Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Školení KS MAS MSK Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik Ostrava 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Školení KS MAS MSK Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik Ostrava 9."— Transkript prezentace:

1 Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Školení KS MAS MSK Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik Ostrava 9. prosince 2014 Petr Czekaj

2 Pakt zaměstnanosti v MS kraji – PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností – klíčový faktor konkurenceschopnosti Cca 660 tisíc zaměstnatelných v MSK a cca 80 tisíc nezaměstnaných (dlouhodobě cca 3 % nad průměrem ČR) Negativní demografický vývoj – problémy do budoucna Každý dělá co může, ale nestačí to – MS kraj je dlouhodobě na špici statistik nezaměstnanosti v ČR Množství projektů, ale s nízkou mírou koordinace a bez strategie Trh práce – složitý mechanismus vyžadující spolupráci mnoha aktérů Pakty zaměstnanosti – osvědčený nástroj v zemích OECD

3 Pakty a partnerství ve světě

4 Pakty a partnerství v politice EU „Podporovat partnerství, pakty a iniciativy prostřednictvím síťování relevantních aktérů, jako jsou sociální partneři a nevládní organizace, na národní, regionální a místní úrovni s cílem jejich mobilizace pro reformy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce“ (ESF reg., Art. 3)

5 OECD – 3 strategické směry pro pakty a partnerství 1. Ekonomický rozvoj 2. Zaměstnanost 3. Sociální inkluze MSPakt zahrnuje všechny tři směry, ostatní kraje si vyberou podle svých priorit

6 OECD – 6 faktorů úspěšnosti Paktů 1.Strategický přístup (dlouhodobá vize a strategie a střednědobé akční programy) 2.Spolupráce všech klíčových partnerů v regionu 3.Odborná kapacita (SMART solutions – chytrá řešení) 4.Spolupráce na národní i mezinárodní úrovni 5.Transparentnost procesů – budování důvěry 6.Leadership – vůdčí osobnosti s respektem

7 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti – PROČ? 4 hlavní důvody pro vznik MS paktu: 1. Zlepšit partnerskou spolupráci klíčových aktérů v kraji 2. Zajistit lepší informace k současnému a budoucímu vývoji na trhu práce – podklad pro inteligentní intervence (zacílené, měřitelné, koordinované, včasné) 3. Zvýšit účinnost využití evropských fondů s pozitivním dopadem na zvýšení zaměstnanosti a snížení nezaměstnanosti v MS kraji 4.Prosadit „rakouský“ přístup k paktům: Jeden národní model a jeho devět regionálních řešení.

8 Založení MSPaktu Založení MSPaktu – podpis 24. února 2011 - Signatáři: - Moravskoslezský kraj (MSK) - Sdružení pro rozvoj MSK (SPR) - Krajská hospodářská komora MSK (KHK) - Regionální rada regionu soudržnosti MS (RR) - Úřad práce ČR (přistoupení 25. září 2012 – IFO) - Nositel MSPaktu: SPR, 143 členů, důvěryhodný a nezávislý subjekt, funguje 24 let - MSPakt – strategická a komunikační platforma pro partnerskou spolupráci veřejných institucí, podnikatelů a škol s cílem zvýšit zaměstnanost a konkurenceschopnost kraje

9 Organizační struktura MSPaktu Řídící výbor MSPaktu – (zástupce MAS v ŘV) Výkonná rada MSPaktu Realizační tým Odborné pracovní skupiny (účast MAS) Místní pakty zaměstnanosti (dle podmínek) (prostor také pro MAS)

10 Pracovní skupiny MSPaktu Odborné pracovní skupiny MSPaktu - pro každou z pěti strategických priorit - zapojeno 80 expertů/odborníků - významné firmy v regionu – Vítkovice, Třinecké železárny, ArcelorMittal, BorschodChem, Tieto Czech aj. - klíčové pro stanovení poptávky (65 % zam.) - KÚ MSK, ÚP, KHK, reg. zást. SP ČR, univerzity, SŠ, agentury práce, soukromí vzdělavatelé, atd. - PS pojmenovaly klíčové problémy a navrhly náměty na prioritní řešení, z nichž vznikl IPRZ Zapojení MAS do pracovních skupin podle zájmu a zaměření – jednání leden – únor 2015 – aktualizace IPRZ

11 Festival vzdělávání LABYRINT 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Naše strategické priority 1.Více a lepších pracovních míst 2.Technická a řemeslná excelence 3.Kvalitní služby 4.Podnikavost a kreativita 5.Zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí)

12 Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti

13 Strategické (integrované) projekty 2014-2020 Příklad: Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce  Informace, analýzy a prognózy současné a budoucí nabídky a poptávky na trhu práce + klíčové informace z oblasti ekonomiky a podnikání, inovací a rozvoje území, které budou podkladem pro inteligentní veřejné intervence ve všech dalších projektech  Se zástupci MPSV a GŘ ÚP jednáme o vytvoření systému regionálních observatoří:  CÍL – zlepšit informovanost o současné i budoucí nabídce a poptávce na trhu práce – spolupráce škol a firem  propojení regionálních observatoří s národní observatoří  základní koncept v říjnu 2014  Portál je přístupný z internetové stránky www.msobservator.czwww.msobservator.cz

14 Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Observatoř obsahově rozdělena do čtyř oblastí: 1.Lidské zdroje 2. Ekonomika a podnikání 3.Území 4. Inovace Každá oblast obsahuje datové sady a jejich podrobné indikátory: –indikátory za všechny kraje + celou ČR –u vybraných indikátorů údaje i za okresy MS kraje V části „Lidské zdroje“ aktuální analýzy, studie a průzkumy: –Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu MSK v letech 2013 – 2020 –Profily 50 klíčových profesí v MS kraji, které pokrývají cca 86 % zaměstnanosti na trhu práce v MSK

15 15 Náhled úvodní stránky Observatoře

16 16  Propojení samostatných zdrojů informací o situaci na regionálním trhu práce do jednoho funkčního celku, snadno dostupného a přehledného pro uživatele  Zvýšení účinnosti politik zaměřených na sladění nabídky a poptávky na trhu práce  Zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o stávající a budoucí nabídce lidských zdrojů  Zvýšení informovanosti jednotlivců při volbě vzdělávání a profesního růstu  Řešení specifických problémů trhu práce (například na sektorové úrovni) Hlavní přínosy observatoří

17 Spolupráce s centrem (1) Veřejná správa Ministerstva: MMR, MPSV/ÚP, MŠMT, MPO - podpora pilotního systémového řešení - společné řešení problémů - příprava na období 2014+ (integrace) Kraje – využití funkčního systému partnerství paktů pro integrovaná řešení (ITI,..)

18 Spolupráce s centrem (2) Podnikatelská sféra Hospodářská komora ČR, SP ČR Vertikální spolupráce: - Sektorové dohody (Sektorové rady) - Národní soustava kvalifikací/povolání Horizontální spolupráce: - MSPakt – zapojení všech partnerů v regionu VÝSLEDEK PROPOJENÍ: rychlost, efektivnost, reálnost praktického využití

19 Implementace Paktů v ČR Předpoklady a postup: Zajištění věcné i politické podpory klíčových aktérů na trhu práce - kraje, AK ČR, ÚP ČR, HK ČR a SP ČR – prezentace a jednání (červen až září 2013) Metodická podpora a přenos zkušeností z MSPaktu - příklady dobré praxe z MS kraje i ze zahraničí – Rakousko, Německo – NRW, Katalánsko, Skotsko - workshopy ve všech krajích ČR – od 09/2013 do 05/2014, celostátní konference 12/2014 Pracovní skupina MPSV k systémové podpoře zakládání a rozvoji paktů zaměstnanosti ve všech krajích ČR (5/2014) Intenzivní podpora vytváření přímých pracovních míst – podpora nových investic i rozšiřování stávajících firem – nezbytný předpoklad zvýšení zaměstnanosti

20 SYSTÉMOVÝ A METODICKÝ RÁMEC TPZ Zpracován systémový a metodický rámec pro zakládání a rozvoj Teritoriálních paktů zaměstnanosti (TPZ) v krajích ČR (8/2014) Hlavním cílem je přispět k formování a rozvoji paktů v krajích České republiky a k jejich vzájemné spolupráci. Doplňkovým cílem je zlepšit spolupráci a zjednodušit komunikaci paktů v krajích s ministerstvy, a to se specifickým zaměřením na podporu zaměstnanosti a prevenci nezaměstnanosti.

21 Souhrn závěrů a doporučení METODIKY Hlavní důvody pro systém TPZ v ČR – PROČ? Zajistit mobilizaci, soustavnou a koordinovanou aktivitu partnerů v krajích ve prospěch zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze. Podpořit hledání a zkoušení nových řešení problémů trhu práce, která se nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů a politik. Posílit provázanost vzdělávání s potřebami trhu práce. Vztah TPZ a úřadů práce Nejedná se o vztah konkurenční, ale doplňující a rozšiřující. TPZ se zaměřují na prevenci nezaměstnanosti. Strategická komunikační platforma pro lepší zapojení ÚP do ekonomického rozvoje krajů, posilování vztahů a spolupráce se zaměstnavateli.

22 Souhrn závěrů a doporučení Vztah TPZ a dalších regionálních aktivit TPZ mohou být využity jako odborné platformy pro oblast zaměstnanosti a vzdělávání v dalších regionálních aktivitách:  Regionální stále konference (MMR)  ITI a IPRÚ (více ministerstev)  CLLD – (MAS)  Krajské a místní plány vzdělávání (MŠMT)  Spolupráce se strukturami krajských inovačních strategií v oblasti rozvoje podnikavosti a podnikání (MŠMT a MPO)  Realizace Sektorových dohod na krajské úrovni (HK ČR a SPD) Vztah TPZ a Krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ)  Nefunkční rady mohou TPZ nahradit a pro funkční jsou dalším vývojovým stupněm k posílení vlivu na strategii a rozvoj kraje

23 Festival vzdělávání LABYRINT 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Praha Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Teritoriální pakty zaměstnanosti v ČR Aktuální stav 11/2014 založen v přípravě nebo o založení uvažují pilotní pakt + metodická podpora paktů v ČR

24 TPZ v ČR – národní kontext Míra dojíždění za prací mimo region bydliště je v ČR velmi nízká – význam regionálně zaměřených iniciativ na trhu práce je proto velký.

25 S čím bojujeme? Centralismus – „Bůh je vysoko, Praha daleko a problémy naše“ Resortismus – komplexní problémy trhu práce nepasují do úzkých škatulek (operačních programů) jednotlivých ministerstev Nedůvěra a neochota ke změnám – Pakt zaměstnanosti se dlouze a těžce „probíjí“ houštinou byrokratických struktur s návrhy inteligentních řešení, včetně kapacit i motivace k jejich realizaci – ALE LEPŠÍ SE TO

26 Proč a jak mohou Pakty pomoci? Efektivní partnerství může být značnou přidanou hodnotou v procesu rozvoje politiky zaměstnanosti Strategická komunikační platforma, v rámci které vznikají koncepční a integrované projekty Koncepční projekty jako vstupy do dalších relevantních iniciativ – posílení synergie (Strategie rozvoje MSK, ITI, JAP, CLLD, RIS3) Zapojení do sítě mezinárodní spolupráce: – MSPakt vybrán jako příklad dobré praxe Evropskou komisí – MSPakt vybrán OECD jako příklad dobré praxe při hodnocení regionálního rozvoje v MSK – prezentace MSPaktu na OECD LEED Forum a networking se zahraničními partnery

27 Co nás čeká? Jednání s MPSV a GŘ ÚP, která systém TPZ v ČR posunou k zadání pro implementaci. To by pak mělo být k dispozici krajům a jejich klíčovým aktérům k posouzení, zda své Pakty založí a využijí nebo zvolí jiný postup (přijetí metodiky a observatoří) Jednání s MŠMT o využití Paktů resp. obdobných struktur k tvorbě a aktualizaci Krajských akčních plánů s vazbou na OP VVV – předpokládáme zde koordinovanou spolupráci platforem Paktů (zaměstnanost, vzdělávání) a RIS3 (inovační podnikání a VaV) Jednání s MMR – potvrzen zájem o rozvoj Paktů v ČR – navrhujeme, aby Pakty byly jednou ze strategických odborných platforem pro Regionální stálé konference

28 ZÁVĚR k paktům ZAMĚSTNANOST je prioritní téma pro aktivní lidi – v ČR doposud ne zcela „politicky pochopeno“ „Pracovní místa tvoří firmy a o nezaměstnané se starají úřady práce“ Trhy práce jsou především krajské, proto je důležitá role krajů. Všichni chceme pozitivní změnu a výsledky – k tomu je nutné měnit kulturu – dlouhodobé a systémové působení na změnu postojů a chytrá řešení v partnerské spolupráci Chceme v ČR uplatnit rakouský model Paktů zaměstnanosti (ve všech spolkových zemích – u nás v krajích) Nabízíme metodickou a koordinační jednotku Krajských paktů zaměstnanosti v ČR při MSPaktu (pilotní v ČR) Potřebujeme politickou podporu a rozhodnutí o systémovém zavedení a využití paktů k řešení (ne)zaměstnanosti

29 ZÁVĚR – spolupráce v rámci CLLD Posouzení možnosti spolupráce MSPaktu a KS MAS MSK  porovnat projekty IPRZ a Tematická zaměření CLLD v OP (15 témat)  zapojit se do pracovních skupin MSPaktu  nalézt společná témata k řešení integrovaných projektů  posoudit spolupráci v rámci Observatoře Možné vhodné oblasti - témata  snižování nezaměstnanosti a soc. začleňování  podnikatelské aktivity (soc. podnikání, MSP, řemesla, …)  podpora vzdělávání (včetně dalšího a celoživotního vzdělávání)  rozvoj služeb  monitoring problémů v území a návrh řešení (integrace, synergie)  výměna zkušeností a rozvoj spolupráce

30 Informace a kontakty – www.mspakt.cz Ing. Petr Czekaj tajemník MS Paktu pczekaj@msunion.cz RNDr. Jan Beneš výkonný manažer MS Paktu jbenes@msunion.cz Mgr. Zdeněk Karásek odborný garant a člen Výkonné rady MS Paktu karasek@rpic-vip.czwww.mspakt.czpczekaj@msunion.cz jbenes@msunion.cz karasek@rpic-vip.cz Moravskoslezský pakt zaměstnanosti


Stáhnout ppt "Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Školení KS MAS MSK Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik Ostrava 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google