Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP"— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP
ZA OBDOBÍ – V. Geršl

2 Výbor ČSEKFT (volby 18. 10. 2006) pracuje v tomto složení:
Geršl Vladimír (předseda), Perlík František (místopředseda), Anzenbacher Pavel (vědecký sekretář), Šedivý Josef (pokladník), Eybl Vladislav, Grundmann Milan, Kršiak Miloslav, Květina Jaroslav, Martínková Jiřina, Nobilis Milan, Zídek Zdeněk Sekretářka: Dagmar Havelková Revizní komise: Švihovec Jan (předseda), Kacířová Ivana, Šulcová Alexandra

3 Proběhlo celkem 7 jednání výboru (18. 10. 2006, 6. 12. 2006, 14. 2
MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘÍ: Podpora celistvosti a akceschopnosti Společnosti Snaha o rozšíření spektra odborných akcí Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými společnostmi

4 Jubilanti ČSEKFT v roce 2007
75 let Prof.MUDr. Vladislav Eybl DrSc. 70 let Prof. MUDr.Švihovec Jan, DrSc. Doc.MUDr. Koutenský Jaroslav ,CSc. MUDr. Mišeková Drahomíra RNDr.Tichý Miloň,CSc. 65 let Prof.MUDr. Fendrich Zdeněk, CSc. Doc.MUDr. Herink Josef, DrSc. MUDr. Koutenská Marie Doc.MUDr. Motáň Jiří, CSc. RNDr. Zídek Zdeněk,DrSc. 60 let Prof.RNDR. Anzenbacher Pavel, DrSc. Doc.MUDr. Petr Petr, Ph.D. PharmDr. Řádek Pavel Ing. Váchová Marta ,CSc. 55 let MUDr.Dědina Miroslav Doc.MUDr.Horáček Jiří,CSc. RNDr. Šída Pavel, Ph.D. 50 let PharmDr.Erlebachová Hana MUDr. Pechanová Esther PharmDr. Souček Radomír, CSc. MUDr. Vrtal Vlastimil

5 ODBORNÉ AKCE ČSEKFT: 49. Česko-slovenská psychofarmakol. konference Lázně Jeseník 10. Královehradecký „Round Table“ 12. Česko-slovenská mezioborová toxikologická konference Praha II. Česko-slovenská farmakoekonomická konference, Praha, 57. Farmakologické dny Olomouc III. Česko-slovenská konference klin. farmakologie, 9. Česká konf. KF, 11. Česká konf. DURG a 14. Česká konf. TDM, Rožnov p. Radhoštěm,

6 ROZPOČET. - Generuje se každoročně ztráta vyčerpávající postupně pokladní aktiva. - Podařilo se získat příspěvek z dotace MZ ČR na členské příspěvky do mezinárodních organizací. Možnosti zlepšení finanční situace: - zvýšení registračních poplatků na akcích, - zvýšení členských příspěvků, - realizace kolektivních členství Členské příspěvky, slevy a zrušení členství: - nová výše členských příspěvků: 250,- Kč pro pracující, 100,- Kč pro důchodce a pro mladé členy do 30 let; - automatické slevy pro členy a členky na rodičovské dovolené - automatické zrušení členství (při neplacení příspěvků 2 roky za sebou) Kolektivní členství Předsednictvo ČLS JEP schválilo členství ČAFF (České asociace farmaceutických firem) v ČSEKFT. Po jednání s výkonným ředitelem ČAFF dr. Kročkem podala ČAFF přihlášku jako právnická osoba k členství v ČSEKFT. Výbor schválil členství ČAFF v naší Společnosti - členský příspěvek ČAFF je 20 tisíc Kč ročně.

7 Hospodaření ČSEKFT 2006 Počáteční stav fondu ,76 Kč materiál, služby, poplatky ,50 osobní náklady + pojištění ,00 ceny ,00 zahraniční organizace ,02 Výdaje celkem ,52 Příjmy: členské příspěvky, dary ,00 Výsledek ,52 Kč Konečný stav fondu ,24 Kč

8 Hospodaření ČSEKFT v 1.pololetí 2007
Počáteční stav fondu ,24 Kč materiál , služby , poplatky ,48 osobní náklady + pojištění ,00 ceny ,00 zahraniční organizace ,34 Výdaje celkem ,82 Příjmy celkem ,15 Výsledek před zdaněním ,33 Kč

9 WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI:
Administrátorem je MUDr. S. Mičuda, PhD (LF HK) – výrazně inovovány a aktualizovány stránky společnosti. Otázka k diskuzi: Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách apod.) na www stránce ČSEKFT s cílem podpory vzájemné kooperace. Obdobná možnost se naskýtá i při případné reedici historizujícího Farmakologického curricula (ČSEKFT, 1998), které by též mohlo být zaměřené na přítomnost a výhledy pracovišť v ČR. Je k tomu ze strany pracovišť vůle ???

10 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2006 (organizace - prof
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2006 (organizace - prof. Martínková) - vítězi se stali: - do 35 let: Štěrba M. et al. „Cardioprotective effects of a novel iron chelator, pyridoxal 2-chlorobenzoyl hydrazone, in the rabbit model of daunorubicin-induced cardiotoxicity“ J Pharmacol Exp Ther 2006; 319(3): , - experimentální farmakologie: Štaud F. et al. „Expression and transport activity of breast cancer resistance protein (Bcrp/Abcg2) in dually perfused rat placenta and HRP-1 cell line“ J Pharmacol Exp Ther 2006; 319(1):53-62, - klinická farmakologie: Nobilis M. et al. „High-performance liquid- chromatographic determination of 5-aminosalicylic acid and its metabolites in blood plasma“ J Chromatogr A. 2006;1119(1-2): Do soutěže o nejlepší odbornou práci ČLS byla vybrána publikace PharmDr. M. Štěrby, PhD. Kriteria hodnocení prací: Výbor vyzývá k podání připomínek písemně prof. Martínkové do k vypracování alternativních návrhů.

11 DALŠÍ INFORMACE - Delegát na sjezd ČLS JEP za ČSEKFT - Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. - opět zvolen pokladníkem - MUDr. J. Šedivý, CSc. - navržen jako kandidát na doplnění AK klinické farmakologie - Doc. MUDr. P. Petr, PhD. a MUDr. I. Kacířová byli zvoleni do EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics) jako zástupci ČR - MUDr. I. Kacířová – delegována jako zástupce Společnosti pro Dohodovací řízení k seznamu zdravotních výkonů (pro ČLS) - Slavnostní předání medaile ČLS JEP prof. Čapkovi a čestného členství ČLS JEP prof. Wenkemu proběhlo dne na Farmakologickém ústavu 1. LF UK v Praze.

12 - Udílení kreditů (podle stavovského předpisu ČLK č
- Udílení kreditů (podle stavovského předpisu ČLK č. 16) za účast na akci v rámci celoživotního vzdělávání, jež má sloužit jako podklad k výkonu zdravotnického povolání a k uznání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání: Je třeba, aby pořadatelé akcí organizovaných (či spoluorganizovaných) v rámci ČSEKFT, u kterých by měl pořadatel zájem o udělování kreditů, aby v předstihu požádali výbor ČSEKFT, aby byla akce zařazena do celoživotního vzdělávání. Žádost bude postoupena ČLS JEP, která zajistí ohodnocení akce kredity a evidenční číslo akce. - Obory specializačního vzdělávání: U klinické farmakologie je minimální délka přípravy 5 let, označení odbornosti „klinický farmakolog“. - EPHAR pro sjezd v r akceptoval návrh na pořádání symposia na téma „Immunopharmacology“. Mezi navrženými přednášejícími je i RNDr. Z. Zídek, DrSc. - Projekt elektronické univerzity (EUNI) při Masarykově univerzitě,

13 - Členové Společnosti byli požádáni o návrhy tématických celků do
programu sjezdu IUPHAR v r Noví členové: Jiří Šedý, Libuše Smetanová, Jaroslav Blahoš, Marie Soukupová, Karel Šlais Automatické zrušení členství pro neplacení: 2 bývalé členky Společnosti FARMAKOLOGICKÉ DNY 2008: Praha – termín bude upřesněn

14 ZPRÁVA O ČINNOSTI SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE A SEKCE TDM ZA OBDOBÍ 2006-2007
Výbor Sekce KF: Grundmann (předseda), Mayer (místopředseda), Petr (tajemník), Kořístková, Perlík, Strnadová, Šedivý, Urbánek, Vítovec (členové). Výbor Sekce TDM: Grundmann (předseda), Tichá (místopředseda), Brozmanová (tajemník), Halačová, Maláková, Petr, Šedivý (členové). 1) V r zorganizována tradiční spojená konference (7. konference KF, 10. konference DURG, 13. konference TDM). Organizátorem byl doc. Petr v Českých Budějovicích. Celkem 29 sdělení (z ÚKF FN Ostrava 12, z Ústavu klin. farmacie FaF HK 3, z Farmakol. ústavu LF UP v Olomouci 2). Celkem 14 prací bylo věnováno problematice TDM. Záporně hodnotí doc. Grundmann neúčast farmakoekonomické skupiny, která měla vyhrazené samostatné sympozium a fakt, že ze 4 akreditovaných pracovišť KF se zúčastnil pouze ÚKF Ostrava.

15 2) 28. 8. - 1. 9. 2007 proběhl 9. kongres Evropské společnosti pro klinickou
farmakologii a terapii. Z ČR 15 sdělení (z toho 5 z ÚKF FN Ostrava, 3 z ÚEBF HK). 3) se koná 10. světový kongres TDM v Nice (9 vystoupení z ČR - 6 z ÚKF FN Ostrava, 2 z Ústavu klin. biochemie FN Motol a 1 z ÚKBD FN HK). 4) pořádá Sekce KF a TDM III. Česko-slovenskou konferenci klinické farmakologie v Rožnově pod Radhoštěm (včetně národních konferencí), zahraničním hostem bude prof. Jelliffe z Los Angeles. Jsou zváni všichni zájemci, kteří se ještě nepřihlásili, je tak možno učinit na 5) Dále vyjádřil doc. Grundmann potřebu ujasnit vztah Sekce KF k Farmakologické společnosti (ve smyslu autonomie práce sekce KF) a vyjádřil nesouhlas s tím, že některá rozhodnutí výboru Sekce KF nebyla výborem společnosti akceptována.

16 ZPRÁVA O ČINNOSTI TOXIKOLOGICKÉ SEKCE ČSEKFT
ZA OBDOBÍ 1) V červnu 2007 skončilo funkční období výboru sekce (od r. 2003 pracoval ve složení: Květina, Štětinová, Eybl, Geršl, Tichý). V dubnu-květnu volby výboru pro období 11. června 2007 v tajné volbě zvolen nový výbor: prof. Jaroslav Květina - předseda, dr. Věra Štětinová - místopředsedkyně, prof. Vladislav Eybl - jednatel, doc. Miloň Tichý – člen prof. Pavel Anzenbacher - člen náhradníci: Mgr. Pavla Černá a dr. Zbyněk Svoboda

17 2) V r. 2006 byla Sekce spolupořadatelem 11. Slovensko-české
toxikologické konference v Trenčianských Teplicích V červnu 2007 ( ) byla Sekce hlavním pořadatelem 12. Česko- Slovenské mezioborové toxikologické konference v Praze. Významným bylo tématické rozšíření na toxikologickou víceoborovost a tím i navýšení aktivních účastníků. Např. pražské konference se zúčastnilo cca 160 toxikologicky směrovaných odborníků. 3) 13. Slovensko-Česká toxikologická konference - předběžně plánováno na 1. nebo 2. červnový týden v r do Trenčianských Teplic. Patronát převzala slovenská strana, česká sekce bude spolupořadatelem. 4) V květnu 2007 zorganizovala Sekce 10. královéhradecký round table s farmakokinetickou a biofarmaceutickou tématikou. Výbor ČSEKFT projevil poděkování a uznání prof. Květinovi za organizování a průběh této akce. 5) Mezinárodní kontakty: Sekce je členem Sdružení evropských toxikologických společností EUROTOX. V r se za české účasti konal kongres EUROTOXu v Dubrovníku, letos kongres EUROTOX v Amsterodamu.

18 Zpráva revizní komise

19 Zpráva revizní komise České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (dále jenom společnost) ke dni Revizní komise pracuje ve složení: Švihovec Jan (předseda), Kacířová Ivana, Šulcová Alexandra Členové revizní komise se pravidelně zúčastní zasedání výboru společnosti. Při kontrole zápisů ze zasedání výboru revizní komise nenalezla žádné usnesení výboru společnosti, které by bylo v rozporu se stanovami České lékařské společnosti JEP a s rozhodnutím plenárního shromáždění společnosti a jehož platnost by revizní komise pozastavila. Ani v posledních 3 letech není žádné usnesení výboru společnosti, které by bylo revizní komisí připomínkováno. Revizní komise se seznámila s hospodařením společnosti za rok 2006 a první pololetí r Finanční závěrka byla auditovaná v rámci auditu ČLS JEP, který neshledal žádné rozpory v účetnictví a neměl k hospodaření naší společnosti žádné připomínky. Revizní komise konstatuje, že účetní vedení účtu společnosti je vedeno ve shodě s finančními předpisy a že hospodaření s prostředky společnosti odpovídá rozhodnutí výboru a prostředky jsou vynakládány účelně. Revizní komise nemá k hospodaření společnosti žádné připomínky a potvrzuje že stav fondu k byl ,24 Kč a že hospodaření společnosti v prvním pololetí vykázalo přebytek před zdaněním ve výši 19 866,33 Kč. Za revizní komisi: Švihovec

20 Úplné znění zpráv ze sekcí

21 Zpráva o činnosti Toxikologické sekce ČSEKFT za období pro zářijové plenární zasedání ČSEKFT v Olomouci V červnu 2007 skončilo funkční období výboru Toxikologické sekce, který pracoval od voleb v roce 2003 ve složení: Květina, Štětinová, Eybl, Geršl, Tichý. V dubnu-květnu 2007 byly realizovány korespondenční cestou volby výboru pro období června 2007 byli pak tajnou volbou zvoleni: prof. Jaroslav Květina předsedou, dr. Věra Štětinová místopředsedkyní, prof. Vladislav Eybl jednatelem, doc. Miloň Tichý a prof. Pavel Anzenbacher členy, Mgr. Pavla Černá a dr. Zbyněk Svoboda náhradníky. V roce 2006 byla Sekce spolupořadatelem 11. Slovensko-české toxikologické konference v Trenčianských Teplicích, v červnu 2007 ( ) byla Sekce hlavním pořadatelem 12. Česko-Slovenské mezioborové toxikologické konference v Praze. Významným posunem těchto tradičních akcí bylo tématické rozšíření na toxikologickou více-oborovost a tím i navýšení aktivních participantů. Na příklad pražské konference se zúčastnilo cca 160 toxikologicky směrovaných odborníků. Patronát nad organizací 13. Slovensko-České toxikologické konference převzali slovenští kolegové s tím, že Česká sekce bude spolupořadatelem. Předběžně je konání plánováno na 1. nebo 2. červnový týden v roce 2008 do Trenčianských Teplic. V květnu 2007 zorganizovala Sekce 10. královéhradecký round table s farmakokinetickou a biofarmaceutickou tématikou. Mezinárodní kontakty: Sekce je členem Sdružení evropských toxikologických společností EUROTOX. V roce 2006 se za české účasti konal kongres EUROTOXu v Dubrovníku, v Ietošním roce je připraven další EUROTOX-kongres na října do Amsterodamu. J. Květina, předseda Sekce

22 Zpráva o činnosti Sekce klinické farmakologie ČSEKFT za rok 2006-2007
Výbor Sekce pracoval v následujícím složení: Grundmann (předseda), Mayer (místopředseda), Petr (tajemník), Kořístková, Perlík, Strnadová, Šedivý, Urbánek, Vítovec (členové). Byla zorganizována tradiční spojená konference (7. konference klinické farmakologie, 10. konference DURG, 13. konference TDM). Organizátorem byl doc. Petr v Českých Budějovicích. Bylo předneseno celkem 29 sdělení, z toho z ÚKF FN Ostrava 12, z Ústavu klinické farmacie FAF Hradec Králové 3, z Farmakologického ústavu LF UP v Olomouci 2, dále pak po jednom sdělení z ústavu humánní farmakologie Veterinární fakulty v Brně, Ústavu experimentální biofarmacie v Hradci Králové, Ústavu klinické farmacie FAF Hradec Králové, Pracoviště klinické farmakologie II. Interní kliniky Thomayerovy nemocnice, Farmakologické ústavu LF UK Hradec Králové, Ústavu klinické biochemie LF UK Praha, Ústav klinické biochemie FN Motol. Záporem konference byla neomluvená neúčast farmako-ekonomické skupiny, která měla, která měla vyhrazené samostatné sympozium a dále fakt, že ze 4 akreditovaných pracovišť klinické farmakologie se celé konference zúčastnili pouze pracovníci ÚKF Ostrava. Ve dnech proběhl 9. kongres Evropské společnosti pro klinickou farmakologii a terapii. Z České republiky bylo přihlášeno 15 sdělení, z toho 5 z ÚKF FN Ostrava, 3 z Ústavu experimentální biofarmacie Hradec Králové, 2 z Ústavu klinické biochemie FN Motol a po 1 sdělení z Farmakologického ústavu LF UP Olomouc, Odd. klinické farmakologie FN Plzeň, Farmakologického ústavu LF UK Hradec Králové, Ústavu humánní farmakologie Veterinární fakulty Brno, Karlovy univerzity Hradec Králové. Dále bude potřeba ujasnit vztah Sekce klinické farmakologie k farmakologické společnosti. Předseda Sekce na základě stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zdůvodnil dopisem autonomii práce Sekce, na dopis nedostal žádnou odpověď, naopak byla Výborem farmakologické společnosti zrušena rozhodnutí Výboru Sekce klinické farmakologie jako např. doporučení naprosto nedostatečného počtu praktických výkonů nutných při předatestační přípravě pro klinickou praxi i nerespektování nominace kandidáta Sekce klinické farmakologie do akreditační komise při Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Ve dnech t. r. pořádá Sekce klinické farmakologie a Sekce TDM III. Česko-slovenskou konferenci klinické farmakologie v Rožnově pod Radhoštěm (včetně národních konferencí), zahraničním hostem bude prof. Jelliffe z Los Angeles. Jsou zváni všichni zájemci, kteří se ještě nepřihlásili, je tak možno učinit na Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.; Předseda Sekce klinické farmakologie ČSEKFT

23 Zpráva o činnosti Sekce TDM ČSEKFT za rok 2006-2007
Výbor Sekce pracoval v následujícím složení: Grundmann (předseda), Tichá (místopředseda), Brozmanová (tajemník), Halačová, Maláková, Petr, Šedivý (členové). Byla zorganizována tradiční spojená konference (13. konference TDM , 7. konference klinické farmakologie, 10. konference DURG). Organizátorem byl doc. Petr v Českých Budějovicích. Bylo předneseno celkem 29 sdělení, z toho z ÚKF FN Ostrava 12, z Ústavu klinické farmacie FAF Hradec Králové 3, z Farmakologického ústavu LF UP v Olomouci 2, dále pak po jednom sdělení z ústavu humánní farmakologie Veterinární fakulty v Brně, Ústavu experimentální biofarmacie v Hradci Králové, Ústavu klinické farmacie FAF Hradec Králové, Pracoviště klinické farmakologie II. Interní kliniky Thomayerovy nemocnice, Farmakologické ústavu LF UK Hradec Králové, Ústavu klinické biochemie LF UK Praha, Ústav klinické biochemie FN Motol. Celkem 14 prací bylo věnováno problematice TDM. Ve dnech se koná 10. světový kongres TDM v Nice, na kterém je přihlášeno 9 vystoupení z České republiky, z toho 6 z ÚKF FN Ostrava, 2 z Ústavu klinické biochemie FN Motol a 1 z Ústavu klinické biochemie FN Hradec Králové. Ve dnech t. r. pořádá Sekce TDM a Sekce klinické farmakologie III. Česko-slovenskou konferenci klinické farmakologie v Rožnově pod Radhoštěm (včetně národní 14. konference TDM), zahraničním hostem bude prof. Jelliffe z Los Angeles, přední světový odborník na problematiku klin. farmakokinetiky a TDM. Jsou zváni všichni zájemci, kteří se ještě nepřihlásili, je tak možno učinit na Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., Předseda Sekce TDM


Stáhnout ppt "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google