Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak se jmenoval první král izraelského lidu? SAUL 2. Kdo určil krále Izraelitům? HOSPODIN, SAMUEL HO PŘEDSTAVIL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak se jmenoval první král izraelského lidu? SAUL 2. Kdo určil krále Izraelitům? HOSPODIN, SAMUEL HO PŘEDSTAVIL."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak se jmenoval první král izraelského lidu? SAUL 2. Kdo určil krále Izraelitům? HOSPODIN, SAMUEL HO PŘEDSTAVIL LIDU 3. Jak se choval nový král? ZPOČÁTKU DOBŘE, POSLOUCHAL HOSPODINA, POTÉ SI ZAČAL ROZHODOVAT SÁM PODLE SVÉ VŮLE 4. Jak Samuel uvedl krále do svého úřadu? POMAZAL MU HLAVU OLEJEM 5. Kdo byla Hagar a Izmael? HAGAR BYLA OTROKYNĚ SÁRY, IZMAEL BYL SYN HAGAR

3 15. Za druhého izraelského krále byl vybrán pastýř David

4 Saul doznal Samuelovi: „Zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem je uposlechl. Nyní však sejmi ze mne prosím můj hřích a vrať se se mnou; chci se poklonit Hospodinu.“Samuel však Saula odmítl: „Nevrátím se s tebou. Zavrhl jsi Hospodinovo slovo, proto Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem.“ Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl. Samuel mu řekl: „Dnes od tebe Hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty.

5 Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“ Samuel se zdráhal: „Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě.“ Hospodin řekl: „Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přicházím obětovat Hospodinu.‘ Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím.“

6 Jišaj Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou: „Přinášíš pokoj?“Odvětil: „Pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu.“ Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si : „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“

7 Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy. A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu.

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Proč Hospodin už nechce, aby Saul vládl lidu? 2. Kam měl odejít Samuel? 3. Co si měl vzít s sebou? 4. Koho nyní vybral Hospodin za krále? 5. Vyjmenuj alespoň tři postavy, o kterých mluví adventní doba?

10 1. Proč Hospodin už nechce, aby Saul vládl lidu?

11 2. Kam měl odejít Samuel?

12 3. Co si měl vzít s sebou?

13 4. Koho nyní vybral Hospodin za krále?

14 5. Vyjmenuj alespoň tři postavy, o kterých mluví adventní doba?

15 Římskokatolická farnost Hnojník prosinec 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak se jmenoval první král izraelského lidu? SAUL 2. Kdo určil krále Izraelitům? HOSPODIN, SAMUEL HO PŘEDSTAVIL."

Podobné prezentace


Reklamy Google