Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCE & OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (2007 – 2013) 13.listopadu 2007 konference „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCE & OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (2007 – 2013) 13.listopadu 2007 konference „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice."— Transkript prezentace:

1 OBCE & OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (2007 – 2013) 13.listopadu 2007 konference „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice“

2 Proces schvalování OP LZZ Listopad 2006 – návrh OP LZZ schválen vládou Zahájení oficiálních negociací s EK – poziční dokument EK k OP LZZ byl MPSV zaslán počátkem dubna 12. října 2007– OP LZZ schválen EK 16. října 2007– OP LZZ podepsán v Praze eurokomisařem Špidlou a ministrem práce a soc.věcí Nečasem

3 Globální cíl OP LZZ Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU (rozpracován do 5 specifických cílů, které odpovídají 5 prioritním osám)  Spolufinancování OP LZZ: z ESF 85 % z celkových výdajů, 15 % ze státního rozpočtu ČR  Včetně národního financování se jedná o celkovou částku přesahující 2,1 mld. EUR  Prostředky bude možné čerpat až do konce roku 2015

4 Terminologie OP LZZ  Globální grant = ex grantové schéma  Prioritní osa = ex priorita  Oblast podpory = ex opatření  Grantový projekt  Individuální projet = ex systémový a národní projet  Řídící orgán, Zprostředkující subjekt, Příjemce = ex Konečný uživatel (úroveň Konečného příjemce neexistuje, celá implementace je pouze třístupňová)  Benefit 7+ = ex MSSF Benefit  Fond malých projektů = ex globální grant  Principy – přenos z IS EQUAL: inovativnost, partnerství, mezinárodní spolupráce  Způsobilé výdaje = ex uznatelné náklady  Křížové financování - financování z ESF i na nezbytné náklady investičního charakteru, a to až do určené výše stanovené výzvou

5 Prioritní osy OP LZZ 1.Adaptabilita 2.Aktivní politiky trhu práce 3.Sociální integrace a rovné příležitosti 4.Veřejná správa a veřejné služby 5.Mezinárodní spolupráce 6.Technická pomoc – zajištění administrace programu na úrovni Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů

6 Prioritní osa 1 Adaptabilita Zaměření intervencí  Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím tvorby a realizace systémů a strategií pro podnikové vzdělávání a školení  Tvorba a šíření inovativních a flexibilních forem organizace práce  Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů v důsledku restrukturalizace podniků Příjemci: zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské instituce, úřady práce, profesní asociace, SSZ MPSV Podíl prioritní osy na celkovém rozpočtu OP LZZ: 29 % Územní zaměření podpory - Celá ČR bez Prahy

7 Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce Zaměření intervencí  Realizace existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  Tvorba a realizace nových a inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšení efektivnosti existujících nástrojů  Zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných veřejnými službami zaměstnanosti a institucemi trhu práce Příjemci: NNO, vzdělávací a poradenské instituce, org.soc.partnerů, SSZ MPSV, ÚP Možnost zapojení obcí prostřednictvím Úřadů práce (např. VPP jako nástroj APZ apod.) Podíl prioritní osy na celkovém rozpočtu OP LZZ: 33 % Územní zaměření podpory - Celá ČR včetně Prahy

8 Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Zaměření intervencí  Podpora při začleňování sociálně vyloučených skupin osob (včetně zvláštního důrazu na romské komunity), systémové aktivity v sociálních službách  Pracovní integrace sociálně vyloučených skupin  Odstraňování nerovností na trhu práce a vytváření podmínek pro sladění rodinného a profesního života V celé prioritní ose 3 jsou OBCE možným příjemcem v rámci vyhlašovaných globálních grantů! Podíl prioritní osy na celkovém rozpočtu OP LZZ: 22 % Implementace: odborné útvary MPSV Územní zaměření podpory - Celá ČR bez Prahy

9 Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb Podporované aktivity: vzdělávání v oblasti sociálního začleňování, podpora sociálních služeb a inovativních nástrojů vedoucích k sociálnímu začlenění a návratu na trh práce, podpora sociální ekonomiky, programy prevence, systémová podpora sociálních služeb … Alokace: 8.057.384.720 Kč Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Cílové skupiny: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit Podporované aktivity: podobné oblasti 3.1 – vše se zaměřením na tuto specifickou cílovou skupinu Alokace: 1.193.686.648 Kč

10 Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením Podporované aktivity: tvorba a realizace komplexních programů zaměstnanosti, poradenské služby, tvorba a podpora udržitelnosti pracovních míst, … Alokace: 2.088.951.592 Kč. Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce (příp. muži v obdobné situaci), vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, … Podporované aktivity: rekvalifikace a programy pro získání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy, zavádění flexibilních forem organizace práce, vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, osvěta a poradenství, podpora služeb péče o děti, … Alokace: 1.790.529.944 Kč.

11 Fond malých projektů (FMP)  v rámci prioritní osy 3, nejspíše oblasti podpory 3.1  v období 2004-2006 tzv. Globální grant v rámci OP RLZ a JPD 3 implementovaný NROS  v současné době jednání o zaměření FMP a způsobu jeho implementace  specifický mechanismus umožňující přístup k finanční podpoře z OP LZZ i takovým organizacím, které nemají dostatečné kapacity na administraci mainstreamových grantových projektů  podpora bude realizována pro 2 typy žadatelů: nestátní neziskové organizace (především malé a začínající NNO) a dále obce (především menší obce – splňující kritéria velikosti )

12 Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby  Intervence zaměřené na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb, a to bez ohledu na roli podpořených subjektů při čerpání prostředků ze strukturálních fondů  Podpora bude realizována ve 2 oblastech: státní správě a územní veřejné správě Podíl prioritní osy na celkovém rozpočtu OP LZZ: 10 % Implementace: MPSV a Ministerstvo vnitra Územní zaměření podpory - Celá ČR včetně Prahy

13 Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy Oblast podpory 4.2 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků Cílem je zefektivnit vzdělávání, odb.přípravu a rozvoj úředníků, politiků a veř. zastupitelů, zlepšit kvalitu řízení úřadů, zmírnit diskriminaci venkovského prostoru a zmenšit regionální rozdíly v poskytování veř. služeb, zvýšit transparentnost a otevřenost úz.veřejné správy. Příjemci: v rámci globálních grantů - OBCE, kraje, organizace zřizované kraji a obci, odborové organizace a sociální partneři

14 Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce  Podpora mezinárodní spolupráce za účelem rozvoje strategií a zvýšení efektivnosti implementace politik v oblasti zaměstnanosti, sociálního vyloučení, nediskriminace, dalšího vzdělávání a veřejné správy  Přenos nástrojů IS EQUAL  Aktivity: výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy či místními partnerstvími, spolupráce mezi projekty v různých členských státech s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů či dosáhnout společných výsledků, vznik tématických sítí zaměřených na řešení specifického problému atd. OBCE a jimi zřizované organizace mohou být příjemcem v rámci globálních grantů Implementace: MPSV Podíl prioritní osy na celkovém rozpočtu OP LZZ: 2 % Územní zaměření podpory - Celá ČR včetně Prahy

15 Zjednodušení a zefektivnění pravidel pro žadatele a příjemce OP LZZ  „Benefitová“ žádost – upravena k větší přehlednosti a návodnosti (checklist pro horizontální témata)  Horizontální témata - rovné příležitosti a udržitelný rozvoj  Přílohy žádosti – z 5 v minulém období pouze 1 povinná příloha: „doklad o právní subjektivitě žadatele“; ostatní doloží žadatel před podpisem smlouvy o financování projektu  Monitorovací zprávy – 6-ti měsíční perioda (oproti 3měsíční v minulém období)  Zálohové platby - 20% do 30 dnů od podpisu smlouvy, dalších až 20% po 2 měsících realizace projektu a předložení Zprávy o realizaci projektu (neobsahuje žádost o platbu)  Revize systému hodnocení a hodnotících kritérií

16 IPRM  Specifická bonifikace pro projekty zařazené do IPRM předložený projekt je zároveň zahrnut do IPRM, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10% procent ze získaného bodového ohodnocení  Získané bodové ohodnocení, které je podmínkou poskytnutí podpory, však musí být minimálně 65 bodů  Tato bonifikace bude přičtena formou zvláštního kritéria „synergie“, které bude uplatňováno pouze pro projekty zahrnuté do IPRM. 0 -100 bodů … obecná kritéria…..max 100 bodů 0 - 10 bodů … specifická kritéria….max 110 bodů 10 % z celk. bod. hodnocení … kritérium synergie…max 121 bodů

17 Harmonogram implementace OP LZZ Monitorovací výbor 1. Zasedání 16. listopadu 2007 v Praze Konference k představení OP LZZ 22. listopadu 2007: Praha, hotel Don Giovanni 4. prosince 2007: Brno, hotel Voroněž Vyhlášení výzev Individuální projekty: prosinec 2007 Grantové projekty: počátek roku 2008

18 Další informace: www.esfcr.cz esf@mpsv.cz Mgr. Zdeňka Vaňurová Vedoucí oddělení řízení a implementace OP LZZ Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Stáhnout ppt "OBCE & OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (2007 – 2013) 13.listopadu 2007 konference „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google