Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmětem přednášky jsou…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmětem přednášky jsou…"— Transkript prezentace:

0 10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA

1 Předmětem přednášky jsou…
tři modely agregátní nabídky, ve kterých v krátkém období výstup pozitivně závisí na cenové hladině. Krátkodobý inverzní vztah mezi inflací a nezaměstnaností, známý jako Phillipsova křivka

2 10.1. Základní teorie agregátní nabídky

3 Tři modely agregátní nabídky
Model nepružných cen Model nepružných mezd Model nedokonalých informací Výsledkem všech tří modelů je, že: agr. výstup přirozená míra výstupu pozitivní parametr skutečná cenová hladina očekávaná cenová hladina 3

4 Model nepružných cen Příčiny nepružných cen: Předpoklady:
dlouhodobé kontrakty mezi firmami a zákazníky menu costs firmy nechtějí naštvat zákazníky častými změnami cen Předpoklady: firmy si stanovují své vlastní ceny (např. jako v monopolistické konkurenci). 4

5 Model nepružných cen Požadovaná cena každé firmy je kde a > 0.
Předpokládejme dva typy firem: Firmy s pružnými cenami, které stanovují ceny podle této rovnice Firmy s nepružnými cenami musí stanovit cenu před tím, než vědí, jak se vyvine P a Y: 5

6 Model nepružných cen Přepokládejme, že firmy s nepružnými cenami očekávají, že výstup bude roven potenciálu. Potom, K odvození křivky agregátní nabídky, musíme nejdříve najít rovnici pro agregátní cenovou hladinu. Označme s jako podíl firem, které mají nepružné ceny. Potom můžeme zapsat agregátní cenovou hladinu jako… 6

7 Model nepružných cen Odečteme (1s )P od obou stran:
Cena stanovená firmou s nepružnými cenami Cena stanovená firmou s pružnými cenami Odečteme (1s )P od obou stran: Podělíme obě strany s : 7

8 Model nepružných cen Vysoká P e  Vysoká P Pokud firmy očekávají vysoké ceny, potom firmy, které musí stanovit ceny dopředu, je stanoví vysoko. Ostatní firmy zareagují také stanovením vysokých cen. Vysoký Y  Vysoká P Když je důchod vysoký, poptávka po zboží je vysoká. Firmy s pružnými cenami stanoví vysoké ceny. Čím vyšší podíl firem s pružnými cenami, tím menší je s a tím větší je dopad Y na P. 8

9 Model nepružných cen Nakonec odvodíme AS rovnici vyřešením pro Y : 9

10 Model nepružných cen Model strnulých cen implikuje procyklický vývoj reálné mzdy, tedy pohyb ve shodě s hospodářským cyklem (reálná mzda by v expanzi měla růst, v recesi klesat) Předpokládejme, že agregátní výstup/důchod klesá, potom, Firmy zaznamenávají pokles poptávky po svých produktech. Firmy s nepružnými cenami snižují produkci, a proto snižují i svoji poptávku po práci. Posun poptávky po práci doleva způsobí pokles reálné mzdy. Procykličnost reálné mzdy je ve shodě s daty 10

11 Cyklické chování reálné mzdy (USA)

12 Cyklické chování reálné mzdy (USA)
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 1974 1979 1991 1972 2004 2001 1998 1965 1984 1980 1982 1990 % změna reálné mzdy % změna reálného HDP 12

13 Model nepružných mezd Předpokládá, že firmy a pracovníci vyjednávají o smlouvách a fixují nominální mzdu před tím, než zjistí, jaká bude skutečná cenová hladina. Nominální mzda je stanovená jako součin cílové reálné mzdy a očekávané inflace: Cílová reálná mzda

14 Model nepružných mezd pak Jestliže se ukáže, že
Nezaměstnanost a výstup jsou na svých přirozených mírách. Reálná mzda je menší než cíl, proto firmy najímají více pracovníků a výstup stoupá nad potenciál Reálná mzda přesahuje svůj cíl, proto firmy najímají méně pracovníků a výstup klesá pod potenciál.

15 slide 15

16 Model nepružných mezd Implikuje, že reálná mzda by měla být proticyklická, měla by se pohybovat proti vývoji produktu během hospodářského cyklu. Protože model předpokládá nepružné mzdy v konjukturách, kdy P typicky stoupá, by reálná mzda měla klesat. v recesích, kdy P typicky klesá, by reálná mzda měla stoupat. Tato prognóza se na reálných datech nepotvrdila. (… ale záleží na chování P během cyklu)

17 Model nedokonalých informací
Předpoklady: Všechny mzdy a ceny jsou dokonale pružné, všechny trhy se čistí. Každý nabízející produkuje jedno zboží, ale konzumuje mnoho statků. Každý nabízející zná nominální cenu statku, který prodává, ale nezná agregátní cenovou hladinu.

18 Model nedokonalých informací
Nabídka každého statku závisí na jeho relativní ceně: nominální cena statku dělená agregátní cenovou hladinou. Nabízející nezná cenovou hladinu, ale ve stejném okamžiku činí výrobní rozhodnutí, proto používá očekávanou cenovou hladinu, P e. Přepokládejme, že P stoupne, ale P e nikoliv. Nabízející se domnívá, že relativní cena stoupla, proto produkuje více. Pokud mnoho producentů přemýšlí stejně, potom Y stoupne pokaždé, když P stoupne nad P e.

19 Shrnutí a důsledky Figure 13-3, p.357 Idiosyncracy alert: If  is constant, then the SRAS curve should be linear, strictly speaking. However, in the text, it is drawn with a bit of curvature (which I have reproduced here). Y P LRAS SRAS Každý z těchto tří modelů AS implikuje vztah vyjádřený křivkou SRAS a její rovnicí.

20 Shrnutí a důsledky Předpokládejme pozitivní AD šok, který posune výstup nad svoji přirozenou míru a P nad úroveň, kterou lidé očekávali. SRAS rovnice: SRAS2 Y P LRAS AD2 SRAS1 AD1 Časem se P e zvýší, SRAS se posune nahoru a výstup se vrátí na potenciál.

21 10.2. Inflace, nezaměstnanost a Phillipsova křivka

22 Inflace, nezaměstnanost a Phillipsova křivka
Phillipsova křivka tvrdí, že  závisí na: očekávané inflaci  e. cyklické nezaměstnanosti: odchylce skutečné míry nezaměstnanosti od přirozené míry nabídkových šocích,  (“nu”). kde  > 0 je exogenní konstanta.

23 Odvození Phillipsovy křivky ze SRAS

24 Phillipsova křivka a SRAS
SRAS křivka: Výstup závisí na neočekávaných pohybech cenové hladiny. Phillipsova křivka: Nezaměstnanost závisí na neočekávaných pohybech v míře inflace.

25 Adaptivní očekávání Potom, Phillipsova křivku lze zapsat jako:
Adaptivní očekávání: přístup, který předpokládá, že lidé tvoří svá očekávání budoucí inflace na základě nedávno pozorované inflace. Jednoduchý příklad: Očekávaná inflace = skutečná inflace minulého roku Potom, Phillipsova křivku lze zapsat jako:

26 Inflační setrvačnost V této podobě Phillipsova křivka implikuje, že inflace má setrvačnost: Při absenci nabídkových šoků nebo cyklické nezaměstnanosti bude inflace stále na stejné úrovni. Minulá inflace ovlivňuje očekávání současné inflace, která pak následně ovlivňuje mzdy & ceny, které lidi stanovují.

27 Dvě příčiny rostoucí & klesající inflace
Nákladově tlačená inflace: inflace způsobená nabídkovými šoky. Negativní nabídkové šoky typicky zvyšují produkční náklady a nutí firmy zvýšit ceny, čímž „tlačí“ inflaci nahoru. Poptávkově tažená inflace: inflace způsobená šoky na straně poptávky. Pozitivní poptávkové šoky způsobují pokles nezaměstnanosti pod její přirozenou míru, což „táhne“ míru inflace nahoru.

28 Zakreslení Phillipsovy křivky
V krátkém období mají politici volbu mezi  a u. u SR: Phillipsova křivka

29 Posun Phillipsovy křivky
Lidé časem přizpůsobují svá očekávání, takže volba funguje pouze v krátkém období. Např. zvýšení e posune SR PC nahoru.

30 Koeficient obětování Aby snížili inflaci, mohou tvůrci hospodářské politiky snížit AD, čímž způsobí růst nezaměstnanosti nad její přirozenou míru. Koeficient obětování měří procentní změnu ročního reálného HDP, která musí být obětována ke snížení inflace o 1 %. Typický odhad je 5.

31 Koeficient obětování Příklad: Pro snížení inflace ze 6 na 2 procenta, je potřeba obětovat 20 procent ročního HDP: Ztráta HDP = (snížení inflace) x (koeficient obětování) = x Ztráta může být realizována během jednoho roku nebo rozprostřena v delším časovém období, např. 5% ztráta během čtyř let. Nákladem dezinflace je ztracený HDP. Je možné využít Okunův zákon k odhadu dopadů na nezaměstnanost.

32 Racionální očekávání Možnosti modelování formování očekávání:
Adaptivní očekávání: Lidé tvoří svá očekávání o budoucí inflaci na základě nedávno pozorované inflace. Racionální očekávání: Lidé tvoří svá očekávání na základě všech dostupných informací, včetně informací o současných a budoucích politikách.

33 Bezbolestná dezinflace?
Obhájci racionálních očekávání věří, že koeficient obětování může být velmi malý: Předpokládejme u = u n a  = e = 6 % a předpokládejme, že CB oznámí, že udělá všechno proto, aby snížila inflaci ze 6 na 2 procenta, jak nejrychleji to bude možné. Pokud je toto vyhlášení kredibilní, potom e klesne možná o celá 4 procenta. Pak  může klesnout i bez zvýšení u.

34 Výpočet koeficientu obětování pro Volckerovu dezinflaci
1981:  = 9,7% 1985:  = 3,0% Celková dezinflace = 6,7% year u u n uu n 1982 9,5% 6,0% 3,5% 1983 9,5 6,0 3,5 1984 7,4 1,4 1985 7,1 1,1 Celkem 9,5%

35 Výpočet koeficientu obětování pro Volckerovu dezinflaci
Z předchozího slidu: Inflace klesla o 6,7 %, celková cyklická nezaměstnanost byla 9,5 %. Okunův zákon: 1 % nezaměstnanosti = 2 % ztraceného výstupu. Proto, 9,5 % cyklická nezaměstnanost = 19,0 % ročního reálného HDP. Koeficient obětování=(ztráta HDP)/(celková dezinflace) = 19/6,7 = 2,8 procent HDP bylo ztraceno na každé 1 % snížené inflace.

36 Hypotéza přirozené míry
Naše analýza nákladů dezinflace a ekonomických fluktuací je založena na hypotéze přirozené míry: Změny v agregátní poptávce ovlivňují výstup a zaměstnanost pouze v krátkém období. V dlouhém období se ekonomika vrací na úroveň výstupu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti popsanou klasickým modelem.

37 Alternativní hypotéza: hystereze
Hystereze: dlouhodobý vliv minulého vývoje na veličiny, např. na přirozenou míru nezaměstnanosti. Negativní šoky mohou zvýšit un, takže ekonomika se nemusí plně obnovit.

38 Hystereze: Proč mohou negativní šoky zvýšit přirozenou míru
Cyklicky nezaměstnaní pracovníci mohou ztrácet schopnosti během období, kdy jsou nezaměstnaní a po skončení recese již nemusí být schopni najít práci. Cyklicky nezaměstnaní pracovníci mohou ztratit svůj vliv na utváření mezd; potom „insiders“ (zaměstnaní pracovníci) mohou vyjednat vyšší mzdu pro sebe. Důsledek: Cyklicky nezaměstnaní “outsiders” se mohou stát strukturálně nezaměstnaní, když recese skončí.

39 Shrnutí Model strnulých cen 1. Tři modely AS v krátkém období:
Model strnulých mezd Model nedokonalých informací Všechny tři modely implikují, že výstup roste nad svoji přirozenou míru, když cenová hladina stoupne nad očekávanou cenovou hladinu. slide 39

40 Shrnutí 2. Phillipsova křivka Je odvozena z křivky SRAS
Tvrdí, že inflace závisí na očekávané inflaci cyklické nezaměstnanosti nabídkových šocích Představuje pro tvůrce hospodářské politiky krátkodobé dilema mezi inflací a nezaměstnaností slide 40

41 Shrnutí 3. Jak lidé tvoří inflační očekávání adaptivní očekávání
založené na nedávno zažité inflaci implikuje “setrvačnost” racionální očekávání založené na veškerých dostupných informacích Implikuje, že dezinflace může být bezbolestná slide 41

42 Shrnutí 4. Hypotéza přirozené míry a hystereze hypotéza přirozené míry
tvrdí, že změny v AD mohou ovlivnit výstup a zaměstnanost pouze v krátkém období hystereze tvrdí, že AD může mít dlouhodobý efekt na výstup a zaměstnanost slide 42

43 Literatura Mankiw (2010): Chapter 13. Aggregate supply and Phillips curve. Holman (2010): Kapitola 12: Agregátní nabídka. Kapitola 13: Phillipsova křivka. Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (Autor: R. Cronovich) slide 43 43


Stáhnout ppt "Předmětem přednášky jsou…"

Podobné prezentace


Reklamy Google