Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti"— Transkript prezentace:

1 Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Školení KS MAS MSK Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik Ostrava 9. prosince 2014 Petr Czekaj

2 Pakt zaměstnanosti v MS kraji – PROČ?
Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností – klíčový faktor konkurenceschopnosti Cca 660 tisíc zaměstnatelných v MSK a cca 80 tisíc nezaměstnaných (dlouhodobě cca 3 % nad průměrem ČR) Negativní demografický vývoj – problémy do budoucna Každý dělá co může, ale nestačí to – MS kraj je dlouhodobě na špici statistik nezaměstnanosti v ČR Množství projektů, ale s nízkou mírou koordinace a bez strategie Trh práce – složitý mechanismus vyžadující spolupráci mnoha aktérů Pakty zaměstnanosti – osvědčený nástroj v zemích OECD

3 Pakty a partnerství ve světě

4 Pakty a partnerství v politice EU
„Podporovat partnerství, pakty a iniciativy prostřednictvím síťování relevantních aktérů, jako jsou sociální partneři a nevládní organizace, na národní, regionální a místní úrovni s cílem jejich mobilizace pro reformy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce“ (ESF reg., Art. 3)

5 OECD – 3 strategické směry pro pakty a partnerství
Ekonomický rozvoj Zaměstnanost Sociální inkluze MSPakt zahrnuje všechny tři směry, ostatní kraje si vyberou podle svých priorit

6 OECD – 6 faktorů úspěšnosti Paktů
Strategický přístup (dlouhodobá vize a strategie a střednědobé akční programy) Spolupráce všech klíčových partnerů v regionu Odborná kapacita (SMART solutions – chytrá řešení) Spolupráce na národní i mezinárodní úrovni Transparentnost procesů – budování důvěry Leadership – vůdčí osobnosti s respektem

7 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti – PROČ?
4 hlavní důvody pro vznik MS paktu: Zlepšit partnerskou spolupráci klíčových aktérů v kraji Zajistit lepší informace k současnému a budoucímu vývoji na trhu práce – podklad pro inteligentní intervence (zacílené, měřitelné, koordinované, včasné) Zvýšit účinnost využití evropských fondů s pozitivním dopadem na zvýšení zaměstnanosti a snížení nezaměstnanosti v MS kraji Prosadit „rakouský“ přístup k paktům: Jeden národní model a jeho devět regionálních řešení.

8 Založení MSPaktu Založení MSPaktu – podpis 24. února 2011 - Signatáři:
- Moravskoslezský kraj (MSK) - Sdružení pro rozvoj MSK (SPR) - Krajská hospodářská komora MSK (KHK) - Regionální rada regionu soudržnosti MS (RR) - Úřad práce ČR (přistoupení 25. září 2012 – IFO) - Nositel MSPaktu: SPR, 143 členů, důvěryhodný a nezávislý subjekt, funguje 24 let - MSPakt – strategická a komunikační platforma pro partnerskou spolupráci veřejných institucí, podnikatelů a škol s cílem zvýšit zaměstnanost a konkurenceschopnost kraje

9 Organizační struktura MSPaktu
Řídící výbor MSPaktu – (zástupce MAS v ŘV) Výkonná rada MSPaktu Realizační tým Odborné pracovní skupiny (účast MAS) Místní pakty zaměstnanosti (dle podmínek) (prostor také pro MAS)

10 Pracovní skupiny MSPaktu
Odborné pracovní skupiny MSPaktu - pro každou z pěti strategických priorit - zapojeno 80 expertů/odborníků - významné firmy v regionu – Vítkovice, Třinecké železárny, ArcelorMittal, BorschodChem, Tieto Czech aj. - klíčové pro stanovení poptávky (65 % zam.) - KÚ MSK, ÚP, KHK, reg. zást. SP ČR, univerzity, SŠ, agentury práce, soukromí vzdělavatelé, atd. - PS pojmenovaly klíčové problémy a navrhly náměty na prioritní řešení, z nichž vznikl IPRZ Zapojení MAS do pracovních skupin podle zájmu a zaměření – jednání leden – únor 2015 – aktualizace IPRZ

11 Naše strategické priority
Více a lepších pracovních míst Technická a řemeslná excelence Kvalitní služby Podnikavost a kreativita Zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí)

12 Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti

13 Strategické (integrované) projekty 2014-2020
Příklad: Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Informace, analýzy a prognózy současné a budoucí nabídky a poptávky na trhu práce + klíčové informace z oblasti ekonomiky a podnikání, inovací a rozvoje území, které budou podkladem pro inteligentní veřejné intervence ve všech dalších projektech Se zástupci MPSV a GŘ ÚP jednáme o vytvoření systému regionálních observatoří: CÍL – zlepšit informovanost o současné i budoucí nabídce a poptávce na trhu práce – spolupráce škol a firem propojení regionálních observatoří s národní observatoří základní koncept v říjnu 2014 Portál je přístupný z internetové stránky

14 Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce
Observatoř obsahově rozdělena do čtyř oblastí: Lidské zdroje 2. Ekonomika a podnikání Území 4. Inovace Každá oblast obsahuje datové sady a jejich podrobné indikátory: indikátory za všechny kraje + celou ČR u vybraných indikátorů údaje i za okresy MS kraje V části „Lidské zdroje“ aktuální analýzy, studie a průzkumy: Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu MSK v letech 2013 – 2020 Profily 50 klíčových profesí v MS kraji, které pokrývají cca 86 % zaměstnanosti na trhu práce v MSK

15 Náhled úvodní stránky Observatoře

16 Hlavní přínosy observatoří
Propojení samostatných zdrojů informací o situaci na regionálním trhu práce do jednoho funkčního celku, snadno dostupného a přehledného pro uživatele Zvýšení účinnosti politik zaměřených na sladění nabídky a poptávky na trhu práce Zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o stávající a budoucí nabídce lidských zdrojů Zvýšení informovanosti jednotlivců při volbě vzdělávání a profesního růstu Řešení specifických problémů trhu práce (například na sektorové úrovni)

17 Spolupráce s centrem (1)
Veřejná správa Ministerstva: MMR, MPSV/ÚP, MŠMT, MPO - podpora pilotního systémového řešení - společné řešení problémů - příprava na období (integrace) Kraje – využití funkčního systému partnerství paktů pro integrovaná řešení (ITI,..)

18 Spolupráce s centrem (2)
Podnikatelská sféra Hospodářská komora ČR, SP ČR Vertikální spolupráce: - Sektorové dohody (Sektorové rady) - Národní soustava kvalifikací/povolání Horizontální spolupráce: - MSPakt – zapojení všech partnerů v regionu VÝSLEDEK PROPOJENÍ: rychlost, efektivnost, reálnost praktického využití

19 Implementace Paktů v ČR
Předpoklady a postup: Zajištění věcné i politické podpory klíčových aktérů na trhu práce - kraje, AK ČR, ÚP ČR, HK ČR a SP ČR – prezentace a jednání (červen až září 2013) Metodická podpora a přenos zkušeností z MSPaktu - příklady dobré praxe z MS kraje i ze zahraničí – Rakousko, Německo – NRW, Katalánsko, Skotsko - workshopy ve všech krajích ČR – od 09/2013 do 05/2014, celostátní konference 12/2014 Pracovní skupina MPSV k systémové podpoře zakládání a rozvoji paktů zaměstnanosti ve všech krajích ČR (5/2014) Intenzivní podpora vytváření přímých pracovních míst – podpora nových investic i rozšiřování stávajících firem – nezbytný předpoklad zvýšení zaměstnanosti

20 SYSTÉMOVÝ A METODICKÝ RÁMEC TPZ
Zpracován systémový a metodický rámec pro zakládání a rozvoj Teritoriálních paktů zaměstnanosti (TPZ) v krajích ČR (8/2014) Hlavním cílem je přispět k formování a rozvoji paktů v krajích České republiky a k jejich vzájemné spolupráci. Doplňkovým cílem je zlepšit spolupráci a zjednodušit komunikaci paktů v krajích s ministerstvy, a to se specifickým zaměřením na podporu zaměstnanosti a prevenci nezaměstnanosti.

21 Souhrn závěrů a doporučení METODIKY
Hlavní důvody pro systém TPZ v ČR – PROČ? Zajistit mobilizaci, soustavnou a koordinovanou aktivitu partnerů v krajích ve prospěch zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze. Podpořit hledání a zkoušení nových řešení problémů trhu práce, která se nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů a politik. Posílit provázanost vzdělávání s potřebami trhu práce. Vztah TPZ a úřadů práce Nejedná se o vztah konkurenční, ale doplňující a rozšiřující. TPZ se zaměřují na prevenci nezaměstnanosti. Strategická komunikační platforma pro lepší zapojení ÚP do ekonomického rozvoje krajů, posilování vztahů a spolupráce se zaměstnavateli.

22 Souhrn závěrů a doporučení
Vztah TPZ a dalších regionálních aktivit TPZ mohou být využity jako odborné platformy pro oblast zaměstnanosti a vzdělávání v dalších regionálních aktivitách: Regionální stále konference (MMR) ITI a IPRÚ (více ministerstev) CLLD – (MAS) Krajské a místní plány vzdělávání (MŠMT) Spolupráce se strukturami krajských inovačních strategií v oblasti rozvoje podnikavosti a podnikání (MŠMT a MPO) Realizace Sektorových dohod na krajské úrovni (HK ČR a SPD) Vztah TPZ a Krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) Nefunkční rady mohou TPZ nahradit a pro funkční jsou dalším vývojovým stupněm k posílení vlivu na strategii a rozvoj kraje

23 Teritoriální pakty zaměstnanosti v ČR
Aktuální stav 11/2014 založen v přípravě nebo o založení uvažují Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Praha Středočeský kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Moravskoslezský kraj pilotní pakt + metodická podpora paktů v ČR Olomoucký kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj

24 TPZ v ČR – národní kontext
Míra dojíždění za prací mimo region bydliště je v ČR velmi nízká – význam regionálně zaměřených iniciativ na trhu práce je proto velký.

25 S čím bojujeme? Centralismus – „Bůh je vysoko, Praha daleko a problémy naše“ Resortismus – komplexní problémy trhu práce nepasují do úzkých škatulek (operačních programů) jednotlivých ministerstev Nedůvěra a neochota ke změnám – Pakt zaměstnanosti se dlouze a těžce „probíjí“ houštinou byrokratických struktur s návrhy inteligentních řešení, včetně kapacit i motivace k jejich realizaci – ALE LEPŠÍ SE TO

26 Proč a jak mohou Pakty pomoci?
Efektivní partnerství může být značnou přidanou hodnotou v procesu rozvoje politiky zaměstnanosti Strategická komunikační platforma, v rámci které vznikají koncepční a integrované projekty Koncepční projekty jako vstupy do dalších relevantních iniciativ – posílení synergie (Strategie rozvoje MSK, ITI, JAP, CLLD, RIS3) Zapojení do sítě mezinárodní spolupráce: MSPakt vybrán jako příklad dobré praxe Evropskou komisí MSPakt vybrán OECD jako příklad dobré praxe při hodnocení regionálního rozvoje v MSK prezentace MSPaktu na OECD LEED Forum a networking se zahraničními partnery

27 Co nás čeká? Jednání s MPSV a GŘ ÚP, která systém TPZ v ČR posunou k zadání pro implementaci. To by pak mělo být k dispozici krajům a jejich klíčovým aktérům k posouzení, zda své Pakty založí a využijí nebo zvolí jiný postup (přijetí metodiky a observatoří) Jednání s MŠMT o využití Paktů resp. obdobných struktur k tvorbě a aktualizaci Krajských akčních plánů s vazbou na OP VVV předpokládáme zde koordinovanou spolupráci platforem Paktů (zaměstnanost, vzdělávání) a RIS3 (inovační podnikání a VaV) Jednání s MMR – potvrzen zájem o rozvoj Paktů v ČR navrhujeme, aby Pakty byly jednou ze strategických odborných platforem pro Regionální stálé konference

28 „Pracovní místa tvoří firmy a o nezaměstnané se starají úřady práce“
ZÁVĚR k paktům ZAMĚSTNANOST je prioritní téma pro aktivní lidi – v ČR doposud ne zcela „politicky pochopeno“ „Pracovní místa tvoří firmy a o nezaměstnané se starají úřady práce“ Trhy práce jsou především krajské, proto je důležitá role krajů. Všichni chceme pozitivní změnu a výsledky – k tomu je nutné měnit kulturu – dlouhodobé a systémové působení na změnu postojů a chytrá řešení v partnerské spolupráci Chceme v ČR uplatnit rakouský model Paktů zaměstnanosti (ve všech spolkových zemích – u nás v krajích) Nabízíme metodickou a koordinační jednotku Krajských paktů zaměstnanosti v ČR při MSPaktu (pilotní v ČR) Potřebujeme politickou podporu a rozhodnutí o systémovém zavedení a využití paktů k řešení (ne)zaměstnanosti

29 ZÁVĚR – spolupráce v rámci CLLD
Posouzení možnosti spolupráce MSPaktu a KS MAS MSK porovnat projekty IPRZ a Tematická zaměření CLLD v OP (15 témat) zapojit se do pracovních skupin MSPaktu nalézt společná témata k řešení integrovaných projektů posoudit spolupráci v rámci Observatoře Možné vhodné oblasti - témata snižování nezaměstnanosti a soc. začleňování podnikatelské aktivity (soc. podnikání, MSP, řemesla, …) podpora vzdělávání (včetně dalšího a celoživotního vzdělávání) rozvoj služeb monitoring problémů v území a návrh řešení (integrace, synergie) výměna zkušeností a rozvoj spolupráce

30 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Informace a kontakty – Ing. Petr Czekaj tajemník MS Paktu RNDr. Jan Beneš výkonný manažer MS Paktu Mgr. Zdeněk Karásek odborný garant a člen Výkonné rady MS Paktu


Stáhnout ppt "Partnerství pro trh práce v MSK – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google