Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh novelizace zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - MŠMT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh novelizace zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - MŠMT"— Transkript prezentace:

1 Návrh novelizace zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - MŠMT
JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ

2 Oblasti úpravy – hlavní změny
Stipendijní fond – jeho využití Zápisné – zpoplatnění studia Zvýšení poplatků za přijímací řízení Zvýšení poplatků za rigorózní řízení Legitimizace poplatků za habilitace Legitimizace poplatků za jmenovací řízení Vyjmutí stanovení výše poplatků z vnitřních předpisů VŠ Rozšíření možnosti náhradního doručení i na disciplinární delikty a vyloučení ze studia Zavedení garantů i pro oblast studijních oborů Zvýšení poplatku za řízení o udělení akreditace/státního souhlasu Zavedení poplatku za nostrifikační řízení

3 Dosavadní průběh: 05.10.2010 připomínky LK k návrhu MŠMT
předsednictvo RVŠ nový návrh novely MŠMT mimořádné zasedání LK RVŠ za účasti MŠMT (Ing. Pospíšilová) a předsedy EK RVŠ jednání ve VVVKMT PSP ČR – minut nové znění návrhu novely jednání Sněmu termín pro připomínky RVŠ jednání VVVKMT

4 Stipendijní fond 1. V § 18 odst. 7 větě páté se v části věty před středníkem slova „v odstavci 6 písm. a), b), d) a g)“ nahrazují slovy „v odstavci 6 písm. a) až d) a g)“. 2. V § 18 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: „(11) Zůstatek prostředků stipendijního fondu k 31. prosinci běžného roku lze převést do fondů uvedených v odstavci 6 písm. a), b) a g) maximálně do výše 50 % tohoto zůstatku.“. Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 12 až 14.

5 Stipendijní fond Dosud:prostředky získané z poplatků za studium (s výjimkou poplatků za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce) příjmem pouze stipendijního fondu. Nově: mohou být ze stipendijního fondu převedeny i do dalších fondů – mohou být využívány nejenom na stipendia, nýbrž i na administrativu a vzdělávací činnost. Omezení:omezení převodu do výše maximálně 50 % zůstatku prostředků tohoto fondu k 31. prosinci běžného roku. Příležitost: využít stipendijní fond na provozní náklady Rizika: rychlé odčerpání prostředků stipendijního fondu – váže se k zůstatku ne k vybraným prostředkům za daný rok, za tři roky možno vyvést 87, 5 % prostředků fondu!!! ( ,5 %) Stanovisko LK: doporučuje uvolnit stipendijní fond, nicméně dává Sněmu na zvážení vázání a možnost převodu pouze u prostředků vybraných v daném kalendářním roce s výjimkou prvního roku účinnosti.

6 Zápisné – přímé školné 5. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „(2) Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek v bakalářském nebo magisterském studijním programu za zápis do části studia podle § 52 odst. 1, který činí v úhrnu za akademický rok nejvýše dvojnásobek základu. Poplatek za zápis do části studia se nevztahuje na studenty, kterým se přiznává stipendium podle § 91 odst. 3 a na cizince přijímané ke studiu uskutečňovanému na základě mezinárodních smluv prováděných ministerstvem, platného stipendijního programu ministerstva, programu Evropské unie nebo na základě usnesení vlády.“.

7 Zápisné – přímé školné Dosud: přímé školné nevybíráno
Nově: poplatek v bakalářském nebo magisterském studijním programu za zápis do části studia podle § 52 odst. 1, který může v úhrnu za každý akademický rok činit maximálně dvojnásobek stanoveného základu (dvojnásobek základu představuje 5 904 Kč). Vysoká škola tento poplatek může a nemusí stanovit. Omezení: ne studenti pobírající sociální stipendium Příležitost: prostředky rozpočtu veřejných vysokých škol ze soukromých zdrojů vzrostly o cca 2,2 miliardy Kč v důsledku aplikace poplatku za zápis do studia Rizika: rozpor s programovým prohlášením vlády, zhoršení dostupnosti studia – neexistuje finanční pomoc studentům – IpN přitom stál 93 milionů Kč!!!, nepravá retroaktivita a legitimní očekávání již studujících studentů, nahrazování veřejných zdrojů příjmem od studentů, nedořešená situace sociálně slabých studentů prvních ročníků

8 Zápisné – přímé školné Závěr LK:
LK jednomyslně odmítla tento návrh a doporučuje z novely zcela vypustit. Dle názoru LK je toto ustanovení v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády, které počítalo v harmonogramu reformy financování nejprve s přípravou zákona o finanční pomoci studentům nejpozději do , ověřením jeho úspěšné implementace v praxi a teprve následně s diskusí nad školným. Zápisné je jen jinak nazvané přímé školné. V roce 2013 má být dle programového prohlášení vlády předložen nový zákon o terciárním vzdělávání, tudíž tato úprava je nadbytečná a navíc odporující Programovému prohlášení vlády ČR. LK doporučuje tento bod z návrhu vypustit.

9 Hlavní výsledky výzkumu studentů vysokých škol vztahující
se k systému finanční pomoci studentům Celkové měsíční náklady na denní studium na veřejné vysoké škole činí Kč (z toho 342 Kč činí přímé studijní náklady, Kč životní náklady). Přídavky na dítě a sociální stipendia nebo jiné sociální dávky, typické komponenty finanční pomoci studentům z rodin s nízkými příjmy, u nás pobírá jen necelá jedna čtvrtina studentů. Porovnání deklarovaných výdajů a příjmů studentů, jehož výsledky jsou uvedeny v grafu 9, ukazuje, že studentské rozpočty jsou značně deficitní. Průměrný měsíční rozpočet studenta veřejné vysoké školy vykazuje deficit okolo Kč, zatímco průměrný deficit rozpočtu studenta soukromé vysoké školy činí 5 300 Kč. Údaje o deficitech v rozpočtech studentů korespondují se subjektivním hodnocením ekonomické situace. Téměř polovina studentů totiž uvádí, že jejich finanční zdroje nejsou na pokrytí nákladů spojených se studiem dostatečné. Zvláště kritická situace je u studentů pocházejících z rodin s nižším sociálně ekonomickým statusem. Z údajů uvedených v grafu 10 vyplývá, že s náklady na studium se obtížně vyrovnává téměř třetina studentů pocházejících z rodin s nízkým sociálně-ekonomickým statusem, zcela bez problémů ale nejsou ani studenti pocházející z nejlépe situovaných skupin (problémy s financováním studia uvádí 10 % dotázaných z nejvyšších skupin sociálně ekonomického statusu. Deficitní financování nákladů spojených se studiem při absenci účinného systému finanční pomoci může být jednou z příčin příliš intenzivního zapojování studentů do výdělečné činnosti, která může ohrožovat studium (71 % studentů uvedlo, že během studia pracuje, přičemž průměrný vlastní výdělek těch, kteří si vydělávají, je Kč měsíčně), nebo předčasného ukončování studia (37 % studentů veřejných vysokých škol a 47 % studentů soukromých vysokých škol uvedlo, že nedostatek financí by mohl ohrozit pokračování ve studiu). Situace je opět zvláště kritická u studentů ze sociálně nejslabších rodin, z nichž více než polovina (56 %) uvedla, že nedostatek financí ohrožuje pokračování jejich studia). Vše tedy nasvědčuje tomu, že ekonomická situace studentů je velmi napjatá a pro mnohé těžko zvládnutelná. To platí zejména o studentech pocházejících z rodin s nízkými příjmy. Zdroj:

10 Zvýšení poplatku za přijímací řízení
V § 58 odst. 1 se slova „20 % základu“ nahrazují slovy „25 % základu“.

11 Zvýšení poplatku za příjímací řízení
Dosud: vysoké školy mohly stanovit poplatek ve výši 20% základu, tj. 590 Kč Nově: veřejné vysoké školy by mohly stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením poplatek maximálně ve výši 25 % základu, což představuje na datech z roku 2010 částku 738 Kč Příležitost: možnost udržet stávající příjmy z přijímacího řízení při očekávaném poklesu normativu pro ak. rok 2011/2012 Rizika: --- Závěr LK: Vzhledem k očekávanému poklesu základu v důsledku snížení normativu, je toto opatření kompenzační. LK doporučuje ke schválení.

12 Zvýšení poplatku za rigorózní řízení
3. V § 46 odst. 5 větě druhé se slova „dvojnásobek základu podle § 58 odst. 2“ nahrazují slovy „trojnásobek základu podle § 58 odst. 3; poplatek je příjmem veřejné vysoké školy a nevztahují se na něj obecné předpisy o poplatcích17)“.

13 Zvýšení poplatku za rigorózní řízení
Nově: vysoká škola může stanovit poplatek ve výši maximálně trojnásobku základu, což představuje na datech z roku 2010 částku 8 856 Kč. Příležitosti: udržení a mírné navýšení příjmů z rigorózních řízení Rizika: znedostupnění řízení sociálně slabším jedincům Závěr LK: Vzhledem k očekávanému poklesu základu v důsledku snížení normativu, je toto opatření především kompenzační. SKRVŠ se k tomuto poplatku nevyjadřuje jelikož rigorózní řízení není studiem. LK doporučuje ke schválení. Dosud: poplatek za rigorózní řízení mohl činit max. dvojnásobek základu, tj Kč

14 Legitimizace poplatků za habilitace a profesorská řízení
Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem; výši poplatku je povinna zveřejnit. Poplatek je příjmem vysoké školy a nevztahují se na něj obecné předpisy o poplatcích17).

15 Legitimizace poplatků za habilitace a profesorská řízení
Závěr LK: LK doporučuje alternativně: vypustit tento bod z návrhu podřadit rozhodování o těchto poplatcích pod akademický senát vysoké školy Odůvodnění: Habilitační a profesorské řízení je pro danou vysokou školu prestižní záležitostí. Stanovení poplatku za tato řízení by sebou skýtalo potřebu legislativně upravit celé řízení z hlediska lhůt k jeho provedení a ošetřit situace, kdy k řízení nedojde např. z důvodu, že se nesejde vědecká rada apod., tzn. že řízení bude neúspěšné nikoli z důvodů na straně žadatele.V celkovém objemu prostředků školy jsou příjmy z těchto řízení zcela marginální. LK doporučuje přednostně tento bod vypustit.

16 Vyjmutí stanovení výše poplatků z vnitřních předpisů VŠ
V § 58 odst. 7 větě druhé se slovo „Výši“ nahrazuje slovy „Pravidla pro stanovení výše“.

17 Vyjmutí stanovení výše poplatků z vnitřních předpisů VŠ
Dosud: ve statutu vysoké školy musí být stanovena konkrétní výše poplatku za studium. Nově: statut vysoké školy by stanovil pouze pravidla, na základě kterých se výše poplatků spojených se studiem stanoví. Příležitosti: Žádné, jen vůle MŠMT Rizika: vyvedení rozhodování o poplatcích mimo akademické senáty, problémy se zveřejňováním výše poplatků, nově velmi pravděpodobná povinnost informovat MŠMT o jejich výši (dosud znalo z průběhu registrace vnitř.předpisu)

18 Závěr LK: LK navrhuje variantně: změnu vypustit a ponechat původní znění, provést změnu ale i výši prostředků navázat na schvalovací proces v Akademickém senátu vysoké školy. Odůvodnění: Stanoví-li vysoká škola toliko pravidla pro určení výše poplatků za studium, nikoli jejich konkrétní výši, bude toto ponecháno na diskreční pravomoci vedení vysoké školy a akademický senát může být při rozhodovací proceduře o konkrétní výši poplatku zcela vynechán. Tyto poplatky jsou nicméně součástí rozpočtu vysoké školy, jež by měl být zcela pod kontrolou akademických senátů vysokých škol. Základ, od něhož se poplatky odvíjí je vyhlašován MŠMT v souladu se zákonem v lednu kalendářního roku, poté je třeba změnit vnitřní předpis školy (otázka měsíce) a tento odeslat k registraci (zák.lhůta 3 měsíce, praxe 14 dnů). Prostor pro oznámení poplatků platných k září daného roku je tedy dostatečný. Zachování ve vnitřním předpisu pak skýtá výhodu i pro MŠMT, že bude o výši těchto poplatků obeznámeno (předpis je posílán na registraci) a nebude tuto informaci vyžadovat dodatečně po školách.

19 Rozšíření možnosti náhradního doručení i na disciplinární delikty a vyloučení ze studia
V § 68 odst. 3 větě druhé se slova „v písmenech a) až f)“ nahrazují slovy „v písmenech a) až i)“.

20 Rozšíření možnosti náhradního doručení i na disciplinární delikty a vyloučení ze studia
Dosud: náhradní doručení u vyloučení ze studia a disciplinárního deliktu vyloučeno Nově: Rozšiřuje se možnost úpravy náhradního doručení ve vnitřním předpise i u nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, u disciplinárního přestupku a u vyloučení ze studia podle § 67 zákona o vysokých školách. Příležitosti: MŠMT :Současná právní úprava to neumožňuje a v praxi se toto řešení neosvědčilo. Rizika: Podstatný zásah do práv studenta bez jeho vědomí

21 Závěr LK: LK doporučuje bod vypustit a zachovat původní znění. Odůvodnění: Náhradní doručení v případech tak závažného zásahu jako je řešení disciplinárního přestupku či vyloučení ze studia považuje LK nevhodné. Student by měl mít možnost se k dané věci vyjádřit, což v případě náhradního doručení není jisté.

22 Zavedení garantů i pro oblast studijních oborů
V § 70 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo jeho studijního oboru“. Pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy podle odstavců 1 a 2, může garantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí) nebo jeho studijního oboru.

23 Zavedení garantů i pro oblast studijních oborů
Dosud: garance studijního programu Nově: přechod až k studijním oborům Příležitosti: snaha posílit kvalitu, snížit mnohoúvazkovost docentů a profesorů Rizika: špatné uchopení v zákoně, možnost eliminace nově vzniklých oborů, kde chybí habilitovaní lidé

24 Závěr LK: LK doporučuje tento bod vypustit.
Odůvodnění: Znění, které je v zákonně navrženo je nekoncepční a zcela bezzubé. Dovoluje např. profesoru jmenovanému pro obor analytická chemie, aby garantoval studijní program právo, obor právo a právní věda a to vzhledem k faktu, že § 70 odst. (5) stanoví toliko garanci docentem nebo profesorem, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy, navíc bez ohledu na to, zda se jedná o úvazek 0,1 nebo 1,0.

25 Zvýšení poplatku za řízení o udělení akreditace/státního souhlasu
V části I položce 22 přílohy „Sazebník správních poplatků“ se v písmenu e) částka „Kč “ nahrazuje částkou „Kč 100 000“.

26 Zvýšení poplatku za řízení o udělení akreditace/státního souhlasu
Dosud: poplatek činil ,- Kč Nově: poplatek stanoven na ,- Kč Příležitosti: snížení počtu žádostí, vyšší disciplína uchazečů ve správném vyplnění žádosti a dodání podkladů Rizika: --- Závěr LK: LK doporučuje ke schválení

27 Zavedení poplatku za nostrifikační řízení
V § 90 se doplňuje odstavec 6, který zní: „(6) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podléhá zpoplatnění podle zákona o správních poplatcích. Je-li žádost přijímána veřejnou vysokou školou, je poplatek příjmem veřejné vysoké školy. Daňový řád se na poplatek uvedený ve větě druhé nevztahuje. Veřejná vysoká škola může též snížit jeho výši nebo od jeho placení žadatele osvobodit.“.

28 Zavedení poplatku za nostrifikační řízení
Dosud: řízení nezpoplatněno Nově: poplatek 700,- Kč Příležitosti: --- Rizika: --- Závěr LK: LK nemá námitek

29 Shrnutí - souhlas Stipendijní fond – jeho využití – ANO podmíněně
Zvýšení poplatků za přijímací řízení - ANO Zvýšení poplatků za rigorózní řízení - ANO Zvýšení poplatku za řízení o udělení akreditace/státního souhlasu - ANO Zavedení poplatku za nostrifikační řízení - ANO

30 Shrnutí - nesouhlas Zápisné – zpoplatnění studia – NE
Legitimizace poplatků za habilitace - NE Legitimizace poplatků za jmenovací řízení - NE Vyjmutí stanovení výše poplatků z vnitřních předpisů VŠ - NE Rozšíření možnosti náhradního doručení i na disciplinární delikty a vyloučení ze studia - NE Zavedení garantů i pro oblast studijních oborů - NE


Stáhnout ppt "Návrh novelizace zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - MŠMT"

Podobné prezentace


Reklamy Google