Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preimplantační genetická diagnostika Oddělení lékařské genetiky FN Brno Gynekologicko - porodnická klinika Masarykovy univerzity v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preimplantační genetická diagnostika Oddělení lékařské genetiky FN Brno Gynekologicko - porodnická klinika Masarykovy univerzity v Brně."— Transkript prezentace:

1 Preimplantační genetická diagnostika Oddělení lékařské genetiky FN Brno Gynekologicko - porodnická klinika Masarykovy univerzity v Brně

2 PGD alternativa k prenatální diagnostice alternativní prevence potratů indikovaných po amniocentéze preventivní a cílená diagnostika dané geneticky dědičné nemoci selekce embryí pro IVF u párů s rizikem transmitující genetické choroby

3 Co předchází provedení PGD ? Genetické poradenství před cyklem IVF - konzultace s párem včetně genetického vyšetření Poradenství s gynekologem a embryologem Informovaný souhlas pacientky

4 Genetická analýza oocyt/zygota (polární tělísko) blastomera (embryo) blastocysta

5 Biopsie polárního tělíska (PB biopsie) původně preferováno z etických důvodů (manipulace s oocyty, genetický materiál použitý k analýze není částí vyvíjejíciho se embrya) komplikace: možnost rekombinace genotyp paternální alely zůstává neznámý možnosti PB analýzy : detekce numerických chromozomálních abnormalit maternálního původu –“age related” aneuploidie –žena nositelka translokace většina center PGD toto vyšetření nepreferuje

6 Biopsie blastocyst blastocysta: –opouzdřená struktura obsahující přibližně 100 buněk –vyvíjí se 5-6 den po inseminaci –trofoektodermální buňky - odvozeny z placenty a jiných extra-embryonálních tkání –odběr 10 buněk nepostihuje časný vývoj embryí, ale neví se jaký efekt ná na pozdější vývoj fetu –pouze asi 40-50% preimplantovaných embryí se vyvine do tohoto stádia in vitro výhoda: – menší technická náročnost biopsie – možnost více buněk k analýze

7 Biopsie blastomer 3.den fertilizované embryo: 6-8 totipotentních buněk hlavní nevýhoda: –limitované množství materiálu, doporučována biopsie a analýza dvou blastomer z každého embrya většina center PGD preferuje biopsii blastomer

8 Princip biopsie blastomer Odběr blastomery z rýhujícího se embrya Testování blastomery metodami molekulární biologie Eliminace embryí se specifikovanou genetickou vadou

9 Technika provedení biopsie blastomer Fertilizace metodou ICSI Biopsie po 72 hod. kultivace Narušení zona pellucida Odběr blastomer v EB mediu Fixace blastomery na podložní sklo Kultivace embryí po biopsii (48 hod.) Oplach a transport blastomer v dest. vodě pro PCR vyšetření

10

11

12

13

14

15

16

17 Diagnostika PGD chromozomální abnormality: –aneuploidie chromozomů X,Y, 13, 18, 21 –určení pohlaví –FISH metoda nevýhoda: častý výskyt chromosomálního mozaicismu monogenní choroby –pro jakoukoli genetickou chorobu u které je dostatečná sekvenční informace –PCR fenomén: allelic drop out (ADO)

18 PGD chromozomálních abnormalit chromozomy v interfázním jádře buňky první PGD : FISH na X-vázané choroby (stanovení pohlaví) většina chromozomálních abnormalit je maternálního původu - častá aplikace biopsie pólového tělíska (PB) limitace: –starší ženy nebo ženy s opakovaným IVF: limitovaný počet kvalitních embryí/oocytů (aneuplodie!) –maximální počet chromozomů analyzovaných z jedné buňky je 7 - 9 –chybné stanovení aneuploidie dosahuje až 15%, nejčastější příčinou chyb: „background“ fluorescence, slabý signál, ztráta jádra při aplikaci blastomery na podložní sklíčko nyní zavádění CGH v PGD

19

20

21

22 PGD monogenních chorob genotypování jedné buňky založeno na metodě PCR –komplikace : možná kontaminace vzorku – cumulus buňky, obklopující oocyt/maternální původ kontaminace –spermie, zapuštěná do zony pelucidy pro fertilizaci/paternální kontaminace ADO (alelic drop out) - amplifikace jedné alely pod úrovní detekovatelnosti –optimalizace PCR (výskyt ADO <10%) –příčina ADO: obecně neznámá, avšak je ovlivněna : »metodou buněčné lyse před PCR »PCR podmínkami »sekvencí cílové DNA »velikostí PCR produktu

23 Minimalizace ADO protokol monitorující výskyt ADO: –multiplex PCR (dva a více lokusů vztažených ke genotypu) –SSCP nebo DGGE analýzy ( detekující obě alely současně, potvrdí genotyp) –fluorescenční PCR - redukuje výskyt ADO, detekce DNA fragmentu je až 1000x citlivější ve srovnání s konvenční PCR technikou

24 Nevýhody PGD Limitovaný počet buněk dostupných genetické analýze Možné riziko narušení vývoje vyšetřovaného embrya Není vyloučená jiná genetická vada Doplnění PGD amniocentézou

25 Výsledky provedené PGD červen 2001 – srpen 2002 Cykly s PGDVyšetřovaná embrya Vyšetřená embrya Pozitivní detekce 2466278

26 Výsledky PGD v období červen 2001 – srpen 2002 Cykly s PGDEmbryotransfer (ET) GraviditaKlin. grav./ET 2420420,0%

27 PGD u Cystické fibrózy CF představuje nejčastější žádost o PGD –incidence 1/2500 novorozenců minoritní forma CF je způsobena kongenitální bilaterální absencí vas deferens (CBAVD) –CBAVD nepostihuje spermatogenezi IVF + intracytoplasmická injekce testikulárních spermií (ICSI) –jestliže partnerka je také nositelkou některé z mutací CFTR genu, pak ICSI procedura je následována PGD 70% mutací CFTR genu v Evropské populaci : dF508 –oba partneři nositelé dF508 (49%) –jeden partner :dF508 a druhý jiná mutace (42%) (PGD zaměřena na eliminaci embryí nesoucích dF508 –oba partneři nesou jinou mutaci než dF508 (9%) (specifický test na detekci mutací nebo nepřímá DNA dignostika)

28 Identifikace alel nepřímá DNA diagnostika: užití polymorfních míst v genu (haplotyp) –jednoduchý a universální test pro všechny páry, jakmile je nalezena heterozygozyta polymorfního místa –interní kontrola kontaminace vzorku –dva a více polymorfních markerů snižuje riziko chybné interpretace (ADO) –vyhodnotí status ploidie testované blastomery

29 Fragmentační analýza dF508 z jedné buňky

30 Molekulární biologie nádorů patogeneze nádoru: „multi-step“ proces postupná akumulace genetických defektů mutace tumor supresorových genů a onkogenů výhoda růstu a přežití –nezávislost buňky na růstových faktorech a anti-growth signálech –zvětšující se nádor utlačuje okolní tkáně: akumulace dalších mutací vznik vlastního krevního zásobení –ztráta kontaktu se sousedními buňkami změny související s down-regulací exprese buněčných markerů (MHC+TAA) proces metastáz : degradace extracelulární matrix, buněčnou migraci, tvorbu nových lymfatických cest a expresi receptorů pro chemikiny „homing ve specifických tkáních

31 Genová terapie nádorů Vývoj choroby odolávající léčbě – výsledek overexprese určitých genů, které redukují akumulaci cytotoxické chemoterapie –nebo výsledek zvýšené schopnosti buňky k opravě DNA poškození Výzkum : identifikovat další geny, které jsou zahrnuty do vývoje, progrese, šíření a rezistence k léčbě nádoru Každá z těchto abnormalit, odlišujících nádorovou buňku od normální representuje možný cíl genové terapie

32 Strategie „cancer gene therapy“ (CGT) korektivní genová terapie: –obnoví normální funkci deletovaného nebo mutovaného genu (obvykle tumor suppressor gene) –ruší efekt mutovaného onkogenu cytoreduktivní genová terapie –vloží exogenní gen, který navodí buněčnou smrt buď: toxickou látkou (produkt metabolismu) suicide gene therapy indukcí apoptózy anti-angiogenní aktivitou posílením účinků lokální radioterapie imunomodulátorová genová terapie –vložený gen zvýší schopnost imunitního systému k efektivní cytotoxické odpovědi

33 Korektivní genová terapie obnova normální funkce tumor suppressor genů geny, kontrolující buněčný cyklus suprese funkce onkogenů –antisense oligonukleotidy –katalytické ribozymy

34 Obnova funkce tumor suppressorových genů p53 –jaderný fosfoprotein –centrální role v mnoha procesech, které chrání buňku proti genotoxickému stresu –DNA poškození p53protein zprostředkuje G1/S buněčný „arrest“ (DNA reparace) –poškození přesahuje kapacitu DNA opravy apoptóza exprese v mnoha nádorových tkáních –plíce, tkáň prsu, kolorektal, prostata, pankreas, vaječník mutantní p53: špatná prognóza dodání p53 genu do nádorových buněk prokázalo zvýšenou citlivost nádorových buněk k účinku radioterapie a chermoterapie

35 Geny, kontrolující buněčný cyklus buněčný cyklus normálních buněk je velmi přísně kontrolován –G1,S,G2,M –přechod G1 do S fáze : „checkpoint“ –nádorové buňky: kontrola G1/S „checkpointu narušena proces je regulován 3 tumor suppressor genovými rodinami: Rb, Cip/Kip (p21,p27) a Ink4 (p16 a p14) mutace v cdki a aberantní exprese Rb vede k nekontrolovatelnému růstu nádorových buněk

36 Suprese funkce onkogenů nejčastěji mutované onkogeny v nádorových buňkách: ras, myc, erbB2 a bcl-2 strategie CGT: negovat aktivitu mutovaných genů zaměřením na: transkripční/translační mechanismus –interferovat s transkripcí (antisense oligonukleotidy) –zabránit mRNA v translaci (AO,katalytické ribozymy)

37 Cytoreduktivní genová terapie cílem je vpravit geny, které navodí buněčnou smrt –přímo : zvýší citlivost k účinkům léků nebo radiace –nepřímo: deprivace zásobení krví v nád. buňce gene-directed enzyme prodrug therapy (GDEPT) genetická indukce apoptózy anti-angiogenní genová terapie genetická radioizotopová terapie

38 Gene-directed enzyme prodrug therapy (GDEPT) vpravení genu, kódujícího enzym, který je schopen selektivně v nádorových buňkách konvertovat relativně neškodnou látku na toxicky aktivní zabrání systémové toxicitě a zajistí tvorbu cytotoxického agens ve vysokých koncentracích pouze v nádorových buňkách

39 Imunomodulační genová terapie intratumoural delivery MHC, cytokine gene –liposomy –rekombinantní vakcíny –retrovirové a adenovirové vektory nádorové vakcíny s geneticky modifikovanými buňkami : nádorové + normální buňky –od jednoho pacienta (autologní přenos) –od jiného pacienta ( allogenní přenos) –jiného druhu (xenogenní přenos)

40 Imunomodulační genová terapie mnoho nádorů projevuje na svém povrchu tumor - associetad antigens (TAA) –rozpoznávány imunitním systémem –mnoho nádorů dokáže obejít imunitní odpověd, buď: redukcí vlastní imunogenicity inhibicí účinné odpovědi imunního systému Výhody: –specifická imunitní odpověď –malý imunogenní signál stimuluje kapacitu imunitní odpovědi ke spuštění velké odpovědi –anti-tumor imunita přetrvává v v generacích paměťových buněk prevence opětovného nástupu choroby

41 Princip imunomodulační GT aktivovat specifické CD8+CTL, které rozpoznávají TAA na povrchu nádorových buněk a zabíjí je.


Stáhnout ppt "Preimplantační genetická diagnostika Oddělení lékařské genetiky FN Brno Gynekologicko - porodnická klinika Masarykovy univerzity v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google