Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč a jak se modlit? Jozef Bajusz Kdy a jak se lidé modlí?  1./ Modlitbička jako básnička od babičky v dětství: „andělíčku můj strážníčku..“ „chraň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč a jak se modlit? Jozef Bajusz Kdy a jak se lidé modlí?  1./ Modlitbička jako básnička od babičky v dětství: „andělíčku můj strážníčku..“ „chraň."— Transkript prezentace:

1

2 Proč a jak se modlit? Jozef Bajusz

3 Kdy a jak se lidé modlí?  1./ Modlitbička jako básnička od babičky v dětství: „andělíčku můj strážníčku..“ „chraň maminku a tatínka..“ „dopřeju klidnou noc…“ „zdrávas…“ „otčenáš…“ Zaříkávadlo! Pověrčivý strach, že by se něco mohlo stát, kdybych se nepomodlil!

4 Kdy a jak se lidé modlí?  2./ Modlitba když je zle: v krizi, v nouzi, v neštěstí.. „babičko, pomodli se za mne“ „Pane Bože pomoz!“ „nezbylo nic jiného, než se modlit…“ „modlitba za nemocného, za umírajícího“ „za války…“ Zoufalství! Beznadějný strach, že by se něco mohlo stát, kdybych se nepomodlil!

5 Kdy a jak se lidé modlí?  3./ Modlitba ze zvyku : „jako čištění zubů, mytí rukou, oblékání...“ „patří to do života…“ „bez cítění potřeby…“ „je to úkon…“ Rituál! Necítil bych se dobře, kdybych se nepomodlil!

6 Kdy a jak se lidé modlí?  4./ Modlitba jako náboženský úkon: „předepsaná modlitba…“ Mantra, drmolení, bezmyšlenkové opakování,… „víra a církev to vyžaduje…“ „bez vnímání potřeby…“ „je to obřad…“ „všichni to dělají, tak to má být…“ Příkaz! Náboženský úkon, který dokazuje moji víru. Necítil bych se dobře, kdybych se nepomodlil!

7 Otázky o modlitbě:  1. Co je modlitba?  2. Jak se modlit?  3. Kde se modlit?  4. Ke komu se modlit?  5. Proč se modlit?  6. Co se modlit?  7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?

8 1. Co je modlitba?  Je nejdůležitější prostředek budování vztahu s Bohem.

9 1. Co je modlitba?  Je rozhovor s Bohem.

10 1. Co je modlitba?  Je dýchání duše.

11 1. Co je modlitba?  Je klíč k nebeské pokladnici.

12 2. Jak se modlit?  Záleží na slovech? Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, nebo ť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Mt 6,7 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jak 5,16

13 2. Jak se modlit?  Záleží na postoji? „…T ř ikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával č est svému Bohu,…“ Dan 6,11 „… padl tvá ř í k zemi a modlil se…“ Mt 26,39 „…se postavil a takto se sám u sebe modlil:…“ Luk 18,11 „…zahalil se do žín ě né suknice a sedl si do popela…“ Jon 3,6

14 3. Kde se modlit?  Které místo je nejlepší k modlitbě? „…A když se modlíte, nebu ď te jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na o č ích; amen pravím vám, už mají svou odm ě nu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zav ř i za sebou dve ř e a modli se k svému Otci,…“ Mt 6,5-6 „…Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili,…“ Luk 18,10 „… vystoupil na horu, aby se o samot ě pomodlil. Když nastal ve č er, byl tam sám…“ Mat 14,23

15 4. Ke komu se modlit?  Modlitba k „OTCI“ Vy se modlete takto: Ot č e náš, jenž jsi na nebesích, Mat 6,9 Mat 6,9 ABBA – aramejský výraz, jehož nejpřesnějším ABBA – aramejský výraz, jehož nejpřesnějším překladem je „TATÍNKU“ … „DRAHÝ OTČE“ „ Moc modlitby téměř výhradně závisí na našich Představách o tom, s kým mluvíme.“ Představách o tom, s kým mluvíme.“ Andrew Murray

16 4. Ke komu se modlit?  28.4.1989 - NEPTUN  20.4.1977 - ZEMĚ „ Moc modlitby téměř výhradně závisí na našich Představách o tom, s kým mluvíme.“ Představách o tom, s kým mluvíme.“ Andrew Murray 4.miliard km. = rychlost 150.000 km/hod 1 SVĚTELNÝ ROK = 958 000 LET „…u č inil i hv ě zdy…“ 1 Mj 1,16

17 4. Ke komu se modlit?  Skrze jméno „JEŽÍŠ“ „…Amen, amen, pravím vám, budete-li o n ě co prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. …“ J 16,24 „Když přicházíme do nebeské banky, nemáme tam uloženo vůbec nic. Ježíš Kristus má v nebi neomezený úvěr a dal nám privilegium používat jeho jméno.“

18 4. Ke komu se modlit?  „…skrze něho máme přístup k otci v jednom „DUCHU“… “ „…Tak také Duch p ř ichází na pomoc naší slabosti. Vždy ť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás p ř imlouvá nevyslovitelným lkáním.“ Ř 8,26

19 5. Proč se modlit?  Když Bůh ví co potřebuji, tak proč se modlit?  Co se má stát, tak se stane!

20 5. Proč se modlit?  1. Prohlubujeme svůj vztah! „…vždy ť váš Otec ví, co pot ř ebujete, d ř íve než ho prosíte….“ Mat 6,8

21 5. Proč se modlit?  2. Ježíš se modlil! „…V t ě ch dnech vyšel na horu k modlitb ě ; a celou noc se tam modlil k Bohu.“ L 6,12

22 5. Proč se modlit?  3. Modlitba mění nás! „…Stvo ř mi, Bože, č isté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ Ž 51,12 Otvírá naše oči…. Uvědomujeme si svoje potřeby… Poznáváme svoje možnosti… Naplňuje nás nebeský pokoj a mír… Dostáváme sílu k životu…

23 5. Proč se modlit?  4. Modlitba mění okolnosti! „…Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlu č te a bude vám otev ř eno. Nebo ť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tlu č e, tomu bude otev ř eno. Jestliže tedy vy, a č jste zlí, umíte svým d ě tem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré t ě m, kdo ho prosí!…“ Mt 7,7-11

24 5. Proč se modlit?  4. Modlitba a pokušení! „Satan se směje naším slovům, vysmívá se naší lopotě, ale třese se, když se modlíme.“

25 6. Co se modlit? - Uctívání = k ým je a co vykonal, za můj vztah s ním,… - Vyznávání = p rosba o odpuštění hříchů a prosba očištění.. - Děkování = z zz za všechny dary, rodinu, přátele, lidi, … - Prosby = z a sebe, svoje potřeby, za blízké a známé,… Jaký je obsah modlitby?

26 6. Co se modlit? Modlitba „OTČE NÁŠ“ Vy se modlete takto:  Ot č e náš, který jsi v nebesích, bu ď posv ě ceno tvé jméno. P ř ij ď tvé království. Sta ň se tvá v ů le jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpus ť nám naše viny, jako i my jsme odpustili t ě m, kdo se provinili proti nám. A neuve ď nás do pokušení, ale vysvobo ď nás od toho Zlého, nebo ť tvé je království i moc i sláva na v ě ky. Amen.“ Mat 6,9-13

27 6. Co se modlit? Smíme mu svěřit všechny naše starosti! „…Všechnu 'svou starost vložte na n ě j', nebo ť mu na vás záleží.“ 1P 5,7 „…Svou cestu sv ěř Hospodinu, doufej v n ě ho, on sám bude jednat.“ Ž 37,5 bude jednat.“ Ž 37,5 Rodina, práce, finance, zdraví těla, úmysly, plány, cesty…

28 6. Co se modlit? Za klidný život! „…aby se konaly prosby, modlitby, p ř ímluvy, dík ů vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kte ř í mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 1Tm 2,1-2

29 6. Co se modlit? A co by nemělo chybět? „…"Ot č e m ů j, je-li možné, a ť mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." „….sta ň se tvá v ů le.„ Mat 26,41

30 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu? ANO „…Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.“ Iz 59,1 „…Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlu č te a bude vám otev ř eno. Nebo ť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tlu č e, tomu bude otev ř eno.“ Mt 7,7-8 Nebo ť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tlu č e, tomu bude otev ř eno.“ Mt 7,7-8

31 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu? NE! „…vaše h ř íchy zahalily jeho tvá ř p ř ed vámi, proto neslyší.“ Iz 59,2 „…Moji milí, jestliže nás srdce neobvi ň uje, máme svobodný p ř ístup k Bohu; o č bychom ho žádali, dostáváme od n ě ho, protože zachováváme jeho p ř ikázání a č iníme, co se mu líbí. „ 1J 3,21-22 Překážka č.1. je: hřích, neposlušnost, ANO!

32 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu? „…Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedob ř e: jde vám o vaše vášn ě. „ Jk 4,3 Překážka č.2. je: špatná motivace „ …Děkuji Bohu, že není vždy svolný udělat vše, „ …Děkuji Bohu, že není vždy svolný udělat vše, oč bych ho mohl požádat… Jsem Bohu hluboce oč bych ho mohl požádat… Jsem Bohu hluboce vděčný, že mi nedal určité věci, o které jsem prosil, vděčný, že mi nedal určité věci, o které jsem prosil, a že mi určité dveře zavřel před nosem….“ Martyn Lloyd-Jones Martyn Lloyd-Jones

33 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu? „…A to je ta naprostá d ů v ě ra, kterou máme k n ě mu, že když bychom o n ě co žádali podle jeho v ů le, slyší nás.“ 1J 5,14 Překážka č.3. je: Boží plán s námi Čím více Boha poznáváme, tím lépe známe i jeho vůli.

34 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu? „…Jestliže tedy vy, a č jste zlí, umíte svým d ě tem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré t ě m, kdo ho prosí!“ Mt 7,11 Překážka č.4. je: Bůh nás miluje! Miluje nás, a ví co je pro nás nejlepší!

35 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu? I nevyslyšená modlitba je vyslyšená!

36 Závěrem: 1111Te 5,17: „bez přestání se modlete,“ „v modlitbách neustávejte.“ „neustále se modlete.“ „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny … i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.“ Ef 6,18-19


Stáhnout ppt "Proč a jak se modlit? Jozef Bajusz Kdy a jak se lidé modlí?  1./ Modlitbička jako básnička od babičky v dětství: „andělíčku můj strážníčku..“ „chraň."

Podobné prezentace


Reklamy Google