Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Michal Oblouk

2  jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá zpravidla vězením nebo jiným způsobem  závažné společensky nebezpečné jednání uvedené v trestním zákoně a postihované soudy  vývojová stádia trestného činu: a)příprava b)pokus c)dokonání trestného činu TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ = stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce lze za trestný čin uložit TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ = stanoví postup příslušných orgánů státu při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření TRESTNÝ ČIN

3  zavinění - k trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti  trestní odpovědnost z hlediska věku a příčetnosti pachatele  vyloučení trestnosti za podmínek krajní nouze, nutné obrany a oprávněného použití zbraně  územní a personální omezení působnosti zákona  trestnost pokusu, přípravy i podílnictví na činu  podmínky zániku trestnosti a promlčení trestního stíhání Institut krajní nouze je nutné odlišit od nutné obrany. Zatímco jednání v nutné obraně směřuje proti osobě, která dané nebezpečí přímo působí (útočníkovi), jednání v krajní nouzi směřuje proti třetí osobě. Např. na pracovnici banky míří útočník střelnou zbraní a požaduje veškeré dostupné peníze. Pokud pracovnice útočníkovi peníze vydá, způsobí tak škodu bance, ale jelikož jednala v úmyslu odvrátit bezprostřední nebezpečí spočívající v ohrožení života jednala v krajní nouzi. V tomto případě nesmí být následek jejího jednání stejně závažný, nebo závažnější, než ten co hrozil. Pokud by ovšem tato úřednice ve stejné chvíli vlastní zbraní útočníka usmrtila, jednalo by se o nutnou obranu, neboť by její jednání směřovalo proti útočníkovi, nikoliv proti bance, jak tomu bylo v prvním případě. V případě nutné obrany může být bezprostředně hrozící nebezpečí odvráceno jednáním, které má stejné, nebo i horší následky. Zde se vychází ze zásady, že účinný protiútok musí být silnější, než útok sám. ZNAKY TRESTNÝCH ČINŮ

4 1)1) odnětí svobody - nejvýše na 20 let, výjimečný trest – nad 20 až do 30 let nebo na doživotí (trest smrti zrušen) 2) alternativní tresty  domácí vězení  obecně prospěšné práce  propadnutí majetku  peněžitý trest  propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty  zákaz činnosti  zákaz pobytu  zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce  ztráta čestných titulů nebo vyznamenání  ztráta vojenské hodnosti  vyhoštění z území ČR (pouze cizinci)  ochranné léčení  zabezpečovací detence  zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty  ochranná výchova (pouze u mladistvých)  účelem trestu je chránit společnost a zabránit pachateli v další trestné činnosti  zrušení trestu: milost x amnestie TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

5 1)přípravné řízení - zahrnuje policejní prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému), na závěr podává státní zástupce obžalobu k soudu 1. stupně 2)řízení před soudem - je vedeno na podkladě obžaloby a zahrnuje předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, řízení o opravných prostředcích, vykonávací řízení OZNÁMENÍ POLICII – SHLEDÁNÍ TRESTNÝM ČINEM - POLICEJNÍ VYŠETŘOVÁNÍ (shromažďování důkazů + hledání pachatele) – VYPRACOVÁNÍ SPISU – PŘEDÁNÍ STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ (vypracování obžaloby) – SOUDNÍ ŘÍZENÍ (obhájce x žalobce) – ULOŽENÍ TRESTU – PODROBENÍ TRESTU STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

6  presumpce neviny zajišťuje, že dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na obviněného, proti němuž se vede trestní stíhání, hledět, jako by byl vinen  osoba, proti které se vede trestní stíhání, musí být poučena o svých právech na uplatnění obhajoby a musí ji být umožněno těchto práv využít - může si zvolit obhájce a pokud tak neučiní, tak jí v některých případech musí být ustanoven soudem  trestní stíhání před soudem je možné konat jen na základě obžaloby či návrhu na potrestání, které podává a před soudem zastupuje státní zástupce  věci se před soudem projednávají veřejně, aby se jich občané mohli zúčastnit, veřejnost může být vyloučena jen rozhodnutím soudu ve zvláštních případech (např. u mladistvých)  polehčující okolnosti: doznání, upřímná lítost, náhrada škody, lítost X přitěžující okolnosti: opakování trestné činnosti (recidiva), brutalita  trestnost vyloučena: sebeobrana, nepříčetnost, věk pod 15 let, právnická osoba ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

7  organizační složka České republiky, která v trestním řízení provádí úkony probace a mediace, dohled nad její činností provádí Ministerstvo spravedlnosti a)PROBACE - organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života b)MEDIACE - mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

8  stranami v řízení před soudem jsou: a)obviněný – osoba, proti které se vede trestní stíhání, po zahájení hlavního líčení se označuje jako obžalovaný, po vydání rozsudku se stává odsouzeným, má právo vybrat si obhájce (advokáta) b)státní zástupce – žalobce c)poškozený – ten, komu byla způsobena škoda (ublížení na zdraví, majetková nebo morální škoda) d)zúčastněná osoba – ten, jehož věc má být nebo byla zabrána, má právo být přítomna při hlavním líčení a veřejném zasedání, v jejich průběhu může činit návrhy (např. důkazní), klást otázky vyslýchaným osobám a musí jí být poskytnuta možnost se k věci vyjádřit (přednést závěrečnou řeč), může nahlížet do spisů a podávat opravné prostředky proti rozhodnutím, která se jí dotýkají (např. stížnost nebo odvolání) STRANY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

9  páchání trestných činů a přestupků 1)dětská kriminalita – osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné 2)kriminalita mladistvých – protiprávní jednání osob mezi 15. a 18. rokem věku, nesmí být odhalena totožnost mladistvého delikventa, tresty: -výchovná opatření (pod dohledem probačního úředníka, např. náhrada škody nebo léčba z drogové závislosti) -ochranná opatření (uložení ochranné výchovy) -trestní opatření (obecně prospěšné práce, podmíněné nebo nepodmíněné odnětí svobody – trestní sazby se snižují na polovinu) 3) kriminalita dospělých KRIMINALITA

10 TRESTNÉ ČINY

11  http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din  http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajn%C3%AD_nouze http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajn%C3%AD_nouze  http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo  http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Proba%C4%8Dn%C3%AD_a_media%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BE ba http://cs.wikipedia.org/wiki/Proba%C4%8Dn%C3%AD_a_media%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BE ba  http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BA%C4%8Dastn%C4%9Bn%C3%A1_osoba http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BA%C4%8Dastn%C4%9Bn%C3%A1_osoba  http://www.zsk.cz/FOTO/skoleni%20kladno/kladno/slides/a%20vrazda.html http://www.zsk.cz/FOTO/skoleni%20kladno/kladno/slides/a%20vrazda.html  http://aktualne.centrum.cz/zpravy/krimi/clanek.phtml?id=620268 http://aktualne.centrum.cz/zpravy/krimi/clanek.phtml?id=620268  http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40873/kvuli-facebooku-se-lide-i-rozvadeji-a-my- jsme-na-nem-cim-dal-zavislejsi.html http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40873/kvuli-facebooku-se-lide-i-rozvadeji-a-my- jsme-na-nem-cim-dal-zavislejsi.html  http://zpravy.idnes.cz/policie-dopadla-mlade-padelatele-bankovek-f1v- /krimi.aspx?c=A121010_111716_jihlava-zpravy_mv http://zpravy.idnes.cz/policie-dopadla-mlade-padelatele-bankovek-f1v- /krimi.aspx?c=A121010_111716_jihlava-zpravy_mv  http://filmcenter.cz/cz/film/detail/202-unos-domu http://filmcenter.cz/cz/film/detail/202-unos-domu  http://www.bruntal.net/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=11 http://www.bruntal.net/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=11  http://teplicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/staral-se-i-marihuanu-v-krupce-i- modlanech20090713.html http://teplicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/staral-se-i-marihuanu-v-krupce-i- modlanech20090713.html  http://www.vasevec.cz/blogy/ostravske-laguny-tvori-nejzavaznejsi-poskozeni-zivotniho- prostredi-cr http://www.vasevec.cz/blogy/ostravske-laguny-tvori-nejzavaznejsi-poskozeni-zivotniho- prostredi-cr  http://www.policie.cz/clanek/policiste-navstivili-taborniky.aspx http://www.policie.cz/clanek/policiste-navstivili-taborniky.aspx  http://www.lidovky.cz/policie-obvinila-chaloupkova-asistenta-z-podplaceni-pc2- /ln_domov.asp?c=A120716_180617_ln_domov_sk http://www.lidovky.cz/policie-obvinila-chaloupkova-asistenta-z-podplaceni-pc2- /ln_domov.asp?c=A120716_180617_ln_domov_sk ZDROJE


Stáhnout ppt "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google