Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo II. Trestná součinnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo II. Trestná součinnost"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo II. Trestná součinnost
Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva

2 Trestná součinnost Na trestné činnosti se podílí více osob
Spolupachatelé Pachatel (spolupachatelé) a jiné další osoby Tr. čin zosnují, organizují, vyvolávají, usnadňují… Zužitkují výnosy z tr. činu Usnadňují pachatelům tr. činu vyhnout se stíhaní/trestu

3 Formy trestné součinnosti
Účastenství V širším smyslu: spolupachatelství (§ 23 TZ) + organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ) V užším smyslu: organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ) Některé formy přípravy – spolčení, srocení (§ 20 TZ) Formy tr. součinnosti ve zvláštní časti TZ Např. podněcování k tr. činu, schvalování tr. činu, nadržování, neoznámení tr. činu, nepřekažení tr. činu, podílnictví, legalizace výnosů z tr. činnosti… Organizovaná zločinecká skupina (§ 129, 361 TZ) Znaky sk. podstaty „člen organizované skupiny“, „nejméně s dvěma osobami“

4 Pachatel (§ 22 TZ) Trestně odpovědná fyzická osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin § 114 odst. 1, 2, 3 TZ – zvláštní/konkrétní subjekt Pro pachatelství nutná zvláštní vlastnost, způsobilost, postavení Kdo nemá, nemůže být pachatel, ale může být účastník

5 Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ)
Trestně odpovědná osoba, která ke spáchaní tr. činu úmyslně užije jinou osobu jako „živý nástroj“ Úmysl spáchat tr. čin prostřednictvím jiné osoby (ví o něj, že nejedná, nejedná zaviněně, nebo nejedná v požadované formě zavinění) Živý nástroj tr. neodpovědný nebo odpovědný omezeně Konstrukce umožňuje vyvození tr. odpovědnosti za „účastenství“ na čině jinak trestném

6 Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ)
§ 22 odst. 2 TZ – taxativní výčet případů nepřímého pachatelství = důvody, proč není živý nástroj trestně odpovědný Nedostatek věku, nepříčetnost Jednání v omylu Jednání za okolnosti vylučující protipr. (vis compulsiva) Osoba sama nejednala (vis absoluta) Nedostatek zavinění, zákonem požadované pohnutky Jiné možné případy?

7 Spolupachatelství (§ 23 TZ)
Tr. čin je spáchán úmyslným společným jednáním dvou či více trestně odpovědných osob Společné jednání – objektivní podmínka Každý spolupachatel svým jednáním naplní objektivní stránku skutkové podstaty tr. činu Každý ze spolupachatelů vykoná část činnosti, které v souhrnu tvoří jednání naplňující skutkovou podstatu Jeden spolupachatel vykoná jedno jednání, druhý druhé jednání, skutková podstata je naplněna oběma jednáními Úmysl – subjektivní podmínka Ke znakům skutkové podstaty + ke společnímu jednání!

8 Souběžné (samostatné) pachatelství
Situace obdobné spolupachatelství, ale o spolupachatelství nejde! Osoby souběžně páchající tr. čin budou posouzeny jako samostatní pachatele Vlastnoruční delikty Např. soulož mezi příbuznými, dvojí manželství, křivá výpověď Chybí úmysl ke společnému jednání Např. tři kapsáři nezávisle od sebe okrádají turisty na K. mostě Nedbalostní delikty Např. dělníci vyhazují odpad z okna, zraní osobu dole

9 Odpovědnost spolupachatelů
§ 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). Odpovědnost v plném rozsahu – za celý způsobený následek nebo škodu Vybočení ze společné dohody – exces Za těžší následek odpovídá vybočující spolupachatel sám Spáchání tr. činu za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby Odpovědnost se posoudí u jednotlivých spolupachatelů individuálně

10 Trestání spolupachatelů
Výměra trestu: § 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). => U každého ze spolupachatelů se užije tr. sazba za spáchaný tr. čin Ukládání trestu: Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. a) TZ Potřeba přihlédnout k tomu, jakou měrou jednání každého ze spolupachatelů přispělo ke spáchání trestného činu.

11 Účastenství (§ 24 TZ) Formy účastenství: organizátorství – návod – pomoc => účastník: organizátor – návodce – pomocník Účastník Pachatel /Spolupachatelé (Org./Náv./Pom.) (hlavní) účastní se závislost páchá/jí Trestný čin dokonaný/pokus

12 Subsidiarita účastenství
Spolupachatelství subsidiární Účastenství Organizátorství Návod Pomoc

13 Zásada akcesority účastenství
Akcesorita účastenství – trestní odpovědnost účastníka je závislá na trestní odpovědnosti (hlavního) pachatele Kvalitativně: Účastenství jenom na protiprávním, trestním činu trestně odpovědného pachatele Kvantitativně: hlavní trestný čin musí dojít alespoň do stadia pokusu, anebo je dokonán Jinak se jednání účastníka posoudí jako příprava k trestnému činu (jen u obzvlášť závažných zločinů, pokud tak zákon stanoví)

14 Příčinná souvislost Nutný příčinný vztah mezi činem účastníka a činem hlavního pachatele Čin účastníka má vztah jenom k činu, který má znaky tr. činu Vyloučeno účastenství na činu beztrestném Např. sebevražda, umělé přerušení těhotenství, zneužívaní návykových látek Proto samostatné trestné činy: Účast na sebevraždě (§ 144 TZ) Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161 TZ), svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162 TZ) Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)… Vyloučeno účastenství na činu jinak trestném Např. okolnost vylučující protiprávnost, nízký věk, nepříčetnost

15 Další aspekty účastenství
Účastenství je vyloučeno u osoby, kterou dané ustanovení chrání Podání alkoholu dítěti (§ 204 TZ) – dítě Svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ, viz § 203 TZ) – dítě Únos dítěte nebo osoby stižené duševní poruchou (§ 200 TZ) – unesený Účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – sebevrah (přeživší:) Trestné činy proti těhotenství ženy (§ TZ) – těhotná žena … Speciální/konkrétní subjekt tr. činu Pachatel musí mít požadovanou vlastnost Účastník může být i osoba bez této vlastnosti

16 Úmysl u účastenství Nutný dvojí úmysl:
1. Úmyslné jednání účastníka (přímý i nepřímý úmysl) 2. Účastník se účastní na úmyslném tr. činu Úmysl účastníka přispět k dokonání tr. činu Úmysl účastníka zahrnuje skutečnost, že se účastní na tr. činu trestně odpovědného pachatele Účastník úmysl účastní se 1. Pachatel páchá Tr. čin - tr. odpovědný úmyslný - k dokonání

17 Organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ)
Zosnování nebo řízení spáchání tr. činu Zosnování – iniciace dohody o spáchání tr. činu, vytvoření plánu, zajištění vhodných osob, rozdělení úkolů… Řízení – vydávaní příkazů, pokynů a úkolů, usměrňování trestné činnosti Směruje k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému tr. činu

18 Organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ)
Nejzávažnější forma účasti na páchání tr. činnosti Problematika „bílých koní“ De lege lata De lege ferenda ? Hlavní pachatel Organizátor = řídící pachatel (teorie panství nad činem) Organizátor Hl. pachatel Návodce Pomocník Návodce Pomocník

19 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
Úmyslné vzbuzení rozhodnutí v jiné osobě spáchat tr. čin Např. přemlouvání, poučení, rozkaz, pohrůžka, rada, ujednání za peníze… Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému/určitelnému tr. činu Vždy konáním – písemně, ústně, konkludentně…

20 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
Situace obdobné návodu: Utvrzování v rozhodnutí již rozhodnuté osoby – posoudíme jako pomoc podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ (= psychická pomoc) Návod k individuálně neurčitému tr. činu / návod individuálně neurčitých osob – posoudíme jako tr. čin podněcování (§ 364 TZ)

21 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
Další specifické situace: Nadbytečný návod = osoba je již rozhodnutá, návodce o tom neví a přece navádí Teoreticky je to pokus návodu (v skutkovém omylu) Bezvýsledný návod = návodce úspěšně vzbudil rozhodnutí jiného spáchat tr. čin, k pokusu ani dokonání tr. činu ale nedošlo Nezdařený návod = návodce ani nevzbudil takové rozhodnutí Situace posoudíme jako přípravu k „naváděnému“ tr. činu podle § 20 odst. 1 TZ Limitované na zvlášť závažné zločiny, kde to zákon stanoví

22 Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
Úmysl u návodu – nutný dvojí úmysl Úmyslné vzbuzení rozhodnutí Návod ke spáchání úmyslného tr. činu; úmysl návodce směruje k dokonání Návodce úmysl navádí pokus Pachatel tr. čin páchá dokonaný Trestnost agenta provokatéra Judikatura: Teixeir de Castro v. Portugalsko, Lüdi v. Švýcarsko

23 Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)
Kauzální podpora jiné osobě při páchání tr. činu Úmyslné umožnění nebo usnadnění spáchání tr. činu Demonstrativní výčet činností: Fyzická pomoc: opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu „Volavka“ a „zeď“ již nejsou spolupachatelé Posouzení jako spolupachatele bylo kritizováno jako přísné Problém při pokračování v tr. činu – když si pachatel a pomocník (zeď) při jednotlivých útocích střídají pozice, nebude se jim moct sečíst škoda Psychická pomoc: radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po tr. činu

24 Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)
Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému/určitelnému tr. činu Před nebo při spáchání tr. činu Až do momentu ukončení trestné činnosti Konáním i opomenutím (= negativní pomoc) Opomenutí zvláštní povinnosti konat – např. hlídač nezamkne vchod a nezapne alarm, aby umožnil pachateli ukradnout obraz z galerie

25 Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)
Situace obdobné pomoci: Spolupachatelství Pomocník se nepodílí přímo a bezprostředně na jednání popsané v skutkové podstatě, jeho jednání není součástí útoku pachatele/spolupachatelů, ale tento útok umožňuje nebo usnadňuje Nepřekažení tr. činu ( §367 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368 TZ) – samostatné tr. činy, NE negativní pomoc Pomoc pachateli po ukončení tr. činnosti – posoudíme jako tr. čin nadržování (§ 366 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368 TZ), podílnictví (§ TZ) nebo legalizace výnosů z trestné činnosti (§ TZ)

26 Zánik trestnosti účastenství
§ 24 odst. 3, 4 TZ Účastník dobrovolně upustí od dalšího účastenství na činu, a zároveň Pachatel odstání nebezpečí vzniklé zákonem chráněnému zájmu, nebo učiní oznámí v době, kdy nebezpečí může být ještě odstraněno U více účastníků se posuzuje individuálně Zániku tr. odpovědnosti účastníka, který takto jednal, nebrání, je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení (§ 24 odst. 4 TZ)

27 Trestání účastenství § 24 odst. 2 TZ Výměra trestu:
Podle sazby za tr. čin, k němuž účastenství směrovalo, jestliže zákon nestanoví něco jiného Formy účastenství jsou si rovné

28 Trestání účastenství Ukládání trestu:
Nezávisle na trestání hlavního pachatele Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. b) TZ Potřeba přihlédnout k významu a povaze účasti na spáchání tr. činu Přitěžující okolnosti – zákaz dvojího přičítání (§ 39 odst. 4 TZ) Např. okolnost podle § 42 písm. o) se přičítá jenom pachateli organizujícím tr. činnost, ne účastníkovi – organizátorovi U pomoci možnost zvážit mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby (§ 58 odst. 5 TZ)

29 Literatura Použitá v prezentaci Pro seminář
Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. s Pro seminář Uvedena v Přehledu


Stáhnout ppt "Trestní právo II. Trestná součinnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google