Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské hlavní město kultury 2015 Vyhlášení soutěže a informační den 10. února 2009 JUDr. Hana Běhanová, LL.M. – Interel, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské hlavní město kultury 2015 Vyhlášení soutěže a informační den 10. února 2009 JUDr. Hana Běhanová, LL.M. – Interel, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Evropské hlavní město kultury 2015 Vyhlášení soutěže a informační den 10. února 2009 JUDr. Hana Běhanová, LL.M. – Interel, s.r.o.

2 Co je Evropské hlavní město kultury? ► Projekt EU ke „sblížení národů Evropy“ ► Cílem je vyzdvihnout bohatství, rozmanitost a společné rysy evropských kultur ► Dnes jeden z nejúspěšnějších projektů EU nejenom v oblasti kultury ► Úspěšná města těží z prestižního ocenění EHMK ► Titul uděluje Rada ministrů kultury na dobu jednoho roku ► Pravidla a náležitosti soutěže upravuje Rozhodnutí 1622/2006/EC

3 Historie ► Řecká iniciativa z roku 1983 s cílem posílení kulturní politiky v rámci agendy EU ► První ocenění uděleno v roce 1985 (Atény) ► 32 ocenění (např. Stockholm, Bruggy, Liverpool, Janov, Krakov, Porto atd.) od roku 1985 ► Formát soutěže se měnil (např. v roce 2000 bylo oceněno 9 měst včetně Prahy) ► Od roku 2007 získávají cenu dvě města (každé z jiného členského státu, podle harmonogramu do roku 2019) ► 2009: Linec (Rakousko) a Vilnius (Litva) ► Možnost připojení regionu k městu při kandidatuře

4 EHMK 2015 ► V roce 2015 bude cena udělena jednomu městu v Belgii a v České republice ► Šest let před tímto datem je zveřejněna výzva k podání žádosti (1. ledna 2009) ► Lhůta pro podání přihlášek je 31.10.2009 ► Přihlášky přijímá Ministerstvo kultury – řídicí orgán EHMK 2015 ► K tomuto datu je třeba zaslat přihlášku spolu s formulářem žádosti (formuláře poskytuje Ministerstvo kultury nebo jsou k dispozici na stránkách Evropské komise – administrátora soutěže EHMK)

5 Základní principy ► Pro udělení titulu není rozhodující historická proslulost města, ale KULTURNÍ PROGRAM V DANÉM ROCE → základní odlišnost od seznamu UNESCO ► Kulturní program v daném roce musí být VÝJIMEČNÝ → nikoli pouze obsahovat pravidelné akce ► Evropská dimenze soutěže EHMK → zdůraznění společných rysů a rozmanitosti evropských kultur ► Vhodná souvislost mezi programy obou měst vybraných v daném roce

6 Evropský rozměr projektu ► Kulturní program 2015 musí zdůrazňovat: - Podporu spolupráce mezi kulturními institucemi, umělci a městy členských států ve všech oblastech kultury - Bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě - Společné znaky evropských kultur ► Kandidátská města by měla poukázat na svou historickou úlohu v evropské kultuře a na současnou účast na evropském kulturním životě.

7 Evropský rozměr projektu ► Začlenění projektu do prioritních oblastí EU v oblasti kultury: - Posilování nadnárodní mobility kulturních činitelů - Podpora nadnárodního pohybu kulturních a uměleckých děl - Podpora mezikulturního dialogu ► Výhodou pořádání mezinárodních konferencí a udělování evropských cen v daném roce

8 Začlenění občanů ► Vedle evropské dimenze druhý základní rozměr projektu ► V rámci občanského rozměru projektu je třeba: - Zajistit účast občanů daného města a blízkého okolí a podnítit zájem občanů z jiných zemí → nutnost vyhnout se akcím místního významu - Začlenit kulturní program 2015 do dlouhodobých rozvojových plánů → např. infrastruktury (nová muzea, divadla), pokud budou využívány i v budoucnu; opakování kulturních akcí započatých v roce 2015

9 Zkušenosti z úspěšných projektů Náměty pro úspěšnou kandidaturu: ► Vytvořit ucelenou koncepci ► Udržet neměnnost programu a rozpočtu ► Zajistit finanční a administrativní kapacitu ► Pečlivě vybrat partnery a projekty (usilovat o evropský rozměr) ► Nebát se kontroverzních či ambiciózních projektů ► Konzultovat kulturní činovníky ► Zajistit partnerství s podniky, sponzory (např. zvýhodněná doprava) ► Uvést s předstihem komunikační kampaň ► Zajistit nezávislost kulturního vedení projektu (z důvodu možné výměny politických představitelů) ► Navázat styky s úspěšnými uchazeči z minulosti - Více informací viz „Palmerova studie“ o projektech Evropské hlavní město kultury, Evropské město kultury a Evropský měsíc kultury (1995-2004)

10 Výběr vítězného projektu O vítězi rozhoduje výběrová Komise: ► Skládá se ze 13 členů ► 7 členů nominováno evropskými institucemi: EK (2), Rada (2), EP (2), Výbor regionů (1) ► 6 členů nominuje řídicí orgán (MKČR), členové jsou bez vazeb na MKČR ► Všichni členové nezávislí odborníci bez vazeb na kandidující města ► Zasedání Komise nejsou veřejná ► Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina, řídicí orgán zajistí simultánní překlad

11 Výběr vítězného projektu 2 fáze: ► Předběžný výběr (listopad 2009) – rozhodne o seznamu měst postupujících do závěrečného kola, výběrová Komise vypracuje detailní hodnotící zprávu, MKČR oficiálně schválí užší výběr ► Konečný výběr (2. polovina roku 2010) – Komise navrhne vítězné město ► Definitivní schválení vítězného města z Belgie a ČR na zasedání Rady ministrů kultury (jaro 2011)

12 Předběžný výběr ► Kandidáti předloží přihlášku a vyplněný formulář žádosti, v této fázi není nutné vyplňovat nepovinné položky ► Možnost doprovodit přihlášku podpůrnými materiály ► Povinné vyhotovení dokumentace v angličtině ► Před zasedáním Komise nejsou povoleny návštěvy kandidátských měst ► Počet výtisků: 12 v anglickém jazyce, 10 v českém jazyce

13 Předběžný výběr ► Kandidáti budou mít 30 minut na prezentaci projektu ► Komise bude mít 30 minut na doplňující dotazy ► Delegace kandidátských měst o maximálně 10 osobách

14 Konečný výběr ► Kandidáti předloží odpovědi na otázky, které byly v předchozí fázi nepovinné ► Kandidáti předloží odpovědi na další otázky formulované Komisí po užším výběru ► Kandidáti předloží další dokumentaci požadovanou Komisí ► Kandidáti doplní své žádosti Před konečným výběrem jsou možné návštěvy jednotlivých kandidátských měst. Pokud se Komise pro tuto variantu rozhodne, musí navštívit všechna města z užšího výběru.

15 Konečný výběr ► Kandidáti budou mít 30 minut na prezentaci projektu ► Komise bude mít 30 minut na doplňující dotazy ► Komise vydá odůvodněnou zprávu o vítězném městě, která bude obsahovat doporučení vybranému městu ke konkrétním opatřením

16 Monitoring ► Od jmenování vítěze po realizaci akce ► Monitorovací a poradní výbor (7 členů jmenovaných institucemi EU) - Hodnocení pokroku v přípravách - Poskytování rad vítěznému městu - Kontrolování závazků v prioritních oblastech „Evropský rozměr“ a „Město a občané“ - Monitorovací a poradní výbor vypracuje závěrečnou zprávu → na jejím základě Evropská komise udělí vítěznému městu cenu Meliny Mercouriové - Cena obsahuje i finanční příspěvek 1,5 milionu eur

17 Evropské financování ► Cena pro vítězné město 1,5 mil. Eur (nejpozději tři měsíce před rokem 2015) ► Strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond) na projekty: - Zlepšení místní infrastruktury - Posílení sociální soudržnosti - Podpory místních politik inovace, růstu a zaměstnanosti ► Program Kultura (spravovaný Evropskou komisí – generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu), více informací o programu Kultura jeho využití poskytuje v ČR Institut umění (www.institutumeni.cz) www.institutumeni.cz ► Další iniciativy GŘ vzdělávání a kultura

18 Důležité dokumenty ► Rozhodnutí č. 1622/2006/EC týkající se projektu Evropského hlavního města kultury ► Pokyny pro města kandidující na titul Evropské hlavní město kultury ► Návrh pro vypracování žádosti o kandidaturu ► Jednací řád výběrové Komise

19 Kontakty, další informace Ministerstvo kultury Mgr. Magdalena Boučková Samostatné oddělení Evropské unie Maltézské náměstí 1 118 11 PRAHA 1 Tel.: +420 257 085 296 E-mail: magdalena.bouckova@mkcr.cz magdalena.bouckova@mkcr.cz Web: http://www.mkcr.cz/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/default.htm Evropská komise DG EAC/Kulturní odbor (Culture Unit) MADO 17/64 1049 Brusel, Belgie Tel: 00 32 2 298 46 44 E-mail: Eac-Culture@ec.europa.eu Eac-Culture@ec.europa.eu Web: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Evropské hlavní město kultury 2015 Vyhlášení soutěže a informační den 10. února 2009 JUDr. Hana Běhanová, LL.M. – Interel, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google