Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávící soustava králík ů je uzp ů sobena pro p ř íjem trávy, bylin a list ů, co ž je potrava s velkým mno ž stvím vlákniny. Králík tráví podobn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávící soustava králík ů je uzp ů sobena pro p ř íjem trávy, bylin a list ů, co ž je potrava s velkým mno ž stvím vlákniny. Králík tráví podobn."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5

6

7 Trávící soustava králík ů je uzp ů sobena pro p ř íjem trávy, bylin a list ů, co ž je potrava s velkým mno ž stvím vlákniny. Králík tráví podobn ě jako k ůň - vyu ž ívá velkého slepého st ř eva plného symbiotických mikroorganism ů k rozkladu vlákniny a získání ž ivin, které by jinak byly nedostupné. Tento zp ů sob získávání ž ivin ale není dokonalý a proto králík, aby co nejlépe vyu ž il sn ě denou potravu, proto po ž írá vlastní m ě kké bobky, které obsahují bílkoviny i vitamíny skupiny B.

8

9 a) p ř e ž výkaví

10

11

12 Koza domácí je jeden z nejstarších domestikovaných druh ů v ů bec. Tisíce let byly kozy chovány pro jejich mléko, maso, srst a k ůž i na velké č ásti zem ě. V minulém století si získaly oblíbenost i jako domácí mazlí č ci.

13

14

15

16

17

18

19 brynza

20

21 V ů l je kastrovaný samec tura domácího, je mén ě agresivní a je siln ě jší, se sv ě tlejším a k ř eh č ím masem ne ž býk. dojnice jalovice Jalovice – mladá kráva, která ješt ě nem ě la tele a nedává mléko.

22 Skot byl domestikován z pratura asi p ř ed 10 tisíci let. Pratu ř i byli vyhubeni č lov ě kem pom ě rn ě nedávno, poslední jedinec uhynul v Polsku v 17. stol. Jednalo se o mohutné zví ř e dosahující kohoutkové výšky ke 2 metr ů m a hmotnosti 800 a ž 1000 kg. Býci m ě li krátkou č ernou srst s šedivým č i na ž loutlým pruhem p ř es celý h ř bet, krávy hn ě do č ervenou. Od roku 2008 probíhá zp ě tné šlecht ě ní. Pracovalo se s p ř ibli ž n ě 30 druhy skotu z celé Evropy. P ř ibli ž n ě v roce 2025 by m ě la být vyšlecht ě na zví ř ata, která jsou jak vzhledem, tak i chováním stejná jako p ů vodní pratur.

23

24 Skotský náhorní skot

25

26

27

28 Farmá ř i mohou zvýšit dojivost krav nejen pomocí výb ě ru správného plemene a slo ž ení krmiva, ale také dostate č ným osv ě tlením stájí.

29 Krávy pot ř ebují le ž et. Omezení č asu le ž ení sni ž uje produkci mléka. Kdy ž le ž í, odpo č ívají a p ř e ž vykují. Pr ů tok krve vemenem se zvyšuje a ž o 30%. Mouchy skot obt ěž ují a vytvá ř í tak stres, který vede k ni ž ší produkci mléka. Mohou ohrozit také kvalitu mléka p ř enosem nejr ů zn ě jších bakterií a vir ů. P ř epln ě ní kotc ů také vede k sní ž ení dojivosti i kvality mléka. Vliv na složení mléka  slo ž ení a kvalita krmné dávky  plemeno  technika chovu, zp ů sob dojení  stádium laktace, fáze dne Pr ů m ě rná dojnice vypije ka ž dý den okolo 95 l vody. Kvalita a mno ž ství vody významn ě ovliv ň uje mno ž ství i slo ž ení mléka

30

31

32 b) nep ř e ž výkaví

33

34

35

36 Muslimové a Ž idé mají dle nábo ž enských pravidel zakázánu konzumaci vep ř ového masa.

37 jednoduchý ž aludek prasete slo ž ený ž aludek krávy

38

39

40

41

42 rostlinná potrava se zpracovává v ž aludku a hlavn ě pomocí baktérií, prvok ů a kvasinek v dlouhém slepém st ř ev ě (úsek tlustého st ř eva)

43

44

45

46 krásná h ř íva a ocas prohnutý h ř bet velká kopyta malá h ř íva rovný h ř bet krátký ocas K ŮŇ OSEL mírn ě zak ř ivený h ř bet tenké kon č etiny

47 Vyu ž ití osl ů je d ů le ž ité pro ekonomiku rozvojových zemí. V n ě kterých Afrických regionech pracují spole č n ě s velbloudy a vytahují vodu z hlubokých studní. Ve vysp ě lých evropských zemích rostou po č ty osl ů chovaných jako domácí mazlí č ci, zatímco v rozvojových č ástech sv ě ta tvrd ě pracují a nosí opravdu t ěž ké náklady. Uvádí se, ž e osel unese a ž 300 kg.

48

49 To, co se vyvá ž í ze stáje - sm ě s výkal ů (trusu i mo č i), steliva, p ř ípadn ě zbytk ů krmiva, se nazývá chlévská mrva. Z ní biochemickými pochody na hnojišti vzniká hn ů j. Mo č a rozpušt ě né výkaly nezachycené ve stelivu vytékají jako mo čů vka. Chlévský hn ů j nebo zkrácen ě hn ů j je tuhé statkové hnojivo.

50 Hn ů j je nutné skladovat v souladu s p ř edpisy - musí se s ním zacházet tak, aby nedošlo ke zne č išt ě ní povrchových a podzemních vod. Chlévská mrva a hn ů j jsou stájovými hnojivy, které díky vysokému obsahu dusíku zlepšují vlastnosti p ů dy. Obohacují p ů du o významné organické zbytky a obsahují pro rostliny d ů le ž ité prvky. rozmetání hnoje po poli

51 Kejda je č áste č n ě zkvašená sm ě s pevných a tekutých výkal ů hospodá ř ských zví ř at z ř ed ě ná vodou. Podle p ů vodu se m ůž e jednat o kejdu skotu, prasat a dr ů be ž e, která vzniká v bezstelivových provozech. Stejn ě jako chlévský hn ů j obohacuje p ů du o snadno rozlo ž itelné organické látky, ze kterých vzniká humus. Kejda se vyhrnuje mechanickou lopatou do sb ě rného kanálu a odtud jde gravitací do sb ě rné jímky.

52 Kejdu je t ř eba p ř ed pou ž itím 6 m ě síc ů skladovat, aby se zbavila cizopasník ů. Zákon o hnojivech ukládá, ž e tekutá statková hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, pop ř ípad ě č áste č n ě zapušt ě ných nádr ž ích, v zemních jímkách nebo v podroštových prostorech ve stájích. Pou ž ití kejdy s sebou nese mo ž né ú č inky na ž ivotní prost ř edí, je zde riziko splavování ž ivin do hlubších vrstev p ů dy a také do podzemních a povrchových vod. Dusíkaté slou č eniny, mohou zp ů sobit p ř emno ž ení ř as, a sinic ve vodních nádr ž ích a zp ů sobit úhyn ryb.

53 25. Hospodářsky významní savci Řád zajíci: králík – pro maso a kožešinu Podřád přežvýkaví sudokopytníci: pro maso, mléko a kůži koza (♂ - kozel; kůzle) ovce (♂ - beran; jehně) – také pro vlnu tur (♂ - býk, ♀ - kráva; tele) Podřád nepřežvýkaví sudokopytníci: prase – pro maso, sádlo, kůži, štětiny, kosti (♂kanec, ♀prasnice, svině; sele) Řád lichokopytníci: kůň – jezdecké a tažné koně (♂ - hřebec, ♀ - klisna, kobyla; hříbě) osel – k dopravě nákladů (kříženci koně a osla – mezek, mul) P ř i chovu zví ř at – hn ů j (= výkaly a sláma) nebo kejda (= výkaly s vodou) – ke hnojení p ů dy + kejda k výrob ě bioplynu (k topení).

54 Závěr: 1)Které hospodářsky významné sudokopytníky znáš? Jaký je jejich užitek? Vysvětli pojem sudokopytník a pojmy přežvýkavý sudokopytník, nepřežvýkavý sudokopytník. 2)Které další hospodářsky významné savce (kromě sudokopytníků) znáš? Jaký je jejich užitek? Jak nazýváme samce, samici a mládě u: ovce, kozy, tura, prasete a koně? 3)Co vzniká při chovu hospodářských zvířat? Jak s tímto odpadem nakládáme? Může být něčím nebezpečný?


Stáhnout ppt "Trávící soustava králík ů je uzp ů sobena pro p ř íjem trávy, bylin a list ů, co ž je potrava s velkým mno ž stvím vlákniny. Králík tráví podobn."

Podobné prezentace


Reklamy Google