Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotky požární ochrany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotky požární ochrany"— Transkript prezentace:

1 Jednotky požární ochrany
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.

2 § Legislativní podklad
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

3 Terminologie / názvosloví
Častá záměnu pojmů "jednotka sboru dobrovolných hasičů obce" a "Sdružení dobrovolných hasičů". Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována. Sdružení dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení na úseku PO, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednoty nebo Moravské hasičské jednoty.Této organizaci obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti PO.

4 Obec v samostatné působnosti na úseku
požární ochrany (dle 133/1985 Sb. O požární ochraně, § 29) a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu 3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu, b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany, e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,

5 f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky, h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

6 Obecní úřad na úseku požární ochrany
a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě, b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. Vybrané obecní úřady a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod, b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,

7 Jednotky PO Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

8 Druhy jednotek PO jednotka HZS podniku - jednotka HZS kraje
na základě PosPožNeb součást podniku zaměstnanci podnikatele jednotka SDH obce zřizovatel obec fyzické osoby – výkon obč. povinnosti 18 + zdravotně způsobilí jednotka SDH podniku zřizovatel podnik - jednotka HZS kraje součást HZS kraje příslušníci – podmínky 18 + bezúhonnost vzdělání zdravotně způsobilý osobnostně způsobilý fyzicky způsobilý má občanku nepodniká apolitický – není členem

9 Základní úkoly JPO Organizační řízení Operační řízení školení, výcvik
údržba, opravy fyzická příprava služby Operační řízení požární zásah záchranné práce při živ. poh. a další záchranné práce při jiných mim. událostech neprodleně zprávy o výjezdu na OPIS spolupráce s PČR, ZZS kraje a dalšími orgány úkoly na úseku CO a OO evakuace obyvatel označování oblastí s NL varování obyvatel dekontaminace humanitární pomoc, nouzové přežití

10 Je nezbytné zdůraznit, že na rozdíl od požáru, není úkolem jednotek PO likvidovat mimořádnou událost, ale omezit vzniklá rizika. Jednotky PO nemají za cíl činit veškerá opatření vedoucí k likvidaci mimořádných událostí, ale jen opatření nutná k bezprostřednímu odstranění hrozby ohrožení života, majetku nebo životního prostředí. Z hlediska vybavenosti a odborné přípravy jednotek PO je nezbytné určit hranice jejich možností a kompetencí (velikost, kategorie a taktická hodnota)

11 Plošné pokrytí Plošné pokrytí Stupeň nebezpečí
se rozumí rozmístění JPO na území krajů (hl. m. Praha) v závislosti na stupni nebezpečí katastrálního území obce a požadavku na dobu dojezdu JPO na místo zásahu s potřebným množstvím SaP Stupeň nebezpečí je vyjádřením míry nebezpečí katastrálního území obce podle zvláštního právního předpisu

12 Závěr Plošné rozmístění jednotek PO je vytvoření vazeb mezi různými jednotkami PO tak, aby vedli k efektivnosti využití speciální požární techniky, odbornosti členů a účelnému rozdělování dotací. Lze tedy konstatovat, že organizace systému jednotek požární ochrany spočívá v tom, že každému katastrálnímu území obce je, dle stupně jeho nebezpečí, předurčeno odpovídající zajištění jednotkami požární ochrany, systém nemůže být založen na náhodné spolupráci jednotek PO nebo jen vůlí pomoci mezi jednotlivými zřizovateli jednotek PO.

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Jednotky požární ochrany"

Podobné prezentace


Reklamy Google