Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Formánek Martin Šmejkal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Formánek Martin Šmejkal"— Transkript prezentace:

1 Jiří Formánek Martin Šmejkal
Reklamace dat RÚIAN Jiří Formánek Martin Šmejkal

2 Obsah prezentace Úvod Reklamace údajů v základních registrech
Reklamace údajů RÚIAN Interní reklamace Externí reklamace službami ISZR Interní reklamace správce registru Externí reklamace subjektů mimo veřejnou správu Připravované aplikace Závěr Geoinformatics 2014

3 Údaje základních registrů
Základní registry obsahují referenční údaje a referenční vazby. RÚIAN jako jediný obsahuje i nereferenční údaje. Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný. Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu. Geoinformatics 2014

4 Využívání údajů OVM využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat, a to aniž by ověřoval jejich správnost. Doložení je možné požadovat pouze v případě: údaje nejsou v základním registru, jsou označeny jako nesprávné, existuje oprávněná pochybnost o správnosti údaje, je to nezbytné pro bezpečnostní řízení. Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav referenčního údaje v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci.  Geoinformatics 2014

5 Reklamace údajů V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v základním registru, při své činnosti: zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v základním registru se skutečným stavem, vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje stanoveného zákonem. Zákon nestanovuje kanál ani formu jakou má být editor informován. Geoinformatics 2014

6 Reklamace údajů RÚIAN Referenční údaje RÚIAN, respektive jeho dvou editačních systémů ISKN a ISÚI je možno v současné době reklamovat formou: (A) interních reklamací (B) externích reklamací službami ISZR (C) přímým podnětem editorům RÚIAN V těchto měsících probíhá příprava dalších dvou možností reklamace údajů: (D) interní reklamace správce registru (E) externí reklamace komerčních subjektů Geoinformatics 2014

7 Interní reklamace Pro potřeby udržování aktuálnosti a konzistence údajů vedených v ISÚI a ISKN byl vytvořen princip interních reklamací. Interní reklamace jsou generovány automaticky, na základě předem definovaných pravidel. Propojení ISÚI a ISKN je zajištěno na technické, datové i aplikační úrovni. Interní reklamace probíhají obousměrně: Reklamace z ISÚI do ISKN, Reklamace z ISKN do ISÚI. Geoinformatics 2014

8 Externí reklamace službami ISZR
Orgány veřejné moci mohou prvky ISÚI a jejich referenční údaje reklamovat prostřednictvím eGON služba E53 isuiReklamujPrvek. Katalog eGON služeb: Reklamace zaslaná přes eGON službu E53 je v závislosti na typu prvků a definované územní působnosti distribuována příslušnému editorovi ISÚI. Geoinformatics 2014

9 Interní reklamace správce registru
V ISUI je vytvořena nová webová služba pro příjem reklamací správce registru (ČÚZK). Služba umožňuje příjem reklamací pro prvky adresní místo, stavební objekt a ulice. Reklamace pro tyto prvky mohou být zasílány jako nestrukturované nebo strukturované. Strukturované reklamace mohou být na doplnění, opravu nebo zrušení příslušného prvku. Geoinformatics 2014

10 Externí reklamace Vzhledem k volné dostupnosti dat z RÚIAN a napojení na GIS, vznikl požadavek na možnost reklamace dat těmito uživateli. ČÚZK se snaží těmto snahám vyjít vstříc nově připravovanou koncepcí externích reklamací pro veřejnost. Důvod: snaha o zkvalitnění dat RÚIAN. Proč takto: Možnost zapojit do procesu zkvalitnění dat širokou veřejnost, automatickými kontrolami na ČÚZK nejsme schopni schopní (už z logiky problému) odhalit velké množství nesystematických chyb. Geoinformatics 2014

11 Externí reklamace Postup:
Získání žádosti od externích uživatelů a jejich správa, kontrola oprávněnosti reklamace, automatická kontrola proti údajům z databáze ISÚI v některých případech následná vizuální kontrola. při zamítnutí i schválení relevance reklamace je žadatel informován, ČÚZK zašle příslušnému editorovi interní reklamací správce registrů požadavek na kontrolu údaje, po zpracování se změna (nebo zamítnutí reklamace) promítne v ISÚI, žadatel je informován o ukončení reklamačního procesu. Geoinformatics 2014

12 Navržené schéma externí reklamace
Předání editorům přes interní reklamaci správce registrů Správa externích reklamací Externí žadatel Příslušný editor Kontrolor ČÚZK DB ISÚI Informace žadateli: - O neakceptaci reklamace na ČÚZK, - o schválení reklamace na ČÚZK a předání editorovi, - o výsledku reklamace. Podaná žádost Zpracovaná reklamace Kontroly oprávněnosti reklamace na ČÚZK

13 Získání žádosti Formulář webové aplikace
vyplnění povinných identifikačních údajů žadatele (pro zpětnou vazbu), dva typy formuláře: reklamace jednotlivých prvků (interaktivní formulář) volba prvku pro reklamaci, vyplnění údajů pro jednoznačnou identifikaci reklamovaného prvku, navržení nových hodnot či ohlášení chybného stavu hromadná reklamace Vložení strukturované žádosti o hromadnou reklamaci ve formátu XML, specifikace XSD bude navazovat na finální specifikaci webové služby interních reklamací správce registru, možnost reklamovat více prvků (i jiných typů) naráz. Geoinformatics 2014

14 Získání žádosti Geoinformatics 2014

15 Získání žádosti Geoinformatics 2014

16 Získání žádosti Geoinformatics 2014

17 Správa žádostí Všechny žádosti se ukládají do databáze
pro možnost odeslání informací o průběhu reklamace uživateli, pro kontrolu duplicitních žádostí, aby prostředky na ČÚZK nezatěžovaly duplicitní žádosti o reklamace, možnost vyhodnocení přínosu aplikace a zpětná vazba pro ČÚZK. Geoinformatics 2014

18 Kontrola žádostí na ČÚZK
Žádosti se nebudou zpracovávat okamžitě, ale pohromadě za určité období z důvodu optimalizace procesu. Automatizovaná kontrola Kontrola nově navržených hodnot (např. že definiční bod SO leží v území, kde je to přípustné apod.), posouzení je-li reklamace opodstatněná (nebyla již stejná v blízké minulosti editorem zamítnuta apod.). Ruční posouzení kontrolor na ČÚZK zjišťuje, jestli je žádost opodstatněná (např. snaha doplnit SO na parcele s ornou půdou.. ), grafické posouzení situace, porovnání s daty VDP či ISKN. Geoinformatics 2014

19 Odeslání reklamací na editory
Využití webové služby ISÚI na interní reklamace správce registrů. ČÚZK po vlastní kontrole externí reklamaci převede na reklamaci interní a odešle ji (opět hromadně za zvolené období) na obce či stavební úřad v souladu s jejich působností. Reklamace na Ulice a Adresní místa budou přiřazována OVM s agendou OBEC (obce), reklamace na SO budou, kromě případu, kdy jde o SO nepřiřazený k MOMC v obci členěné na MOMC přiřazována OVM s agendou STU (stavební úřad). Geoinformatics 2014

20 Zpětná vazba Pokud editor reklamaci vyřídí (ať už změnou, doplněním údaje či zamítnutím reklamace), je provedena změna údajů v databázi ISÚI a po kladném vyhodnocení, že byla reklamace zadána externím uživatelem, je žadatel o změně informován em. O výsledku reklamace nerozhoduje ČÚZK, ten ji pouze zprostředkuje… Geoinformatics 2014

21 Typy reklamací dle obsahu
Strukturovaná - musí obsahovat návrh nových hodnot reklamovaného prvku. Nestrukturovaná - může obsahovat pouze textovou informaci. Takto jsou nyní navrženy možnosti webové služby interních reklamací správce registru. V případě externích reklamací z tohoto budeme vycházet, ale předpokládáme rozšíření možností (alespoň o reklamaci parcely). Geoinformatics 2014

22 Strukturovaná reklamace
Doplnění ulice (DUL) nazev obec_kod Oprava ulice (OUL) kod obec_kod  Zrušení ulice (ZUL) popis Geoinformatics 2014

23 Strukturovaná reklamace
Doplnění adresy (DAD) cislo_domovni cislo_orientacni číslo_orientacni_pismeno ulice_kod definicni_bod základní definicni_bod záchranka definicni_bod hasiči + údaje o příslušném SO typ_SO cast_obce_kod momc_kod parcela_id definicni_bod Geoinformatics 2014

24 Strukturovaná reklamace
Oprava adresy (OAD) kod cislo_domovni cislo_orientacni číslo_orientacni_pismeno ulice_kod definicni_bod základní definicni_bod záchranka definicni_bod hasiči  Zrušení adresy (ZAD) popis Geoinformatics 2014

25 Strukturovaná reklamace
Doplnění stavebního objektu (DSO) typ_SO cislo_domovni cast_obce_kod momc_kod parcela_id definicni_bod  Oprava stavebního objektu (OSO) kod cislo_domovni_nove cislo_domovni_puvodni Zrušení stavebního objektu (ZSO) popis Geoinformatics 2014

26 Nestrukturovaná reklamace
Oprava údajů o prvku (RUP) typ_prvku kod popis Geoinformatics 2014

27 www.ruian.cz Závěr podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN
metodika pro obce a stavební úřady první kroky uživatelů ISÚI uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK) poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV) uživatelská podpora – Geoinformatics 2014

28 Děkujeme za pozornost. Ing. Jiří Formánek jiri.formanek@cuzk.cz
Ing. Martin Šmejkal


Stáhnout ppt "Jiří Formánek Martin Šmejkal"

Podobné prezentace


Reklamy Google