Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Sociální integrace v Libereckém kraji průvodce tvorbou projektu místo konání: Hotel Orion, Liberec datum konání: 26. – 27. 5. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Sociální integrace v Libereckém kraji průvodce tvorbou projektu místo konání: Hotel Orion, Liberec datum konání: 26. – 27. 5. 2005."— Transkript prezentace:

1 1 Sociální integrace v Libereckém kraji průvodce tvorbou projektu místo konání: Hotel Orion, Liberec datum konání: 26. – 27. 5. 2005

2 2 Školit Vás budou: Leoš Křeček: odhalí Vám teoretické základy Martina Fialová: vysvětlí vše na konkrétním příkladu Hana Čepičková: uvede vše na pravou míru, bude s Vámi tvořit projekty Jan Klíma: zasvětí Vás do tajů rozpočtu Jana Navrátilová: pomůže Vám s tvorbou projektu, poradí s odborným zaměřením

3 3 HARMONOGRAM ČTVRTEK 10:00Cíl, cílová skupina, výchozí stav, analýza trhu a marketingový mix, výstupy a výsledky 12:00oběd 13:30Aktivity akce, harmonogram, rizika 16:00Rozpočet, finanční plán, cash-flow 18:30večeře 20:00Shrnutí + individuální konzultace PÁTEK 8:00snídaně 9:00Management a udržitelnost projektu 11:30Prezentace projektu + Zpracování žádosti 13:00oběd

4 4 VIZE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ELZA

5 5 SOUVISLOSTI WORKSHOP PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ELZAHODNOCENÍ Cíl … 3, 4, 5, 6 Informace o akci Popis akce Ukazatele 2.1, 2.5, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 Aktivity … 4, 12 Harmonogram Popis akce Publicita 3.2 Rozpočet … 10 Zdroje financování P2 - Rozpočet 1.3, 3.1 Management … 7, 11 Žadatel II Partneři Udržitelnost 1.1., 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 3.7

6 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE podrobná, logicky provázaná ELZA zásadní informace HODNOTÍCÍ KRITÉRIA uzlové body úspěchu p o d k l a d odpovídá na otázky k o n t r o l a o d p o v í d á n a o t á z k y k o n t r o l a k o n t r o l a

7 7 PŘÍKLAD SOUVISLOSTI KAPITOLA 5 VEŠKERÉ OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU počet podpořených osob ZÁLOŽKA UKAZATELE ukazatel III.II.I podpořené osoby KRITÉRIUM 3.4 V jaké míře naplňuje akce kvantitativní cíle grantového schématu – počet podpořených osob? p o s k y t u j e p o d r o b n é ú d a j e poskytuje zásadní údaj u m o ž ň u j e k o n t r o l u v a z b y n a g r a n t o v é s c h é m a

8 8 WORKSHOP 1 Cíl, cílová skupina, analýza trhu a marketingový mix, výstupy a výsledky

9 9 Abychom mohli akci postavit na pevném základu, je potřeba určit výchozí stav, a to jak z hlediska poskytovaných služeb organizací, tak i z hlediska problematiky, které se akce týká... a proto...

10 10... hledáme odpověď na tyto otázky: Proč je nutné akci realizovat vzhledem k nedostatkům zjištěným v příslušné oblasti? Jaké služby jsou poskytovány? Jaká je jejich kapacita, rozsah? Projektová dokumentace – kapitola 3 ELZA – záložka POPIS AKCE – Výchozí situace a zdůvodnění akce

11 11 Občanské sdružení Obzor založené v roce 1995 provozuje od roku 2000 občanskou poradnu Svítání. Občanská poradna poskytuje konzultace v oblasti sociální, právní a asistenci při hledání uplatnění převážně pro klienty z romského etnika. Služby jsou poskytovány zdarma v rozsahu 2 hodiny 1x týdně, chod poradny zajišťují 2 dobrovolné pracovnice. Poradnu týdně využije cca 10 klientů. Kapacita poradny dlouhodobě nestačí poptávce klientů. Zaznamenáváme také nárůst klientů ze skupiny zdravotně postižených. Z důvodu nevhodného přístupu do objektu nemůžeme zatím tomuto typu klientů poskytovat odpovídající služby. Navíc provoz poradny omezený na jeden den v týdnu neumožňuje komplexní řešení akutních případů.

12 12 Hledáme odpověď na tyto otázky: Jsou všeobecné cíle akce v souladu se specifickými cíli GS? Jaké jsou specifické cíle akce? Kde a kdy bude akce realizována? Projektová dokumentace – kapitola 4 ELZA – POPIS AKCE – Všeobecný cíl akce, Specifický cíl akce & DALŠÍ INFORMACE O AKCI Hodnotící kritéria - 2.5., 3.2 a 4.4

13 13 OBČANSKÁ PORADNA X X Výstupy a výsledky akce přispějí ke zvýšení zaměstnatelnosti skupin klientů (kurz IT pro handicapované), rezidenční kurz pro dlouhodobě nezaměstnané Romy navíc přispěje k osvojení sociálních dovedností a tak k integraci skupiny do společnosti. Vytvoření nových typů kurzů přispívá i naplnění cíle rozvoj služeb v oblasti sociálního a sociálně profesního vzdělávání. X X

14 14 Česká LípaZákupy Skalice u České LípySloup v Čechách Česká Lípa 09/2005 – 06/2006 / 10 měsíců Rozšířit provoz poradny na 3 dny v týdnu v době od 15:00 do 20:00. Realizovat kurzy práce na počítači pro handicapované. Realizovat rezidenční motivační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané Romy.

15 15 Hledáme odpověď na tyto otázky: Jaká je cílová skupina? Jaká je její charakteristika? Jaké jsou potřeby cílové skupiny? Projektová dokumentace – kapitola 4, 6 ELZA – POPIS AKCE – Všeobecný cíl akce, Specifický cíl akce Hodnotící kritéria - 2.1.

16 16 1. dlouhodobě nezaměstnaní Romové 200 bez věkového omezení M+Ž 100% základní, bez kvalifikace není relevantní Česká Lípa nízká motivace 15% 50% - 15 klientů

17 17 2. dlouhodobě nezaměstnaní handicapovaní 20 bez věkového omezení M+Ž 100% různé není relevantní Česká Lípa vysoká motivace 100% 90% - 18 klientů

18 18 Dlouhodobě nezaměstnaní Romové: - potřeba zvýšit motivaci a upevnit nebo znovuvytvořit chybějící pracovní návyky - zlepšit přístup ke vzdělání, což povede ke zlepšení omezeného přístupu k informacím - dočasné opuštění komunity spolu s intenzivním odborným vedením povede k osvojení nových způsobů chování a jednání ve styku s potenciálním zaměstnavatelem Dlouhodobě nezaměstnaní handicapovaní: - z důvodu omezené možnosti uplatnění je potřeba osvojit si specifické znalosti z oboru IT, které umožní zaměstnání na pozicích odpovídajících jejich možnostem - klienti se specifickými potřebami vyžadují, aby učebny byly přístupné - kurzy musí být dostupné i po finanční stránce

19 19 Jakou službu budeme poskytovat, v jakém rozsahu a kvalitě....... za jakou cenu...... jak pro ni získáme klienty...... kde bude poskytována... a proto...

20 20... hledáme odpověď na tyto otázky: Co poskytneme klientům? Za kolik a kde? Jak budeme komunikovat s klienty? Projektová dokumentace – kapitola 6 Hodnotící kritéria - 2.5.

21 21 1.poradenství 2.kurzy práce na PC pro handicapované 3.rezidenční motivační kurz pro dlouhodobě nezaměstnané Romy veškeré služby budou poskytovány bezplatně -informační kampaň v místním tisku -informační letáky k dispozici u partnerů, na obecních úřadech služby budou nabízeny prostřednictvím poradny a během kurzů

22 22 Hledáme odpověď na tyto otázky: Jaké jsou výsledky a výstupy akce? Jaký je přínos (dlouhodobé dopady)? Projektová dokumentace – kapitola 5 ELZA – UKAZATELE Hodnotící kritéria – 3.4, 3.5 a 3.6

23 23 Vybíráme z... Podpořené osoby, které se zúčastní kurzů soc. int. (osoba) Úspěšní absolventi kurzů – klienti služeb sociální integrace (%) Vytvořená hrubá pracovní místa – muži (osoba) Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy (osoba) Reintegrační programy (návrat z výkonu trestu) (kus) Programy bezpečnosti obyvatel (kus) Programy v oblasti sociální integrace (kus) Programy – místní partnerství, komunitní plány (kus) Míra využití středisek motivace, apod. (%) Využití a úspěšnost sociálně integračního programu (osoba) Vznik a rozvoj místního partnerství (kus) Informační a propagační akce sociální integrace (kus) Počet přednášek, seminářů a workshopů (kus a osoba) Příprava a výcvik asistenčních zvířat (kus)

24 24 podpořené osoby, které se zúčastní kurzů v oblasti sociální integrace osoba 0 50 hrubá pracovní místa vytvořená muži osoba 0 0,5 hrubá pracovní místa vytvořená ženy osoba 0 0,5 programy v oblasti sociální integrace kus 0 2 úspěšnost absolventi kurzů - klienti služeb soc. int. % 0 66% - pro žadatele: zvýšení kapacity NNO, rozvoj spolupráce s partnerskými NNO - pro cílovou skupinu: zlepšení nabídky služeb, zvýšení uplatnitelnosti - pro obec, region, stát: snížení sociální izolace skupin, snížení nezaměstnanosti, prevence kriminality

25 25 WORKSHOP 2 Aktivity akce, harmonogram, rizika

26 26 Každá akce se skládá z dílčích aktivit, které jsou vnitřně provázány. Jedna či více aktivit umožňují naplnit specifický cíl akce. Aktivity se skládají z jednotlivých činností...... a proto

27 27... hledáme odpověď na tyto otázky: Jaké aktivity je potřebné realizovat, aby bylo dosaženo cílů akce? Jak na sebe aktivity časově navazují (harmonogram realizace)? Co může ohrozit dosažení cílů? Když se tak stane, jak to budeme řešit? Projektová dokumentace – kapitola 4, 12 ELZA – POPIS AKCE – Popis aktivit, Předpoklady a rizika & HARMONOGRAM Hodnotící kritéria – 3.2

28 28 Příprava rozšíření provozu poradny (vytvořit 2 pracovní místa na 0,5 úvazku, technické zajištění provozu, propagace činnosti – tvorba informačního materiálu) Poskytování poradenství (v oblasti sociální, právní, psychologické a asistence při hledání zaměstnání) Vytvoření metodiky kurzů práce na PC (nábor lektorů, tvorba metodiky ve spolupráci s partnerem) a podmínek pro jejich realizaci (nákup PC, bezbariérový přístup) Realizace kurzu práce na PC (výuka 2 hodiny týdně po dobu 20 týdnů, vyhodnocení úspěšnosti – autoevaluace a zpětná vazba klientů) Vytvoření metodiky rezidenčního motivačního kurzu (nábor lektorů, tvorba metodiky ve spolupráci s partnerem) Realizace 2 rezidenčních motivačních kurzů (zajištění místa konání, přímá práce s klienty po dobu 5 dní) 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

29 29 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

30 30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 nedostatek kvalifikovaného personálu nízká míra využití spolehlivost dodavatelů nevhodně zvolený obsah kurzu nedostatek lektorů neúčast klientů 10 30 20 10 40 5 3 5 2 5 5 kvalitně připravené výběrové řízení provedení analýzy trhu a zjištění poptávky, propagace otevřené výběrové řízení smluvní vztah spolupráce s partnerem včasný výběr spolupráce s partnerem při výběru klientů

31 31 WORKSHOP 3 Rozpočet, finanční plán, cash-flow

32 32 … hledáme odpověď na tyto otázky: Je rozpočet projektu adekvátní aktivitám? Jsou jednotlivé položky rozpočtu uznatelnými/neuznatelnými náklady? Jsou dodrženy meze u limitních položek? Jaké budou finanční toky v čase? Jaká je struktura financování akce? Projektová dokumentace – kapitola 9 a 10 ELZA – HARMONOGRAM – Etapy projektu & EKONOMICKÉ ÚDAJE & ZDROJE FINANCOVÁNÍ Hodnotící kritéria – 3.1.

33 33 FINANČNÍ PLÁN Cash flow …..bod č. 10 Projektové dokumentace Rozpočet akce …..Příloha č. 2 žádosti

34 34 CASH FLOW jedná se o předpokládané výdaje a příjmy akce v čase (nejlépe měsíc), v případě GS 3.2 tzn. po dobu realizace akce DŘÍVE NEŽ ZAČNETE… sestavení cash flow by mělo vycházet z harmonogramu aktivit, činností uvedených v Projektové dokumentaci

35 35 CASH FLOW PŘÍJMY - 3 okruhy finanční prostředky uvolněné nebo uvolňované ve prospěch zvláštního účtu akce finanční prostředky partnera ostatní příjmy získané během realizace (účastnické poplatky…..)

36 36 CASH FLOW VÝDAJE -vychází z harmonogramu a v rámci něho z jednotlivých aktivit -tvůrce akce by měl mít vyjasněné jaké činnosti bude v rámci dané aktivity vykonávat a tyto činnosti následně „OCENÍ“!!!

37 37 VÝDAJE v Kč/ položky září 05říjen 05 listopad 05 prosinec 05 leden 06únor 06 březen 06 duben 06 květen 06 červen 06celkem 1.1 mzdové náklady-hrubá mzda 2*0,5 úvazku30 000 60 000 1 x PC pro poradnu25 000 informační materiál-tisk 300ks 10 000 režijní výdaje - paliva, voda100 200 režijní výdaje - telefon, internet1460 2 920 1.2 režijní výdaje - paliva, voda 100 800 režijní výdaje - telefon, internet 1460 11 680 mzdové náklady-hrubá mzda 2*0,5 úvazku 30 000 240 000 2.1 drobná stavební úprava 39 990 nákup 10 xPC pro kurzy 250 000 2.2 dohoda o provedení práce - lektoři PC kurzů 8000 40 000 3.1 dohoda o provedení práce - lektoři rezidenčního kurzu (tvorba metodiky) 20 000 40 000 3.2 ubytování účastníků rezidnečního školení (15+3)/5 dní 90 000 180 000 stravné účastníků rezidenčního školení (15+3)/5 dní 45 000 90 000 nájem autobusu 8 000 16 000 dohoda o provedení práce - vedení rezidenčního kurzu (3 lektoři/5 dní) 135 000 270 000 místní personál - ubytování (2 pracovníci poradny) 10 000 20 000 místní personál - stravné (2 pracovníci poradny) 5 000 10 000 VÝDAJE CELKEM 56 560291 56071 55059 560 39 560332 560 31 560 1 306 590

38 38 PRŮBĚH PŘÍJMŮ A SALDA AKCE PŘÍJMY v Kč zá ř í 05 ř íjen 05 listopad 05 prosinec 05 leden 06únor 06 b ř ezen 06 duben 06 kv ě ten 06 č erven 06 celkem Příjmy vlastní (zřizovatele) 200 000150 000145 000080 0000350 000 011 5901 286 590 Příjmy získané z účastnických poplatků 20 000 PŘÍJMY CELKEM 1 306 590 CASH FLOW zá ř í 05 ř íjen 05 listopad 05 prosinec 05 leden 06únor 06 b ř ezen 06 duben 06 kv ě ten 06 č erven 06 celkem PŘÍJMY AKCE 200 000150 000145 000080 00020 000350 000 011 5901 306 590 VÝDAJE AKCE 56 560291 56071 55059 560 39 560332 560 31 560 1 306 590 SALDO AKCE 143 4401 88075 33015 77036 21016 65034 09051 53019 97000

39 39 Graficky…

40 40 Výsledek Zajištěné finanční krytí akce Neziskový projekt

41 41 ROZPOČET PROJEKTU - popis samostatná příloha č. 2 je rozdělen do 9 Kapitol - osobní výdaje - pracovní cesty - zařízení a vybavení - místní kancelář/materiálové náklady - nákup služeb - drobné stavební úpravy - přímá podpora - jiné náklady (náklady partnera) - DPH podrobný popis je uveden v „METODICKÉ INSTRUKCI pro jeho vyplnění“

42 42 Jak jej sestavit a z čeho vycházet… vychází z Projektové dokumentace => části Popis akce a jejích aktivit (harmonogram) a Cash flow

43 43 Co je důležité… jednotlivé činnosti, které jste si „ocenili“ v Cash flow zařadit ve formuláři Rozpočet do příslušné kapitoly a položky (resp. součet za činnosti) věnovat pozornost správnému zařazení výdajů do položek a zda je daný výdaj UZNATELNÝ nebo NEUZNATELNÝ - plánované resp. skutečné náklady konečného uživatele musí být v průběhu akce a po jeho skončení prokazatelné a dohledatelné.

44 44 Co je důležité… Vyplnit formulář rozpočtu v plném rozsahu, nezapomenout …. -sloupec číslo stránky (důležité pro hodnotitele) -typ výdaje – UZN nebo NEU -limitní položka (důležité pro stanovení Celkových uznatelných nákladů) Provést správný součet jednotlivých položek

45 45 Výsledek Vypracovaná příloha č. 2 K dispozici plnohodnotné údaje do ELZY

46 46 Vzorový příklad Režijní náklady = 15 600,- (max 7% CUN) Nákup materiálu = 275 000,- (max 25% CUN) Nákup služeb = 65 990,- (max 49% CUN) Nelimitní náklady = 950 000,- Postup výpočtu: 15 600 nedosahuje 7% z nelimitních nákladů 65 990 nedosahuje 49% z nelimitních nákladů Nelimitní náklady tedy dosahují 15 600 + 65 990 + 950 000 = 1 031 590 1 031 590 = 75% CUN.... 25% CUN tedy činí 343 863... Položka nedosahuje limitu, v případě překročení by byl rozdíl mezi vypočtenou hodnotou a skutečnými náklady na nákup materiálu neuznatelný

47 47 1 306 590,- 0,- 1 306 590,- 100 % 1 045 272,- 80% 261 318,- 20% 130 659,- 10%

48 48 WORKSHOP 4 Management a udržitelnost projektu

49 49 Management projektu: Mají-li být naplněny cíle akce, je potřeba, ale žadatel vytvořil tým spolupracovníků, kteří akci zrealizují po věcné i technické stránce. Zároveň potřebují zázemí pro svou činnost… … a proto

50 50 … hledáme odpověď na tyto otázky: Je vytvořen tým pracovníků, který bude realizovat projekt po věcné i technické stránce? Dokáží či umí to? Mají jednotliví členové vymezeny své kompetence? Kdo bude kontrolovat jejich činnost? Máme partnery, kteří nám pomohou? A jak? Projektová dokumentace – kapitola 7 ELZA – POPIS AKCE – Připravenost akce k realizaci & ŽADATEL II & PARTNEŘI Hodnotící kritéria – 1.1., 1.2, 2.4

51 51 Jakou funkci zastává člen projektového týmu? Jaké činnosti vykonává? Za co je v rámci projektu zodpovědný? Komu je odpovědný? Kdo kontroluje jeho činnost? Kolik procent z úvazku činí činnosti související s akcí? Jaká je měsíční mzda člena projektového týmu? Jaké zázemí má pro svou činnost projektový tým?

52 52 manažer projektu pracovník poradny účetní řídí projekt věcně i finančně provádí průběžnou kontrolu vyřizuje stížnosti komunikuje s partnery poskytuje poradenství organizuje a technicky zajišťuje kurzy komunikuje s klienty poskytuje poradenství organizuje a technicky zajišťuje kurzy komunikuje s klienty vede účetnictví připravuje platební příkazy vede mzdové účetnictví statutárnímu zástupci manažerovi projektu 40% 100% 10% 10.000 15.000 5.000 Prostory poradny jsou pronajímány za symbolický nájem ze strany obce na dobu 5 let, pouze je třeba je vybavit potřebným zázemím (nábytek, PC). Administrativně je tým zajištěn (viz výše).

53 53 Udržitelnost: Každý projekt či akce financovaná ze strukturálních fondů musí vykazovat určitou míru udržitelnosti a upotřebitelnosti i po ukončení financování tak, aby vynaložené prostředky přinesly efekt… … a proto

54 54 … hledáme odpověď na tyto otázky Je prokázáno, že všechny výsledky jsou udržitelné a upotřebitelné i po skončení realizace akce? Je projekt v souladu s rozvojovými strategiemi? Do jaké míry projekt vytváří podmínky pro realizaci navazujících aktivit a jak je tento záměr doložen? Projektová dokumentace – kapitola 11 ELZA – POPIS PROJEKTU – Vazba akce & UDRŽITELNOST Hodnotící kritéria – 2.2, 2.3., 3.3., 3.7

55 55 Organizace existuje a provozuje poradnu již několik let. Díky projektu bude posílena stabilita organizace, což ovlivní kredibilitu organizace při získávání dalších finančních zdrojů a klientů služeb. Občanské sdružení má stabilní členskou základnu. Projektový tým má rozlišeny základní kompetence pro úspěšnou realizaci akce. Poradenští pracovníci zůstanou po ukončení akce zaměstnanci sdružení. Jsou předpokládány následující zdroje financování: 20% návratné finanční výpomoci Libereckého kraje a 60% ze zdrojů Města Česká Lípa. Zbývajícími 20% disponuje žadatel. Vzhledem k vytvořenému partnerství s obcí není očekávána změna politické udržitelnosti projektu po dobu 3 let. akce nebyla realizována

56 56 Seminář „O ELZE“ Datum konání: pátek 10. 6. 2005 Hodina konání: od 9:00 do 11:00 Místo: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, Liberec místnost 326a

57 57 Děkujeme za pozornost Těšíme se na projekty!!!


Stáhnout ppt "1 Sociální integrace v Libereckém kraji průvodce tvorbou projektu místo konání: Hotel Orion, Liberec datum konání: 26. – 27. 5. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google