Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická vazba PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická vazba PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."— Transkript prezentace:

1 Chemická vazba PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

2 Anotace: výuková prezentace v prvním ročníku studia Předmět: chemie Ročník: I. ročník SŠ Tematický celek: obecná chemie Klíčová slova: chemická vazba, molekula, sloučenina, elektrony, elektronegativita, vazba, vazebná energie, typy vazeb, vaznost, délka vazby Forma: vysvětlování, demonstrace Datum vytvoření: 22. 8. 2013

3 Chemická vazba většina chemických látek obsahuje atomy vázané do molekul nebo krystalů

4 Atomy a molekuly Chemické látky se skládají z atomů. Jen málo látek tvoří jednotlivé atomy (He). Většina chemických látek se skládá ze sloučených atomů, které jsou k sobě vázány silami (tzv. chemickou vazbou) a vytvářejí sloučeniny. Molekula je částice složená ze dvou nebo více atomů: z atomů stejného prvku (H 2, P 4 ) z atomů různých prvků (H 2 O, NaCl) Chemická sloučenina je chemická látka vzniklá sloučením atomů dvou nebo více různých prvků.

5 Chemické sloučeniny Sloučenina je vždy tvořena molekulami. Rozdělení: podle původu  anorganické  organické podle počtu sloučených prvků  dvouprvkové  tříprvkové  víceprvkové Uveďte příklady jednotlivých druhů sloučenin.

6 Podmínky vzniku chemické vazby 1. Atomy se k sobě přiblíží tak, aby se překryly jejich elektronové obaly. 2. Atomy musí mít elektrony v orbitalech uspořádány tak, aby z nich mohly vzniknout vazebné páry. 3. Atomy musí mít vhodnou prostorovou orientaci pro vznik chemické vazby. 4. Chemická vazba se mezi atomy vytvoří jedině tehdy, když dojde při tomto ději k uvolnění určitého množství vazebné (disociační) energie (kJ.mol -1 ).

7 Chemická vazba Chemická vazba vzniká tehdy, má-li nové seskupení atomů menší energii než jednotlivé atomy. Molekuly mají nižší energii než jednotlivé atomy a jsou proto stálejší. Chemická vazba vznikne spojením atomů pomocí valenčních elektronů (zjednodušené). ATOM MOLEKULA ATOM chemická vazba

8 Typy chemických vazeb podle rozdílu elektronegativit (∆X), které vazbu tvoří: elektronegativita (X) = schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby 1.vazba nepolární 0 < ∆X < 0,4 2.vazba polární 0,4 < ∆X < 1,7 3.vazba iontová ∆X > 1,7 Obr. 1 Polární vazba v HCl

9 Typy chemických vazeb podle způsobu vzniku: 1. kovalentní = vznikne mezi částicemi, jejichž překrývající se orbitaly obsahují jeden elektron 2. donor akceptorová (koordinačně kovalentní) = vytvoří se mezi donorem (dárcem) a akceptorem (příjemcem) elektronového páru Mezi vazbou kovalentní a koordinačně kovalentní je rozdíl ve způsobu, jak tyto vazby vznikají. Jinak tyto vazby mají stejné vlastnosti, např. energii a prostorové uspořádání.

10 Donor akceptorová vazba Pokus: reakce amoniaku s chlorovodíkem za vzniku chloridu amonnéhoreakce amoniaku s chlorovodíkem za vzniku chloridu amonného

11 Typy chemických vazeb podle počtu vazebných elektronových párů mezi stejnými nebo různými vazebnými partnery: 1.jednoduchá 2.dvojná 3.trojná Vaznost je číslo, které udává, kolik kovalentních vazeb s jinými atomy daný atom vytváří.

12 Chemická vazba Vznik molekuly vodíku H + H → H − H (H 2 ) Vznik molekuly kyslíku : + : → (O 2 ) Vznik molekuly chlorovodíku H + | → H – Cl volný elektron − vazebný elektronový pár

13 Chemická vazba Vznik kationtu amonného + H + → Obr. 2 Molekula NH 3

14 Chemická vazba Vznik molekuly dusíku + Vazebná energie (disociační energie) (kJ.mol -1 ) je energie, která se uvolní při vzniku určité chemické vazby; energie, kterou je třeba dodat na rozštěpení určité chemické vazby. Délka chemické vazby (nm) je vzdálenost jader vázaných atomů. Obr. 3, 4, 5 Vznik molekuly N 2

15 Seznam obrázků: Obr. 1 Polární vazba v HCl. Zdroj: Wikimedia 18.4.2007 [online]. [vid. 22.8.2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polarni_vazba.JPG Obr. 2 Molekula NH 3. Zdroj: chemvazba.moxo.cz [online]. [vid. 22.8.2013]. Dostupné z: http://chemvazba.moxo.cz/Vyvoj/jednoducha_vazba.gif Obr. 3, 4 5 Vznik molekuly N 2. Zdroj: www.zschemie.euweb.cz [online]. [vid. 22.8.2013]. Dostupné z: http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekulan2.gif

16 Použité zdroje: MACH, J., PLUCKOVÁ, I., ŠIBOR, J. Chemie pro 8. ročník. Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-133-7. ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 1.vydání, 2006. ISBN 80-7238-442-2. FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie I pro gymnázia (obecná anorganická chemie). Praha. SPN, a.s., 2001. ISBN 80- 7235-147-8. BANÝR, J., BENEŠ, P. A KOLEKTIV. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, a.s., 1995. ISBN 80-85937-11-5.


Stáhnout ppt "Chemická vazba PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google