Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 4. 9. 2008 – 3. 9. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 4. 9. 2008 – 3. 9. 2009."— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 4. 9. 2008 – 3. 9. 2009

2 Výbor ČSEKFT (volby 18. 10. 2006) pracuje v tomto složení: Geršl Vladimír (předseda), Perlík František (místopředseda), Anzenbacher Pavel (vědecký sekretář), Šedivý Josef (pokladník), Eybl Vladislav, Grundmann Milan, Kršiak Miloslav, Květina Jaroslav, Martínková Jiřina, Nobilis Milan, Zídek Zdeněk Sekretářka: Dagmar Havelková Revizní komise: Švihovec Jan (předseda), Kacířová Ivana, Šulcová Alexandra

3 Proběhlo celkem 6 jednání výboru (22. 10. 2008; 3. 12. 2008; 11. 2. 2009; 7. 4. 2009; 10. 6. 2009; 3. 9. 2009) MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘÍ: – Podpora akceschopnosti Společnosti – Snaha o rozšíření spektra odborných akcí – Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT – Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti – Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými společnostmi

4 Jubilanti ČSEKFT v roce 2009 70 let Doc.MUDr. Milan Grundmann,CSc. Prof.MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Doc.MUDr. Dagmar Lincová, CSc. 65 let Doc.MUDr. Jiří Bajgar, CSc.

5 ODBORNÉ AKCE ČSEKFT: – 10. Česká konference klin. farmakologie, 15. konference TDM a 12. konference DURG proběhly současně v Rožnově p. Radhoštěm (16. - 18. 10. 2008). – 14. Česko-Slovenská mezioborové toxikologická konference v Brně (1. – 3. 6. 2009). WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI: Administrátor: doc. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. (LF HK) – inovovány a průběžně aktualizovány. Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách apod.) na www stránce ČSEKFT - rubrika „odborné profily pracovišť“.

6 HOSPODAŘENÍ ČSEKFT 2008 Počáteční stav fondu168 181,85 Kč členské příspěvky + 81 150,00 dary a ostatní příjmy + 20 420,15 materiál a služby - 34 665,17 osobní náklady + pojištění - 26 976,00 ceny - 20 000,00 zahr. organizace (25-100%) - 21 365,20 Výsledek 2008 po zdanění - 1 493,22 Konečný stav fondu166 688,63 Kč

7 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČSEKFT V MEZINÁR. SPOLEČNOSTECH 2008 Platba + poplatkyDotace MZ EuroDURG - 4 874,03 + 3 656,- Eurotox - 1 016,08 + 763,- IUPHAR - 10 986,45 + 8 240,- EPHAR - 6 108,79 + 4 582,- EACPT - 15 620,85 (+250) (pozdě přeposlaná fa za 2007-08) → 0 Výsledek - 21 365,20 Kč

8 HOSPODAŘENÍ ČSEKFT 1.Q/09 Stav fondu k 1.1.2009166 688,63Kč materiál, akce, poštovné- 3 791,73 mzdy 1.Q/2009- 4 440,00 bankovní poplatky 1.Q/09- 250,00 Výdaje celkem- 8 548,54 Příjmy celkem+ 17 410,45 Výsledek 1.Q před zdaněním+ 8 861,91Kč Odhad fondu k 31.3.2009 175 550,54Kč

9 ODHAD HOSPODAŘENÍ ČSEKFT 2.Q/09 Odhad fondu k 31.3.2009175 550,54 Kč materiál, akce, cestovné - 774,00 mzdy 2.Q/2009 - 4 440,00 EPHAR, Eurotox + poplatky 2009 - 13 610,68 Výdaje celkem - 18 824,68 Příjmy celkem + 8 400,00 Výsledek 2.Q před zdaněním- 10 424,68 Odhad fondu k 30. 6. 2009 165 125,86 Kč

10 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2008 - vítězi se stali: - do 35 let: Popelová O, Štěrba M, Šimůnek T, Mazurová Y, Gunčová I, Hroch M, Adamcová M, Geršl V: Deferiprone does not protect against chronic anthracycline cardiotoxicity in vivo. J Pharmacol Exp Ther. 2008;326(1):256-69. (IF 4,003) - experimentální farmakologie: Mičuda S, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Österreicher J, Hroch M, Mokrý J, Pejchal J, Martínková J, Štaud F: P-glycoprotein function and expression during obstructive cholestasis in rats. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2008;20(5):404-12. (IF 1,830) - klinická farmakologie: Chládek J, Šimková M, Vaněčková J, Hroch M, Chládková J, Martínková J, Vávrová J, Beránek M: The effect of folic acid supplementation on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral methotrexate during the remission- induction period of treatment for moderate-to-severe plaque psoriasis. Eur J Clin Pharmacol. 2008;64(4):347-55. (IF 2,177).

11 - toxikologie: Květina J, Kuneš M, Bureš J, Kopáčová M, Tachecí I, Špelda S, Herout V, Rejchrt S: The use of wireless capsule enteroscopy in a preclinical study: a novel diagnostic tool for indomethacin-induced gastrointestinal injury in experimental pigs. Neuroendocrinol Lett. 2008;29(5):763-769. (IF 1,443) - pedagogické pomůcky: Perlík F: Základy klinické farmakologie, Galén 2008, 192 stran. - přehledové články: Pávek P, Dvořák Z: Xenobiotic-induced transcriptional regulation of xenobiotic metabolizing enzymes of the cytochrome P450 superfamily in human extrahepatic tissues. Curr Drug Metab. 2008;9:129-143. (IF 4,490) Do soutěže o nejlepší odbornou práci ČLS byla vybrána publikace - Pávek P, Dvořák Z: Xenobiotic-induced transcriptional regulation of xenobiotic metabolizing enzymes of the cytochrome P450 superfamily in human extrahepatic tissues. Curr Drug Metab. 2008;9:129-143. (IF 4,490)

12 DALŠÍ INFORMACE – Výbory Sekce klinické farmakologie a Sekce TDM navrhly založení samostatné České společnosti klinické farmakologie. Návrh byl předložen plenární schůzi těchto sekcí dne 17. 10. 2008 a byl přijat. Stanovisko výboru ČSEKFT: Výbor vzal na vědomí. – Účast na oslavách 60. výročí založení Ústavu exp. farmakologie SAV v Bratislavě - prof. Geršl předal blahopřejný dopis ČSEKFT (říjen 2008). – Předání čestného členství ČSEKFT prof. Sjoquistovi (Uppsala) v rámci konferencí v Rožnově p. Radhoštem (2008). – Ve „Pharmacology International“ IUPHARu věnovaném 50. výročí IUPHAR zveřejněn dopis prof. Raškové

13 DALŠÍ INFORMACE – Předsednictvo ČLS JEP schválilo stanovy naší Společnosti, v písemné podobě rozeslány členům, vystaveny na www stránkách Společnosti. – Účast na zahajovací diskusi vedení ČLS JEP a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) o nastavení pravidel a kultivace etické spolupráce lékařů a farmaceut. společností (prosinec 2008). – Jednání s předsedou představenstva ČAFF MUDr. Z. Zahradníkem o formách spolupráce s ČSEKFT.

14 DALŠÍ INFORMACE – Výbor zaslal MZ stanovisko, ve kterém žádá, aby klinická farmakologie byla (analogicky jako v EU) zařazena jako obor s dvouletým interním nebo pediatrickým kmenem a dvouletým specializačním vzděláváním. Nutnost pětiletého školení z interny a pak dvouleté přípravy z klin. farmakologie považuje za nereálnou s možným ohrožením funkce stávajících pracovišť a vedoucí k nezájmu mladých odborníků – Prof. Kršiak vystoupil v rozhlasovém pořadu ČRo 2 „Domácí lékař“ na téma farmakoterapie bolesti. Prof. Kršiak je též kontaktní osobou za naši Společnost pro popularizaci oboru v rámci smlouvy ČLS JEP s ČRo2 a ČT.

15 DALŠÍ INFORMACE – Zástupci ČSEKFT v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP: prof. Kršiak, prof. Martínková, dr.Doležal. – Zaslány připomínky na MZ k přípravě vyhlášky (požadavky na minimální technické a personální vybavení zdravotnických zařízení a služeb). Konstatováno mj., že není akceptovatelná záměna klinického farmakologa klinickým biochemikem. – Zaslány připomínky na ČLS JEP ke Koncepci aplikovaného zdravotnického výzkumu. – Průběžně zasílány připomínky k legislativním návrhů MZ (např. úhrady výkonů a dalším návrhům prováděcích předpisů).

16 DALŠÍ INFORMACE – Pracovní skupina buněčné a molekulární farmakologie – iniciativa doc. Pávka a dalších. Výbor vítá iniciativu členů tvořících odbornou skupinu s touto náplní; informace o jejím ustavení a programové prohlášení je na www Společnosti. Případný vznik sekce předpokládá schválení shromážděním členů ČSEKFT – reálně v r. 2010. – Provedena aktualizace e-mailových adres členů – Noví členové ČSEKFT: Ing. M. Hroch, Mgr. Š. Studená, Mgr. P. Hiršová, Mgr. E. Jirkovský, Ing. Z. Havlínová, dr. Vondráček, prof. D. Pelclová, doc. Z. Dvořák, ing. R. Vrzal, dr. Vršková. – Schválena žádost o zrušení členství - dr. Měřičková (Liberec). – Farmakologické dny 2010: místo zatím v jednání

17 Zpráva o činnosti Toxikologické sekce ČSEKFT v období od 58. Farmakologických dnů v roce 2008. Výbor sekce: prof. J. Květina (předseda), dr. V. Štětinová (místopředsedkyně), prof. V. Eybl (sekretář), prof. P. Anzenbacher, doc. M. Tichý (členové) Členská základna: 59 členů ČSEKFT. Aktivity: - tuzemské: a)Organizování (spolu se Slovenskou toxikol. společností TOXCON a s brněnskou Veterinární a farmaceutickou univerzitou) 14. Česko – Slovenské mezioborové toxikologické konference v Brně 1. – 3. 6. 2009. Účast: 178 z ČR a SR, 3 z Polska, 1 z USA. Prezentováno 59 orálních sdělení a 98 posterů. Abstrakta publikována anglicky v „Interdisciplinary Toxicology“. 40 prací komisionálně vybráno pro publikování „in extenso“ v impaktovaném periodiku „NeuroEndocinologal Letters“. b) Organizování (doc. M. Tichý) semináře „Alternativní metody testování toxicity chemikálií“ v Praze, 30. 9. - 2. 10. 2008 (34 účastníků).

18 c)Popularizování druhého ročníku soutěže o nejhodnotnější publikaci s toxikologickou tématikou v rámci soutěže o nejlepší publikace ČSEKFT. d)Se slovenskými toxikology projednán termín 15. Slovensko-České mezioborové toxikologické konference na květen – červen 2010 (pravděpodobné místo konání: Vysoké Tatry - Stará Lesná). - mezinárodní: a)Aktivní účast 12 českých účastníků na konferenci EUROTOX 2008 (Rhodos, 6. – 8. 10. 2008) b)Kandidatura dr. Štětinové do výboru EUROTOXu v roce 2008 nebyla úspěšná. c)Delegování dr. Štětinové na výroční shromáždění EUROTOXu 2009 (Drážďany, 14. – 16. 9 2009).

19 ZPRÁVA O ČINNOSTI SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE A SEKCE TDM ZA OBDOBÍ 2008-2009 Nebyla k 31. 8. 2009 dodána.

20 DĚKUJI ZA POZORNOST

21


Stáhnout ppt "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 4. 9. 2008 – 3. 9. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google