Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOVĚKÁ MĚSTA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOVĚKÁ MĚSTA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 STŘEDOVĚKÁ MĚSTA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMStředověká města Označení DUMVY_32_INOVACE_10_3_08 AutorMgr. Radek Šipula Datum14. 07. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Ročník2. ročník, kvinta - sexta

2 ROZVOJ MĚST:  rostoucí počet obyvatel si v 11. století přímo vynutil zvýšení počtu měst jako středisek řemesel a obchodu  přispělo k tomu i rozšíření PENĚZ (v raném středověku nebyly peníze prakticky potřeba, poddaní platili vrchnosti dávky v podobě části úrody a živočišné produkce, ve společnosti pak běžně kvetl SMĚNNÝ obchod)  v období VRCHOLNÉHO středověku se již hodnota zboží začala důsledněji vyjadřovat v penězích  pro bezpečí obchodu bylo lepší, když se uskutečňoval v chráněných kamenných městech  řemeslnické dílny v podhradí již nestačily změněným nárokům, ožívala proto stará a rodila se nová města  nejčastěji vznikala u kupecko - řemeslnických osad ležících v blízkosti hradů nebo na křižovatkách obchodních tras  část měst byla ale zakládána plánovitě na dosud nezastavěné ploše (tzv. na ZELENÉM DRNU) nebo vznikala nedaleko nalezišť drahých kovů (HORNÍ neboli BÁŇSKÁ města)

3 MĚSTSKÁ KOLONIZACE:  tento termín používáme pro SOUSTAVNÉ ZAKLÁDÁNÍ MĚST  zajímavostí je, že první městská práva v českých zemích obdržela města na MORAVĚ  nejstarší dochovaný doklad o jejich udělení pochází z roku 1223 (UNIČOV)UNIČOV  nejvíce měst u nás vzniklo ve 2. polovině 13. století za vlády PŘEMYSLA OTAKARA ll.  video: ZAKLÁDÁNÍ MĚST (2:59)ZAKLÁDÁNÍ MĚST  video: HRADY (3:28)HRADY

4 POSTUP při ZAKLÁDÁNÍ MĚSTA na ZELENÉM DRNU:  byl podobný jako při zakládání vesnice  LOKÁTOR uzavřel smlouvu s vrchností, která poskytla pozemek pro budoucí město  poté vybral VHODNÉ MÍSTO (důležitou roli hrála BLÍZKOST VODNÍHO TOKU, OBCHODNÍCH CEST či VZDÁLENOST OD JINÝCH MĚST)  vyměřil plochu města, stanovil rozměry jednotlivých parcel, ulic i náměstí a přivedl budoucí obyvatele  ti si postavili nejdříve jednoduché provizorní příbytky a poté se pustili do stavby kamenných domů  také oni platili po dobudování města své vrchnosti PENĚŽNÍ DÁVKY  pro tato města byl typický PRAVIDELNÝ PŮDORYS s velkým ROVNOBĚŽNÝM NÁMĚSTÍM, do něhož KOLMO ústí jednotlivé ulice

5 PŮDORYS MĚSTA NA ZELENÉM DRNU:  obrázek STŘEDOVĚKÉ MĚSTOSTŘEDOVĚKÉ MĚSTO  ČESKÉ BUDĚJOVICE 1]

6 TYPY MĚST:  města lze dělit nejen podle ZPŮSOBU ZALOŽENÍ, ale i podle toho, jaké VRCHNOSTI podléhala  z tohoto pohledu je dělíme:  1. KRÁLOVSKÁ  patřící PANOVNÍKOVI  VĚNNÁ  HORNÍ  2. PODDANSKÁ  byla v držení CÍRKVE nebo ŠLECHTY

7 KRÁLOVSKÁ MĚSTA:  KRÁLOVSKÁ města:  nejvýznamnější česká a moravská města vznikala z podnětu PANOVNÍKA, který byl také jejich vrchností  postupem času vyčlenil panovník několik měst, jejichž daně zabezpečovaly živobytí královen a jejich dvorů, tak vznikla VĚNNÁ města (MĚLNÍK, HRADEC KRÁLOVÉ, CHRUDIM, VYSOKÉ MÝTO)  pro panovníkovu svrchovanost byla velmi důležitá HORNÍ města založená u bohatých nalezišť drahých kovů (KUTNÁ HORA, JIHLAVA, STŘÍBRO)  po roce 1300 u nás existovalo přibližně 40 královských měst

8 PODDANSKÁ MĚSTA:  PODDANSKÁ města:  tato města byla v držení CÍRKVE či ŠLECHTY  v porovnání s královskými městy byla menší co do rozlohy, počtu obyvatel i významu  od svých zakladatelů získávala určitá práva (VÝSADY, PRIVILEGIA)  velká KRÁLOVSKÁ města měla VÍCE PRIVILEGIÍ než města PODDANSKÁ

9 SCHÉMA TYPŮ MĚST: 2]

10 MĚSTA A JEJICH VÝSADY (PRIVILEGIA):  mezi nejvýznamnější náležela výsada postavit si HRADBYHRADBY  právo SOUDNÍ (mohli soudit ty, kteří se dopustili zločinu)  HRDELNÍ (výsada popravovat těžké zločince)  TRŽNÍ (možnost pořádat trhy)  VÁREČNÉ (vařit pivo)  MÍLOVÉ (v okruhu 1 míle, tehdy asi 11 kilometrů, se nesměl bez souhlasu města usadit žádný nový řemeslník) MÍLOVÉ  obrázek: MĚSTSKÁ PRIVILEGIAMĚSTSKÁ PRIVILEGIA

11 ŽIVOT VE MĚSTĚ:  zástupcem vrchnosti ve správě města byl RYCHTÁŘ (postupem času jeho význam klesal)  nejdůležitějším městským orgánem byla MĚSTSKÁ RADA složená obvykle z 12 radních (KONŠELŮ)  konšelé se pravidelně po měsíci střídali v úřadu prvního radního - PURKMISTR, který předsedal schůzím a měl na starosti městskou pečeť  pečetě NÁCHODA a PLZNĚ: 3] 4]

12 MĚSTSKÁ SPOLEČNOST:  plnoprávnými obyvateli města byli MĚŠŤANÉ  ti zpravidla vlastnili dům a vykonávali nějaké řemeslo či živnost  měšťané měli určitá PRÁVA, ale měli i POVINNOSTI (možnost být zvolen, podílet se na řízení města, platit daně, hájit město v případě napadení)  PŘISTĚHOVALCI museli o přijetí mezi plnoprávné občany žádat  vedle měšťanů žily ve městě i početné vrstvy obyvatel, kteří dům nevlastnili, bydleli v nájmech a živili se jako TOVARYŠI, SLUŽEBNÍCI či NÁDENÍCI  k nejubožejším pak patřili MRZÁCI a ŽEBRÁCI  zvláštní skupinu obyvatel tvořili ŽIDÉ

13 CECHOVNÍ VÝROBA:  měšťané vykonávající určitou živnost se sdružovali v seskupení nazývaná CECHY  existovaly například cechy ŘEZNÍKŮ, PEKAŘŮ, KREJČÍCH, SOUKENÍKŮ, TRUHLÁŘŮ, PLATNÉŘŮ (vyráběli zbroj), NOŽÍŘŮ či ZLATNÍKŮ  běžné bývalo i to, že příslušníci určitého řemesla bydleli v jedné ulici, ta se pak jmenovala HRNČÍŘSKÁ, ZLATNICKÁ, TRUHLÁŘSKÁ atd.  řada panovníků pokládala cechy za překážku svobodnějšího podnikání  u nás cechy přežily od středověku až do 19. století

14 ZAJÍMAVOST - CECHOVNÍ HERALDIKA:  symboliku cechovních erbů lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:  1. nářadí a pracovní pomůcky příslušného řemesla  2. typické výrobky  3. materiál a suroviny používané v daném řemesle  4. patron řemesla či řemeslníků, případně jeho atributy  RYBÁŘI RYBÁŘI

15 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Jak vznikala města na ZELENÉM DRNU?  Z jakého rodu byli panovníci, za jejichž vlády u nás docházelo k soustavnému zakládání měst?  Objasněte, jak dělíme města podle vrchnosti. Jednotlivé typy měst více rozeberte.  K čemu města potřebovala PRIVILEGIA. Uveďte příklady.  Jak se říkalo zástupcům v městské radě?  Kdo tvořil nejubožejší skupiny obyvatel ve městě?

16 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  LOKÁTOR uzavřel smlouvu s vrchností, která poskytla pozemek pro budoucí město, poté vybral VHODNÉ MÍSTO, vyměřil plochu města, stanovil rozměry jednotlivých parcel, ulic i náměstí a přivedl budoucí obyvatele  PŘEMYSLOVCI  KRÁLOVSKÁ (KRÁLOVSKÁ, VĚNNÁ, HORNÍ) a PODDANSKÁ  čím více mělo město privilegií, tím bylo důležitější - k nejvýznamnějším patřilo právo hradební, soudní, hrdelní, tržní, mílové...  RYCHTÁŘ, KONŠELÉ, PURKMISTR...  mrzáci, žebráci - zvláštní skupinu tvořili ŽIDÉ

17 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] RYCHTECKÝ, Pavel. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:České_Budějovice_-_centrum_letecky.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:České_Budějovice_-_centrum_letecky.jpg  2] Dokument z vlastních zdrojů.  3] KOZUCH. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_Náchod_town_from_1570_(s mall).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_Náchod_town_from_1570_(s mall).jpg  4] ACOMA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plzeň.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plzeň.jpg  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260 s. ISBN 16-906-68  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku 2. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. ISBN 16-913-68

18 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  MOUČKOVÁ, Miroslava: Za časů přemyslovských králů. Daryl, 2011. 335 s. ISBN 9788090430426  ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar l. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1990. 326 s. ISBN  ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar ll. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 721 s. ISBN 978-80-7422-118-7  ŽEMLIČKA, Josef: Století posledních Přemyslovců. 1. vydání. Praha: Panorama, 1986. 324 s. ISBN


Stáhnout ppt "STŘEDOVĚKÁ MĚSTA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google