Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D.."— Transkript prezentace:

1 STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D.

2 Státní fondy Jedná se o účelové sdružení majetku s cílem zajištění efektivního a přehledného hospodaření v dané ekonomické oblasti. Státní fondy mají zákonem definovanou strukturu, okruh příjmů a výdajů.

3 Státní fondy SFRB SFŽP SFPRČK SFK SZIF SFDI
(PFČR) Státní pozemkový úřad

4 Státní fond rozvoje bydlení
SFRB byl zřízen zákonem 211/2000 Sb. za účelem podpory bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany. Dále pak za účelem motivace vlastníků k péči o svůj bytový fond a podpory obcí při správě a rozvoji vlastního bytového fondu.

5 Orgány SFRB Výbor fondu (7 členů) Dozorčí rada Ředitel

6 Činnost, nástroje Výstavba nájemních bytů Panel 2013
Program "Úvěr 150" Program pro obce Programy na pomoc po povodních Záruky Úvěry na modernizaci bytů

7 Finance V roce 2001: Převod 7 mld. Kč z FNM Stav 2013:
Celková výše dotací cca 16 mld. Kč Počet podpořených bytů: Hodnota bytového fondu: 38 mld. Kč

8 Příjmy, výdaje

9 Fin. majetek v mil. Kč, úrokový výnos
ČNB ,88 0,00 UniCredit Bank CR, a.s. 0,00 1,88 ČS, a.s ,00 0,15 ČMZRB, a.s , ,31 ČSOB, a.s. 0,00 0,02 PPF banka 0,00 2,35 Celkem , ,71 D Dlouhodobý majetek: 29,89 mil. Kč

10 Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, zřízenou zákonem č. 388/1991 Sb. která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii c) Státní politiky životního prostředí.

11 Organizační struktura
Rada fondu (jmenuje ministr životního prostředí) Ředitel fondu Úseky (ekonomický, organizačně správní..atd.) Odbory Oddělení

12 Činnost, nástroje Operační program ŽP (osa 1 – 6) voda, ovzduší,
výstavba, znečištění, vzdělání, krajina

13 Švýcarské fondy Nová zelená úsporám Národní programy Povodně
Výměna kotlů Výkupy pozemků Monitoring vod Diverzita Švýcarské fondy Zvyšování odbornosti

14 Příjmy dle zákona Poplatky za vypouštění odpadních vod
Poplatky za vypouštění škodlivých látek Odvody za odnětí půdy Poplatky za odběr podzemních vod Úhrady za vydobyté nerosty Pokuty Dotace ze státního rozpočtu Podíly na výnosu daní Úvěry

15 Výdaje dle zákona Podpora investičních akcí na zlepšování ŽP
Podpora programu výzkumu a vývoje Podpora činností související s ekologickými funkcemi vodních toků Podpora monitorování složek ŽP Podpora výchovných akcí Úhrada nákladů spojených s činností fondu

16 Příjmy, Výdaje Příjmy Výdaje 2013: 1,96 mld. Kč

17 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Fond je zaměřen na správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání, vede evidenci v oblasti audiovize,poskytuje podporu kinematografie, vykonává majetková autorská přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,poskytuje filmové pobídky, vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy. 496/2012 Sb.

18 Orgány Rada fondu (9 členů) Ředitel fondu Dozorčí výbor

19 Příjmy dle zákona poplatek z vysílání reklamy, audiovizuální poplatky,
správní poplatky podle tohoto zákona, příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů, příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit, úroky z prostředků Fondu uložených v bance,g) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie, příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena, příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce, příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob, dary, dědictví a odkazy pro Fond, odvody za porušení rozpočtové kázně včetně penále, dotace ze státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a další zdroje stanovené jinými právními předpisy

20 Výdaje dle zákona vývoj českého kinematografického díla.
výroba českého kinematografického díla distribuce kinematografického díla projekt voblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie propagace českého kinematografického díla publikační činnost voblasti kinematografie a činnost voblasti filmové vědy zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům

21 Příjmy, Výdaje, majetek Příjmy Výdaje Finanční majetek
2013: 0,7 mld. Kč Výdaje Finanční majetek 0,7 mld. Kč

22 Státní fond kultury ČR Cílem činnosti fondu je rozvoj a podpora české kultury. 239/1992 Sb.

23 Orgány Rada fondu (13 členů)

24 Okruh příjmů a) výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu, b) výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, c) úvěry od právnických osob, d) úroky z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků Fondu uložených v bance, e) splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům, f) smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky Fondu nebyly použity podle stanovených podmínek (§ 10), g) dary a dědictví pro Fond, h) výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, i) sjednané podíly na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty prostředky Fondu (§ 10), j) 50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu, k) výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných správcem Fondu, l) dotace ze státního rozpočtu, m) další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy

25 Okruh výdajů dle zákona
a) podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, b) ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, c) získávání, obnovu a udržování kulturních památek3) a sbírkových předmětů, d) výstavní a přednáškovou činnost, e) propagaci české kultury v zahraničí, f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí, g) podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice, h) podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit, i) ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu.

26 Příjmy, Výdaje, Majetek Příjmy Výdaje Majetek 0,3 mld Kč

27 Státní zemědělský intervenční fond
Fond je založen s cílem podpory českého zemědělství a lesnictví. 256/2000 Sb.

28 Orgány Dozorčí rada Ředitel

29 Činnost Dotace Subvence při vývozu Intervenční nákup a prodej
Produkční kvóty Finanční dávky na výrobu cukru

30 Struktura zemědělských dotací
Jednotná žádost o dotaci (*) Program rozvoje venkova (*) Horizontální plán rozvoje venkova (+) Operační program RVMZ (+) Program SAPARD (+)

31 Přímé platby jednotná platba na plochu (SAPS),
národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up), oddělená platba za cukr (SSP), podpora pěstování energetických plodin, oddělená platba za rajčata (STP), platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentální opatření (AEO), platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě.

32 PRV Investice do zem. podniků, produktů, lesů
Platby na ekologické hospodaření Platby na zalesnění zemědělské půdy Platby na zakládání a údržbu sadů Platby na zatravňování a údržbu půdy Platby na zakládání zemědělských podniků atd.

33 Národní dotace Příklady Včely Závlaha Genetika Polní plodiny.. atd.

34 Operační program rybářství
Investice Akvakultura Odbahnění

35 Další programy Společná organizace trhu Kvalitní potraviny


Stáhnout ppt "STÁTNÍ FONDY ČR Ing. David Slavata, Ph.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google