Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost za stvoření z hlediska ekologa - přírodovědce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost za stvoření z hlediska ekologa - přírodovědce"— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost za stvoření z hlediska ekologa - přírodovědce
Jan Květ 1,2 1 Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, CZ České Budějovice 2 Jihočeská univerzita, Přirodovědecká fakulta, katedra biologie ekosystémů, Branišovská 31, CZ České Budějovice

2 Stvoření - Odpovědnost
Stvoření zahrnuje celý vesmír, v němž se vše vyvíjí: „Stvoření se děje evolucí“ (Teilhard de Chardin) My můžeme zodpovídat jen za tu jeho část, kde je nám to s naší přírodní, mentální a technickou výbavou možné Touto částí je naše planeta Země a pro ekology její oživená část- biosféra Využívání biosféry je nám svěřeno s podmínkou, že budeme jejími odpovědnými správci. Cílem našeho ekologického snažení má být udržitelná obyvatelnost biosféry pro všechny její populace živých organismů a pro zdravý život lidstva.

3 Stvoření: Krása a vzájemná propojenost složek biosféry (Vys
Stvoření: Krása a vzájemná propojenost složek biosféry (Vys. Tatry od Javoriny)

4 Do ekosystémů, jejichž strukturu a funkce chceme usměrňovat tak, aby dospěly do trvale udržitelného stavu, je třeba vkládat energii, práci a finanční prostředky tak, aby ekologické zákonitosti podporovaly tento žádoucí vývoj. Totéž se týká lidského úsilí o obnovu funkcí ekosystémů narušených buď přírodními, anebo antropogenními vlivy.

5 silně pozměněné lidskou činností, je etickou povinností lidí
V dnešní biosféře, silně pozměněné lidskou činností, je etickou povinností lidí uplatňovat tuto aktivní stratégii v co nejširším měřítku i za cenu poměrně značných ekonomických nákladů.

6 Často konflikt mezi : krátkodobými zájmy lidí, žijících na daném území nebo toto území jinak využívajících, a dlouhodobým zájmem, vyjádřitelným starým heslem: "Co je ekologické, je také ekonomické".

7 Tento konflikt se snáze řeší v ekonomicky silných zemích
(někdy ovšem i za cenu přesunu ekologických škod jinam), než v ekonomicky slabých zemích.

8 Konflikty se snaží řešit mezinárodní programy zaměřené na trvale udržitelné využívání a usměrňování ekosystémů, např.: program UNESCO MAB (Man and Biosphere) směrnice o „rozumném využívání" mokřadních ekosystémů podle Ramsarské úmluvy na ochranu mokřadů mezinárodního významu.

9 MaB: Biosférická rezervace Šumava: „Ekologický autobus“
Foto: AOPK ČR

10 Ramsarská lokalita „Šumavská rašeliniště“
Foto: AOPK ČR

11 V ekosystémech probíhá mnoho procesů
založených na tocích energie, látek a informací. Výsledkem těchto toků jsou látkové, energetické a informační bilance, specifické pro každý ekosystém v dané fázi jeho vývoje, odhadované pro různé časové intervaly (den, měsíc, vegetační období, rok, víceletá období).

12 Funkce ekosystému Provozní procesy: životní procesy probíhající v populacích daného ekosystému, např. fotosyntéza, dýchání, pastva, predace, natalita, mortalita Komplexní ekosystémové funkce: výslednice provozních funkcí, např. toky a bilance energie, vody, látek; časové změny provozních procesů, změny struktury a druhové výbavy ekosystému (sukcese)

13 U ekosystémů, jež chceme setrvale uchovat
v daném stavu, je třeba dbát na to, aby chod jednotlivých procesů a komplexních ekosystémových funkcí probíhal tak, aby tyto bilance nebyly dlouhodobě narušeny a z krátkodobých výkyvů se mohly vracet do původního stavu. To vyžaduje mj. ekonomické vklady a pochopení ze strany rozhodujících míst i široké veřejnosti. Optimální je však prevence poškození (včetně principu předběžné opatrnosti).

14 Možnosti vývoje ekosystému po narušení jeho funkcí:

15 Jak podporovat žádoucí vývoj narušeného ekosystému?
Mít na zřeteli a umožnit ozdravení: Struktury ekosystému v čase a prostoru (druhové skladby, vertikálního i horizontálního vnitřního rozmístění organismů a jejich orgánů, atd.) (b) Funkcí ekosystému: - ekosystémových procesů - komplexních ekosystémových funkcí

16 Ekosystémové služby a statky
Přímé i nepřímé využívání procesů a komplexních funkcí ekosystémů, „životodárných funkcí“ ve prospěch lidí tvoří ekosystémové služby, např. chladicí účinek výparu (transpirace), uvolňování O2 při fotosyntéze, protierozní ochrana vegetací Z hlediska lidí jako jejich uživatelů tyto služby bývají označovány za "funkce" ekosystému = antropocentrická koncepce ! .Lidmi využitelné látkové, energetické produkty vytvářené v ekosystémech tvoří ekosystémové statky, např. zásoby vody, dřeva, obilí, masa, biofarmak

17 Mokřadní ekosyst. statky: Mokřadní ekosyst. služby:
Voda: závlahová užitková Pitná Mokřadní rostliny: stavební materiál zdroj potravy (např. rýže) energetická biomasa léčivé rostliny Řasy: zdroj potravy farmaceut. průmysl Dřevo: stavební material výroba nábytku, řezbářství palivol Ryby a jiné vodní organismy, lovná zvěř Rašelina Zmírňování teplotních rozdílů v okolí Retence vody → protipovodňová ochrana Retence (zachycování), transformace a recyklace živin Odbourávání znečištění vody Sekvestrace CO2 („stahování z ovzduší“) a jeho ukládání: do biomasy do sedimentů do uhličitanů Biodiverzita: specifické biologické populace a společenstva

18 Lidé mohou ekosystémové služby a statky poškodit nebo zničit svými zásahy do ekosystémů. Důsledkem může být až zánik dané civilizace a kultury na ni vázané! Příklady: - zasolení a dezertifikace Mezopotamie; - odlesnění ve Středomoří; - vliv znečištění ovzduší a kysel. srážek na lesy - napřímení řek v Evropě; - závlahy celin z Amu-Darji a Syr-Darji; - kácení a žďáření tropických lesů; - vysoušení mokřadů i zeměd. a lesní půdy; - narušení krajinného krytu a rázu povrchovou těžbou nerostů (uhlí, písku, kaolinu, apod.)

19 Zbytky assyrských staveb v poušti v Iráku

20 Odlesněná krajina ve Středomoří s olivovými
sady - náhradními ekosystémy lesů

21 Zemědělská krajina středních Čech – kulturní step

22 „Zúrodněná“ niva Stropnice – náhradní rekultivace za JETE (80. léta)

23 Zkáza tropických deštných lesů – světová katastrofa

24

25

26 Obnova ekosystémových statků a služeb je často nemožná z důvodů: - nevratného poškození nebo zničení, - ekonomických nebo technických, Jinde a jindy je možná jejich částečná obnova pomocí obnovy výchozích provozních procesů a komplexních funkcí postiženého ekosystému. Zejména jde o obnovu vodního režimu stanoviště, odstranění znečistění nebo nadměrné zátěže živinami (hl. N, P) a zvýšení druhové pestrosti společenstva

27 Dobrý stav kullturní krajiny s dostatkem vody a vegetací odpovídající daným stanovištím
Foto: J. Ševčík

28 Závěr: Odpovědnost přírodovědně vzdělaných lidí za stvoření se uskutečňuje hlavně: (a) Rozpoznáváním a podporou praktickému uplatňování ekologicky vhodných postupů ochrany ekosystémů před poškozováním. (b) Navrhováním a prosazováním ekologicky vhodných postupů jejich obnovy (revitalizace) - od postupů přírodních (spontánní sukcese) až po technické (rekultivace).

29 Někdy stačí jen málo: Obnova výšky vodní hladiny v rašeliništi

30 Někdy je vše technicky náročnější: Obnova meandrů potoka
Romaubach 1988

31 DÍKY ZA VAŠI POZORNOST! Foto: J. Ševčík


Stáhnout ppt "Odpovědnost za stvoření z hlediska ekologa - přírodovědce"

Podobné prezentace


Reklamy Google