zajistit, aby informace ... byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

42 Ochrana osobních údajů
Ochrana práv subjektů údajů - § 21 (1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. (2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. (3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. (4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

43 Ochrana osobních údajů
Úřad: Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona. § 29 (1) Úřad a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů b) vede registr zpracování osobních údajů, c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů, f) projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů, evidence obyvatel - §29a Organizace: - předseda § 30 2) Kontrolní činnost Úřadu provádějí inspektoři (7) a pověření zaměstnanci. § 31 Kontrolní činnost Úřadu se provádí na základě kontrolního plánu nebo na základě podnětů a stížností.

44 Ochrana osobních údajů
§ 33 3) Inspektor vykonává kontrolu, řídí kontrolu, vypracovává kontrolní protokol a provádí další úkony, jež souvisejí s úkoly Úřadu. ČINNOST ÚŘADU § 35 Registr - informace z oznámení, je veřejně přístupný, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zrušení registrace oznamuje ve Věstníku Úřadu. § 36 Výroční zpráva

45 Ochrana osobních údajů
§ 37 Kontrolující jsou při provádění kontroly oprávněni a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných správců a zpracovatelů nebo každého, kdo zpracovává osobní údaje, (dále jen "kontrolovaný"), pokud to souvisí s předmětem kontroly; do obydlí mohou vstupovat pouze v případě, že tato slouží také k provozování podnikatelské činnosti, b) požadovat na kontrolovaných a na jiných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích, výpisy a zdrojové kódy programů, pokud je vlastní, výpisy a opisy dat (dále jen "doklady"), pokud to souvisí s předmětem kontroly, a provádět vlastní dokumentaci, d) požadovat na fyzických i právnických osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolovanému písemně potvrdit a na jeho žádost mu ponechat kopie převzatých dokladů, f) pořídit kopie obsahu paměťových médií, obsahujících osobní údaje, nacházejících se u kontrolovaného, g) požadovat, aby kontrolovaní podali ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,

46 Ochrana osobních údajů
§ 38 Povinnosti kontrolujících (1) Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolující, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. (3) O námitce podjatosti kontrolujícího rozhodne předseda (5) Kontrolující jsou povinni a) prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor upraví nařízení vlády, b) oznámit kontrolovanému zahájení kontroly, c) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných, d) předat neprodleně převzaté doklady, jakož i kopie paměťových médií kontrolovanému, pominou-li důvody jejich převzetí, e) řádně ochraňovat zajištěné doklady proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití, f) pořizovat o výsledcích kontroly kontrolní protokol, g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností. Povinností mlčenlivosti není dotčena oznamovací povinnost podle zvláštních zákonů. Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po skončení pracovněprávního vztahu k Úřadu. Povinnosti mlčenlivosti může kontrolujícího zbavit předseda Úřadu. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na anonymizované a zobecněné informace.

47 Ochrana osobních údajů
(6) Kontrolní protokol obsahuje ... (7) Povinností kontrolujících je seznámit kontrolované s obsahem kontrolního protokolu a předat jim jeho tejnopis. Seznámení s kontrolním protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolovaní podpisem kontrolního protokolu. Odmítne-li kontrolovaný seznámit se s kontrolním protokolem nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v kontrolním protokolu. § 39 (1) Každý je povinen v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout kontrolujícím při výkonu jejich činnosti potřebnou součinnost. (pokuta do výše Kč, a to i opakovaně). Opatření k nápravě (napravení zjištěných nedostatků do učité doby, blokace či likvidace osobních údajů) - § 40

48 Ochrana osobních údajů
§ 44 Přestupky FO zaměstnanec (správce či zpracovatele atd.) - do výše Kč. FO (správce či zpracovatel) - do výše Kč a (při větším rozsahu či u citlivých osobních údajů) do výše Kč. § 45 - Jiné správní delikty FO či PO - do výše Kč a (při větším rozsahu či u citlivých osobních údajů) do výše Kč. § 46 1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 2) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a k okolnostem, za nichž bylo protiprávní jednání spácháno. Promlčení: 3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Trestní zákon §178.

49 Obchodní tajemství Obchodní tajemství (§ 17 – 20 Obchodního zákoníku) – 5 základních podmínek: 1) tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 2) které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 3) nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, 4) mají být podle vůle podnikatele utajeny 5) a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. (§ 18) Podnikatel … má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. Ochrana? (§ 20) Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství přísluší podnikateli právní ochrana jako při nekalé soutěži.

50 Ochranné známky zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. ÚPV Přihláška – FO/PO formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku: shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou druhové nebo popisné označení klamavé nebo nepravdivé označení apod.

51 Ochranné známky Zápis do rejstříku A) národní ochranná známka
majitel ochranné známky získává výlučné právo tuto známku používat. platnost zápisu trvá 10 let, zaplacením poplatku prodloužit vždy o dalších 10 let A) národní ochranná známka B) ochranná známka Společenství C) mezinárodní ochranná známka dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek D) všeobecně známé známky dle Pařížské úmluvy

52 Ochranné známky Slovní – jedno či více slov, shluk písmen – IBM, Apple … Obrazová – obrazové motivy – jablko pro Apple, tučňák pro Linux Prostorová – trojrozměrné vyobrazení – láhev Coca-Cola Kombinovaná – spojení slovní a obrazová (prostorová) v jeden celek funkce rozlišovací funkce ochranná funkce propagační funkce soutěžní

53 Ochranné známky § 4 Do rejstříku se nezapíše označení,
bez rozlišovací způsobilosti označení sloužící v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností označení, jež se stalo obvyklé v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku … které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, příčící se ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

54 Ochranné známky § 7 Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu podané a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (např. asociace), toto platí i pro jiný typ výrobků nebo služeb, pokud starší ochranná známka má v ČR dobré jméno a rozlišovací způsobilost obé platí i pro starší všeobecně známé známky, známky Společenství, Pařížskou úmluvu obdobně uživatelem nezapsaného označení, autorem, vlastníkem jiného průmyslového práva, FO kvůli ochraně osobnosti tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře

55 Domény soukromoprávní vztah při udělení domény
princip priority je nabourán jinými udělenými právy úprava obchodní firmy a ochranné známky platí i pro tuto oblast CZ NIC nekalá soutěž – dobré mravy soutěže; dobrá víra předběžné opatření a) název PO – obchodní firma, název města, o.s. b) podnikající FO c) ochranné známky d) jméno a příjmení FO - ?


Stáhnout ppt "Přednáška 4, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google