Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. ročník učebních oborů. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. ročník učebních oborů. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka."— Transkript prezentace:

1 2. ročník učebních oborů

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Fyzika atomu Fyzika učební obory Mgr. Libor Vakrčka druhý

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně v vyučovacích hodinách.. Ve Vsetíně dne podpis autora

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah – 4. kapitola: Fyzika atomu 4.1. Stavba atomu 4.1.1. Elektricky neutrální atom 4.1.2. Protonové, nukleonové a oxidační číslo 4.1.3. Kladný a záporný ion 4.1.4. Izotopy 4.2. Molekula 4.2.1. Rozdělení molekul 4.3. Radioaktivita 4.3.1. Přirozená a umělá radioaktivita 4.3.2. Druhy radioaktivního záření

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah – 4. kapitola: Fyzika atomu 4.4. Jaderná energie 4.4.1. Štěpná jaderná reakce 4.4.2. Využití štěpných jaderných reakcí 4.4.3. Termonukleární reakce 4.5. Shrnutí a procvičení učiva

6 4.1. Stavba atomu  videovideo video  video video video video + + - - Protony Protony – kladný elektrický náboj Neutrony Neutrony – bez el. náboje (elektricky neutrální) Elektrony Elektrony – záporný elektrický náboj Elektronový obal Jádro

7 4.1.1. Elektricky neutrální atom  video video  video video + + - - Elektricky neutrální atom Elektricky neutrální atom má stejný počet kladně nabitých částic (protonů) jako záporně nabitých částic (elektronů)

8 4.1.2. Protonové, nukleonové a oxidační číslo  Protonové číslo  Protonové číslo = počet protonů v jádru  Nukleonové číslo  Nukleonové číslo = protony + neutrony v jádru  Oxidační číslo  Oxidační číslo = protony – elektrony HéliumHe Hélium chemická značka He + + - - 2 4 He 0

9 4.1.3. Kladný a záporný ion + + - - - + + - Kladný ion Kladný ion má více kladně nabitých částic (protonů) než záporně nabitých částic (elektronů) Záporný ion Záporný ion má méně kladně nabitých částic (protonů) než záporně nabitých částic (elektronů) +- 2 4 He +1 2 4 He -1

10 liší se počtem neutronůvideo  jsou atomy se stejným protonovým číslem, ale odlišným nukleonovým číslem » liší se počtem neutronů - videovideo izotopy vodíku  Příklad: izotopy vodíku 4.1.4. Izotopy + - + - + - 11H011H0 12H012H0 13H013H0 lehký vodíkdeuteriumtritium

11 4.2. Molekula  je částice složená z atomů nebo iontů  V plynech, kapalinách a některých pevných látkách jsou atomy chemickými vazbami vázány do molekul.  V jiných pevných látkách jsou atomy vázány přímo bez tvorby molekul. Tak vznikají krystalické látky.

12 4.2.1. Rozdělení molekul  Podle atomů, z nichž je molekula složena se molekuly dělí na:  homonukleární H 2 O 3 S 8  homonukleární - Molekuly obsahující pouze atomy stejného prvku (např. H 2, O 3, S 8 ).  heteronukleární H 2 0CO 2  heteronukleární - Molekuly skládající se z různých druhů atomů (např. H 2 0, CO 2 ). prvku sloučeniny  Molekula prvku je tvořena atomy jednoho druhu. Molekula sloučeniny obsahuje atomy různých prvků.

13 4.2.1. Rozdělení molekul  Molekuly prvků ( homonukleární)  video ( S 8 ) video

14 2.1. Rozdělení molekul  Molekuly sloučenin ( heteronukleární)  video (H 2 0CO 2 )  video (H 2 0, CO 2 ) video

15 4.3. Radioaktivita radioaktivní rozpad radioaktivní záření  neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, při níž vzniká radioaktivní záření  Změní-li se počet protonů v jádře, dojde ke změně prvku Henri Becquerel  Radioaktivitu objevil v roce 1896 Henri Becquerel Pierre Curie Maria Curie-Skłodowska  K objasnění podstaty radioaktivity zásadním způsobem přispěli francouzští fyzikové Pierre Curie a Maria Curie-Skłodowska

16 3. Radioaktivita Henri Becquerel Pierre Curie Maria Curie- Skłodowska

17 4.3.1. Přirozená a umělá radioaktivita  Přirozená radioaktivita  Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra. Přirozeně radioaktivních je mnoho látek v přírodě (takové látky se pak označují jako radioaktivní látky), včetně tkání živých organismů.  Umělá radioaktivita  Umělá radioaktivita je podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem

18 4.3.2. Druhy radioaktivního záření αβγ neutronové záření  Záření, které při radioaktivním rozpadu vzniká, je čtyř druhů, které označujeme jako α, β, γ a neutronové záření.  Záření α α-částic αHe 2+ 2 4 He  Záření α je proud jader helia = α-částic = atom helia, z něhož byl odstraněn elektronový obal (symbol α nebo He 2+ nebo 2 4 He) + + - - + + helium αHe 2+ α He 2+

19 4.3.2. Druhy radioaktivního záření  Příklad záření α :  Vložení radioaktivního izotopu polonia (Po) do hliníkové nádoby  Polonium je přirozeně radioaktivní, přičemž při svém rozpadu vyzařuje α částice, které přeměňují hliník na izotop fosforu

20 4.3.2. Druhy radioaktivního záření  Záření β  Záření β je proud záporně nabitých elektronů  Záření γ  Záření γ je elektromagnetické záření vysoké frekvence  Neutronové záření  Neutronové záření je proud neutronů  video video  video – dosah radioaktivního záření video

21 4.4. Jaderná energie  je energie, která se uvolňuje z jaderných reakcí v atomovém jádře. štěpná reakce  Pro mírové účely se v současnosti průmyslově využívá štěpná reakce uranu nebo plutonia, uvažuje se rovněž o využití thoria. termonukleární syntézy  Předmětem intenzivního výzkumu je praktické využití termonukleární syntézy (především přeměna vodíku na hélium.

22 4.4.1. 4.4.1. Štěpná jaderná reakce energie  je jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie  Neutron pronikne do jádra uranu, je absorbován a tím se předá tomuto jádru tolik energie, že se rozkmitá a rozdělí se většinou na dva odštěpky, které se od sebe velkou rychlostí vzdalují. Jsou však velmi brzy brzděny nárazy o okolní atomová jádra a jejich pohybová energie se mění na energii tepelnou.

23 4.4.1. Štěpná jaderná reakce  Schéma štěpné jaderné reakce 92 235 U 56 141 Ba 36 92 Kr 92 235 U 38 Sr 54 Xe 36 92 Kr 56 141 Ba energie

24 4.4.1. Štěpná jaderná reakce jiný příklad

25 4.4.2. Využití štěpných jaderných reakcí  Neřízená řetězová reakce atomové bomby  Neřízená řetězová reakce, nechají se reagovat všechny vzniklé neutrony, reakce končí výbuchem tzv. atomové bomby  Řízená řetězová reakce jaderných elektrárnách  Řízená řetězová reakce, nechá se reagovat pouze 1 neutron. To je využito v jaderných elektrárnách 17% světové výroby elektřiny video

26 4.4.3. Termonukleární reakce sloučení  je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader za pomoci vysoké teploty či tlaku (hvězdy)  1 2 H + 1 2 H --> 2 3 He + neutron  1 2 H + 1 2 H --> 1 3 H + 1 1 H  1 2 H + 1 3 H --> 2 4 He + neutron  Řízená reakce  Řízená reakce: problém izolace obrovské teploty  Neřízená reakce  Neřízená reakce: termonukleární zbraně - mnohem větší devastující účinky než obyčejná štěpná atomová bomba

27 4.5. Shrnutí a procvičení učiva

28 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Seznam použitých zdrojů a literatury František Jáchim, Jiří Tesař, Fyzika pro 8. ročník ZŠ, SPN Praha 2000, str. 141-152, ISBN 80-7235-125-7 Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str. 213-230, ISBN 80-7196-223-6 www.langmaster.cz www.langmaster.cz LANGMaster, Jak věci fungují 2, Fyzika, CD A, www.langmaster.cz www.langmaster.cz Wikipedia - Encyklopedie na internetu Wikipedia - Encyklopedie na internetu Wikipedia - Encyklopedie na internetu Wikipedia - Encyklopedie na internetu Encyklopedie fyziky MEF, www. jreichl.com


Stáhnout ppt "2. ročník učebních oborů. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka."

Podobné prezentace


Reklamy Google