Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mediální výchova pro U3V ZS 2010/2011 Kultura mezilidské komunikace V

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mediální výchova pro U3V ZS 2010/2011 Kultura mezilidské komunikace V"— Transkript prezentace:

1 Mediální výchova pro U3V ZS 2010/2011 Kultura mezilidské komunikace V
PhDr. Marie Hádková, Ph.D. KBO PF UJEP v Ústí nad Labem

2 Komunikační výchova zaměřená na oblast mediálního sdělování.

3 Úkoly komunikační výchovy
Rozvíjet komunikační kompetenci posluchačů kurzu ve všech oblastech dorozumívání (i v oblasti mediální). Komunikační výchova se dotýká nejen verbálních sdělení, ale i frekventovaných typů sdělení neverbálních. Cílem je vybudovat schopnost kritické recepce sdělení (včetně schopnosti odhalovat manipulativní tendence).

4 Typologie mezilidské komunikace (roviny komunikace)

5 Intrapersonální komunikuji sám se sebou, zpracovávám nový poznatek,
zvažuji výhody a nevýhody různých řešení, uvažuji o efektech (záměrech a efektech komunikace), uvědomuji si svoje možnosti…

6 Interpersonální dyadická (dva lidé), triadická (tři)

7 Skupinová - uvnitř skupiny (rodina, zájmová skupina, církev, politická strana směrem dovnitř …)

8 Meziskupinová - mezi ustavenými skupinami (mezi rodinami, sousedy, komunitami, třídami ve škole, politická strana směrem ven, mezi zájmovými skupinami …)

9 Institucionální / organizační
- uvnitř instituce (uvnitř firmy, školy, zdravotnického zařízení…)

10 Celospolečenská - potenciálně dostupná celé společnosti (sem patří i masová a mediální)

11 Prvky komunikačního aktu
Komunikátor (sdělovatel) Příjemce Směr komunikace (živost) Komunikační kanály Obsah komunikace Vyjadřovací prostředky Záměr Efekt

12 MV Výchova, jejímž cílem je vybavit posluchače kurzu tak, aby byl schopen jednak přežít v mediálním světě s minimem ztrát, jednak také vytěžit z možností, které mu média dávají, maximum užitku pro svůj osobní rozvoj.

13 MV jako složka vzdělávání na ZŠ a SŠ
Ve světě od 80. let 20. stol. V ČR poněkud jiná situace: vliv stavu mediální scény, připravenost veřejnosti, připravenost školy, stav výzkumu, stav pregraduální/postgraduální přípravy pedagogů.

14 1. pol. 90. let velká nevyspělost a proměnlivost mediální scény,
začíná se prosazovat bulvár, počátky debaty o násilí v médiích a jejich vlivu na děti a mládež

15 V mediální výchově jde konkrétně o:
dovednosti: dovednost vyhledávat v různých médiích informace různého typu, dovednost přijímat mediální sdělení s porozuměním co největšímu množství přenášených významů, dovednost přijímaná sdělení analyzovat a kriticky je hodnotit, postoje - formovat pozitivní, kritický a diferencovaný přístup k médiím.

16 Je třeba umět a naučit ROZLIŠOVAT text věcný od subjektivně či propagandisticky laděného, ODHALOVAT eventuální manipulativní tendence a účinně se jim bránit, KRITICKY HODNOTIT konkrétní média s ohledem na kvalitu, bohatství, zajímavost, spolehlivost a objektivnost jimi přenášených sdělení.

17 Jak se MV realizuje v české škole? Průřezová témata RVP
Výchova demokratického občana Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova

18 Obvyklá strukturace MV podle šesti pojmů:
Mediální instituce Typy médií a mediálních textů Mediální technologie Jazyk médií Příjemci mediálních sdělení Mediální reprezentace

19 Mediální instituce KDO KOMUNIKUJE A PROČ?
Provozují média nebo mají vliv na vznik, výběr a šíření mediálních sdělení. Posluchače vedeme k rozeznávání různých subjektů spjatých přímo s příslušným médiem: majitel a vedení (určitý program a cíl), skupina, která zaplatí za sdělení, osoby, které se přímo podílejí na tvorbě sdělení.

20 Př.: Ekologická nezávadnost těžby
tiskový mluvčí příslušné důlní společnosti, ministerstvo hospodářství, ministerstvo životního prostředí, představitel místní samosprávy, organizace ochranářů

21 Typy médií a mediálních textů
uvědomit si různost médií (např. rozdíl mezi čtenou pohádkou a podle ní natočeným filmem, pohádkou v rozhlasové adaptaci atd.), uvědomit si rozlišení funkčních kategorií (rozlišit zpravodajství, zábavu apod.), uvědomit si rozlišení žánrové…

22 Mediální technologie Dražší a složitější jsou vždy v rukou bohatších skupin. Technologie dávají autorům různé vyjadřovací možnosti. Technologie vyžadují vybavení a jisté kompetence příjemců. VOLBOU technologie volí autor i cílovou skupinu.

23 Jazyk médií typický pro určitá média,
různé způsoby vyjádření stejné myšlenky, analýza jazyka

24 Příjemci masa individuálních příjemců, převážně pasivní role,
opožděná zpětná vazba

25 Mediální reprezentace
Vztah mezi textem a realitou v pojetí autora a v pojetí příjemce. Stereotypizace zobrazování (např. mužů, žen, příslušníků určité skupiny, sterotypizace války…)

26 Cíle MV Mediální tvorba Analýza mediálních sdělení
Technické dovednosti

27 Mediální tvorba Dovednost vyjadřovat se písemně, ústně, obrazem a kombinací uvedených prvků.

28 Analýza mediálních sdělení
Odhalit účel a cíl různých mediálních produkcí.

29 Technické dovednosti Zpracování textu, fotografování, úprava fotografií, tvorba popisků, ovládání příslušných programů, PC, práce s videokamerou, záznamovou technikou atd.

30 Klima MV Lektor nepředává své názory, ale zadává posluchačům aktivity a předává takové materiály, na jejichž základě si sami utvoří úsudek. Žádný názor nemůže vyvolat výsměch (nezlehčují posluchači, ale ani učitel). Každý se může svobodně vyjádřit a reagovat na něčí názor. Všichni nemusejí mít doma přístup ke všem médiím – umožňujeme využívat školní techniku. Posluchačům jsou jasná pravidla využívání techniky.

31 Technika TV, videopřehrávač digitální fotoaparát videokamera
přístroje k pořizování zvukových záznamů PC reproduktory software na střih, grafiku, fotografie, střih videa.. dataprojektor

32 Časová přímka Období ORÁLNÍ KULTURY (do r. 1500), někde i dnes
KULTURA PÍSMA (1 500 – 1 900) OBDOBÍ ELITNÍHO PUBLIKA KULTURA TISKU (1 450 – Gutenberg) 1 848 rotačka (vysokonákladové šíření letáků a novin = masmédium) 19. stol. ELEKTRICKÁ KULTURA 1 848 telegraf asi telefon 80. léta 19. stol. fotografie přelom 19. a 20. stol. film a kino 50. léta televize OBDOBÍ MASOVÉHO PUBLIKA, OBDOBÍ SPECIALIZOVANÉHO PUBLIKA KULTURA DIGITÁLNÍ (od konce 20. stol.) - internet OBDOBÍ INTERAKTIVNÍHO PUBLIKA

33 Úkoly (pro posluchače) 1
Jaké médium používáte? Jak často? Jak dlouho každý den? Které z médií nejčastěji, nejdéle? Proč je vaše volba právě taková?

34 Úkoly (pro posluchače) 2
Představte si, že žijete v 15. stol. Jak se budete dorozumívat s přáteli? Jak byste trávili volný čas? Kde byste hledali informace? Srovnejte priority. ….

35 Úkol (pro posluchače) 3 Vytvořte svůj mediální portrét: Já
Média kolem mne Já a média kolem Já X média kolem

36 Úkol (pro posluchače) č. 4
Navrhněte stránku v časopise (upoutávku) k (prodej nového výrobku ....) Popište ve třech bodech postup akcí: 1)……………… 2) …………….. 3)………………

37 Řešení – č. 4 Kdo je čtenář časopisu? Jaká je cílová skupina?
Co mu chci svým sdělením říct? Co vím o novém výrobku ...? Čím (jakými prostředky) toho chci dosáhnout? Proč právě takový návrh?

38 Úkol (pro posluchače) č. 5
Analýza televizní reportáže ?

39 Co je obsahem reportáže?
Co nám chce sdělit? Existují strany, které stojí proti sobě? Jsou tam hodní a zlí? Jsou tam poškozující a poškození? Odpovídá rozdělení na „jedny“ a „druhé“ realitě? Neexistuje ve skutečnosti ještě „třetí“ strana? Je/není v reportáži zamlčena? Kdo jsou lidé, kteří tzv. říkají svůj názor? Promlouvají k reportáži odborníci? Proč promlouvají právě k této reportáži? Jsou zastoupeni lidé „ z ulice“? – Jací jsou? Promlouvají slavné osobnosti? – Na čí straně jsou? Čím je zajímavé téma? – Proč bylo zařazeno? Popište skupinu, pro kterou je téma zajímavé? Měly všechny instituce v reportáži stejný prostor? Bylo vidět „nadřazování“? Napadá vás, co v reportáži chybělo? Poznáte, komu fandili novináři? Máte pocit, že se vám tvůrce snaží něco vnutit?

40 Internet – virtuální realita Blog = web+log
Webový deník Záznamník Blog(g)er Komunita blogerů Proč blog zakládal? Co chtěl publikovat? Kdo a proč bude právě tento blog navštěvovat? Kdo a proč bude právě do tohoto blogu přispívat? Kdo bude o obsahu rozhodovat?

41 Analýza fotografií a popisků (moje fotky)
Vymyslete popisky k fotografiím: Neutrální Pozitivně působící Negativně působící Působící jako senzace

42 Skupinová reflexe fotografií
Co jste prožívali při prohlížení fotografie? Který titulek vás oslovil a proč? Změnil popisek váš náhled na snímek a proč? Vraťte se ke svému titulku. – proč Vás napadl jako první (byl první)?

43 Užitečná data 1 Cca 3000 př. n. l. – PÍSMO 1450 KNIHTISK
Poč. 17. stol. PRVNÍ NOVINY První železnice Manchester má historické prvenství v provozování železniční dopravy, protože zde roku 1830 vznikla první železniční linka pro přepravu cestujících Liverpool and Manchester Railway

44 1838 první plavby parníků přes Atlantik
1849 první silnice z asfaltu (Francie) léta 19. stol. vývoj fotografie 1855 dálnopis tisknoucí telegrafovaný text 1876 telefon 90. léta 19. stol. automobily se spalovacími motory, perforovaný film, kamery, promítačky 1918 první letecké linky 1920/27 pravidelné vysílání rozhlasu 1925 ruční fotoaparát 1927 pokusný televizní přenos

45 1935 první veřejné televizní vysílání (Německo), magnetofon
1938 patent na fotokopírku 40. léta 20. stol. počátky počítačů 1947 polaroid 1948 LP deska 1949 barevná televize 1951 počítače na trhu GB 1953 barevné vysílání TV 1982 CD kompaktní deska 1983 internet, mobily (internet myšlenka 1964) 90. léta 20 stol. digitální záznam zvuku a obrazu, DVD, teletext, dig. rozhlas a televize 1995 rozšíření internetu

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mediální výchova pro U3V ZS 2010/2011 Kultura mezilidské komunikace V"

Podobné prezentace


Reklamy Google