Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080 Křesťanské myšlení o právu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080 Křesťanské myšlení o právu."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080 Křesťanské myšlení o právu

2 Rané křesťanství I.  Navazuje na židovské náboženství  Univerzalismus – důraz na spolupráci mezi národy  Humanismus – lidé jsou dětmi jediného otce – Boha, úcta k jednotlivci  Víra v posmrtný život – cenu má jen Boží království

3 Rané křesťanství II.  Stát a právo nemají větší význam  První křesťané jsou k veřejnému životu a ke státnímu zřízení indiferentní  Nenalézáme žádné právní koncepce a evangelia také nejsou právními kodexy  Křesťané si ale osvojili myšlenku přirozeného práva - idea nejvyššího zákonodárce a idea cílů, které stojí nad státem, právem i morálkou obce

4 Rané křesťanství III.  Postupně dochází k přehodnocení původního postoje  Křesťanství se „pořečťuje“ a „pořímšťuje“  Křesťanští myslitelé se zajímají o stát a právo a navazují na řeckou filozofii

5 Patristika (2. – 7. stol.) I.  Ve 2. století se pevněji zformovala křesťanská inteligence - apoštolové a kazatelé, kteří učili slovu božímu  Z řad těchto lidí vybírá církev své otce (patres) - sv. Ambrož, sv. Jeroným, sv. Augustin a sv. Řehoř Veliký  Zkultivovali řeckou filosofii a sami produkovali filozofickou literaturu  Patristika znamenala první teologicko- filozofické vyjádření křesťanské víry

6 Patristika II.  Křesťané si začínají uvědomovat, že konec světa hned tak nenadejde a že si musí najít ve světě své místo  Ve 3. století byla v Alexandrii založena první křesťanská bohoslovecká škola, kde se formovaly i názory na stát a právo  Počátkem 4. století už křesťanství silně prorůstá do společenské a politické struktury Říma  Toleranční (milánský) edikt (313) - vyhlásil obecnou svobodu vyznání

7 Augustinus Aurelius (354 - 430)  Jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů, představitel latinské platónsky orientované patristiky  Dal křesťanskému učení pevný filosofický rámec  Díla: Spisy proti akademikům, O blaženém životě, O boží obci a Vyznání  Z komplexu antické vzdělanosti vybral Augustin vše, co bylo přínosem pro křesťanství

8 Sv. Augustin – O boží obci  Vývoj světa vnímá jako boj dvou mystických společenství, která se na zemi střetávají - Boží stát křesťanů s pozemským státem neustále zápasí o převahu, dokud nezvítězí  Pozemská říše je nedokonalá, tvořená hřešícími bytostmi, její úlohou je být místem, kde se odehrává zápas o pravé určení člověka  Boží stát je jediným pravým, dokonalým a věčným státem. Je to obec, kterou založili dobří věřící. Tento neviditelný stát má svého pozemského představitele, své zákony a vládu, a tou je církev. Je to mystická konstrukce křesťanského společenství  Augustin považoval za příslušníky Boží obce i ty stojící mimo samotnou církev, což ospravedlňovalo možnost zachování některých hodnot antické kultury v křesťanském světě

9 Sv. Augustin – teorie státu  Stát je nutným a užitečným zřízením, má udržet na uzdě lidskou hříšnost  Cílem státu je udržovat mír a spravedlnost na světě - "Co je stát bez spravedlnosti? Banda lupičů!"  Stát v morálním smyslu podléhá církvi  Augustinovi následovníci zformulovali ideu svrchovanosti papežské moci – 800 – vznik svaté říše římské (univerzálního křesťanského impéria v západní Evropě)

10 Sv. Augustin – přirozené právo  Přirozené právo je objektivní realitou, rozumem či vůlí Boha, který je centrem veškerého řádu světa  Základní princip: „Nečiň jiným, co nechceš, aby oni činili tobě.“  Vyčerpávajícím způsobem je tento řád představen a autoritativně vyjádřen v Bibli  Do lidského srdce a intelektu už ale není vepsán tak přirozeně, jak to chápali antičtí autoři, prosazuje se teprve aktem vůle - člověk ho může, ale nemusí přijmout  Pozitivní právo si lidé vytvářejí tím, že božské ustanovení ve své duši přetlumočí do jazyka pravidel

11 Scholastika  Odvozeno od „schola“ – rozvoj křesťanské filozofie na školách a univerzitách  Raná scholastika (9. – 12. stol.) - Pierre Abélard  Vrcholná scholastika (13. stol.) - Albert Veliký, Tomáš Akvinský  Pozdní scholastika (14. – 15. stol.) - Duns Scotus, William z Ockhamu

12 Tomáš Akvinský (1225 - 1274)  Byl katolický filosof a teolog scholastické tradice  V římskokatolické církvi platí za jednu z největších teologických autorit - za svatého byl prohlášen roku 1323  Jeho zásluhou se základní tendence řecké filosofie dále šířily ve filosofii křesťanské  Tomášovo dílo je velice bohaté i na závěry z oblasti státu a práva. Obsaženy jsou ve třech článcích první a druhé části Theologické summy a ve třetí knize Summy proti pohanům

13 T. Akvinský – víra a rozum I.  Tomáš vymezil hranice mezi vírou a rozumem, pokusil se je vzájemně uvést do harmonie  Pravda je podle něj jen jedna, ale vedou k ní dvě cesty, cesta rozumu a cesta víry, tj. cesta zjevené pravdy, která je poznatelná lidským rozumem podobně jako pravdy přírody (tj. přirozeného světa).  Stejně tak je možné obhájit rozumem existenci Boha.  Rozum a víra pocházejí od Boha a nemohou si odporovat, v jejich syntéze má však víra určitou přednost

14 T. Akvinský – víra a rozum II.  Tomáš formuloval celkem pět následujících důkazů, přičemž se inspiroval Aristotelovou metodikou, a také učením Augustinovým: z pohybu (změny) lze usuzovat, že musí existovat prvotní impuls vše má svou příčinu, musí však existovat prvotní příčina věci existují nebo neexistují; to, že existují, způsobuje nějaká nutnost skutečnost je rozdělena dle stupňů dokonalosti, musí však existovat nejvyšší stupeň dokonalosti v uspořádání věcí je smysl, stejně jako ve směřování věcí, musí však existovat něco, co dané věci řídí

15 T. Akvinský – přirozené právo  Lex aeterna (věčný zákon) – zdrojem je Bůh, vyjadřuje vztah Boha a světa a je univerzální  Lex naturalis (přirozený zákon) – je výsledkem účasti rozumných lidských stvoření na věčném zákonu, odvozen z přírody (čiň dobro a vyhni se zlu)  Lex humana (lidský zákon) – precizuje obsah přirozeného práva a zaplňuje v něm mezery  Lex divina (božské pozitivní právo) – obsaženo v církevní nauce a v Bibli  I nespravedlivý zákon je projevem vlády, která pochází od Boha

16 T. Akvinský – stát  Bůh je zdrojem řádu, do něhož patří i stát  Stát je silou, která drží společnost pohromadě, je to rozumné ustanovení k obecnému blahu – stát je autonomním, přirozeným společenstvím  V rámci řádu je důležitý princip hierarchie – každý má své místo a musí poslouchat nadřízené – poddaní musí poslouchat vládce  Křesťanští panovníci podléhají papeži, kterému paří nejvyšší správa, ale zasahuje jen v závažných případech

17 T. Akvinský – státní formy  Získávání soukromého majetku je důsledkem přirozeného práva  Prohlašuje za nejpřirozenější formu státu monarchii – vláda jedince, která je lepší zárukou pořádku (analogie Boha)  Špatné formy vlády – tyranie, oligarchie, demokracie

18 Novotomismus  Novotomismus či neotomismus je novodobá forma tomismu. Představuje aktivní návrat k základním ideám této filosofie.  Je jedním z hlavních směrů moderní filosofie a patří k tzv. novoscholastické filosofii  Novotomismus byl inspirován encyklikou papeže Lva XIII. Aeterni Patris z roku 1879 - tomismus ukotvila jako oficiální filosofii katolické církve a záruku obrození moderní křesťanské kultury


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080 Křesťanské myšlení o právu."

Podobné prezentace


Reklamy Google