Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – M.Šmíd - Zlín 29.5.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – M.Šmíd - Zlín 29.5.2013."— Transkript prezentace:

1 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – M.Šmíd - Zlín 29.5.2013

2 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby aneb Jsou tematické programy veřejnou službou? aneb Nesamozřejmost samozřejmého seminář JAKÁ BUDE DĚTSKÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE ČT :D? Zlín 29. května 2013 PhDr.Milan Šmíd FSV UK

3 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 Vysílání veřejné služby je produktem a tradicí Evropy. Soukromé rozhlasové a televizní vysílání je produktem a tradicí Ameriky. Na otázku: Proč v ČR nebyl před rokem 1989 soukromý rozhlas a televize? Často dostanete odpověď: kvůli komunistům, byl tu totalitní režim. Ještě před dvanácti lety pak mohla přijít další otázka: to znamená, že v Rakousku jsou u moci komunisté? V Německu byli až do roku 1984, ve Francii do roku 1986? Vstup soukromého vysílání do Evropy ve větším měřítku umožnil teprve a především technologický pokrok v elektronice a telekomunikacích (nové komunikační kanály, u rozhlasu FM pásmo, u televize kabel, satelit), provázený proměnami v ekonomice vysílání (mikročipy a postupná digitalizace zmenšily a zlevnily televizní techniku.) 80. léta – vznik duálního systému vysílání - kohabitace veřejného a soukromého sektoru vysílání, respektuje kulturně historické tradice daného teritoria.

4 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 90. léta – stížnosti soukromých televizních stanic na vysílání veřejné služby podporované z veřejných prostředků se opíraly o principy základních smluv EU: Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES) (…) 2. Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské soutěže…, Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES) 1. Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. (…)

5 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 1997 - přijetí tzv. Amsterdamského protokolu PROTOKOL (č. 29) O SYSTÉMU VEŘEJNOPRÁVNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, BEROUCE V ÚVAHU, že systém veřejnoprávního vysílání v členských zemích je přímo spjat s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami každé společnosti a s potřebou zachovat mediální pluralitu, SE DOHODLY na následujících výkladových ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie: Ustanovení Smluv se nedotýkají pravomocí členských států financovat veřejnoprávní vysílání, pokud je takové financování poskytováno organizacím pro veřejnoprávní vysílání k plnění veřejných služeb, jak jsou svěřeny, vymezeny a organizovány v každém členském státě, a pokud takové financování neovlivňuje obchodní podmínky a hospodářskou soutěž v Unii v míře, která by byla v rozporu se společným zájmem, přičemž se přihlíží k plnění veřejné služby.

6 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 Tematické (specializované) programy – USA a Evropa Tematické programy využily prostor a možnosti nových distribučních kanálů – kabel, satelit – (v USA 1979, v Evropě 1984) a specializovaly se na: - programové typy, žánry (filmy, hudba, zpravodajství, sport apod.) - cílové skupiny (děti, mládež, sportovní fanoušky, ženy v domácnosti, náboženské komunity apod.) Historicky první tematické programy vznikly v USA: 1975 HBO filmy, zábava, 1989 Movie Channel filmy, 1979 ESPN sport, 1989 Nickelodeon děti, 1980 CNN zpravodajství, 1981 MTV hudba, 1983 Disney Channel mládež atd. 80. léta – přesun amerických klonů do evropských kabelových sítí, převážně na placené bázi Otázka začátku 90 let: Zůstane veřejná služba v duálním systému vysílání omezena na existující plnoformátové programy, nebo se rozšíří i na tematické programy?

7 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 Tematické (specializované) programy – konflikt řešený v rámci EU Spor: Zůstane veřejná služba v duálním systému vysílání omezena na existující plnoformátové programy, nebo se rozšíří i na tematické programy? 90. léta - první televize veřejné služby nabízejí vlastní tematické programy listopad 1997 BBC News (konkurent Sky News vysílající od 1989) leden 1997 Kinderkanal – KiKa - pro děti (konkurence pro kabelové dětské TV) duben 1997Phoenix – zpravodajství (konkurence soukromé n-TV - RTL-1992) následovaly stížnosti Evropské komisi ze strany BSkyB a VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation/Telemedien) V obou případech Komise rozhodla 29. září 1999 - případ BBC News, Case NN 88/98 24. února 1999 - případ Kinderkanal a Phoenix‚ Case NN 70/98 státní podpora je kompatibilní se smlouvou o Evropském společenství (It has therefore decided to consider the aid compatible with the EC Treaty)

8 Rozhodnutí Komise EU se opíralo o odstavec 3 článku 108, jenž uznává kompatibilitu „podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu;“ Dále vycházelo z Amsterodamského protokolu, speciálně ze zásady, že „systém veřejnoprávního vysílání v členských zemích je přímo spjat s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami“ Tato zásada potvrzena 25. ledna 1999 Usnesením Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o vysílání veřejné službyUsnesením Rady Usnesení je deklarací, který dává právo využívat nových možností pro plnění veřejné služby v oblasti vysílání. Např.: „Přístup široké veřejnosti, bez diskriminace a na základě rovných příležitostí, k různým kanálům a službám je nezbytným předpokladem pro plnění zvláštního závazku veřejnoprávního vysílání". Kromě toho musí veřejnoprávní vysílání "využívat technického pokroku", přinášet "veřejnosti výhody nových audiovizuálních a informačních služeb a nových technologií" a zaručovat "vývoj a diverzifikaci činností v digitálním věku". Konečně, "veřejnoprávní vysílání musí být schopné nadále poskytovat široké programové spektrum v souladu se svým posláním, jak bylo vymezeno členskými státy, aby oslovovalo společnost jako celek; v této souvislosti je pro veřejnoprávní vysílání legitimní usilovat o dosažení vysoké sledovanosti „

9 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 Tematické programy pro dětského diváka – součást digitální nabídky veřejné služby od roku 1998 probíhá v Evropě digitalizace zemského televizního vysílání, vysílatelé veřejné služby rozšiřují svoji digitální nabídku o další tematické programy – včetně dětských SRN - Kinderkanal – KiKa – od ledna 1997 VB - CBBC – od roku 1998 v rámci BBC1 (blok pořadů Children´s BBC), od roku 2002 jako samostatný program CBeebies – od února 2002 pro děti předškolního věku Francie - Gulli od roku 2005 (společně s Lagardere) Itálie - RAI YoYo – od listopadu 2006 animované dětské pořady RAI Gulp (RAI Ragazzi) - od dubna 2010 pro děti mládež Španělsko – Clan TVE – od ledna 2007 sdílený, později samostatný pro děti Švédsko - SVTB Barnkanalen – od roku 2002 Dánsko - DR Ramasjang – od listopadu 2009 ve střední a východní Evropě veřejnoprávní dětský kanál zatím není

10 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 český soukromý projekt Československá filmová společnost (Jan Jurka, Leoš Pohl) – vysílá od 6:30 do 12:00 Turner Broadcasting Int. Ltd Walt Disney JimJam Television Ltd, ChelloMedia Liberty Global ChelloMedia Liberty Global MTV Networks Sony Pictures slovenský projekt Mega Max Media, majitel U-Media z Panenských ostrovů Tematické programy pro dětského diváka databáze Evropské audiovizuální observatoře Mavise registruje 328 dětských TV programů v Evropě – ve velké většině jsou to klony amerických a globálních mediálních firem, lokalizované pro místní trhy. V každém státě je jich několik.Mavise Příklad ČR:

11 Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – Zlín 29.5.2013 V uvedeném kontextu vytvoření nového dětského programu České televize je plně v souladu se zásadami evropské politiky ve vztahu k médiím veřejné služby -plní kulturní potřebu společnosti (výchova mládeže) -poskytuje přidanou hodnotu obsahu, která na trhu neexistuje (domácí tvorba) -tím, že na komerčním základě nevznikla podobná nabídka, financování ČT:D z veřejných prostředků je legitimní, nepředpokládá se, že by deformovalo existující trh Děkuji za pozornost!

12 pro zájemce o detaily: viz další dokumenty EU specifikující veřejnou službu v oblasti vysílání listopad 2001 SděleníSdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání (2001/C 320/04) - jak aplikovat článek 107(87)/1 Smlouvy o ES o státní pomoci - návod k hodnocení kompatibility státní pomoci podle článku 107(87)/2 a 3 Smlouvy o ES - návod k hodnocení kompatibility státní pomoci podle článku 106(86)/2 Smlouvy o ES aktualizace 2009 SděleníSdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání (Text s významem pro EHP) 2009/C 257/01 Hlavní změny: - kontrola důležitých nových služeb zaváděných vysílateli veřejné služby (posuzování dopadu na trh nových služeb přinášejících veřejnou hodnotu) -vyjasnění otázky, zda placené služby mohou být součástí služeb provozovatelů veřejné služby - požadavek efektivnější kontroly toho, zda služba se nepřeplácí (nadměrná náhrada), a účinnějšího dohledu nad plněním veřejné služby na národní úrovni - zvýšení finanční flexibility pro provozovatele vysílání veřejné služby


Stáhnout ppt "Program ČT:D v evropském kontextu vysílání veřejné služby – M.Šmíd - Zlín 29.5.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google