Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jozef Bajusz Proč a jak se modlit?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jozef Bajusz Proč a jak se modlit?."— Transkript prezentace:

1 Jozef Bajusz Proč a jak se modlit?

2 Zaříkávadlo! Pověrčivý strach, že by se něco mohlo stát,
Kdy a jak se lidé modlí? 1./ Modlitbička jako básnička od babičky v dětství: „andělíčku můj strážníčku..“ „chraň maminku a tatínka..“ „dopřeju klidnou noc…“ „zdrávas…“ „otčenáš…“ Zaříkávadlo! Pověrčivý strach, že by se něco mohlo stát, kdybych se nepomodlil!

3 Zoufalství! Beznadějný strach, že by se něco mohlo stát,
Kdy a jak se lidé modlí? 2./ Modlitba když je zle: v krizi, v nouzi, v neštěstí.. „babičko, pomodli se za mne“ „Pane Bože pomoz!“ „nezbylo nic jiného, než se modlit…“ „modlitba za nemocného, za umírajícího“ „za války…“ Zoufalství! Beznadějný strach, že by se něco mohlo stát, kdybych se nepomodlil!

4 Rituál! Necítil bych se dobře, kdybych se nepomodlil!
Kdy a jak se lidé modlí? 3./ Modlitba ze zvyku : „jako čištění zubů, mytí rukou, oblékání...“ „patří to do života…“ „bez cítění potřeby…“ „je to úkon…“ Rituál! Necítil bych se dobře, kdybych se nepomodlil!

5 Příkaz! Náboženský úkon, který dokazuje moji víru.
Kdy a jak se lidé modlí? 4./ Modlitba jako náboženský úkon: „předepsaná modlitba…“ Mantra, drmolení, bezmyšlenkové opakování,… „víra a církev to vyžaduje…“ „bez vnímání potřeby…“ „je to obřad…“ „všichni to dělají, tak to má být…“ Příkaz! Náboženský úkon, který dokazuje moji víru. Necítil bych se dobře, kdybych se nepomodlil!

6 Otázky o modlitbě: 1. Co je modlitba? 2. Jak se modlit?
3. Kde se modlit? 4. Ke komu se modlit? 5. Proč se modlit? 6. Co se modlit? 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?

7 1. Co je modlitba? Je nejdůležitější prostředek budování vztahu s Bohem.

8 1. Co je modlitba? Je rozhovor s Bohem.

9 1. Co je modlitba? Je dýchání duše.

10 1. Co je modlitba? Je klíč k nebeské pokladnici.

11 2. Jak se modlit? Záleží na slovech?
Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Mt 6,7 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jak 5,16

12 2. Jak se modlit? Záleží na postoji?
„…Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu,…“ Dan 6,11 „… padl tváří k zemi a modlil se…“ Mt 26,39 „…se postavil a takto se sám u sebe modlil:…“ Luk 18,11 „…zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela…“ Jon 3,6

13 3. Kde se modlit? Které místo je nejlepší k modlitbě?
„…A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci,…“ Mt 6,5-6 „…Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili,…“ Luk 18,10 „… vystoupil na horu, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám…“ Mat 14,23

14 4. Ke komu se modlit? Modlitba k „OTCI“
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, Mat 6,9 ABBA – aramejský výraz, jehož nejpřesnějším překladem je „TATÍNKU“ … „DRAHÝ OTČE“ „ Moc modlitby téměř výhradně závisí na našich Představách o tom, s kým mluvíme.“ Andrew Murray

15 4.miliard km. = rychlost 150.000 km/hod
4. Ke komu se modlit? NEPTUN ZEMĚ 4.miliard km. = rychlost km/hod „…učinil i hvězdy…“ 1 Mj 1,16 1 SVĚTELNÝ ROK = LET „ Moc modlitby téměř výhradně závisí na našich Představách o tom, s kým mluvíme.“ Andrew Murray

16 4. Ke komu se modlit? Skrze jméno „JEŽÍŠ“
„…Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. …“ J 16,24 „Když přicházíme do nebeské banky, nemáme tam uloženo vůbec nic. Ježíš Kristus má v nebi neomezený úvěr a dal nám privilegium používat jeho jméno.“

17 4. Ke komu se modlit? „…skrze něho máme přístup k otci v jednom „DUCHU“… “ „…Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ Ř 8,26

18 5. Proč se modlit? Když Bůh ví co potřebuji, tak proč se modlit?
Co se má stát, tak se stane!

19 5. Proč se modlit? 1. Prohlubujeme svůj vztah!
„…vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte….“ Mat 6,8

20 5. Proč se modlit? 2. Ježíš se modlil!
„…V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“ L 6,12

21 5. Proč se modlit? 3. Modlitba mění nás!
„…Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ Ž 51,12 Otvírá naše oči…. Uvědomujeme si svoje potřeby… Poznáváme svoje možnosti… Naplňuje nás nebeský pokoj a mír… Dostáváme sílu k životu…

22 5. Proč se modlit? 4. Modlitba mění okolnosti!
„…Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!…“ Mt 7,7-11

23 5. Proč se modlit? 4. Modlitba a pokušení!
„Satan se směje naším slovům, vysmívá se naší lopotě, ale třese se, když se modlíme.“

24 6. Co se modlit? Jaký je obsah modlitby? - Uctívání = kým je a co vykonal, za můj vztah s ním,… - Vyznávání = prosba o odpuštění hříchů a prosba očištění.. - Děkování = za všechny dary, rodinu, přátele, lidi, … - Prosby = za sebe, svoje potřeby, za blízké a známé,…

25 6. Co se modlit? Modlitba „OTČE NÁŠ“
Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.“ Mat 6,9-13

26 6. Co se modlit? Smíme mu svěřit všechny naše starosti!
„…Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.“ P 5,7 „…Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ Ž 37,5 Rodina, práce, finance, zdraví těla, úmysly, plány, cesty…

27 6. Co se modlit? Za klidný život!
„…aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 1Tm 2,1-2

28 6. Co se modlit? A co by nemělo chybět? „…"Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." „….staň se tvá vůle.„ Mat 26,41

29 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?
ANO „…Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.“ Iz 59,1 „…Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Mt 7,7-8

30 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?
ANO! NE! „…vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.“ Iz 59,2 „…Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. „ 1J 3,21-22 Překážka č.1. je: hřích, neposlušnost,

31 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?
Překážka č.2. je: špatná motivace „…Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. „ Jk 4,3 „ …Děkuji Bohu, že není vždy svolný udělat vše, oč bych ho mohl požádat… Jsem Bohu hluboce vděčný, že mi nedal určité věci, o které jsem prosil, a že mi určité dveře zavřel před nosem….“ Martyn Lloyd-Jones

32 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?
Překážka č.3. je: Boží plán s námi „…A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás.“ 1J 5,14 Čím více Boha poznáváme, tím lépe známe i jeho vůli.

33 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?
Překážka č.4. je: Bůh nás miluje! „…Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ Mt 7,11 Miluje nás, a ví co je pro nás nejlepší!

34 7. Vyslyší Bůh každou modlitbu?
I nevyslyšená modlitba je vyslyšená!

35 Závěrem: 1Te 5,17: „bez přestání se modlete,“
„v modlitbách neustávejte.“ „neustále se modlete.“ „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny … i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.“ Ef 6,18-19


Stáhnout ppt "Jozef Bajusz Proč a jak se modlit?."

Podobné prezentace


Reklamy Google