Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA 2 NOZ - pokračování PdF, jaro 2014, Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA 2 NOZ - pokračování PdF, jaro 2014, Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA 2 NOZ - pokračování PdF, jaro 2014, Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.

2 OSNOVA  Závazky dle NOZ – shrnutí  Rodinné právo dle NOZ  Občanské právo procesní – stručný exkurz

3 RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

4 ÚKOL  Co jsou závazky?  Co je obsahem (smyslem) nějakého závazku?  Z čeho může závazek vzniknout?  Jaký je typický důvod pro vznik závazku?  Uveďte nějaký závazek, s nímž máte zkušenost..  Způsobím autonehodu, je to situace, která mi zakládá nějaký závazek? Pokud ano, jaký?  Přijdou mi na účet peníze, které mi nepatří. Mám nějaký závazek? Jaký?

5 OBECNĚ  Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit  Závazek vzniká ze:  smlouvy,  z protiprávního činu,  z jiné právní skutečnosti (např. z bezdůvodného obohacení, z rozhodnutí orgánu veřejné moci, z dědictví apod.)

6 SMLOUVA Ust. § 1724 NOZ a násl.  Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy  Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah  Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti. Dala-li však některá ze stran již při uzavírání smlouvy najevo, že dosažení shody o určité náležitosti je předpokladem uzavření smlouvy, má se za to, že smlouva uzavřena nebyla…

7 SMLOUVA  Tzv. předsmluvní odpovědnost (titul k náhradě škody, vydání bezdůvodného obohacení)  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti (setkání dvou jednostranných právních jednání - nabídky a jejího přijetí – zpravidla výslovné, ale pozor na § 1744 NOZ)  Tzv. smluvní typ/nepojmenovaná (inominátní) smlouva  Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy (tj. pozor na prohlášení ve smlouvě!)  Rozdílné pravidlo pro smlouvy mezi podnikateli navzájem

8 SMLOUVA  Nemusí mít vždy písemnou formu, ledaže si to strany ujednaly nebo vyžaduje-li to zákon (vyvstává však otázka unesení důkazního břemene v případném sporu)  Změny a dodatky písemné smlouvy – písemně jen je-li to ujednáno (dříve platilo – písemná smlouva – jen písemný dodatek/změna)  Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně.

9 SoSB Ust. § 1785 a násl. NOZ  Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem.  Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí  Nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu, může oprávněná strana požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě. Neurčí-li tato osoba obsah budoucí smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li jej určit, může oprávněná strana navrhnout, aby jej určil soud..

10 OBSAH ZÁVAZKŮ  Ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho požadovat  Závazek nelze změnit bez ujednání věřitele a dlužníka, ledaže zákon stanoví jinak  Není-li ujednána výše úplaty (cena) - platí, že úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy. Nepodaří-li se takto výši úplaty určit, určí ji soud s přihlédnutím k obsahu smlouvy, povaze plnění a zvyklostem  Zákaz lichvy - neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru (→ § 218 TZ)

11 OBSAH ZÁVAZKŮ  Ust. § 1798 - speciální ustanovení o tzv. adhezních smlouvách (formulářové smlouvy, smlouvy se silnějším smluvním partnerem např. bankou apod.)  Úroky - mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.  Věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Ode dne, kdy uplatnil právo u soudu, mu však další úroky náleží.

12 SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

13 OBECNĚ § 1810 a násl. NOZ  Spotřebitelské smlouvy = sml., které se spotřebitelem uzavírá podnikatel  Spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.  Podnikatel = kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku

14 ÚKOL Klára uzavřela pomocí telemarketingu smlouvu o koupi hrnců, v níž byla tzv. rozhodčí doložka. Po poradě s právníkem se Klára dozvěděla, že smlouva je asi neplatná.  Co může Klára dělat, aby se z takové smlouvy vyvázala?  Popište, co je to tzv. rozhodčí doložka a jaké má takové ujednání následky?  Kde by Klára mohla řešit případný spor ze smlouvy?

15 OBECNĚ  Ochrana spotřebitele:  Informační povinnost podnikatele (o sobě, o zboží, ceně, nákladech na dodání, právech spotřebitele apod.)  Zákaz odchýlení se od zákona v neprospěch spotřebitele (kratší lhůta pro odstoupení, kratší záruční doba, apod.)  V nejasnostech výklad smlouvy ve prospěch spotřebitele  Zakázaná ujednání zakládající nepřiměřenou nerovnováhu (zvláště zakázaná ujednání srov. § 1814 NOZ) – musí se jej dovolat spotřebitel, jinak platí!  Speciální pravidla pro tzv. rozhodčí doložky (zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení)

16 DISTANČNÍ SMLOUVY § 1820 a násl. NOZ  Smlouvy uzavírané pomoci komunikačních prostředků čili „na dálku“ nebo mimo prostory obvyklé k podnikání:  Rozšířená informační povinnost podnikatele před uzavřením smlouvy (§ 1820 NOZ)  Povinnost podnikatele vydat jedno vyhotovení smlouvy spotřebiteli  Ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy nemůže podnikatel začít poskytovat služby (nepožádá-li o to výslovně spotřebitel v textové podobě)  Další speciální pravidla pro užití telefonu, elektronických prostředků a při uzavření sml. mimo prostory obvyklé k podnikání (§ 1826-§ 1828 NOZ)

17 ODSTOUPENÍ OD DISTANČNÍ SMLOUVY  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo  smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží  Důsledkem odstoupení je:  povinnost spotř. předat podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel  povinnost podnik. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem

18 ODSTOUPENÍ OD DISTANČNÍ SMLOUVY  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,  o dodávce novin, periodik nebo časopisů,  o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (+ dále dle § 1837 NOZ)

19 DISTANČNÍ SMLOUVY  Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.  V případě pochybností musí podnikatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit.  Uvedená pravidla se nepoužijí na smlouvu:  jejímž předmětem je poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti a podpora osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci,  jejímž předmětem je poskytování zdravotní péče,  jejímž předmětem je sázka, hra nebo los,  jejímž předmětem je vznik, převod či zánik práva k nemovité věci a nájem bytu,  jejímž předmětem je výstavba nové budovy a podstatná přestavba budovy,  o zájezdu,  o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil,  o přepravě osoby,  uzavřenou při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor, nebo  uzavřenou s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání nebo uzavřenou za účelem jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem nebo internetem.

20 FINANČNÍ SLUŽBY § 1841 a násl. NOZ  Každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji  Jen pokud byl k uzavření smlouvy použit výhradně prostředek komunikace na dálku  Informační povinnost podnikatele před uzavřením sml.  Právo na požádání dostat smluvní podmínky v tištěné podobě, jakož i právo změnit způsob komunikace na dálku  Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Od smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl podnikatelem informován, že byla uzavřena smlouva na dálku (výjimky – § 1847 NOZ)

21 SPOLEČNÉ DLUHY A POHLEDÁVKY

22 ÚKOL Dle rozhodnutí soudu jsou bratři Jan a David Novákovi povinni společně a nerozdílně nahradit Janu Dobrovolnému škodu na zdraví ve výši 35.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.  Víte, co jsou to tzv. solidární závazky?  Jan Dobrovolný přijde 4. dne po PM rozsudku za Davidem Novákem a chce po něm zaplatit 35.000,- Kč dle rozsudku, přičemž pro případ nesplnění hrozí exekucí. Má na takový postup právo?  David Novák zaplatí Janu Dobrovolnému celých 35.000,- Kč. Má nyní nějaká práva vůči svému bratrovi?

23 SPOLEČNÉ ZÁVAZKY § 1868 a násl. NOZ  Zaváže-li se několik dlužníků k témuž plnění (pasivní pluralita)  Zaváže-li se dlužník několika věřitelům k témuž plnění (aktivní pluralita)  Společný dluh i společná pohledávka se spravují podle zásad o spoluvlastnictví  Způsob splnění závazku je odlišný podle toho, zda jde o dělitelné či nedělitelné plnění (dlužník plní každému z věřitelů jen jeho díl, plní jednomu z věřitelů vše)

24 SOLIDÁRNÍ ZÁVAZKY  Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.  Má se za to, že podíly na dluhu u všech spoludlužníků jsou v jejich vzájemném poměru stejné  Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, má dlužník právo požadovat, aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají  Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada  Je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a nerozdílně, může kterýkoli z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první.

25 ZMĚNY ZÁVAZKŮ

26 ZMĚNA V OSOBĚ VĚŘITEL NEBO DLUŽNÍKA § 1879 a násl. NOZ  Změna v osobě věřitele:  Postoupení pohledávky - do oznámení/prokázání postoupení může dlužník plnit původnímu věřiteli); není nutný souhlas dlužníka  Změna v osobě věřitele:  Převzetí dluhu - nutný souhlas věřitele!  Přistoupení k dluhu - kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně  Převzetí majetku – původní majitel + nový majitel jsou dlužníky ze závazků původního dlužníka

27 ZMĚNA V OBSAHU ZÁVAZKŮ § 1901 a násl. NOZ  Dohodou o změně obsahu závazku - dosavadní závazek se ruší a nahrazuje se novým závazkem.  Dohodou o narovnání - dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné  Písemná forma, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném

28 ZÁNIK ZÁVAZKŮ

29 ZÁNIK ZÁVAZKU SPLNĚNÍM § 1908 a násl. NOZ  Splněním dluhu závazek zaniká  Dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.  Řádné plnění = plnění bez vad, včas a na určeném místě (příp. sjednaným způsobem)  Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži nabyvatele. To neplatí, pokud zcizitel vadu lstivě zastřel nebo pokud nabyvatele výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.  Přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil.

30 PRODLENÍ  Dlužník, který neplní svůj dluh řádně a včas (dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele)  Po dlužníkovi, který je v prodlení, může věřitel vymáhat splnění dluhu, anebo může od smlouvy odstoupit za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo stanovených zákonem  Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení  Dlužník nese po dobu svého prodlení nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikla z jakékoli příčiny, ledaže prokáže, že by škoda vznikla i při řádném plnění jeho povinnosti nebo že škodu způsobil věřitel nebo vlastník věci  Věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dlužníku součinnost potřebnou ke splnění dluhu  Je-li předmětem plnění věc, nese věřitel po dobu svého prodlení nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikne z jakékoli příčiny. To neplatí, způsobí-li škodu dlužník.

31 OSTATNÍ ZPŮSOBY ZÁNIKU ZÁVAZKŮ § 1981 a násl. NOZ  Dohodou  Započtením (setkají se pohledávka dlužníka a pohledávka věřitele)  Odstupným (zaplacením odstupného)  Splynutím (zemře dlužník a dluh přejde na věřitele)  Prominutím dluhu  Výpovědí (uplynutím výpovědní doby)  Odstoupením od smlouvy (vázáno na porušení smlouvy podstatným způsobem)  Následnou nemožností plnění  Smrtí dlužníka nebo věřitele (jen tam, kde je splnění závazku vázáno pouze k osobě věřitele/dlužníka)

32 ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU

33 ÚKOL Obrací se na vás sestřenice, která od vás chce půjčit sumu ve výši 300.000,- Kč. Jelikož máte za to, že „si musíme pomáhat“, ale zároveň si chcete být jistí, že své peníze ještě někdy uvidíte, peníze sestřenici půjčíte, ale tento závazek chcete zajistit.  Jaké způsoby zajištění se vám nabízejí?  Máte nějakou zkušenost s tím, jak lze závazek zajistit? V jakém jste byli postavení (dlužník – věřitel)?

34 RUČENÍ  Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem  Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu  Věřitel má právo požadovat splnění na ručiteli, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné formě vyzval  Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas  Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje.  Zaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník.

35 DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY  Dohoda věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu  Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.  Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena  Platí i pro jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem

36 SMLUVNÍ POKUTA  Ujednání pro případ porušení smluvené povinnosti  Bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda  Může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.  Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.  Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.  Moderační právo soudu (nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit)

37 UZNÁNÍ DLUHU  Písemné prohlášení dlužníka, že uznává svůj dluh co do důvodu i výše  Má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá  Prodlužuje promlčecí dobu na 10 let!  Placení úroků = uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí  Částečné plnění = uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu

38 ÚKOL NA DOMA  Sepište smlouvu o zápůjčce na 300.000,- Kč s ručením určité další osoby a zástavním právem na určitý automobil.  Dle elektronického platebního rozkazu Městského soudu v Brně č. j. 23 EC 1556/2013 ze dne 20. 1. 2014, který vám byl doručen dne 28. 1. 2014 máte uhradit spol. A-Mobile z důvodu dlužného vyúčtování:  Částku 1.768,- Kč + úrok z prodlení a  Náhradu nákladů soudního řízení Nesouhlasíte, neboť spol. A-Mobile jste toto konkrétní vyúčtování již uhradili. Navíc vám před podáním žaloby ani nepřišla žádná upomínka nebo výzva. Sepište odpor s argumentací, proč byste neměli nic platit (ani náhradu nákladů řízení).

39 DĚKUJI ZA POZORNOST horinova.anna@seznam.cz


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA 2 NOZ - pokračování PdF, jaro 2014, Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google