Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reklamace dat RÚIAN Jiří Formánek Martin Šmejkal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reklamace dat RÚIAN Jiří Formánek Martin Šmejkal."— Transkript prezentace:

1 Reklamace dat RÚIAN Jiří Formánek Martin Šmejkal

2 Obsah prezentace  Úvod  Reklamace údajů v základních registrech  Reklamace údajů RÚIAN  Interní reklamace  Externí reklamace službami ISZR  Interní reklamace správce registru  Externí reklamace subjektů mimo veřejnou správu  Připravované aplikace  Závěr Geoinformatics 2014

3 Údaje základních registrů Geoinformatics 2014  Základní registry obsahují referenční údaje a referenční vazby. RÚIAN jako jediný obsahuje i nereferenční údaje.  Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje.  V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný.  Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu.

4 Využívání údajů  OVM využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat, a to aniž by ověřoval jejich správnost.  Doložení je možné požadovat pouze v případě:  údaje nejsou v základním registru,  jsou označeny jako nesprávné,  existuje oprávněná pochybnost o správnosti údaje,  je to nezbytné pro bezpečnostní řízení.  Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav referenčního údaje v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci Geoinformatics 2014

5 Reklamace údajů  V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v základním registru, při své činnosti: (a)zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v základním registru se skutečným stavem, (b)vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje stanoveného zákonem.  Zákon nestanovuje kanál ani formu jakou má být editor informován Geoinformatics 2014

6 Reklamace údajů RÚIAN  Referenční údaje RÚIAN, respektive jeho dvou editačních systémů ISKN a ISÚI je možno v současné době reklamovat formou: (A) interních reklamací (B) externích reklamací službami ISZR (C) přímým podnětem editorům RÚIAN  V těchto měsících probíhá příprava dalších dvou možností reklamace údajů: (D) interní reklamace správce registru (E) externí reklamace komerčních subjektů Geoinformatics 2014

7 Interní reklamace  Pro potřeby udržování aktuálnosti a konzistence údajů vedených v ISÚI a ISKN byl vytvořen princip interních reklamací.  Interní reklamace jsou generovány automaticky, na základě předem definovaných pravidel.  Propojení ISÚI a ISKN je zajištěno na technické, datové i aplikační úrovni.  Interní reklamace probíhají obousměrně:  Reklamace z ISÚI do ISKN,  Reklamace z ISKN do ISÚI Geoinformatics 2014

8 Externí reklamace službami ISZR  Orgány veřejné moci mohou prvky ISÚI a jejich referenční údaje reklamovat prostřednictvím eGON služba E53 isuiReklamujPrvek.  Katalog eGON služeb:  Reklamace zaslaná přes eGON službu E53 je v závislosti na typu prvků a definované územní působnosti distribuována příslušnému editorovi ISÚI Geoinformatics 2014

9 Interní reklamace správce registru  V ISUI je vytvořena nová webová služba pro příjem reklamací správce registru (ČÚZK).  Služba umožňuje příjem reklamací pro prvky adresní místo, stavební objekt a ulice.  Reklamace pro tyto prvky mohou být zasílány jako nestrukturované nebo strukturované.  Strukturované reklamace mohou být na doplnění, opravu nebo zrušení příslušného prvku Geoinformatics 2014

10 Externí reklamace  Vzhledem k volné dostupnosti dat z RÚIAN a napojení na GIS, vznikl požadavek na možnost reklamace dat těmito uživateli.  ČÚZK se snaží těmto snahám vyjít vstříc nově připravovanou koncepcí externích reklamací pro veřejnost.  Důvod: snaha o zkvalitnění dat RÚIAN.  Proč takto: Možnost zapojit do procesu zkvalitnění dat širokou veřejnost, automatickými kontrolami na ČÚZK nejsme schopni schopní (už z logiky problému) odhalit velké množství nesystematických chyb Geoinformatics 2014

11 Externí reklamace  Postup:  Získání žádosti od externích uživatelů a jejich správa,  kontrola oprávněnosti reklamace,  automatická kontrola proti údajům z databáze ISÚI  v některých případech následná vizuální kontrola.  při zamítnutí i schválení relevance reklamace je žadatel informován,  ČÚZK zašle příslušnému editorovi interní reklamací správce registrů požadavek na kontrolu údaje,  po zpracování se změna (nebo zamítnutí reklamace) promítne v ISÚI,  žadatel je informován o ukončení reklamačního procesu Geoinformatics 2014

12 Předání editorům přes interní reklamaci správce registrů Správa externích reklamací Externí žadatel Příslušný editor Kontrolor ČÚZK DB ISÚI Informace žadateli: - O neakceptaci reklamace na ČÚZK, - o schválení reklamace na ČÚZK a předání editorovi, - o výsledku reklamace. Podaná žádost Zpracovaná reklamace Kontroly oprávněnosti reklamace na ČÚZK Navržené schéma externí reklamace

13 Získání žádosti  Formulář webové aplikace  vyplnění povinných identifikačních údajů žadatele (pro zpětnou vazbu),  dva typy formuláře:  reklamace jednotlivých prvků (interaktivní formulář)  volba prvku pro reklamaci,  vyplnění údajů pro jednoznačnou identifikaci reklamovaného prvku,  navržení nových hodnot či ohlášení chybného stavu  hromadná reklamace  Vložení strukturované žádosti o hromadnou reklamaci ve formátu XML,  specifikace XSD bude navazovat na finální specifikaci webové služby interních reklamací správce registru,  možnost reklamovat více prvků (i jiných typů) naráz Geoinformatics 2014

14 Získání žádosti Geoinformatics 2014

15 Získání žádosti Geoinformatics 2014

16 Získání žádosti Geoinformatics 2014

17 Správa žádostí  Všechny žádosti se ukládají do databáze  pro možnost odeslání informací o průběhu reklamace uživateli,  pro kontrolu duplicitních žádostí, aby prostředky na ČÚZK nezatěžovaly duplicitní žádosti o reklamace,  možnost vyhodnocení přínosu aplikace a zpětná vazba pro ČÚZK Geoinformatics 2014

18 Kontrola žádostí na ČÚZK  Žádosti se nebudou zpracovávat okamžitě, ale pohromadě za určité období z důvodu optimalizace procesu.  Automatizovaná kontrola  Kontrola nově navržených hodnot (např. že definiční bod SO leží v území, kde je to přípustné apod.),  posouzení je-li reklamace opodstatněná (nebyla již stejná v blízké minulosti editorem zamítnuta apod.).  Ruční posouzení  kontrolor na ČÚZK zjišťuje, jestli je žádost opodstatněná (např. snaha doplnit SO na parcele s ornou půdou.. ),  grafické posouzení situace,  porovnání s daty VDP či ISKN Geoinformatics 2014

19 Odeslání reklamací na editory  Využití webové služby ISÚI na interní reklamace správce registrů.  ČÚZK po vlastní kontrole externí reklamaci převede na reklamaci interní a odešle ji (opět hromadně za zvolené období) na obce či stavební úřad v souladu s jejich působností.  Reklamace na Ulice a Adresní místa budou přiřazována OVM s agendou OBEC (obce), reklamace na SO budou, kromě případu, kdy jde o SO nepřiřazený k MOMC v obci členěné na MOMC přiřazována OVM s agendou STU (stavební úřad) Geoinformatics 2014

20 Zpětná vazba  Pokud editor reklamaci vyřídí (ať už změnou, doplněním údaje či zamítnutím reklamace), je provedena změna údajů v databázi ISÚI a po kladném vyhodnocení, že byla reklamace zadána externím uživatelem, je žadatel o změně informován em.  O výsledku reklamace nerozhoduje ČÚZK, ten ji pouze zprostředkuje… Geoinformatics 2014

21 Typy reklamací dle obsahu  Strukturovaná - musí obsahovat návrh nových hodnot reklamovaného prvku.  Nestrukturovaná - může obsahovat pouze textovou informaci. Takto jsou nyní navrženy možnosti webové služby interních reklamací správce registru. V případě externích reklamací z tohoto budeme vycházet, ale předpokládáme rozšíření možností (alespoň o reklamaci parcely) Geoinformatics 2014

22 Strukturovaná reklamace Doplnění ulice (DUL)  nazev  obec_kod Oprava ulice (OUL)  kod  nazev  obec_kod Zrušení ulice (ZUL)  kod  popis Geoinformatics 2014

23 Strukturovaná reklamace Doplnění adresy (DAD)  cislo_domovni  cislo_orientacni  číslo_orientacni_pismeno  ulice_kod  definicni_bod základní  definicni_bod záchranka  definicni_bod hasiči  + údaje o příslušném SO  typ_SO  cislo_domovni  cast_obce_kod  momc_kod  parcela_id  definicni_bod Geoinformatics 2014

24 Strukturovaná reklamace Oprava adresy (OAD)  kod  cislo_domovni  cislo_orientacni  číslo_orientacni_pismeno  ulice_kod  definicni_bod základní  definicni_bod záchranka  definicni_bod hasiči Zrušení adresy (ZAD)  kod  popis Geoinformatics 2014

25 Strukturovaná reklamace Doplnění stavebního objektu (DSO)  typ_SO  cislo_domovni  cast_obce_kod  momc_kod  parcela_id  definicni_bod Oprava stavebního objektu (OSO)  kod  typ_SO  cislo_domovni_nove  cislo_domovni_puvodni  cast_obce_kod  momc_kod  parcela_id  definicni_bod Zrušení stavebního objektu (ZSO)  kod  popis Geoinformatics 2014

26 Nestrukturovaná reklamace Oprava údajů o prvku (RUP)  typ_prvku  kod  popis Geoinformatics 2014

27 Závěr  podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN  metodika pro obce a stavební úřady  první kroky uživatelů ISÚI  uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK)  poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV)  uživatelská podpora – Geoinformatics 2014

28 Děkujeme za pozornost. Ing. Jiří Formánek Ing. Martin Šmejkal


Stáhnout ppt "Reklamace dat RÚIAN Jiří Formánek Martin Šmejkal."

Podobné prezentace


Reklamy Google