Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30. května 2006 1 30. 5. 2006 Ing. Martina Veselá Energetický regulační úřad Strategie ERÚ, IT systémy a náklady na unbundling.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30. května 2006 1 30. 5. 2006 Ing. Martina Veselá Energetický regulační úřad Strategie ERÚ, IT systémy a náklady na unbundling."— Transkript prezentace:

1 30. května 2006 1 30. 5. 2006 Ing. Martina Veselá Energetický regulační úřad Strategie ERÚ, IT systémy a náklady na unbundling

2 2 30. května 2006 Obsah Jednotný informační systém ERÚ Náklady na unbundling a jejich uznání do povolených výnosů

3 30. května 2006 3 Jednotný informační systém ERÚ

4 4 30. května 2006 Cíl informačního systému  vytvořit jednotnou datovou základnu pro informace a data získávaná od subjektů podnikajících v energetice,  sjednotit a zjednodušit přístup k uloženým datům,  zkvalitnit a zpřesnit procesy v ERÚ,  zkvalitnit prezentaci dat (reporty, internet, GIS),  podpora při stanovování regulovaných cen.

5 5 30. května 2006 Požadavky na systém při výběrovém řízení

6 6 30. května 2006 Výběr dodavatelské firmy a konečného řešení Autocont své řešení postavil na technologii fy Microsoft – Axapta. Na základě provedených analýz došlo k dílčí změně v členění jednotlivých subsystémů (modulů), tak aby odpovídaly budoucí technologické a logické struktuře systému. Funkcionalita zahrnovaná do modulů CRM a Spory bude zajišťována subsystémem Činností. Administrace není zařazena jako samostatný modul, ale je tvořena vlastním jádrem systému Axapta. Dále byla odsouhlasena varianta nahrazení současně používaného řešení pro sledování došlé a odeslané pošty (SAS) od společnosti PVT novým modulem, který bude plně integrován v JIS.

7 7 30. května 2006 Struktura Systém je modulární a je zaváděn ve třech etapách: I. etapa  modul řízení činností  modul subjekty a osoby  modul licence II. etapa  modul spisová služba  modul energetický regulační fond III. etapa  modul výkaznictví a reportingu.

8 8 30. května 2006 Co není zatím součástí JIS  ekonomické a personální agendy, které slouží pro vlastní řízení ERÚ (účetnictví, mzdy apod.)

9 9 30. května 2006 Modul výkaznictví a reportingu Statistika:  v elektroenergetice (dosavadní systém TISSEL),  v plynárenství,  v teplárenství. Regulační výkaznictví (podle vyhlášky č. 404/2005 Sb.) :  v elektroenergetice,  v plynáreství,  v teplárenství. Doplňková data:  data získávaná nad rámec vyhlášky.

10 10 30. května 2006 Způsob sběru dat od společností  klient výkaznictví –program na straně vykazujícího subjektu,  tabulky v MS Excel,  tabulky v papírové formě.

11 11 30. května 2006 Reporting  statistiky,  časové řady,  porovnání společností. Problém: unbudling transformace společností Migrace dat z regulačních výkazů podle vyhlášky č.439/2001 Sb.  v elektroenergetice roky 2000 až 2005,  v plynárenství roky 2000 až 2005,  v teplárenství roky 2003 až 2005.

12 12 30. května 2006 Současný stav  I. a II. etapa jsou v provozu,  III. etapa bude dokončena v září 2006.

13 30. května 2006 13 Náklady na unbundling a jejich uznání do povolených výnosů

14 14 30. května 2006 Základní regulační vzorec PV 0 = N 0 + O 0 + Z 0 Z 0 = WACC NH x RAB 0 kde:PV 0 povolené výnosy N 0 povolené náklady O 0 odpisy Z 0 zisk WACC NH vážený průměr nákladů na kapitál - nominální hodnota Regulated Asset Base – regulační báze aktiv RAB 0 Regulated Asset Base – regulační báze aktiv

15 15 30. května 2006 Povinnost provedení tzv. oddělení činností vyplývá zejména z čl. 9 a 14 směrnice 2003/54/ES a čl. 10 a 15 směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem. Co nám říká o unbundlingu energetický zákon ? (č. 458/2000 Sb., ve znění p. p.) Povinnost oddělit provozovatele přenosové, přepravní a distribuční činnosti od ostatních činností Typy unbundlingu:  účetní (§ 20)  informační  organizační  právníLegislativa Strategie ERÚ z pohledu uznání prokazatelných minimálních nákladů na unbundling

16 16 30. května 2006Legislativa Právní unbundling Minimální kritéria k zajištění nezávislosti provozovatele (povinnosti vedoucích zaměstnanců statutárních orgánů atd.) Rozhodovací práva k majetku Program opatření (Compliance program - vyloučení diskriminačního chování, zpřístupnění informací, zajištění informačního a organizačního oddělení do doby právního oddělení)

17 17 30. května 2006 Hradec Králové Ostrava Plzeň Ústí n.L. Brno České Budějovice Praha PRE ZČE SČE STE JČE JME SME VČE Rok 2001 Z Č E S M E V Č E S Č E S T E Hradec Králové Ostrava Plzeň Ústí n.L. Brno České Budějovice Praha PRE Holding (RWE Plus, GESO) Rok 2003 Outsourcing – vyčlenění činností do sesterských organizací Transformace – slučování činností a vznik synergických efektů Přecenění – přecenění majetku a odpisů při vkladu části podniku Unbundling - vynaložení nákladů na oddělení provozovatele Ostatní činnosti spojené s unbundlingem:

18 18 30. května 2006 Proces unbundlingu ve vztahu k ERÚ? ERÚ může rozhodnout o zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů provozovatele do cen regulovaných činností. Proces unbundlingu bude do povolených výnosů zohledněn formou faktoru „U“, který bude na základě metodiky ERÚ zařazen do regulačního vzorce. (vyhláška č. 438/2001 Sb., ve znění p. p.) U = N U + O U + Z ULegislativa

19 19 30. května 2006 Jak ovlivňuje proces unbundlingu jednotlivé parametry regulace: Stanovení min. nákladů unbundlingu

20 20 30. května 2006 Stanovení nákladů na unbundling Metodika pro stanovení nákladů na unbundling byla stanovena ex ante Provozní jednorázové náklady unbundlingu  Budou vynaloženy během období bezprostředně zahrnujícího vlastní realizaci právního unbundlingu Investiční náklady unbundlingu  Za investiční náklady jsou považovány jednorázové výdaje, které souvisejí s pořízením aktiv nezbytných pro zajištění realizace unbundlingu Provozní průběžné náklady unbundlingu  Budou pravidelně vynakládány počínaje rokem realizace unbundlingu a v dalších následujících letech z titulu nového charakteru fungování oddělených společností Stanovení min. nákladů unbundlingu

21 21 30. května 2006 Rozložení nákladů mezi obchodníka a distributora Tlak od společností ohledně uznání všech nákladů do nově založené společnosti distributora ERÚ toto tvrzení odmítl Vycházel z alokačních klíčů regulačního výkaznictví, kde 50% nákladů obchodníka a 85% společných nákladů měl alokován distributor ve svých cenách Předložené analýzy nákladů na unbundling byly zkracovány pouze na uznání nákladů pro distributora Stanovení min. nákladů unbundlingu

22

23 23 30. května 2006 Posouzení IT nákladu na unbundling Náklady a výdaje spojené s IT problematikou jsou dominantní částí nákladů na unbundling. Náklady a výdaje spojené s IT problematikou při realizaci právního unbundlingu jsou alokovány mezi provozovatele distribuční soustavy a obchodníka s elektrickou energií v poměru využívání dílčích informačních systémů (jejich funkcionalit) těmito dvěma subjekty. Pro každý z analyzovaných systémů (ERP, CIS, CRM, PTIS, GIS, EDM, ETRM) byly na základě jeho poměrného využití pro oblast distribuce stanoveny nákladové koeficienty distribuce (NKD). Hodnota NKD leží v rozmezí 0 až 1, čím více se jeho hodnota blíží k 1, tím je systém více určen pro činnosti nezbytné v oblasti distribuce (primární měřítko př. z 89 % slouží systém ERP distribuci). Náklady a výdaje spojené s IT v distribuci pro PRE jsou pro společnosti E.ON a ČEZ navyšovány dle poměru různých vybraných ukazatelů (sekundární měřítko př. ČEZ ERP koeficient 6,11 dle počtu zaměstnanců). Stanovení min. nákladů unbundlingu

24 24 30. května 2006 Stanovení min. nákladů unbundlingu

25 25 30. května 2006 Stanovení min. nákladů unbundlingu

26 26 30. května 2006 Kdo a jak unbundling zaplatí ? Průběžné provozní náklady budou přičteny v nominální hodnotě k povoleným výnosům stanoveným pro rok 2006 (tj. k již naindexovaným hodnotám povolených výnosů) a v dalších letech budou indexovány jako náklady v základním regulačním vzorci. Jednorázové provozní náklady budou rozpuštěny do 4 let. Investiční náklady unbundlingu se nepromítnou do regulační báze aktiv a budou posuzovány obdobně jako outsourcovaný majetek (tj. přesun odpovídajících odpisů do nákladů). V případě odpisů z tohoto majetku jsou stanoveny 4leté životnosti. Přenesení minimálních nákladů na unbundling na konečného zákazníka

27 30. května 2006 27 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "30. května 2006 1 30. 5. 2006 Ing. Martina Veselá Energetický regulační úřad Strategie ERÚ, IT systémy a náklady na unbundling."

Podobné prezentace


Reklamy Google