Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněm Rady vysokých škol 17. února 2011 Situace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni Vlasta Radová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněm Rady vysokých škol 17. února 2011 Situace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni Vlasta Radová."— Transkript prezentace:

1 Sněm Rady vysokých škol 17. února 2011 Situace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni Vlasta Radová

2 Důvod vystoupení  Usnesení z 10. zasedání P RVŠ z 18. března 2010 Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že ze závěrů komise jmenované rektorem ZČU vyplývá, že celé kauze na Fakultě právnické ZČU se dalo předejít, kdyby svou kontrolní činnost plnily všechny příslušné orgány – jak akademické senáty a vědecké rady fakulty i školy, tak vedení ZČU i MŠMT a Akreditační komise, protože analogická kontrola mohla být provedena mnohem dříve – hned, když se objevily první náznaky nestandardních postupů minulého vedení Fakulty právnické. V této souvislosti PRVŠ považuje za nutné, aby byla dovršena sebereflexe těchto orgánů, přičemž prioritní odpovědnost spočívá na vedení univerzity.  Informace delegátům sněmu RVŠ „z první ruky“, zamezení šíření dezinformací a fám (informace ZČU jsou zveřejňovány na adrese http://www.zcu.cz/ v sekci Aktuality). http://www.zcu.cz/

3 Obsah 1.Šetření komise pro prověření studia na FPR ZČU 2.Zpráva FPR o kritických procesech v minulosti 3.Stanovisko Etického panelu 4.Rušení diplomů 5.AS ZČU k situaci na FPR 6.Současný stav FPR 7.Místo závěru

4 ŠETŘENÍ KOMISE PRO PROVĚŘENÍ STUDIA NA FPR ZČU

5 Složení komise

6 Úkoly komise

7 Dohodnutý postup šetření  Bude prošetřen: o průběh všech doktorských studií, o průběh rigorózního řízení (řízení pro získání titulu JUDr.) – výběrově, podle kritérií dohodnutých s Akreditační komisí, o průběh magisterských studií s nestandardně kratší dobou studia – podle zadání MŠMT.  Komise prošetřovala průběh studia (např. délku studia, složení komisí pro státní zkoušky a obhajoby, záznam o průběhu zkoušek, odbornou kvalifikaci zkoušejících), nezkoumala obsah kvalifikačních prací po odborné stránce. Mohla ale děkanovi doporučit, aby práce posoudil nezávislý odborník.

8 Dohodnutý postup šetření  Základní princip – šetření bude prováděno systematicky, v širších souvislostech, aby byla zajištěna objektivita výsledků.  Tlak vyvolávaný médii na řešení jednotlivých „zajímavých“ případů byl odmítán – jedině systematický postup dovolí odhalit souvislosti a míru selhání systému či selhání jednotlivců.  Následné šetření podle zadání rektora univerzity, Akreditační komise, MŠMT, děkana fakulty, univerzitních orgánů.

9 Výsledky šetření  Závěrečná zpráva komise zveřejněna v březnu 2010 ( je na adrese http://www.zcu.cz/media/press-release/tiskove- zpravy2010/Zaver_zprava_komise_pro_prover_studia_FPR.pdf )http://www.zcu.cz/media/press-release/tiskove- zpravy2010/Zaver_zprava_komise_pro_prover_studia_FPR.pdf  Byla prošetřena studijní dokumentace: o 63 absolventů doktorských studijních programů – ve 14 případech studijní dokumentace dokládá vážná pochybení; o 858 rigorózních řízení ukončených udělením titulu JUDr. – ve 12 případech komise zjistila významnou kumulaci nedostatků; o 236 absolventů bakalářských studijních programů – v 9 případech komise konstatovala kumulaci nedostatků; o 550 absolventů magisterských studijních programů – ve 44 případech komise konstatovala kumulaci zásadních nedostatků.  Komise také konstatovala pochybení konkrétních osob – děkana, proděkana, vedoucích kateder.

10 ZPRÁVA FPR O KRITICKÝCH PROCESECH V MINULOSTI

11 Hlavní body zprávy  Zpráva byla předložena vedení ZČU 30.4.2010  Hlavní problémy FPR v minulosti: o přijímání absolventů dvouletého programu CŽV „Veřejná správa – CŽV” ke studiu v bakalářském oboru Veřejná správa v rozporu se zákonem; o akademickému senátu fakulty nebyly předkládány včas a v zákonem vyžadovaném znění materiály týkající se přijímacího řízení; o nedodržování Studijního a zkušebního řádu ZČU při uznávání zápočtů a zkoušek; o nerespektování kreditního systému, zejména porušování pravidla opakovaného zápisu; o nedodržování vnitřního předpisu ZČU týkajícího se předávání obhájených i neobhájených diplomových a bakalářských prací do Univerzitní knihovny; o přijímání ke studiu i v oborech, pro které fakulta ztratila akreditaci; o zvolení „asymetrického“ akademického senátu fakulty.

12 Zpráva FPR  Svůj díl odpovědnosti za uvedené problémy nese bývalé vedení fakulty, akademický senát fakulty, vědecká rada fakulty, vedoucí kateder i jednotliví akademičtí pracovníci.  Podrobnější informace ze zprávy FPR jsou v tiskové zprávě ZČU na adrese http://www.zcu.cz/media/press- release/tiskove-zpravy2010/TZ_rektora_ZCU_k_FPR.pdfhttp://www.zcu.cz/media/press- release/tiskove-zpravy2010/TZ_rektora_ZCU_k_FPR.pdf  Vedení univerzity sebekriticky přiznává podíl na výjimečném postavení FPR v rámci ZČU.

13 STANOVISKO ETICKÉHO PANELU

14 Etický panel  Členové: prof. Benešová (ZČU), doc. Horváth (UJEP), prof. Hrušáková (UP Olomouc), prof. Kratochvíl – předseda (AV ČR), prof. Viktora (ZČU)  Stanovisko Etického panelu (http://www.zcu.cz/media/press- release/tiskove-zpravy2010/stanovisko_etic_panelu.pdf):http://www.zcu.cz/media/press- release/tiskove-zpravy2010/stanovisko_etic_panelu.pdf o vedení FPR se dopustilo neetického jednání tím, že svým jednáním porušilo princip rovných podmínek pro získání akademických a vědeckých titulů a umožnilo některým studentům absolvovat studium a získat tituly nestandardní cestou; o akademický senát fakulty a vědecká rada fakulty nevykonávaly povinnosti vyplývající z VŠ zákona; o odpovědnosti se nemůže zříci ani vedení ZČU a akademický senát ZČU; o situaci, která se vytvořila na FPR ZČU, lze chápat jako jeden z projevů základních, zejména morálních problémů společnosti; o naprostá převaha absolventů FPR absolvovala studium v souladu se studijním řádem.

15 RUŠENÍ DIPLOMŮ

16 Rušení diplomů  Právní názory na „odebírání titulů“ se liší, Etický panel si myslí, že možné není, MŠMT se domnívá, že ano.  ZČU nebude „odebírat tituly“ v pravém smyslu, ale bude rušit protiprávně vydané diplomy v případech, kdy student žádný titul nezískal, neboť dosud řádně neabsolvoval studium.  Podrobnosti na http://www.zcu.cz/media/press- release/tiskove-zpravy2011/TZ_ZCU_tituly_Mgr.pdfhttp://www.zcu.cz/media/press- release/tiskove-zpravy2011/TZ_ZCU_tituly_Mgr.pdf

17 Rušení diplomů  ZČU zahájila správní řízení o zrušení magisterského diplomu se 41 studenty ze 44 doporučených komisí pro prověření studia na FPR (u 3 studentů bylo prokázáno řádné splnění studijních povinností předchozím studiem na FPR UK v Praze)  Správní řízení o zrušení diplomu bylo zahájeno také s 200 bakaláři a 9 držiteli titulu Ph.D.

18 Kritéria pro rušení diplomů  K rozhodnutí o zrušení diplomu přistoupí ZČU pouze při kumulaci více prokazatelných a protiprávních nedostatků, z nichž alespoň jeden bude mít přímý vliv na obsahovou stránku studia a student si ho musel být vědom (např. prokázané nesplněné studijní povinnosti, nedostatečná délka studia)  ZČU nebude postihovat ty absolventy, kteří vystudovali v dobré víře, nebo u nichž se vyskytly pouze formální vady zaviněné dřívějšími představiteli FPR, které neměly vliv na obsahovou stránku studia

19 Rušení diplomů  Na základě uvedených kritérií dojde ke zrušení diplomu u 20 magistrů.  Téměř u všech bakalářů došlo k zastavení řízení, protože v případě uznání kurzu CŽV se nejednalo o primární pochybení samotných studentů. Diplom bude zrušen pouze 1 bakaláři kvůli opsané bakalářské práci.  Správní řízení bylo zastaveno i 5 držitelů titulu Ph.D., kteří doložili disertační práci a prokázali publikační činnost. Ostatní případy se ještě šetří.  Rozhodnutí o zrušení diplomu bylo dosud odesláno 4 magistrům (podklady připravuje rektorovi ZČU JUDr. Korbel – http://www.zcu.cz/media/press-release/tiskove- zpravy2011/zruseni_diplomu_Mgr_070111.pdf)http://www.zcu.cz/media/press-release/tiskove- zpravy2011/zruseni_diplomu_Mgr_070111.pdf

20 AS ZČU K SITUACI NA FPR

21 AS ZČU a situace na FPR  Akademický senát ZČU se situací na FPR zabývá téměř na každém jednání pléna i předsednictva.  Hlavním projednávaným tématem je nestandardní průběh a absolvování studia na FPR v minulosti, hledání příčin, které vedly k tomuto stavu, řešení této situace a diskuse o tom, jak zajistit, aby se podobná situace nemohla opakovat.  Předsednictvo AS ZČU připravuje k situaci na FPR stanovisko, které bude plénum AS ZČU projednávat 23.2.2011

22 SOUČASNÝ STAV FAKULTY PRÁVNICKÉ

23 Současný stav FPR  13.10.2010 zvolil akademický senát fakulty děkanem prof. JUDr. Květoslava Růžičku, CSc.; čtyřleté funkční období začalo novému děkanovi 15.10.2010  28.3. – 29.3. 2011 se konají volby do akademického senátu FPR, řádné období senátu začíná 1.5.2011  výuka i zkoušky probíhají na FPR standardním způsobem  FPR vykazuje významné výsledky v oblasti vědecké činnosti  FPR připravuje svůj Dlouhodobý záměr  prioritou FPR v nejbližší době je obhájení akreditace magisterského a bakalářského studia a obnovení akreditace v doktorském studiu

24 MÍSTO ZÁVĚRU

25 Místo závěru  Ukončení kauzy FPR probíhá pomaleji, než by si FPR i celá ZČU přála  Nic tím nezakrýváme, ale musíme být precizní a spravedliví, což vyžaduje čas.  Děkujeme všem, kteří k dění na FPR přistupují racionálně, snaží se celou situaci posoudit a vyhodnotit objektivně a pomoci tak k tomu, aby se něco podobného už nemohlo opakovat ani na ZČU ani na žádné jiné vysoké škole.

26 Informace ZČU a FPR  Informace ZČU jsou zveřejňovány na adrese http://www.zcu.cz/ v sekci Aktuality http://www.zcu.cz/  Informace FPR jsou zveřejňovány na adrese http://www.fpr.zcu.cz/ v sekci Aktuality http://www.fpr.zcu.cz/  Oficiální vyjádření FPR je oprávněn poskytovat pouze její děkan nebo tisková mluvčí univerzity


Stáhnout ppt "Sněm Rady vysokých škol 17. února 2011 Situace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni Vlasta Radová."

Podobné prezentace


Reklamy Google