Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 1 Konference o partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k Evropy Praha, 16. a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 1 Konference o partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k Evropy Praha, 16. a."— Transkript prezentace:

1 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 1 Konference o partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k Evropy Praha, 16. a 17. března 2005 BUDOUCNOST STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A KOHEZNÍHO FONDU V ČESKÉ REPUBLICE Pascal Boijmans Evropská komise Gen. Řed. Regionální politiky Jednotka Česká epublika, Belgie a Lucembursko pascal.boijmans@cec.eu.int

2 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 2 OBSAH PREZENTACE 1.Návrh EK na Politiku soudržnosti pro další programové období 2007-2013 Rozpočet Předpisy Provádění 1.Důsledky pro Českou republiku Strategie Výzvy do budoucna 2.Úloha regionů a měst Rozdílné úlohy

3 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 3 DOPAD ROZŠÍŘENÍ : POTŘEBA POLITIKY SOUDRŽNOSTI PO 2007 Počet obyvatel Společenství vzroste ze 380 na 454 miliónů (EU 25) nebo 485 miliónů (EU 27) HNP na hlavu klesne: -12,5% EU 25; -18% EU 27 v EUR Rozdíl v rozvoji mezi regiony se prohloubí : prům. HNP v Cíli 1 je 69%; nové člen. státy 46% Nové členské státy přinesou dynamičtější rozvoj (4% na rok oproti 2,5% v EU 15) Zaměstnanost v EU 15 vzrostla ze 60% na 64% (1996 – 2002). V nových členských státech to bylo 56%: (59% v 1999)

4 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 4 FINANČNÍ PERSPEKTIVA Rozpočet EU na 2000-2006 Strop vzhledem k závazkům na rok: € 108,5 miliard pro EU25, z toho € 37 miliard na strukturální akce podle cen r. 2004 Finanční perspektiva 2007-2013 Strop vzhledem k závazkům na rok : € 146,4 miliard pro EU27, z toho € 48 miliard na strukturální akce podle cen r. 2004

5 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 5 POLITIKA SOUDRŽNOSTI Tvoří 34% rozpočtu EU (€ 336 miliard na období 2007-2013, při cenách roku 2004) Tvoří asi 0,41% HNP Společenství (0,43%, kodaňské údaje, s rozvojem venkova, 0,45% pokud se zahrne rezerva) Asi 50-50 mezi stávajícími a novými členskými státy Koncentrace: asi 78% rozpočtu je pro členské státy zaostávající ve vývoji

6 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 6 PRIORITY REFORMY CÍL 1 KONVERGENCE A KONKURENCESCHOPNOST Regiony s HNP na hlavu nižším než 75% průměru EU 25 Státy s HND na hlavu nižším než 90% průměru EU 25 (Kohezní fond) Statistický dopad: regiony s HNP na hlavu pod 75% EU15 a nad 75% EU25 Zvláštní program pro nejvzdálenější regiony Rozpočet asi 78,5% z celku (264 miliard €)

7 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 7 PRIORITY REFORMY CÍL 2 REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST Politika soudržnosti pro potřeby všech ostatních regionů EU – žádné dělení na zóny Dvě základní složky: 1. Zaměstnanost založená na Evropské strategii zaměstnanosti (ESF) - Přizpůsobivost pracovní síly, vytváření pracovních míst, přístup zranitelných občanů k pracovnímu trhu

8 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 8 PRIORITY REFORMY CÍL 2 2. Regionální konkurenceschopnost (ERDF) - Lisabonská strategie - inovace a ekonomika založená na znalostech - dostupnost a služby obecného zájmu - životní prostředí a prevence rizik - zahrnovalo by zodpovědnost měst delegovaných do regionu (URBAN+), žádná iniciativa Společenství Rozpočet: asi 17.2% z celku SF = souřasné Cíle 2 a 3 (57,9 miliard €)

9 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 9 PRIORITY REFORMY CÍL 3 EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE Úspěch INTERREG, přidaná hodnota Společenství Spolupráce přes hranice (včetně hranic tvořených mořem) Nadnárodní spolupráce Vytváření sítí a výměna zkušeností Spolupráce mezi EU a sousedními zeměmi – spojeno s novým Evropským nástrojem sousedství Rozpočet: asi 3,94% z celku (13,2 miliard €)

10 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 10 Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Regiony pod 75% HNP Regiony postižené statistickým dopadem Kohezní fond Speciální program pro nejvzdálenější regiony: 1,1 Regiony mimo konvergenci Rozfázování pro regiony pro Cíl 1 v období 2000-06 Přeshraníční spolupráce: 4,7 Nadnárodní spolupráce: 6,3 Vnější hranice: 1,6 Sítě: 0,6 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2007-2013 Rozdělení podle cílů v miliardách Euro (celkem: EUR 336,1 miliard) Art. 15-18 Gen.Reg. and Fin. Perspect.

11 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 11 pod 75% v EU25 Statistický dopad pod 75% v EU15 nad v EU25 „přirozeně" nad 75% díky růstu ostatní regiony Index EU 25 = 100 Source: Eurostat ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE regiony pod nebo poblíž prahu 75% Art. 5+6 Gen.Reg. GDP/head average 1999-2000-2001

12 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 12 PROVÁDĚCÍ SYSTÉM EVOLUCE NAMÍSTO REVOLUCE KONCENTRACE A STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP zeměpisná koncentrace - Téměř 80% na cíl Priority kovergence tématická koncentrace - jasná souvislost mezi politikou soudržnosti a lisabonskou strategií - zvýšená důslednost s Obecnými směrnicemi pro hospodářskou politiku - evropská strategie zaměstnanosti Schválení souhrnného strategického dokumentu pro politiku soudržnosti - s politickou diskuzí v Komisi a názory EP - výroční zpráva předkládaná Radě

13 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 13 PROVÁDĚCÍ SYSTÉM EVOLUCE NAMÍSTO REVOLUCE ZJEDNODUŠENÍ Redukce počtu finančních nástrojů - 3 fondy (ne 5) - Programy pouze pro jeden fond 3 místo 7 cílů Žádné členění do zón mimo Prioritu konvergence integrace Kohezního fondu - Několikaleté programování jak pro Kohezní fond tak pro ERDF zredukování stádií programování - ze 3 na 2 - 1. Politický dokument od každého členského státu - 2. Operační programy

14 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 14 PROVÁDĚCÍ SYSTÉM EVOLUCE NAMÍSTO REVOLUCE DECENTRALIZACE větší úloha regionálních a místních činitelů společné řízení mezi evropskou, národní, regionální, městskou a místní úrovní městská problematika: možné převedení na městské úřady všechny regiony prospěch z politiky soudržnosti zvláštní pozornost pro: - města - venkovské regiony - nejokrajovější regiony a regiony s přírodním handicapem (ostrovy, hory, řídce osídlené oblasti)

15 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 15 PROVÁDĚCÍ SYSTÉM EVOLUCE NAMÍSTO REVOLUCE POTVRZENÍ zásad, které způsobily úspěšnost politiky soudržnosti mnohaleté plánování partnerství hodnocení spolufinancování: jen veřejné výdaje - Konvergence a územní spolupráce: až 75% - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: až 50% - Kohezní fond: až 85% sdílená zodpovědnost doplňkovost

16 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 16 ČASOVÝ ROZVRH 1.Politika soudržnosti Červenec 2004: Komise přijala legislativu pro Strukturální fondy a Kohezní fond - Vyjednávání pokračují v pracovních skupinách Rady Konec 2005: Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu o nových směrnicích pro SF a CF Začátek 2006: Přijetí Strategických směrnic Společenství pro soudržnost Radou 2006: Příprava programů na období 2007-2013 1.leden 2007: Zahájení provádění 2.Finanční perspektiva Pol. 2005 (?): Rada přijme finanční balíček

17 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 17 ČESKÁ REPUBLIKA: VHODNÉ OBLASTI PRO OBDOBÍ 2004-06 Cíl 1: sedm Nuts II regionů Cíl 2 a 3: Praha Nuts II Cíl 1: sedm Nuts II regionů Cíl 2 a 3: Praha Nuts II

18 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 18 ČESKÁ REPUBLIKA DOSTUPNÝ ROZPOČET 2004- 2006? Cíl 1 Podpůrný rámec Společenství 1.454 - OP Rozvoj lidských zdrojů 21,9% - OP Průmysl a podnikání 17,9% - OP Rozvoj venkova a vícefunkční 12,0% zemědělství - OP Infrastruktura 16.9% - Společný regionální OP 31.2% SPD Praha Cíl 271 SPD Praha Cíl 359 INTERREG69 Equal32 Kohezní fond mezi 837 a 1.053 CELKEM 2.630 (v milionech EUR za současných cen)

19 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 19 POLITIKA SOUDRŽNOSTI V BUDOUCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Konvergence - Strukturální fondy: 7 kohezních regionů (NUTS II) - Kohezní fond: celá země Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - Všechny regiony mimo konvergenci: Praha Evropská územní spolupráce - zahraniční: NUTS III regiony sousedící s jinými členskými státy (ne Praha a Střední Čechy) - nadnárodní: zapojení České Republiky do větších evropských zón

20 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 20 STRATEGIE PRO ČESKOU REPUBLIKU V OBDOBÍ 2007-2013 Národní strategický referenční rámec 1. Rámec: integrace lisabonské strategie 2.Počet operačních programů Současná strategie 2004-2006 je stále aktuální Hlavní oblasti intervence - Podnikatelská sféra - Zvýšení přizpůsobivosti pracovního trhu - Zlepšení kvality infrastruktury (doprava & životní prostředí) Rozdíly v důrazu a nezbytné změny v administrativní organizaci

21 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 21 DŮLEŽITÁ TÉMATA PRO DALŠÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ I Dopravní infrastruktura se zaměřením na Trans-evropské sítě - Silnice, železnice a víceúčelové - Regionální komunikace napojené na mezinárodní sítě Výzkum a Vývoj a Inovace - Převod technologií a „clustery“ - Přístup k financování Zvýšení pružnosti pracovního trhu - Profesionální a zeměpisná mobilita - Zvýšení účasti v terciálním vzdělávání - Modernizace pracovních úřadů

22 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 22 DŮLEŽITÁ TÉMATA PRO DALŠÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ II Čistší životní prostředí - Splnění požadavků EU - Voda, ale i další odvětví - Efektivní využití energie a obnovitelné zdroje energie Chytrá administrativa - Posílení administrativní kapacity na všech úrovních, včetně regionů - Ve shodě s politikami EU: veřejné zakázky, státní pomoc, životní prostředí - e-vláda

23 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 23 VÝZVY PRO ČESKOU REPUBLIKU DO BUDOUCNA I Další integrace EU a národních politik - Dopad fondů EU se blíží 4% HNP Úloha Prahy jako hospodářského motoru celé země - Větší zapojení Prahy do národní rozvojové strategie Organizace závazků národního spolufinancování v rámci českého národního rozpočtu - Příprava na Eurozónu - Obrovský nárůst fondů EU - Minimálně 25% spolufinancování českým státem (národní, regionální, místní)

24 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 24 VÝZVY PRO ČESKOU REPUBLIKU DO BUDOUCNA II Zjednodušit a zlepšit finanční postupy - Zkrátit dobu na navrácení výdajů - Absorbční kapacita Regionální programy: co zvolit - bud´: oddělené regionální programy pro kohezní regiony (NUTS II) - nebo: národní integrované programy pro regiony Kapacita institucí: Implementace stanov - Veřejné zakázky - Životní prostředí: Natura 2000

25 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 25 JAKOU ÚLOHU MOHOU HRÁT MĚSTA A REGIONY? Konečný prospěch z pomoci Zprostředkovatelský orgán Zdroj a dodavatel spolufinancování Chytrá administrativa & respektování politiky EU Zaměření na městské oblasti spolupráce mezi regiony …..a více! tento seznam není vyčerpávající!

26 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 26 ÚLOHA REGIONŮ A MĚST Konečný prospěch z pomoci Příjemce pomoci Zodpovědnost za provádění projektu Region může zastupovat skupinu menších partnerů (např. magistrátů) Příklady: - Vytvoření obchodního střediska nebo průmyslového parku - Čištění odpadních vod - Turistická infrastruktura Přídaná hodnota pro SF: - Zlepšení veřejné infrastuktury - Vytvoření podmínek pro optimální výkony ostatních partnerů - Iniciátor a přispěvatel k lisabonské strategii na regionální/místní úrovni

27 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 27 ÚLOHA REGIONŮ A MĚST Řídící úřad (region) a Zprostředkovatelský orgán (region/města) Součást formální administrativní organizace programu Zodpovědný za (část) průběhu žádosti o projekt (nábor, odhad, výběr, uzavření smlouvy, monitorování) Příklady: - Sekretariát pro implementaci OP, priorit nebo opatření - Příprava na výběr projektů: transparentní a objektivní výběrová kriteria Přidaná hodnota pro SF: - Vykonavatel: zajištění transparentních, účinných a objektivních výběrových řízení pro projekty - Zjednodušení a zlepšení administrativních postupů - Zdroj financování: technická pomoc

28 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 28 ÚLOHA REGIONŮ A MĚST Zdroj a dodavatel spolufinancování V úvahu přichází jen veřejné výdaje Příspěvek fondů EU se blíží 4% HNP v CZ Přísná pravidla pro rozpočet (Eurozóna) a vysoké nároky na spolufinancování - všechny stupně musí přispět (národní, regionální, mástní) Příklady: - Zřízení zvláštního fondu pro spolufinancování - Konstrukce soukromého a veřejného partnerství - EIB Vybavení pro regionální rozvoj Přidaná hodnota pro SF: - Zapojení rozpočtu EU do plánování národního rozpočtu - Zjednodušení systému probíhání plateb - Platby předem nebo nebo refundace?

29 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 29 ÚLOHA REGIONŮ A MĚST Chytrá administrativa & respektování politik EU Nové možnosti pod ESF pro modernizaci administrativy v regionech konvergence - Posílení kapacity úřadů a výkonnosti administrativy na národní, regionální a místní úrovni - Nejen v přímém vztahu k EU-SF Provádění příslušných politik EU, - např. veřejné zakázky, životní prostředí, státní pomoc - Uvedení legislativy EU v platnost Příklady: - E-vláda ve venkovských oblastech - Intenzivní školení v pravidlech pro veřejné zakázky pro regionální a místní administrativy - Modernizace pracovních úřadů Přidaná hodnota pro SF: - Kvalitní navrhování politik a programů - Transparentní a účinné postupy

30 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 30 ÚLOHA REGIONŮ A MĚST URBAN Zaměření Období 2004-2006: žádná iniciativa Společenství URBAN pro Českou Republiku - Zvláštní opatření ve Společném regionálním OP Nové období: zaměření na iniciativu společenství URBAN Nová nařízení: možnost zahrnout seznam měst s městskou problematikou - Převedení zodpovědnosti na městské úřady např. prostřednictvím souhrnného grantu Příklady - Integrované programy rozvoje na místní úrovni pro regeneraci Přidaná hodnota pro SF - Zviditelnění EU-SF na místní úrovni

31 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 31 ÚLOHA REGIONŮ A MĚST Spolupráce mezi regiony Nové období: zaměření na III C (Spolupráce mezi regiony) Nová nařízení: možnost zahrnout akce pro meziregionální spolupráci do regionálních programů - podmínka: nejméně jeden regionální nebo místní úřad z jiného členského sátu Příklady - městské sítě v EU - spolupráce mezi univerzitami z různých členských států Přidaná hodnota pro SF - Výměna nejlepších příkladů z praxe mezi členskými státy

32 EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 32 ZÁVĚRY Regionální a místní aktéři jsou nepostradatelnými partnery Programů politiky soudržnosti EU - Programové plánování - Provádění programů - Financování - Návaznost na respektování ostatních politik EU - Přispění k lisabonské strategii na regionální/místní úrovni Politika soudržnosti není přístup „shora“ - Partnerství mezi EU, narodní, regionální a místní úrovní Nové období: několik nových nástrojů poskytuje možnosti pro větší zapojení regionálních a místních úřadů - Regionální programy - zaměření URBAN - Meziregionální spolupráce - Modernizace veřejné administrativy


Stáhnout ppt "EU-Regional Policy and Cohesion Structural Funds Cohesion Fund 1 Konference o partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k Evropy Praha, 16. a."

Podobné prezentace


Reklamy Google