Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ"— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ
Mgr. Michal Oblouk

2 TRESTNÝ ČIN jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá zpravidla vězením nebo jiným způsobem závažné společensky nebezpečné jednání uvedené v trestním zákoně a postihované soudy vývojová stádia trestného činu: příprava pokus dokonání trestného činu TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ = stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce lze za trestný čin uložit TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ = stanoví postup příslušných orgánů státu při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření

3 ZNAKY TRESTNÝCH ČINŮ zavinění - k trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti trestní odpovědnost z hlediska věku a příčetnosti pachatele vyloučení trestnosti za podmínek krajní nouze, nutné obrany a oprávněného použití zbraně územní a personální omezení působnosti zákona trestnost pokusu, přípravy i podílnictví na činu podmínky zániku trestnosti a promlčení trestního stíhání Institut krajní nouze je nutné odlišit od nutné obrany. Zatímco jednání v nutné obraně směřuje proti osobě, která dané nebezpečí přímo působí (útočníkovi), jednání v krajní nouzi směřuje proti třetí osobě. Např. na pracovnici banky míří útočník střelnou zbraní a požaduje veškeré dostupné peníze. Pokud pracovnice útočníkovi peníze vydá, způsobí tak škodu bance, ale jelikož jednala v úmyslu odvrátit bezprostřední nebezpečí spočívající v ohrožení života jednala v krajní nouzi. V tomto případě nesmí být následek jejího jednání stejně závažný, nebo závažnější, než ten co hrozil. Pokud by ovšem tato úřednice ve stejné chvíli vlastní zbraní útočníka usmrtila, jednalo by se o nutnou obranu, neboť by její jednání směřovalo proti útočníkovi, nikoliv proti bance, jak tomu bylo v prvním případě. V případě nutné obrany může být bezprostředně hrozící nebezpečí odvráceno jednáním, které má stejné, nebo i horší následky. Zde se vychází ze zásady, že účinný protiútok musí být silnější, než útok sám.

4 TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
1) odnětí svobody - nejvýše na 20 let, výjimečný trest – nad 20 až do 30 let nebo na doživotí (trest smrti zrušen) 2) alternativní tresty domácí vězení obecně prospěšné práce propadnutí majetku peněžitý trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti zákaz pobytu zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce ztráta čestných titulů nebo vyznamenání ztráta vojenské hodnosti vyhoštění z území ČR (pouze cizinci) ochranné léčení zabezpečovací detence zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty ochranná výchova (pouze u mladistvých) účelem trestu je chránit společnost a zabránit pachateli v další trestné činnosti zrušení trestu: milost x amnestie

5 STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
přípravné řízení - zahrnuje policejní prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému), na závěr podává státní zástupce obžalobu k soudu 1. stupně řízení před soudem - je vedeno na podkladě obžaloby a zahrnuje předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, řízení o opravných prostředcích, vykonávací řízení OZNÁMENÍ POLICII – SHLEDÁNÍ TRESTNÝM ČINEM - POLICEJNÍ VYŠETŘOVÁNÍ (shromažďování důkazů + hledání pachatele) – VYPRACOVÁNÍ SPISU – PŘEDÁNÍ STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ (vypracování obžaloby) – SOUDNÍ ŘÍZENÍ (obhájce x žalobce) – ULOŽENÍ TRESTU – PODROBENÍ TRESTU

6 ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
presumpce neviny zajišťuje, že dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na obviněného, proti němuž se vede trestní stíhání, hledět, jako by byl vinen osoba, proti které se vede trestní stíhání, musí být poučena o svých právech na uplatnění obhajoby a musí ji být umožněno těchto práv využít - může si zvolit obhájce a pokud tak neučiní, tak jí v některých případech musí být ustanoven soudem trestní stíhání před soudem je možné konat jen na základě obžaloby či návrhu na potrestání, které podává a před soudem zastupuje státní zástupce věci se před soudem projednávají veřejně, aby se jich občané mohli zúčastnit, veřejnost může být vyloučena jen rozhodnutím soudu ve zvláštních případech (např. u mladistvých) polehčující okolnosti: doznání, upřímná lítost, náhrada škody, lítost X přitěžující okolnosti: opakování trestné činnosti (recidiva), brutalita trestnost vyloučena: sebeobrana, nepříčetnost, věk pod 15 let, právnická osoba

7 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
organizační složka České republiky, která v trestním řízení provádí úkony probace a mediace, dohled nad její činností provádí Ministerstvo spravedlnosti PROBACE - organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života MEDIACE - mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným

8 STRANY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
stranami v řízení před soudem jsou: obviněný – osoba, proti které se vede trestní stíhání, po zahájení hlavního líčení se označuje jako obžalovaný, po vydání rozsudku se stává odsouzeným, má právo vybrat si obhájce (advokáta) státní zástupce – žalobce poškozený – ten, komu byla způsobena škoda (ublížení na zdraví, majetková nebo morální škoda) zúčastněná osoba – ten, jehož věc má být nebo byla zabrána, má právo být přítomna při hlavním líčení a veřejném zasedání, v jejich průběhu může činit návrhy (např. důkazní), klást otázky vyslýchaným osobám a musí jí být poskytnuta možnost se k věci vyjádřit (přednést závěrečnou řeč), může nahlížet do spisů a podávat opravné prostředky proti rozhodnutím, která se jí dotýkají (např. stížnost nebo odvolání)

9 KRIMINALITA páchání trestných činů a přestupků
dětská kriminalita – osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné kriminalita mladistvých – protiprávní jednání osob mezi 15. a 18. rokem věku, nesmí být odhalena totožnost mladistvého delikventa, tresty: výchovná opatření (pod dohledem probačního úředníka, např. náhrada škody nebo léčba z drogové závislosti) ochranná opatření (uložení ochranné výchovy) trestní opatření (obecně prospěšné práce, podmíněné nebo nepodmíněné odnětí svobody – trestní sazby se snižují na polovinu) 3) kriminalita dospělých

10 TRESTNÉ ČINY

11 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din


Stáhnout ppt "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google