Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D.. Státní fondy Jedná se o účelové sdružení majetku s cílem zajištění efektivního a přehledného hospodaření v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D.. Státní fondy Jedná se o účelové sdružení majetku s cílem zajištění efektivního a přehledného hospodaření v."— Transkript prezentace:

1 STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D.

2 Státní fondy Jedná se o účelové sdružení majetku s cílem zajištění efektivního a přehledného hospodaření v dané ekonomické oblasti. Státní fondy mají zákonem definovanou strukturu, okruh příjmů a výdajů.

3 Státní fondy 1. SFRB 2. SFŽP 3. SFPRČK 4. SFK 5. SZIF 6. SFDI 7. (PFČR) Státní pozemkový úřad

4 Státní fond rozvoje bydlení SFRB byl zřízen zákonem 211/2000 Sb. za účelem podpory bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany. Dále pak za účelem motivace vlastníků k péči o svůj bytový fond a podpory obcí při správě a rozvoji vlastního bytového fondu.

5 Orgány SFRB Výbor fondu (7 členů) Výbor fondu (7 členů) Dozorčí rada Dozorčí rada Ředitel Ředitel

6 Činnost, nástroje Výstavba nájemních bytů Výstavba nájemních bytů Panel 2013 Panel 2013 Program "Úvěr 150" Program "Úvěr 150" Program pro obce Program pro obce Programy na pomoc po povodních Programy na pomoc po povodních Záruky Záruky Úvěry na modernizaci bytů Úvěry na modernizaci bytů

7 Finance V roce 2001: Převod 7 mld. Kč z FNM Stav 2013: Celková výše dotací cca 16 mld. Kč Počet podpořených bytů: 27 000 Hodnota bytového fondu:38 mld. Kč

8 Příjmy, výdaje

9 Fin. majetek v mil. Kč, úrokový výnos ČNB 9 661,88 0,00 ČNB 9 661,88 0,00 UniCredit Bank CR, a.s. 0,00 1,88 UniCredit Bank CR, a.s. 0,00 1,88 ČS, a.s. 0,00 0,15 ČS, a.s. 0,00 0,15 ČMZRB, a.s. 60,89 108,31 ČMZRB, a.s. 60,89 108,31 ČSOB, a.s. 0,00 0,02 ČSOB, a.s. 0,00 0,02 PPF banka 0,00 2,35 PPF banka 0,00 2,35 Celkem 9 722,77 112,71 D Celkem 9 722,77 112,71 D Dlouhodobý majetek:29,89 mil. Kč

10 Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, zřízenou zákonem č. 388/1991 Sb. která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii c) Státní politiky životního prostředí.

11 Organizační struktura Rada fondu (jmenuje ministr životního prostředí) Rada fondu (jmenuje ministr životního prostředí) Ředitel fondu Ředitel fondu Úseky (ekonomický, organizačně správní..atd.) Úseky (ekonomický, organizačně správní..atd.) Odbory Odbory Oddělení Oddělení

12 Činnost, nástroje Operační program ŽP (osa 1 – 6) Operační program ŽP (osa 1 – 6) voda, voda, ovzduší, ovzduší, výstavba, výstavba, znečištění, znečištění, vzdělání, vzdělání, krajina krajina

13 Nová zelená úsporám Nová zelená úsporám Národní programy Národní programy Povodně Povodně Výměna kotlů Výměna kotlů Výkupy pozemků Výkupy pozemků Monitoring vod Monitoring vod Diverzita Diverzita Švýcarské fondy Švýcarské fondy Zvyšování odbornosti Zvyšování odbornosti

14 Příjmy dle zákona Poplatky za vypouštění odpadních vod Poplatky za vypouštění odpadních vod Poplatky za vypouštění škodlivých látek Poplatky za vypouštění škodlivých látek Odvody za odnětí půdy Odvody za odnětí půdy Poplatky za odběr podzemních vod Poplatky za odběr podzemních vod Úhrady za vydobyté nerosty Úhrady za vydobyté nerosty Pokuty Pokuty Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu Podíly na výnosu daní Podíly na výnosu daní Úvěry Úvěry

15 Výdaje dle zákona Podpora investičních akcí na zlepšování ŽP Podpora investičních akcí na zlepšování ŽP Podpora programu výzkumu a vývoje Podpora programu výzkumu a vývoje Podpora činností související s ekologickými funkcemi vodních toků Podpora činností související s ekologickými funkcemi vodních toků Podpora monitorování složek ŽP Podpora monitorování složek ŽP Podpora výchovných akcí Podpora výchovných akcí Úhrada nákladů spojených s činností fondu Úhrada nákladů spojených s činností fondu

16 Příjmy, Výdaje Příjmy Příjmy 2013: 1,96 mld. Kč 2013: 1,96 mld. Kč 1991 – 2013:91,97 mld. Kč 1991 – 2013:91,97 mld. Kč Výdaje Výdaje 2013:2,36 mld. Kč 2013:2,36 mld. Kč 1991 – 2013:85,18 mld. Kč 1991 – 2013:85,18 mld. Kč

17 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Fond je zaměřen na správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání, vede evidenci v oblasti audiovize,poskytuje podporu kinematografie, vykonává majetková autorská přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,poskytuje filmové pobídky, vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy. 496/2012 Sb. 496/2012 Sb.

18 Orgány Rada fondu (9 členů) Rada fondu (9 členů) Ředitel fondu Ředitel fondu Dozorčí výbor Dozorčí výbor

19 Příjmy dle zákona poplatek z vysílání reklamy, poplatek z vysílání reklamy, audiovizuální poplatky, audiovizuální poplatky, správní poplatky podle tohoto zákona, správní poplatky podle tohoto zákona, příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů, příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů, příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit, příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit, úroky z prostředků Fondu uložených v bance,g) úroky z prostředků Fondu uložených v bance,g) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie, příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie, příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena, příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena, příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce, příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce, příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob, příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob, dary, dědictví a odkazy pro Fond, dary, dědictví a odkazy pro Fond, odvody za porušení rozpočtové kázně včetně penále, odvody za porušení rozpočtové kázně včetně penále, dotace ze státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a další zdroje stanovené jinými právními předpisy další zdroje stanovené jinými právními předpisy

20 Výdaje dle zákona vývoj českého kinematografického díla. vývoj českého kinematografického díla. výroba českého kinematografického díla výroba českého kinematografického díla distribuce kinematografického díla distribuce kinematografického díla projekt voblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie projekt voblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie propagace českého kinematografického díla propagace českého kinematografického díla publikační činnost voblasti kinematografie a činnost voblasti filmové vědy publikační činnost voblasti kinematografie a činnost voblasti filmové vědy zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům

21 Příjmy, Výdaje, majetek Příjmy Příjmy 2013:0,7 mld. Kč 2013:0,7 mld. Kč Výdaje Výdaje 2013:0,7 mld. Kč 2013:0,7 mld. Kč Finanční majetek Finanční majetek 0,7 mld. Kč 0,7 mld. Kč

22 Státní fond kultury ČR Cílem činnosti fondu je rozvoj a podpora české kultury. 239/1992 Sb. 239/1992 Sb.

23 Orgány Rada fondu (13 členů) Rada fondu (13 členů)

24 Okruh příjmů a) výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu, a) výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu, b) výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, b) výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, c) úvěry od právnických osob, c) úvěry od právnických osob, d) úroky z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků Fondu uložených v bance, d) úroky z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků Fondu uložených v bance, e) splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům, e) splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům, f) smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky Fondu nebyly použity podle stanovených podmínek (§ 10), f) smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky Fondu nebyly použity podle stanovených podmínek (§ 10), g) dary a dědictví pro Fond, g) dary a dědictví pro Fond, h) výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, h) výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, i) sjednané podíly na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty prostředky Fondu (§ 10), i) sjednané podíly na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty prostředky Fondu (§ 10), j) 50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu, j) 50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu, k) výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných správcem Fondu, k) výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných správcem Fondu, l) dotace ze státního rozpočtu, l) dotace ze státního rozpočtu, m) další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy m) další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy

25 Okruh výdajů dle zákona a) podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, a) podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, b) ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, b) ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, c) získávání, obnovu a udržování kulturních památek3) a sbírkových předmětů, c) získávání, obnovu a udržování kulturních památek3) a sbírkových předmětů, d) výstavní a přednáškovou činnost, d) výstavní a přednáškovou činnost, e) propagaci české kultury v zahraničí, e) propagaci české kultury v zahraničí, f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí, f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí, g) podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice, g) podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice, h) podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit, h) podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit, i) ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu. i) ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu.

26 Příjmy, Výdaje, Majetek Příjmy Příjmy 20130,08 mld. Kč 20130,08 mld. Kč Výdaje Výdaje 20130,06 mld. Kč 20130,06 mld. Kč Majetek 0,3 mld Kč Majetek 0,3 mld Kč

27 Státní zemědělský intervenční fond Fond je založen s cílem podpory českého zemědělství a lesnictví. 256/2000 Sb. 256/2000 Sb.

28 Orgány Dozorčí rada Dozorčí rada Ředitel Ředitel

29 Činnost Dotace Dotace Subvence při vývozu Subvence při vývozu Intervenční nákup a prodej Intervenční nákup a prodej Produkční kvóty Produkční kvóty Finanční dávky na výrobu cukru Finanční dávky na výrobu cukru

30 Struktura zemědělských dotací Jednotná žádost o dotaci (*) Jednotná žádost o dotaci (*) Program rozvoje venkova (*) Program rozvoje venkova (*) Horizontální plán rozvoje venkova (+) Horizontální plán rozvoje venkova (+) Operační program RVMZ (+) Operační program RVMZ (+) Program SAPARD (+) Program SAPARD (+)

31 Přímé platby jednotná platba na plochu (SAPS), jednotná platba na plochu (SAPS), národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up), národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up), oddělená platba za cukr (SSP), oddělená platba za cukr (SSP), podpora pěstování energetických plodin, podpora pěstování energetických plodin, oddělená platba za rajčata (STP), oddělená platba za rajčata (STP), platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentální opatření (AEO), agroenvironmentální opatření (AEO), platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě. platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě.

32 PRV Investice do zem. podniků, produktů, lesů Investice do zem. podniků, produktů, lesů Platby na ekologické hospodaření Platby na ekologické hospodaření Platby na zalesnění zemědělské půdy Platby na zalesnění zemědělské půdy Platby na zakládání a údržbu sadů Platby na zakládání a údržbu sadů Platby na zatravňování a údržbu půdy Platby na zatravňování a údržbu půdy Platby na zakládání zemědělských podniků Platby na zakládání zemědělských podniků atd. atd.

33 Národní dotace Příklady Včely Včely Závlaha Závlaha Genetika Genetika Polní plodiny.. atd. Polní plodiny.. atd.

34 Operační program rybářství Investice Investice Akvakultura Akvakultura Odbahnění Odbahnění

35 Další programy Společná organizace trhu Společná organizace trhu Kvalitní potraviny Kvalitní potraviny


Stáhnout ppt "STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D.. Státní fondy Jedná se o účelové sdružení majetku s cílem zajištění efektivního a přehledného hospodaření v."

Podobné prezentace


Reklamy Google