Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť"— Transkript prezentace:

1 FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť
Psychologie 1 KKI/PSFA1 FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť

2 Paměť soubor psychických procesů a vlastností umožňující osvojení zkušeností; jejich zapamatování, uchování a vybavení v nejširším slova smyslu – schopnost zaznamenávat životní zkušenosti existence paměti = základní předpoklad pro schopnost učit se

3 Paměť systematické výzkumy od druhé poloviny 19. stol. – jedna z prvních oblastí psychiky, která byla zkoumána Ebbinghaus (monografie Paměť): učil se nesmyslné slabiky (odfiltrovat vliv dříve naučeného). Zjistil, že kapacita krátkodobé paměti je 5-7 prvků (stačí jediné opakování ke správné reprodukci) zjistil, že zapomínání je zpočátku velmi rychlé, ale postupně se zpomaluje – křivka zapomínání (viz níže)

4 Cvičení

5 Paměť F.Bartlett ( ) paměť ovlivňují sociální a kulturní faktory lidé si pamatují smysluplné obsahy používal metody opakované reprodukce (přečtení a opakování příběhu po určitém intervalu) vybavování si nových informací na základě systému starších poznatků – schémat

6 FÁZE PAMĚTI 1. VŠTÍPENÍ – transformace senzorických vstupů do podoby mentálních reprezentací, které lze uložit do paměti, tj. přetvoření info ze smyslů do podoby, která je srozumitelná pro psychiku a ta ji pak dovede i zpětně rozluštit 2. RETENCE – proces podržení nebo uchování zakódované informace v paměti po různě dlouhé období. Není to pasivní proces. Údaje z dlouhodobé paměti jsou dále zpracovávány, tříděny...(vždy bezděčná) 3. REPRODUKCE – vyhledávání informace v dlouhodobé paměti a její vyvolání zpět do vědomí a) rekognice (znovupoznání) – vybavení si při opětovném přímém vnímání stejného nebo podobného objektu (A/N nebo multiple choice testy) b) spontánní vybavování 1 a 3 mohou být buď bezděčné(spontánní) nebo záměrné (volní)

7 MODELY PAMĚTI

8 MODELY PAMĚTI 1. SENZORICKÁ (ULTRAKRÁTKÁ)
uchovává info ze smyslů, zpracovává je a stanovuje, zda jsou důležité nebo nikoli setrvává tak dlouho, dokud z ní psychika nevytěží potřebné informace a přesune je do krátkodobé paměti k dalšímu zpracování, pokud se stanou předmětem bezděčné nebo záměrné pozornosti, neprobíhá vědomě (někdy přímo do dlouhodobé) bezvýznamné podněty navždy zapomene „šuplíky“ pro jednotlivé smysly – ikonická paměť (vizuální podněty), echoická (sluchové) délka uchování v paměti závisí na smyslové modalitě (zrakové < 1s, sluchové několik sekund)

9

10 KRÁTKODOBÁ (pracovní, operační)
podržení materiálu z různých smyslových modalit, který aktuálně potřebujeme k psychickým aktivitám pokud chceme obsah uchovat delší dobu, pokusíme se ho verbalizovat, protože slovo se lépe opakuje než-li vůně apod. rychlost rozpadu obsahů této paměti sekund kapacita: výzkumy Miller (*1920) –„7+- 2“ (platí především pro informace stejného druhu) pokud uchováváme různé významové jednotky (slova, vůně, doteky, pohledy...), jde o tzv. paralelní zpracování a kapacita je vyšší než 5-9 jednotek. Ke zvýšení kapacity: sdružovat údaje pro zapamatování do smysluplných jednotek – chunks mnemotechnické pomůcky (současně usnadnění uložení do dlouhodobé paměti)

11

12

13 DLOUHODOBÁ paměť ukládání, zpevnění a ustálení = konsolidace paměťových stop - trvá asi 30 minut konsolidace může být narušena intenzivními emocemi a s nimi spojenými fyziologickými změnami ukládání informací ze smyslů, myšlenek, citů, představ, snů... Probíhá: záměrně – mechanické opakování, neboli memorování (neefektivní, pokud bezmyšlenkovitě opakuji) bezděčně z krátkodobé paměti přechází informace pomocí sémantického kódování – zapamatování celkového významu slov, vět... některé informace pravděpodobně uchováváme celý život, ale ne v nezměněné podobě

14

15 Paměť 2 části (podle současných autorů Achachter, Baddeley):
explicitní – údaje musí projít vědomím (lze většinou verbálně popsat), př. vzpomínky na životní události a faktické znalosti. Tulving ji dělí na: epizodická – prostorově a časově ohraničené události, které jsou subjektivně prožívány, součástí je paměť autobiografická sémantická – uchování a využívání znalostí o slovech a pojmech, jejich vlastnostech a vzájemných vztazích. Při ukládání hraje roli zapomínání původního zdroje informací a verbální kódování, tvoření schémat (soubory propojených informací) implicitní – může probíhat bez účasti vědomí (obtížně verbalizovatelné) Procedurální paměť = pamětní subsystém, v němž uchováváme dokonale naučené, automatizované dovednosti

16 Zapomínání a jeho příčiny

17 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY
1. TEORIE ROZPADU PAMĚTNÍCH STOP příčinou zapomínání v dlouhodobé paměti je oslabení nebo blednutí paměťových stop, pokud nejsou neurofyziologické změny vyvolané učením občas obnovovány a aktivovány. Opakování učební látky rozložené do delších časových intervalů je podstatně efektivnější než učení koncentrované do krátkého časového období. Pamětní stopy se časem upevňují a jsou odolnější vůči rozpadu.

18 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY
2. ÚČELNÉ ZAPOMÍNÁNÍ odstranění nepřesných, nepotřebných nebo chybných informací poměrně rychle zapomínáme pravidelně se opakující zážitky, mnoho každodenních činností provádíme automaticky obvykle nezapomínáme pohlaví, věk, atraktivnost a jiné základní charakteristiky druhých lidí.

19 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY
3. TEORIE INTERFERENCE duševní obsahy uložené v paměti na sebe působí rušivě a tím působí zhoršené vybavování proaktivní útlum - potíže při vybavování působí dřívější učení retroaktivní útlum – nové poznatky narušují vybavování dříve naučeného ekforický útlum (opakování těsně před repredukcí) pozitivní transfer (využití dříve naučeného pro zapamatování nového)

20 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY
4. REPRESE pojem od Freuda schopnost zapomínat nepříjemné zážitky, resp. jejich vytěsnění z vědomí velká diskuse, jestli opravdu existuje

21 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY
5. TEORIE ZTRÁTY VODÍTEK vychází z předpokladu, že informace jsou v dlouhodobé paměti utříděny do kategorií a vzájemně propojených sémantických sítí. Spoje mezi nimi umožňují snadnější vybavování. Příčinou zapomínání pak je, že se danou informaci nepodaří v paměti najít. Vybavování se také znesnadňuje neefektivními nebo chybnými vodítky


Stáhnout ppt "FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť"

Podobné prezentace


Reklamy Google