Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů."— Transkript prezentace:

1 „Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

2 Co jsou výstupy z učení? oborové znalosti a dovednosti, stejně jako obecné způsobilosti, které studenti získají v daném studijním oboru nebo předmětu a které musí prokázat každý studijní obor i předmět má výstupy z učení: to, co očekáváme, že se studenti naučí během studia

3 oborové znalosti x oborové dovednosti Oborové znalosti zahrnují vše, co student nebo absolvent umí vyjmenovat, definovat, popsat, vysvětlit, analyzovat atd.; jedná se o teoretické/deklarativní znalosti studenta v daném oboru. Oborové dovednosti zahrnují všechny situace, kdy student nebo absolvent umí použít své znalosti v praxi: co umí navrhnout, vytvořit, realizovat, vyřešit, zlepšit atd., tzn. praktické/funkční dovednosti studenta v daném oboru.

4 Stupně zvládnutí odbornosti Znalost Porozumění bakalář Schopnost aplikovat rostoucí kvalifikace Schopnost analyzovat magistr Schopnost navrhnout (syntéza) Schopnost hodnotit (evaluace)

5 Oblasti vzdělávání Q-RAM – 39 oblastí vzdělávání Seskupují příbuzné obory/programy, které mají společné „kurikulární jádro“ a sdílejí obecné cíle vzdělávání. Popisují typické znalosti a dovednosti absolventů v těchto širších skupinách programů/oborů.

6 Ekonomika a management Páteřní obor a jeho oblasti: Ekonomika podniku Finance a účetnictví Marketing Obchodní činnost Management dopravy a přepravy Logistika a management

7 Bakalářský studijní program Ekonomika a management Odborné znalosti absolventa bakalářského studijního programu: Absolventi porozumí základním standardním mikro- a makroekonomickým teoriím a charakterizují vybrané alternativní přístupy; vysvětlí základní přístupy k hospodářské politice a jejich možné dopady; vysvětlí role státu v ekonomice, včetně soustav a řízení veřejných rozpočtů a principů jejich fungování; vysvětlí základní matematicko-statistické metody v ekonometrické analýze, resp. ekonomickém modelování.

8 Bakalářský studijní program Ekonomika a management Odborné dovednosti absolventa bakalářského studijního programu: Absolventi vyhodnotí silná a slabá místa základních standardních ekonomických mikro- a makrokoncepcí; vyhodnotí pozitiva a negativa volby konkrétní hospodářské politiky; organizují a interpretují základní ekonomická data; využívají základní matematicko-statistický aparát pro modelování, analýzu a interpretaci ekonomických jevů.

9 Bakalářský studijní program Ekonomika a management Absolvent bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku na VŠTE: umí definovat a popsat manažerské funkce, styly řízení lidských zdrojů, definovat pojmy sociální komunikace a chování ve společnosti umí definovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, definovat a provést účetní operace v různých oblastech (peněžní prostředky, zásoby, dlouhodobý majetek, pohledávky a závazky, náklady a výnosy, zaměstnanci a kapitálové účty) umí charakterizovat výrobu, finanční a investiční činnost podniku, podstatu finančního rozhodování, řízení podnikových procesů, navrhnout řídící a organizační strukturu umí definovat postupy v oblasti statistické indukce, zpracovávat a vyhodnocovat statistická data

10 Bakalářský studijní program Ekonomika a management Absolvent bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku na VŠTE: umí vysvětlit úlohu práva v tržní ekonomice, orientuje se v oblastech státního, občanského, obchodního a pracovního práva, ovládá problematiku základních právních vztahů umí definovat daně a další fiskální nástroje, orientuje se v daňových zákonech a zná svá práva a povinnosti v daňovém řízení je schopen koncipovat obchodní smlouvy a dokáže se zorientovat v činnosti obchodních společností a družstev ovládá znalosti o strategickém řízení, je schopen v praxi zpracovat strategický rozvojový podnikový záměr je schopen teoreticky nabyté znalosti aplikovat do praxe

11 Bakalářský studijní program Ekonomika a management Specifické znalosti a dovednosti absolventa jednotlivých specializací bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku na VŠTE: zná a umí vysvětlit a aplikovat teoretické základy finančního managementu umí popsat strukturu a fungování bankovního systému ovládá znalosti z oblasti vnitropodnikového účetnictví, kalkulací a jejich tvorby prakticky řeší základní marketingové problémy a analyzuje nástroje marketingového mixu ovládá marketingovou situační analýzu a marketingové strategie je schopen analyzovat vývojové a globalizační tendence v obchodě, jejich vliv na spotřebitele i obchodní podniky včetně vyvození vlastních závěrů

12 Bakalářský studijní program Ekonomika a management Specifické znalosti a dovednosti absolventa jednotlivých specializací bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku na VŠTE: je schopen aplikovat marketingové znalosti v obchodní činnosti a analyzovat hlavní podnikatelská rizika v této oblasti umí popsat dopravní soustavu a význam dopravních služeb ve sféře veřejné přepravy osob a orientuje se v základních problémech dopravy a přepravy definuje problémy přepravní a tarifní politiky, umí vysvětlit financování dopravních podniků, provést analýzu poptávky a nabídky v dopravě a analýzu struktury přepravního trhu umí definovat a vysvětlit cíle a úkoly logistiky, umí analyzovat logistické systémy a koncipovat struktury systémů s cílovým chováním

13 Zkušenosti při implementaci kvalifikačního rámce u ekonomických oborů Zajištění efektivní provázanosti předmětů v rámci oboru/programu. Možnost revize stávajících programů/oborů v souvislosti s plánovaným magisterským studiem. Transparentnost dosahovaných kvalifikací pro uchazeče, studenty, absolventy, zaměstnavatele a zahraniční partnery. Nutnost revize časové zátěže. Výstupy z učení v průběhu studia gradují, což je nutné promítnout do výstupů z učení.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů."

Podobné prezentace


Reklamy Google