Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo II. Trestná součinnost Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo II. Trestná součinnost Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo II. Trestná součinnost Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz

2 Trestná součinnost  Na trestné činnosti se podílí více osob Spolupachatelé Pachatel (spolupachatelé) a jiné další osoby  Tr. čin zosnují, organizují, vyvolávají, usnadňují…  Zužitkují výnosy z tr. činu  Usnadňují pachatelům tr. činu vyhnout se stíhaní/trestu

3 Formy trestné součinnosti  Účastenství V širším smyslu: spolupachatelství (§ 23 TZ) + organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ) V užším smyslu: organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ)  Některé formy přípravy – spolčení, srocení (§ 20 TZ)  Formy tr. součinnosti ve zvláštní časti TZ Např. podněcování k tr. činu, schvalování tr. činu, nadržování, neoznámení tr. činu, nepřekažení tr. činu, podílnictví, legalizace výnosů z tr. činnosti…  Organizovaná zločinecká skupina (§ 129, 361 TZ)  Znaky sk. podstaty „člen organizované skupiny“, „nejméně s dvěma osobami“

4 Pachatel (§ 22 TZ)  Trestně odpovědná fyzická osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin  § 114 odst. 1, 2, 3 TZ – zvláštní/konkrétní subjekt Pro pachatelství nutná zvláštní vlastnost, způsobilost, postavení Kdo nemá, nemůže být pachatel, ale může být účastník

5 Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ)  Trestně odpovědná osoba, která ke spáchaní tr. činu úmyslně užije jinou osobu jako „živý nástroj“ Úmysl spáchat tr. čin prostřednictvím jiné osoby (ví o něj, že nejedná, nejedná zaviněně, nebo nejedná v požadované formě zavinění) Živý nástroj tr. neodpovědný nebo odpovědný omezeně  Konstrukce umožňuje vyvození tr. odpovědnosti za „účastenství“ na čině jinak trestném

6 Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ)  § 22 odst. 2 TZ – taxativní výčet případů nepřímého pachatelství = důvody, proč není živý nástroj trestně odpovědný Nedostatek věku, nepříčetnost Jednání v omylu Jednání za okolnosti vylučující protipr. (vis compulsiva) Osoba sama nejednala (vis absoluta) Nedostatek zavinění, zákonem požadované pohnutky  Jiné možné případy?

7 Spolupachatelství (§ 23 TZ)  Tr. čin je spáchán úmyslným společným jednáním dvou či více trestně odpovědných osob Společné jednání – objektivní podmínka  Každý spolupachatel svým jednáním naplní objektivní stránku skutkové podstaty tr. činu  Každý ze spolupachatelů vykoná část činnosti, které v souhrnu tvoří jednání naplňující skutkovou podstatu  Jeden spolupachatel vykoná jedno jednání, druhý druhé jednání, skutková podstata je naplněna oběma jednáními Úmysl – subjektivní podmínka  Ke znakům skutkové podstaty + ke společnímu jednání!

8 Souběžné (samostatné) pachatelství  Situace obdobné spolupachatelství, ale o spolupachatelství nejde!  Osoby souběžně páchající tr. čin budou posouzeny jako samostatní pachatele  Vlastnoruční delikty Např. soulož mezi příbuznými, dvojí manželství, křivá výpověď  Chybí úmysl ke společnému jednání Např. tři kapsáři nezávisle od sebe okrádají turisty na K. mostě  Nedbalostní delikty Např. dělníci vyhazují odpad z okna, zraní osobu dole

9 Odpovědnost spolupachatelů  § 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). Odpovědnost v plném rozsahu – za celý způsobený následek nebo škodu  Vybočení ze společné dohody – exces Za těžší následek odpovídá vybočující spolupachatel sám  Spáchání tr. činu za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby Odpovědnost se posoudí u jednotlivých spolupachatelů individuálně

10 Trestání spolupachatelů  Výměra trestu: § 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). => U každého ze spolupachatelů se užije tr. sazba za spáchaný tr. čin  Ukládání trestu: Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. a) TZ  Potřeba přihlédnout k tomu, jakou měrou jednání každého ze spolupachatelů přispělo ke spáchání trestného činu.

11 Účastenství (§ 24 TZ)  Formy účastenství: organizátorství – návod – pomoc => účastník: organizátor – návodce – pomocník ÚčastníkPachatel /Spolupachatelé (Org./Náv./Pom.) (hlavní) účastní se závislost páchá/jí Trestný čin dokonaný/pokus

12 Subsidiarita účastenství  Spolupachatelství subsidiární  Účastenství Organizátorství subsidiární Návod subsidiární Pomoc

13 Zásada akcesority účastenství  Akcesorita účastenství – trestní odpovědnost účastníka je závislá na trestní odpovědnosti (hlavního) pachatele Kvalitativně: Účastenství jenom na protiprávním, trestním činu trestně odpovědného pachatele Kvantitativně: hlavní trestný čin musí dojít alespoň do stadia pokusu, anebo je dokonán  Jinak se jednání účastníka posoudí jako příprava k trestnému činu (jen u obzvlášť závažných zločinů, pokud tak zákon stanoví)

14 Příčinná souvislost  Nutný příčinný vztah mezi činem účastníka a činem hlavního pachatele  Čin účastníka má vztah jenom k činu, který má znaky tr. činu Vyloučeno účastenství na činu beztrestném  Např. sebevražda, umělé přerušení těhotenství, zneužívaní návykových látek  Proto samostatné trestné činy: Účast na sebevraždě (§ 144 TZ) Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161 TZ), svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162 TZ) Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)… Vyloučeno účastenství na činu jinak trestném  Např. okolnost vylučující protiprávnost, nízký věk, nepříčetnost

15 Další aspekty účastenství  Účastenství je vyloučeno u osoby, kterou dané ustanovení chrání Podání alkoholu dítěti (§ 204 TZ) – dítě Svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ, viz § 203 TZ) – dítě Únos dítěte nebo osoby stižené duševní poruchou (§ 200 TZ) – unesený Účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – sebevrah (přeživší:) Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159-163 TZ) – těhotná žena …  Speciální/konkrétní subjekt tr. činu Pachatel musí mít požadovanou vlastnost Účastník může být i osoba bez této vlastnosti

16 Úmysl u účastenství  Nutný dvojí úmysl: 1. Úmyslné jednání účastníka (přímý i nepřímý úmysl) 2. Účastník se účastní na úmyslném tr. činu  Úmysl účastníka přispět k dokonání tr. činu  Úmysl účastníka zahrnuje skutečnost, že se účastní na tr. činu trestně odpovědného pachatele Účastník úmysl účastní se2. 1. Pachatelpáchá Tr. čin - tr. odpovědný - úmyslný - k dokonání

17  Zosnování nebo řízení spáchání tr. činu Zosnování – iniciace dohody o spáchání tr. činu, vytvoření plánu, zajištění vhodných osob, rozdělení úkolů… Řízení – vydávaní příkazů, pokynů a úkolů, usměrňování trestné činnosti  Směruje k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému tr. činu Organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ)

18  Nejzávažnější forma účasti na páchání tr. činnosti  Problematika „bílých koní“ De lege lata De lege ferenda ? Hlavní pachatel Organizátor = řídící pachatel (teorie panství nad činem) Organizátor Hl. pachatel Návodce Pomocník

19 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)  Úmyslné vzbuzení rozhodnutí v jiné osobě spáchat tr. čin Např. přemlouvání, poučení, rozkaz, pohrůžka, rada, ujednání za peníze…  Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému/určitelnému tr. činu  Vždy konáním – písemně, ústně, konkludentně…

20 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)  Situace obdobné návodu: Utvrzování v rozhodnutí již rozhodnuté osoby – posoudíme jako pomoc podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ (= psychická pomoc) Návod k individuálně neurčitému tr. činu / návod individuálně neurčitých osob – posoudíme jako tr. čin podněcování (§ 364 TZ)

21 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)  Další specifické situace: Nadbytečný návod = osoba je již rozhodnutá, návodce o tom neví a přece navádí  Teoreticky je to pokus návodu (v skutkovém omylu) Bezvýsledný návod = návodce úspěšně vzbudil rozhodnutí jiného spáchat tr. čin, k pokusu ani dokonání tr. činu ale nedošlo Nezdařený návod = návodce ani nevzbudil takové rozhodnutí  Situace posoudíme jako přípravu k „naváděnému“ tr. činu podle § 20 odst. 1 TZ Limitované na zvlášť závažné zločiny, kde to zákon stanoví

22 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)  Úmysl u návodu – nutný dvojí úmysl Úmyslné vzbuzení rozhodnutí Návod ke spáchání úmyslného tr. činu; úmysl návodce směruje k dokonání Návodce úmysl navádí 1. 2. pokus Pachatel tr. čin páchá dokonaný  Trestnost agenta provokatéra Judikatura: Teixeir de Castro v. Portugalsko, Lüdi v. Švýcarsko

23 Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)  Kauzální podpora jiné osobě při páchání tr. činu  Úmyslné umožnění nebo usnadnění spáchání tr. činu  Demonstrativní výčet činností: Fyzická pomoc: opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu  „Volavka“ a „zeď“ již nejsou spolupachatelé Posouzení jako spolupachatele bylo kritizováno jako přísné Problém při pokračování v tr. činu – když si pachatel a pomocník (zeď) při jednotlivých útocích střídají pozice, nebude se jim moct sečíst škoda Psychická pomoc: radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po tr. činu

24 Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)  Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému/určitelnému tr. činu  Před nebo při spáchání tr. činu Až do momentu ukončení trestné činnosti  Konáním i opomenutím (= negativní pomoc) Opomenutí zvláštní povinnosti konat – např. hlídač nezamkne vchod a nezapne alarm, aby umožnil pachateli ukradnout obraz z galerie

25 Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)  Situace obdobné pomoci: Spolupachatelství  Pomocník se nepodílí přímo a bezprostředně na jednání popsané v skutkové podstatě, jeho jednání není součástí útoku pachatele/spolupachatelů, ale tento útok umožňuje nebo usnadňuje Nepřekažení tr. činu ( §367 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368 TZ) – samostatné tr. činy, NE negativní pomoc Pomoc pachateli po ukončení tr. činnosti – posoudíme jako tr. čin nadržování (§ 366 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368 TZ), podílnictví (§ 214-215 TZ) nebo legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216-217 TZ)

26 Zánik trestnosti účastenství  § 24 odst. 3, 4 TZ  Účastník dobrovolně upustí od dalšího účastenství na činu, a zároveň  Pachatel odstání nebezpečí vzniklé zákonem chráněnému zájmu, nebo učiní oznámí v době, kdy nebezpečí může být ještě odstraněno  U více účastníků se posuzuje individuálně Zániku tr. odpovědnosti účastníka, který takto jednal, nebrání, je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení (§ 24 odst. 4 TZ)

27 Trestání účastenství  § 24 odst. 2 TZ  Výměra trestu: Podle sazby za tr. čin, k němuž účastenství směrovalo, jestliže zákon nestanoví něco jiného Formy účastenství jsou si rovné

28 Trestání účastenství  Ukládání trestu: Nezávisle na trestání hlavního pachatele Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. b) TZ  Potřeba přihlédnout k významu a povaze účasti na spáchání tr. činu Přitěžující okolnosti – zákaz dvojího přičítání (§ 39 odst. 4 TZ)  Např. okolnost podle § 42 písm. o) se přičítá jenom pachateli organizujícím tr. činnost, ne účastníkovi – organizátorovi U pomoci možnost zvážit mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby (§ 58 odst. 5 TZ)

29 Literatura  Použitá v prezentaci Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. s. 287-323.  Pro seminář Uvedena v Přehledu


Stáhnout ppt "Trestní právo II. Trestná součinnost Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google