Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Projekt putuje… příprava, hodnocení a realizace projektu Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

3 Kde vzít informace? Na www.jihovychod.cz, dotaz@jihovychod.cz V dokumentech: –Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod –Prováděcí dokument ROP NUTS 2 Jihovýchod –Příručka pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod; Při konzultacích na Úřadu Regionální rady:

4 Konzultace

5

6 Kde nás najdete? Úřad Reg. rady Jihovýchod Odbor implementace projektů Brno, Kounicova 13

7 Kde nás najdete? Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 Úřad Reg. rady Jihovýchod

8 Příprava projektu Žádost předkládáte ve 2 výtiscích, elektronicky není třeba. Patří k ní povinné (i nepovinné) přílohy, například: Studie proveditelnosti Zajištění zdrojů spolufinancování projektu Podrobný rozpočet projektu Stavební dokumentace Územní rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení Doklady prokazující finanční zdraví žadatele

9 Na co si dát pozor Možný příjemce Typ projektu (jiný program) Veřejná podpora Zajištění udržitelnosti projektu (min. 5 let) Financování Stavební a technická dokumentace Analýza poptávky IPRM v krajských městech Termíny

10 Časté nedostatky projektů v 1. kole výzvy  Chybějící příloha  Neověřené dokumenty – daňová přiznání  Obecná fotodokumentace  Nepravdivé údaje v příloze Finanční zdraví  Finanční zdraví podané za roky 2006, 2007 x daňová přiznání za roky 2005, 2006  Nedoložené stavební řízení k informačním cedulím přesahující velikost 0,6m2 včetně vypořádání majetkoprávních vztahů  Nadhodnocené údaje v ECBA

11 Časté nedostatky projektů v 1. kole výzvy -Málo podrobný rozpočet – detailní rozpis a zdůvodnění nestavebních položek rozpočtu a služeb -Překročený limit způsobilých výdajů v rozpočtu projektu u položek hlavní výdaje 90% a doplňkové výdaje 10% celkových způsobilých výdajů a projektové dokumentace 5-10% -V rozpočtu nejsou uvedené a rozepsané nezpůsobilé výdaje -Projekt není provázaný – rozporné údaje ve Studii proveditelnosti, Žádosti Benefit, CBA, rozpočtu

12 Časté nedostatky projektů v 1. kole výzvy -Kopírovaní údajů z veřejných statistik a veřejně dostupných strategií – stačí odkaz na webovou stránku. Data musí být vztažená pouze k danému místu realizace a dopadu projektu. -Kopírování technické zprávy do Studie proveditelnosti

13 Úspěšný projekt je ten, který má: Reálnou a odůvodněnou potřebu Jasnou vizi a promyšlený způsob realizace Kvalitní řízení Finanční krytí Zvládnutá rizika

14 Typy úspěšných projektů Vybudování cyklostezky v rámci koncepční sítě cyklostezek v kraji s kvalitním zázemím a mobiliářem Vybudování kongresového centra/hotelu – zvýšení klasifikační třídy ubytování, vytvoření nových pracovních míst, je v rámci ucelené nabídky cestovního ruchu, přispěje ke zvýšení počtu přenocování turistů v kraji Vybudování infrastruktury pro volnočasové aktivity občanů, škol, zájmových spolků pro spádovou oblast obce nekomerčního charakteru

15 Hodnocení projektu Posudek na technickou část u projektů nad 50 mil. Kč celkových nákladů provádí expertní hodnotitelé Hodnotí se pomocí bodů, nejvyšší počet je 100. Hodnotí se: –zkušenosti žadatele; –kvalita a proveditelnost projektu; –potřeba a udržitelnost projektu; –horizontální kritéria (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti). Hodnotící kritéria jsou zveřejněna na www.jihovychod.cz

16 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů Žadatel konzultuje projekt na Oddělení hodnocení projektů (v Jihlavě či Brně) Žadatel předá připravený projekt Oddělení hodnocení projektů (OHP) Pracovníci OHP kontrolují formální náležitosti, zjistí-li drobný nedostatek, požádají o nápravu do 7 dnů OHP kontroluje přijatelnost projektu – např. žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory

17 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů s externími hodnotiteli přidělí projektům body Výbor Regionální rady rozhodne o přijetí projektů, zařazení mezi náhradní nebo vyřazení Projekt je na nejlepší cestě k realizaci a proto přechází do pravomoci Oddělení realizace projektů Žadatel doloží zbylé dokumenty a předseda Výboru Regionální rady s ním uzavře Smlouvu o poskytnutí dotace

18 Smlouva o poskytnutí dotace Po zasedání Výboru Regionální rady má žadatel 90 dní na podpis smlouvy a dodání: –zajištění finančního krytí projektu nejméně na první dvě etapy –stavebního povolení –smlouvy o zřízení samost. bankovního účtu (podúčtu) pro projekt Vzor smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách www.jihovychod.cz, smlouva obsahuje údaje z žádosti BENEFIT (rozpočet, harmonogram, ukazatele projektu…) –oddělené účetnictví –pravidla pro zadávání veřejných zakázek (hlásit týden dopředu) –pravidla pro publicitu projektu

19 Projekt putuje… Oddělení realizace projektů Žadatel se stane příjemcem… Po každé etapě (nejméně tříměsíční) může podat žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou nebo jen monitorovací zprávu o průběhu projektu Závěrečnou zprávou to nekončí. Jednou ročně je třeba podat zprávu o udržitelnosti projektu Oddělení hodnocení projektů a realizace projektů tvoří Odbor implementace projektů

20 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Marta Sargánková ředitelka tel. 532 193 511 sargankova@jihovychod.cz Metodické řízení programu: Ing. Artur Zatloukal vedoucí Odboru řízení ROP tel. 532 193 555 zatloukal@jihovychod.cz Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 steflova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google