Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek splupracovníci: Richard Dadák Oliver Kloc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek splupracovníci: Richard Dadák Oliver Kloc."— Transkript prezentace:

1 Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek splupracovníci: Richard Dadák Oliver Kloc

2 Obsah  IP telefonie  VoIP  IM  Chat  Informační etika  Autorská práva  Normy pro citování z různých zdrojů  Licence

3 IP telefonie  Telefonie je souhrnný název pro obousměrný způsob přenosu lidského hlasu na velkou vzdálenost v reálném čase  Telefonie se uskutečňuje prostřednictvím telefonní technologie, ta zahrnuje:  koncová zařízení, telefony  přenosové prostředí, neboli telefonní síť skládající se z telefonních vedení a telefonních přepínačů či přepínacích systémů  Analogová telefonie  Využívá převod zvukové informace na analogový elektrický signál do podoby střídavého napětí, které se přenáší po vodičích  Zásadními potížemi této technologie jsou mimo jiné rušení, přeslechy a útlum signálu  Je vytlačována digitálními technologiemi  Používá se v koncových zařízeních - analogových telefonech, které pro svoji jednoduchost a spolehlivost odolávají digitalizaci  Digitální telefonie  Digitální telefonie zaznamenala nástup ve druhé polovině dvacátého století  Jejím základním principem je převod analogového signálu do digitální podoby  Problém technologie časového multiplexu TDM je v její obtížné slučitelnosti s technologiemi, používanými v současných počítačových sítích  Technlogie TDM užívá médium rozdělené na velký počet kanálů s malou kapacitou.

4 VoIP telefonie  Voice over Internet Protocol je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP  Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, nebo jakéhokoliv jiného datového spojení  Nutnou podmínkou pro srozumitelné a spolehlivé VoIP telefonní spojení je zajištění tzv. kvality služby, zkráceně označované QoS  Historie  Telefonie se vyvíjela od analogové přes digitální až po bezdrátovou a VoIP  Zařízení  Nejzákladnější VoIP sestava pro uskutečnění jednoduchého hovoru zahrnuje dvě VoIP koncová zařízení a spojovací médium

5 Problémy VoIP  Technologie VoIP má stále několik nevýhod, které způsobily v mnohých přesvědčení, že není hodna velkému rozšíření  Faxy: softwarovým a síťovým omezením ve většině domácností  Připojení k Internetu  Požadavky na připojení k Internetu: dostačuje připojení 100/100 kbps a kvality ADSL  Výpadky elektřiny: bateriovým zálohováním  Spolehlivost a kvalita služby: různá širokopásmová připojení mají kvalitu nižší než by bylo třeba  Tísňová volání  nemohou být jednoduše přesměrovány na nejbližší operační středisko záchranného systému  Když není volající schopný udat svojí adresu, nemusí být možné najít ho jiným způsobem  Poskytovatelé VoIP v EU i v ČR tyto funkce umožňují zákonnou povinností registrace telefonní linky na konkrétní adresu a telefonní obvod

6  Bezpečnost  Většina běžných spotřebitelských řešení VoIP zatím nepodporuje šifrování  Proto pro odposlouchávání platí to samé, co pro jiné datové přenosy  Zatím jen málo zařízení podporuje účinné kryptování provozu, natož aby mohlo být použito  Musí ho podporovat koncová zařízení obou účastníků komunikace  Zobrazení čísla účastníka  Podpora zobrazování čísla volajícího účastníka je u různých poskytovatelů IP telefonie odlišná - někteří ho podporují úplně, jiní ne, což způsobuje, že se volané straně číslo nemůže zobrazit  Programy - SW klienti IP telefonie  Microsoft NetMeeting  Skype  IPphone  X-Lite  Tlen.pl  Ekiga  Empathy  linphone  SJphone  wxCommunicator

7 IM  Instant messaging je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy: chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli atd.  Hlavní výhodou oproti používání e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase (zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání)  Výhody  Instant messaging zrychluje komunikaci a umožňuje snadnou spolupráci mezi více lidmi  Historie  První IM službou byla síť IRC (Internet Relay Chat), která vznikla v roce 1988  Širokou adopci v netechnické veřejnosti způsobil program ICQ izraelské firmy Mirabilis představený v roce 1996  Díky jeho velmi rychlému růstu se stal hrozbou pro komerční IM síť amerického poskytovatele internetu AOL Instant Messenger, který na to zareagoval zakoupením firmy Mirabilis.  Během několika let bylo vyvinuto mnoho alternativních IM klientů (Yahoo Messenger, MSN Messenger, Excite, Ubique, či bezpečnější program Lotus Sametime od firmy IBM), každý s vlastním protokolem

8 Chat  Chat je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě  Slovo chat se v angličtině běžně používá pro klábosení, pokec, přátelský rozhovor  V technologickém smyslu se původně jednalo o čistě textovou formu komunikace, při které mohly být vyměňovány pouze znaky  Pro chat byl zaveden komunikační protokol IRC  Později se k tomuto způsobu přidala možnost přenášet zvuk, případně i obraz (audiochatu, případně videochatu)  V současné době se rozšiřuje využívání „webchatů“  Ty jsou založeny na protokolu HTTP a texty jsou zobrazovány pravidelnou aktualizací stránky.  Ještě častější variantou chatu je služba známá jako instant messaging  mezi nejpoužívanější příklady této služby patří: Jabber, ICQ, Facebook, Skype

9 Informační etika  obecná věda o informaci, věda zabývající se zákonitostmi procesů vzniku, zpracování, měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve společnosti  informační věda zahrnuje:  informaci jako jev a proces probíhající v lidském vědomí, informaci potenciální, tj. zaznamenanou jakýmkoli znakovým systémem na jakémkoli hmotném nosiči  procesy shromažďování, zpracování, uchovávání a šíření takových informací

10 Autorská práva hotovo  odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům  Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod.  Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu  Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje; chrání pouze konkrétní díla,  Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu  Autorské právo je v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací)  symbol © následovaným jménem autora a rokem  Tento symbol má však v Česku pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno

11 Normy pro citování z různých zdrojů  Citační normy a styly  Existuje mnoho způsobů jak citovat použitou literaturu v odborném textu.  V České republice je nejvíce rozšířena mezinárodní norma ISO 690 a ISO 690-2  Akademická komunita však celosvětově používá mnoho různých jiných citačních stylů, které se liší podle oboru  Při citování je důležité znát:  Jak citovat použitou literaturu v textu vaší práce  Jak správně strukturovat bibliogafické záznamy v seznamu použité literatury Norma definuje: obecná pravidla pro psaní údajů bibliografických citací (autor, název, vydání,…) formální úprava a struktura citací (v jakém pořadí a v jaké formě se zapisují) povinné a nepovinné údaje uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů

12 Licence  Licence je právní termín, kterým lze vyjadřovat několik skutečností, které jsou závislé na souvislostech v jakém je tento termín používán  Právní předpisy vymezují, co může být obsahem licenčního rozhodnutí nebo ujednání  Úřední souhlas s provozováním činnosti  Slovo vzniklo z latinského slova licentia a po celou historii bylo chápáno jako udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti ve smyslu živnostensko-právním  Licence byla udělována úřady a zpravidla byla časově omezena  Cílem takovéto licence je korigovat určité lidské činnosti, a to buď rozsahem, nebo s cílem donutit licencovanou činnost dělat to, co stát považuje za správné  Do licence je možné zadat řadu omezení, např. že koncert smí probíhat jen na určitých místech  Z anglického práva proniklo do kontinentálního práva pojetí licence jako podmínky k provozování tzv. licencované živnosti  Cílem tohoto druhu licence je zisk státu  Tato licence musí být v souladu s právním řádem státu v němž je vydávána  Typy licencí  Licence k provozování linkové osobní dopravy podle Zákona o silniční dopravě, č. 111/1994 Sb.  Jednotná bankovní licence je licence nutná pro provozování bank na území České republiky, kterou vydává Česká národní banka  Licence k vynálezu, průmyslovému vzoru a autorskému dílu  K tomuto významu se připojil ještě další význam vycházející z patentového práva, kdy se licence stala svolením majitele vynálezu, který uděluje jiným osobám svolení s využitím svého vynálezu, zpravidla za úplatu.  Licence vzniká buď povinně na základě zákona (např. podle § 29–39 autorského zákona), nebo dobrovolně na základě smlouvy (např. podle § 46–57 autorského zákona nebo podle § 508–515 obchodního zákoníku).

13 MOJE JEHO a JEHO !Prostě naše! ;)


Stáhnout ppt "Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek splupracovníci: Richard Dadák Oliver Kloc."

Podobné prezentace


Reklamy Google