Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie 1 KKI/PSFA1 FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie 1 KKI/PSFA1 FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť."— Transkript prezentace:

1 Psychologie 1 KKI/PSFA1 FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť

2 Paměť  soubor psychických procesů a vlastností umožňující osvojení zkušeností; jejich zapamatování, uchování a vybavení  v nejširším slova smyslu – schopnost zaznamenávat životní zkušenosti  existence paměti = základní předpoklad pro schopnost učit se

3 Paměť  systematické výzkumy od druhé poloviny 19. stol. – jedna z prvních oblastí psychiky, která byla zkoumána  Ebbinghaus (monografie Paměť): učil se nesmyslné slabiky (odfiltrovat vliv dříve naučeného). Zjistil, že kapacita krátkodobé paměti je 5-7 prvků (stačí jediné opakování ke správné reprodukci)  zjistil, že zapomínání je zpočátku velmi rychlé, ale postupně se zpomaluje – křivka zapomínání (viz níže)

4 Cvičení

5 Paměť F.Bartlett (1896-1969)  paměť ovlivňují sociální a kulturní faktory  lidé si pamatují smysluplné obsahy  používal metody opakované reprodukce (přečtení a opakování příběhu po určitém intervalu)  vybavování si nových informací na základě systému starších poznatků – schémat

6 FÁZE PAMĚTI 1. VŠTÍPENÍ – transformace senzorických vstupů do podoby mentálních reprezentací, které lze uložit do paměti, tj. přetvoření info ze smyslů do podoby, která je srozumitelná pro psychiku a ta ji pak dovede i zpětně rozluštit 2. RETENCE – proces podržení nebo uchování zakódované informace v paměti po různě dlouhé období. Není to pasivní proces. Údaje z dlouhodobé paměti jsou dále zpracovávány, tříděny...(vždy bezděčná) 3. REPRODUKCE – vyhledávání informace v dlouhodobé paměti a její vyvolání zpět do vědomí a) rekognice (znovupoznání) – vybavení si při opětovném přímém vnímání stejného nebo podobného objektu (A/N nebo multiple choice testy) b) spontánní vybavování  1 a 3 mohou být buď bezděčné(spontánní) nebo záměrné (volní)

7 MODELY PAMĚTI

8 1. SENZORICKÁ (ULTRAKRÁTKÁ)  uchovává info ze smyslů, zpracovává je a stanovuje, zda jsou důležité nebo nikoli  setrvává tak dlouho, dokud z ní psychika nevytěží potřebné informace a přesune je do krátkodobé paměti k dalšímu zpracování, pokud se stanou předmětem bezděčné nebo záměrné pozornosti, neprobíhá vědomě (někdy přímo do dlouhodobé)  bezvýznamné podněty navždy zapomene  „šuplíky“ pro jednotlivé smysly – ikonická paměť (vizuální podněty), echoická (sluchové)  délka uchování v paměti závisí na smyslové modalitě (zrakové < 1s, sluchové několik sekund)

9

10 KRÁTKODOBÁ (pracovní, operační)  podržení materiálu z různých smyslových modalit, který aktuálně potřebujeme k psychickým aktivitám  pokud chceme obsah uchovat delší dobu, pokusíme se ho verbalizovat, protože slovo se lépe opakuje než-li vůně apod.  rychlost rozpadu obsahů této paměti 15-30 sekund  kapacita: výzkumy Miller (*1920) –„7+- 2“ (platí především pro informace stejného druhu) pokud uchováváme různé významové jednotky (slova, vůně, doteky, pohledy...), jde o tzv. paralelní zpracování a kapacita je vyšší než 5-9 jednotek. Ke zvýšení kapacity:  sdružovat údaje pro zapamatování do smysluplných jednotek – chunks  mnemotechnické pomůcky (současně usnadnění uložení do dlouhodobé paměti)

11

12

13 DLOUHODOBÁ paměť  ukládání, zpevnění a ustálení = konsolidace paměťových stop - trvá asi 30 minut  konsolidace může být narušena intenzivními emocemi a s nimi spojenými fyziologickými změnami  ukládání informací ze smyslů, myšlenek, citů, představ, snů...  Probíhá:  záměrně – mechanické opakování, neboli memorování (neefektivní, pokud bezmyšlenkovitě opakuji)  bezděčně  z krátkodobé paměti přechází informace pomocí sémantického kódování – zapamatování celkového významu slov, vět...  některé informace pravděpodobně uchováváme celý život, ale ne v nezměněné podobě

14

15 Paměť 2 části (podle současných autorů Achachter, Baddeley):  explicitní – údaje musí projít vědomím (lze většinou verbálně popsat), př. vzpomínky na životní události a faktické znalosti. Tulving ji dělí na:  epizodická – prostorově a časově ohraničené události, které jsou subjektivně prožívány, součástí je paměť autobiografická  sémantická – uchování a využívání znalostí o slovech a pojmech, jejich vlastnostech a vzájemných vztazích. Při ukládání hraje roli zapomínání původního zdroje informací a verbální kódování, tvoření schémat (soubory propojených informací)  implicitní – může probíhat bez účasti vědomí (obtížně verbalizovatelné) Procedurální paměť = pamětní subsystém, v němž uchováváme dokonale naučené, automatizované dovednosti

16 Zapomínání a jeho příčiny

17 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY 1. TEORIE ROZPADU PAMĚTNÍCH STOP  příčinou zapomínání v dlouhodobé paměti je oslabení nebo blednutí paměťových stop, pokud nejsou neurofyziologické změny vyvolané učením občas obnovovány a aktivovány.  Opakování učební látky rozložené do delších časových intervalů je podstatně efektivnější než učení koncentrované do krátkého časového období.  Pamětní stopy se časem upevňují a jsou odolnější vůči rozpadu.

18 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY 2. ÚČELNÉ ZAPOMÍNÁNÍ  odstranění nepřesných, nepotřebných nebo chybných informací  poměrně rychle zapomínáme pravidelně se opakující zážitky, mnoho každodenních činností provádíme automaticky  obvykle nezapomínáme pohlaví, věk, atraktivnost a jiné základní charakteristiky druhých lidí.

19 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY 3. TEORIE INTERFERENCE  duševní obsahy uložené v paměti na sebe působí rušivě a tím působí zhoršené vybavování  proaktivní útlum - potíže při vybavování působí dřívější učení  retroaktivní útlum – nové poznatky narušují vybavování dříve naučeného  ekforický útlum (opakování těsně před repredukcí)  pozitivní transfer (využití dříve naučeného pro zapamatování nového)

20 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY 4. REPRESE  pojem od Freuda  schopnost zapomínat nepříjemné zážitky, resp. jejich vytěsnění z vědomí  velká diskuse, jestli opravdu existuje

21 ZAPOMÍNÁNÍ A JEHO PŘÍČINY 5. TEORIE ZTRÁTY VODÍTEK  vychází z předpokladu, že informace jsou v dlouhodobé paměti utříděny do kategorií a vzájemně propojených sémantických sítí. Spoje mezi nimi umožňují snadnější vybavování. Příčinou zapomínání pak je, že se danou informaci nepodaří v paměti najít.  Vybavování se také znesnadňuje neefektivními nebo chybnými vodítky


Stáhnout ppt "Psychologie 1 KKI/PSFA1 FTK UP Olomouc přednáška č. 5: Paměť."

Podobné prezentace


Reklamy Google