Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákony a etické kodexy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákony a etické kodexy."— Transkript prezentace:

1 Zákony a etické kodexy

2 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. (Pozn.: Následující výtah byl pořízen v 3/09 a byl krácen.) (2) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

3 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. (Pozn.: Následující výtah byl pořízen v 3/09 a byl krácen.) (2) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

4 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. § 2 (1) Zakazuje se b) reklama založená na podprahovém vnímání. c) reklama, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Příloha č. 1 - Klamavé obchodní praktiky): i) uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona, j) propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo služby, t) přiloží k propagačnímu materiálu výzvu k provedení platby s cílem vyvolat u spotřebitele dojem, že si nabízený výrobek nebo službu již objednal, u) vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádí, že nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo se prezentuje jako spotřebitel . Zákon o ochraně spotřebitele obecně vymezuje zakázané nekalé obchodní praktiky, a dále je specifikuje v souladu se směrnicí EU do dvou skupin, a to na klamavé obchodní praktiky a na agresivní obchodní praktiky. Obě tyto skupiny jsou definovány v obecném ustanovení, přičemž příloha zákona je doplněna o takzvanou černou listinu. nekalá a agresívní - viz word

5 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. d) reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena, e) šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje, f) stanoví-li tak obec svým nařízením, reklama šířená na veřejně přístupných místech jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu.

6 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. (2) Srovnávací reklama je přípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem (3) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení. (4) Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. (5) Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení. (6) Obec stanoví veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána, dobu, druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama šířena, popřípadě též akce, na něž se zákaz šíření nevztahuje.

7 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. § 2c Reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let, a) podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, b) doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, c) nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb, d) využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo jiným osobám, e) nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích.

8 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. § 7a (1) Zadavatel reklamy je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. Na písemné vyžádání je povinen bezplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou kopii reklamy orgánům dozoru. Zadavatelem reklamy (dále jen "zadavatel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.

9 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. Regulované oblasti (§ 3 - 6) 1. Tabákové výrobky 2. Alkoholické nápoje 3. Humánní léčivé přípravky 4. Darování lidských tkání a buněk 5. Potraviny a kojenecká výživa 6. Přípravky na ochranu rostlin 7. Veterinární léčivé přípravky 8. Střelné zbraně a střelivo 9. Poskytování pohřebních služeb, provádění balzamace a konzervace, provozování krematoria a veřejného pohřebiště

10 Fernet Berentzen & Sagvan Tofi
2007

11 kampaň cigaret Petra

12 Zákon o regulaci reklamy
č. 40/1995 Sb. § 7 Dozor nad dodržováním zákona (1) Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dozoru") jsou a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání b) Státní ústav pro kontrolu léčiv, c) Ministerstvo zdravotnictví, d) Státní rostlinolékařská správa, e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky, g) krajské živnostenské úřady v ostatních případech.

13 Etické kodexy Etické kodexy - proč vlastně?
Vedle zákonných opatření, obsažených především v zákonech... Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (č. 46/2000 Sb., tzv. tiskový zákon) Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.) Zákon o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.) Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) Obchodní zákoník (č .513/1991 Sb.) Autorský zákon (č. 121/2000 Sb.) směrnice Evropského parlamentu a Rady/Komise ES/EHS existují tzv. etické kodexy nebo též profesní kodexy. Etické kodexy - proč vlastně?

14 Etické kodexy - proč vlastně?
Etické kodexy doplňují zákony v oblastech a situacích: které nelze taxativně vymezit které nelze dopředu odhadnout kde se nejedná o skutkovou podstatu jako spíše o volní či morální charakteristiky jednajících jedinců kde jsou zákony nedokonalé Co etické kodexy zajišťují?

15 Co etické kodexy zajišťují?
Identifikují jednající osoby a subjekty, nástroje a prostředky komunikačního procesu. Určují mantinely pro jednotlivé strategické tahy. Sjednocují trh a pravidla chování a chrání tak méně znalé subjekty informační společnosti (např. nové hráče, klienty či spotřebitele). Definují etiku v neetickém prostoru. Kdo musí etické kodexy dodržovat?

16 Kdo musí etické kodexy dodržovat?
Teoreticky nikdo. Etické kodexy totiž nejsou vynutitelné zákony a tresty mají pouze apelativní charakter. Zpravidla bývají navíc určeny pouze členům dobrovolných sdružení (asociací) a jejich dodržování je věcí jejich svobodného přijetí. Proč se potom etické kodexy dodržují?

17 Proč se potom etické kodexy dodržují?
Zajišťují... více úcty více klientů méně sporů a útoků standardizaci a tím efektivitu práce Cena služby stoupá s její společenskou prestiží. Čím větší úcta, tím smělejší mohou být účty. Veřejné a státní společnosti, které dbají na vlastní renomé a demokratické principy, tvoří výrazný podíl na celkovém obratu komunikačních společností. Dobrovolný důraz na etiku snižuje riziko agresivních excesů a ulamuje tak hrot následným útokům z veřejného nebo politického prostoru. (tím zajišťují i více času na práci) Jednotné přístupy a mantinely umožňují standardizaci práce, snížení nákladů a tím zvýšení počtu zakázek a následně i obratu.

18 Příklady etických profesních kodexů v ČR
Etický kodex Asociace public relations agentur (APRA) Etický kodex Evropské asociace komunikačních agentur (EACA) Etický kodex reklamy (Rada pro reklamu)

19 Etický kodex APRA „S vědomím důležitosti etických principů v oblasti komunikace a se snahou po co nejvyšší transparentnosti se zavazujeme dodržovat základní standardy níže uvedené v kodexu: 1) budovat a chránit dobré jméno a profesní pověst oboru Public Relations 2) podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací 3) respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla 4) respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru 5) respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace 6) respektovat dohodnuté smluvní podmínky 7) nepodmiňovat zveřejnění zpravodajských informací objemem finančních prostředků vynaložených na inzerci

20 Zdroj: http://www.apra.cz/
8) podporovat svobodnou volbu zadavatelů vybrat si ke spolupráci jakýkoli PR subjekt působící na trhu i bez výběrového řízení pokud tak umožňuje zákon, avšak nevypisovat výběrová řízení pro forma 9) podporovat a stále pracovat na větší transparentnosti a objektivnosti výběrových řízení 10) pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací 11) nepodporovat korupční prostředí 12) odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu 13) definovat cíle PR aktivit tak, aby byla předem vyjasněna očekávání, usilovat o jejich naplnění a současně se bránit přijímat závazky, které nelze dodržet.“ Zdroj:

21 Etický kodex reklamy RPR (výběr)
Základní zodpovědnosti Základní odpovědnost za dodržování Kodexu nese zadavatel reklamy, pokud reklamu schválil či jinak s ní vyjádřil souhlas, reklamní agentury nesou odpovědnost za výrobu reklamy a její zadání médiím, média nesou odpovědnost za šíření reklamy.

22 Základní požadavky na reklamu
1. Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí. 2. Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. 3. Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení 4. Žádná reklama nesmí v zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům. 5. Reklama nebude záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů. 6. Reklama nebude podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.

23 Základní požadavky na reklamu
1. Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí. 2. Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. 3. Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení 4. Žádná reklama nesmí v zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům. 5. Reklama nebude záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů. 6. Reklama nebude podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.

24 Společenská odpovědnost reklamy
1. Reklama nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu. 2. Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr. 3. Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. 4. Reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů. 5. Reklama může užívat také tradice, zvyky a symboly, které nejsou v České republice obvyklé (například Santa Claus). Reklama ale nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které v České republice obvyklé jsou (Ježíšek, mikulášské a velikonoční zvyky apod.).

25

26 Hodnota zboží 1.1 Spotřebitelé nesmí být reklamou vedeni k tomu, aby produktům přiznávali nepoměrně vyšší užitnou hodnotu, než odpovídá jejich skutečné hodnotě. Očerňování a zlehčování soutěžitelů a jejich producentů 3.1 Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky, inzerenty či reklamy diskreditovat, a to ani přímo ani nepřímo. 3.2 Reklamy zvláště nesmějí pro nepříznivé srovnání vybrat jeden konkrétní produkt. Napodobení reklam 4.1 Reklamy nesmí svým všeobecným vzhledem, vyobrazeními, použitím sloganů, vizuálních prezentací, hudby či zvukových efektů být podobné jiným reklamám tak, že by bylo pravděpodobné zavádění či zmatení spotřebitele či využiti výsledků cizích nápadů a pracovního úsilí.

27

28

29 Osobní doporučení 5.1 Reklama nesmí obsahovat žádná osobní doporučení či podpůrná tvrzení a nesmí na ně ani odkazovat, pokud by tato doporučení či podpůrná tvrzení nebyla pravdivá. Ochrana soukromí a zneužití jedince 6.1 Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí. Inzerenti rovněž musí dávat pozor na to, aby neurazili z náboženského či jiného hlediska osoby, jakýmkoliv způsobem spojené se zemřelými osobami zobrazovanými v reklamě. 6.2 Reklama nesmí ke svému působení využívat nositele veřejné autority (například politiky, představitele odborných medicínských a jiných společností), i když by oni sami se svým úplatným či bezúplatným působením v reklamě souhlasili.

30 Zdroj: http://www.acra-mk.cz/
Zboží nepřijatelné v reklamě na zásilkovou službu. 5.1 Kouzla pro štěstí, maskoti či jiné zboží snažící se zneužívat pověrčivosti. Reklama zasílaná SMS, MMS 1. Reklama může být zasílána formou SMS a MMS, dokud adresát nevyjádří svůj nesouhlas s tím, aby mu taková reklama byla zasílána. Reklama, využívající identifikaci polohy adresáta, smí být zasílána jen s jeho předchozím výslovným souhlasem. Zdroj:

31 ? informování sdělování výměna myšlenek diskuse spor prosazování
přesvědčování nátlak vnucování manipulace ? Kde je hranice mezi povolenou a nepovolenou mírou komunikace?

32 = konec =


Stáhnout ppt "Zákony a etické kodexy."

Podobné prezentace


Reklamy Google