Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH PK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH PK"— Transkript prezentace:

1 VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH PK
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ŘEDITELSTVÍ SILNIC ČR Schváleno: MD ČR-OPK č.j / ze dne S účinností od Praha – 1995

2 ÚVOD Právo provádět stavební dozor na stavbách zakládá §550 obchodního zákoníku, který opravňuje objednatele kontrolovat provádění díla (stavby), požadovat odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a dožadovat se toho, aby dílo bylo prováděno řádným způsobem. Zhotovitel má právo postupovat při provádění díla (stavby) samostatně (podle §537 obchodního zákoníku), ale je vázán plnit ty pokyny objednatele a jeho správce stavby o způsobu provedení díla, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, především ve VDP, ZDP a soupisu prací. Provádění stavebního dozoru patří, podle §46a stavebního zákona mezi vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat pouze osoby s průkazem odborné způsobilosti pro výkon stavebního dozoru podle platných předpisů.

3 STAVEBNÍ DOZOR A JEHO PROVÁDĚNÍ (I.)
Stavební dozor je činnost zajišťující kontrolu provádění prací a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele. Jeho provádění zajišťuje správce stavby, tj. právnická nebo fyzická osoba, která je určená objednatelem a uvedená ve Zvláštních dodacích podmínkách stavby (ve smlouvě o dílo). Dílčí úkoly stavebního dozoru může plnit stavební dozorce nebo jeho asistent, kteří jsou jmenováni správcem stavby a jsou mu odpovědni. Tito pracovníci musí mít písemné pověření s určením činností, které mohou vykonávat. Správce stavby musí být jmenován před zahájením zadávacího řízení stavby a může být vyměněn pouze na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, protože jeho určení je součástí obsahu smlouvy o dílo, pokud ZDP neurčují jiný postup.

4 STAVEBNÍ DOZOR A JEHO PROVÁDĚNÍ (II.)
Správce stavby organizuje, řídí, dohlíží nebo provádí stavební dozor a odpovídá objednateli za jeho řádný výkon. Je-li správcem stavby útvar objednatele nebo pověřená právnická osoba, určí hlavního inženýra stavby, který je odpovědnou osobou správce stavby a jedná jeho jménem v záležitostech stavebního dozoru. V případě, že správce stavby je fyzická osoba přímo vykonávající stavební dozor, není zřízení funkce hlavního inženýra stavby nutné. Dozorce stavby vykonává dílčí úkoly stavebního dozoru v odbornosti, rozsahu a způsobem určeným pověřením správce stavby. Řídí se pokyny správce stavby (hlavního inženýra stavby) a je mu za svou činnost odpovědný. Může rozhodovat a dávat pokyny zhotoviteli jen ve shodě s jemu udělenými pravomocemi.

5 STAVEBNÍ DOZOR A JEHO PROVÁDĚNÍ (III.)
Asistent napomáhá plnit úkoly stavebního dozorce. Může být také pověřen plnit některé úkoly stavebního dozoru samostatně na základě pověření stavebního dozorce (jen v rámci jeho pravomocí) nebo podle pověření správce stavby v činnostech příslušejících mu podle smlouvy o dílo. Počet osob zajišťující stavební dozor a jejich odbornosti závisí na velikosti a složitosti stavby. Určí se pro každou stavbu individuálně. Po rozboru všech činností, které jsou potřebné pro zhotovení stavby, se stanoví odbornosti stavebních dozorců a jejich potřebný počet. Na výpomoc jednotlivým stavebním dozorcům je možné určit i asistenty, jestliže to rozsah činnosti vyžaduje (viz organizační schéma).

6 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

7 ZÁKLADNÍ ÚKOLY STAVEBNÍHO DOZORU (I.)
Hlavním úkolem stavebního dozoru je zajistit, aby stavba byla zhotovena ve shodě se stavebním povolením a smlouvou o dílo při dodržování závazků zhotovitelem i objednatelem. Stavební dozor dohlíží a zajišťuje zejména, aby: prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technologické zařízení stavby byly v souladu s dokumentací stavby, práce probíhaly podle dohodnutého programu prací, byla dosažena kvalita prací, která je předepsaná v TKP a ZTKP stavby, změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, když je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce, jedná-li se o odstranění následků rizik objednatele a je-li to vynuceno dalšími vážnými technickými nebo všeobecnými okolnostmi,

8 ZÁKLADNÍ ÚKOLY STAVEBNÍHO DOZORU (II.)
změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, když je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce, jedná-li se o odstranění následků rizik objednatele a je-li to vynuceno dalšími vážnými technickými nebo všeobecnými okolnostmi, fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikacemi prací, bylo vyhověno podmínkám stavebního povolení, byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění prací.

9 PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY
VDP určují správci stavby zejména: chovat se nestranně ve vztahu jak k zhotoviteli, tak k objednateli ve smyslu plnění smlouvy o dílo, rozhodovat v záležitostech, které jsou důležité pro správné provedení prací, jejich plynulé pokračování a ocenění při dodržování závazkových vztahů obou stran podle smlouvy o dílo, stanovit cenu prací v případech sporů jmenovitě uvedených ve VDP, která platí až do vyřízení sporů, aby stavba mohla pokračovat bez přerušení.

10 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Obecně se požaduje, aby správce stavby měl ukončené vysokoškolské vzdělání dopravního směru a alespoň 5 roků praxe, z toho 3 roky ve výkonu stavebního dozoru. Pro technicky méně náročné a jednoduché stavby platí úleva, že správcem stavby může mít ukončené odborné středoškolské vzdělání a nejméně 3 roky odborné praxe, z toho alespoň 1 rok ve výkonu stavebního dozoru. Pro osoby vykonávající činnost stavebního dozorce se doporučuje požadovat vysokoškolské vzdělání a nejméně 4 roky praxe v příslušném oboru. Pro technicky nenáročné a jednoduché stavby postačí odborné středoškolské vzdělání a 2 roky praxe v příslušném oboru. Jestliže stavební dozorce provádí svěřenou činnost samostatně a je za ni přímo odpovědný, je třeba, aby měl příslušnou odbornou způsobilost požadovanou právními předpisy.

11 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU (I.)
Určení správce stavby Správce stavby musí být určen nejpozději před zahájením zadávacího řízení, aby jeho jméno mohlo být uvedeno v zadávací dokumentaci - obvykle ve Zvláštních dodacích podmínkách stavby. Způsob a rozsah stavebního dozoru Způsob a rozsah stavebního dozoru se upraví podle velikosti a technické náročnosti příslušné stavby. Provádění stavebního dozoru může být stálé nebo občasné.

12 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU (II.)
Stálý stavební dozor vyžaduje přítomnost správce stavby nebo jeho pověřených stavebních dozorců, případně asistentů, na stavbě zpravidla každý pracovní den. Při důležitých stavebních nebo montážních pracích musí být příslušný pracovník správce stavby přítomen při jejich zhotovení po celou dobu provádění. Občasný stavební dozor nevyžaduje stálou přítomnost správce stavby na staveništi, nýbrž jen v důležitých obdobích stavby a dále pokud to správce stavby uzná za potřebné. Stálý stavební dozor je nutný na všech větších a složitějších stavbách. Občasný stavební dozor postačí na stavbách malého rozsahu nebo na technicky jednoduchých stavbách.

13 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU (III.)
Přítomnost pracovníka stavebního dozoru je požadována zejména při těchto činnostech a provádění prací: předání staveniště přejímka dodávky vybraných materiálů, stavebních dílů a technologického zařízení, zejména jmenovitě uvedených v TKP a ZTKP odběr vzorků a provádění zkoušek zhotovitelem kontrola základové spáry, pláně a dna rýh kontrola prací před jejich zakrytím předpínání výztuže odsouhlasení výztuže

14 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU (IV.)
betonáž nosných konstrukcí a injektáž izolační práce a vozovky na mostech obrusné vrstvy vozovek tlakové zkoušky, provozní zkoušky technologického zařízení odsouhlasení prací pro fakturaci jednání o problematice stavby svolávaná objednatelem, vyžádaná zhotovitelem nebo určená státními orgány a obecními (městskými) úřady přejímací zkoušky a převzetí prací (objekt, úsek, stavba) předání stavby (objektů, úseku) uživateli kolaudace stavby. Odsouhlasení všech těchto činností zapisuje správce stavby do stavebního deníku.

15 STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED (I.)
Státní stavební dohled zajišťuje ochranu zájmů společnosti, organizací a občanů, vyplývající z provádění stavby nebo její změny a z vlastností stavby při jejím užívání. Státní stavební dohled vykonávají pověření pracovníci: všech druhů stavebních úřadů (obecních, speciálních, vojenských a jiných) obcí, které nejsou stavebním úřadem, jen v rozsahu pravomocí, které jim byly svěřeny, jiných orgánů státní správy oprávněných zvláštními předpisy dozírat na provádění, užívání a odstraňování staveb v mezích těchto předpisů (např. pracovníci živnostenských úřadů, orgánů požární ochrany, hygienické služby, bezpečnosti práce a technických zařízení telekomunikací)   

16 STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED (II.)
Při zjištění závad na stavbě vyzve objednatele, aby učinil potřebná opatření, popř. požádá stavební úřad o vydání rozhodnutí, které ukládá potřebné opatření, případně zastavení stavby, pokud stavebník nedbá výzvy. Je-li závada neodstranitelná dá podnět ke zrušení stavebního povolení.

17 STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Podle silničního zákona vykonávají státní odborný dozor nad pozemními komunikacemi: Ministerstvo dopravy ČR nad dálnicemi, krajské úřady nad silnicemi, městské nebo obecní úřady nad místními a účelovými komunikacemi. Tyto orgány dbají na zajištění ochrany pozemních komunikací a dozírají, zda jsou dodržovány povinnosti a podmínky pro užívání PK stanovené silničním zákonem a návaznými prováděcími předpisy. Státnímu dohledu i odbornému dozoru musí být umožněn vstup na staveniště a nahlížení do dokumentace stavby, vykonávání kontrolní činnosti a provádění zápisů do stavebního deníku.

18 ČINNOST PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI
Před zahájením prací si správce stavby zajistí prohlídku staveniště a jeho základní povinností je seznámit se s obsahem smlouvy o dílo a další související dokumentací stavby (včetně VDP, TP, TKP). Jestliže zhotovitel splnil závazky, které podmiňují zahájení prací (poskytnutí jistoty, pojištění ap.), bylo předáno staveniště a je možno zahájit výkon stavebního dozoru, vydá správce stavby pokyn k zahájení prací, pokud smlouva o dílo neurčuje jiný postup.

19 VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PO VYDÁNÍ POKYNU K ZAHÁJENÍ PRACÍ (I.)
Po předání staveniště vyzve správce stavby odpovědného zástupce zhotovitele k předložení programu prací formou řádkového harmonogramu.Ten použije k: porovnávání provedených prací s plánem zhotovitele za účelem získání signálů případného ohrožení lhůty dokončení prací získání informací pro objednatele o finančních potřebách stavby v jejím průběhu organizaci stavební dozoru V případě, že zhotovitel nedbá na upozornění správce stavby na zpoždění prací, sdělí tuto skutečnost objednateli a svolá jednání v této záležitosti s objednatelem a zhotovitelem.

20 VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PO VYDÁNÍ POKYNU K ZAHÁJENÍ PRACÍ (II.)
Zhotovitel oznámí správci stavby v dostatečném časovém předstihu zahájení každého druhu prací uvedeného v soupisu prací. Správce stavby před zahájením jednotlivých prací kontroluje, zda: práce jsou správně vytýčeny materiál, stavební dílce a stavební postupy jež hodlá zhotovitel použít odpovídají smlouvě předchozí práce, které budou dalším stavebním postupem zakryty splňují požadavky smlouvy.

21 ODSOUHLASENÍ PRACÍ (I.)
Odsouhlasením prací se míní souhlas správce stavby s polohou, rozměry, množstvím, kvalitou a oceněním provedených prací. Odsouhlasení prací před zakrytím a odstraněním Zhotovitel je povinen požádat správce stavby o souhlas se zakrytím prací, základové spáry nebo pláně. Při kontrole správce stavby zjistí a zkontroluje: tvar a polohu prací, základové spáry nebo pláně objem prací skutečnost, zda byly náležitě odebrány vzorky - vlastnosti prací a materiálu a zjištěné skutečnosti porovná s požadavky TKP a ZTKP. Pokud je správce stavby s pracemi spokojen, udělí zhotoviteli souhlas se zakrytím prací a potvrdí zhotoviteli jejich objem.

22 ODSOUHLASENÍ PRACÍ (II.)
Správce stavby může přerušit práce na stavbě v případě: že nastaly okolnosti, kdy dle smlouvy není dovoleno provádět práce nedbalosti zhotovitele že nastaly povětrnostní podmínky, při kterých není dovoleno provádět práce

23 KONTROLA MATERIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ
Správce stavby se snaží zajistit v zájmu objednatele co nejlepší kontrolu prací. Správce stavby provádí kontrolu: materiálů (odebrání vzorků, přítomnost u zkoušek, evidence výsledků zkoušek) stavebních dílů (vyžaduje příslušné certifikáty, které eviduje) technolologických zařízení prací (přítomnost u zkoušek, provádění důležitých prací (např. betonáž, předpínání výztuže, injektáž, izolace, ap.) a dohlíží na dodržování technologických postupů) stavebního vybavení

24 ODKRYTÍ PRACÍ, UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU A ODSTRANĚNÍ VADNÉHO MATERIÁLU
Správce stavby může nařídit zhotoviteli, aby zakryté práce odkryl a umožnil k nim správci stavby přístup. Jedná se o nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly. V případě, že materiál a technologické zařízení neodpovídají smlouvě, musí zhotovitel tento materiál odstranit. Ačkoli náklady na odstranění vadných materiálů, stavebních dílů, technologického zařízení a prací vždycky nese zhotovitel, úkolem správce stavby je předcházet této konfliktní situaci.

25 UPLATNĚNÍ SLEVY Jestliže se výsledek požadovaný smlouvou o dílo nepodstatně odchyluje od skutečnosti, může správce stavby místo pokynu k odstranění prací uplatnit požadavek na slevu z ceny podle smlouvy o dílo v případě, že: možnost uplatnění slevy odsouhlasí objednatel a odchylky od parametrů prací uvedených ve smlouvě: neovlivní kvalitu díla po jeho dokončení neovlivní konečný vzhled díla po jeho dokončen Návrh slevy vypracuje správce stavby a po projednání s objednatelem a zhotovitelem určí výši slevy a způsob její uplatnění.

26 PŘEVZETÍ PRACÍ (I.) Správce stavby přebírá předmět díla nebo jeho části na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla nebo jeho části jsou dokončeny a schopny sloužit svému účelu. Zhotovitel může žádat o převzetí: všech prací (celé stavby) úseku nebo objektu, který má ve smlouvě odlišnou lhůtu dokončení úseky nebo objekty používané objednatelem, i když to nebylo uvedeno ve smlouvě části prací předčasně používané, podle rozhodnutí objednatele, i když to nebylo uvedeno ve smlouvě, jedná-li se však o užívání trvalé.

27 PŘEVZETÍ PRACÍ (II.) Správce stavby nevydá protokol o převzetí předmětu díla nebo jeho části bez úspěšně provedené přejímací zkoušky, je-li tato zkouška požadována ve Smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel splnil všechny své závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, správce stavby vydá protokol o převzetí prací, který musí obsahovat: datum, kdy byly práce skončeny tak, aby mohly sloužit svému účelu soupis vad, které byly k tomu datu zjištěny soupis prací nedokončených soupis vad a způsob jejich odstranění

28 VADY DÍLA, ZÁRUKY ZA JAKOST A ZA ODPOVĚDNOST ZA VADY (I.)
Zhotovitel je ze zákona odpovědný za vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho předání objednateli. Z toho vyplývá pro správce stavby důležitá povinnost provést důkladnou kontrolu díla před vydáním protokolu o převzetí prací (celé stavby, úseku, objektu). Cílem této kontroly je zjištění všech zjevných vad, které lze objevit při vynaložení odborné péče. Vadou díla, podle obchodního zákoníku, je vše, čím se provedení díla liší od výsledků určených ve smlouvě o dílo.

29 VADY DÍLA, ZÁRUKY ZA JAKOST A ZA ODPOVĚDNOST ZA VADY (II.)
Pro zjištění případných rozdílů a jako projev vynaložené odborné péče je třeba zejména: a) zkontrolovat polohu, rozměry a množství přebíraných prací podle dokumentace provedení díla, včetně změn prací a dodatečných prací, splnění všech pokynů stavebního dozoru, zda všechny výrobky a materiály podléhající schvalování, případně certifikaci podle obecných předpisů splňují tento požadavek, zda výrobky nepodléhající schválení (certifikaci) vyhovují posouzení vhodnosti, b) vyhodnotit výsledky všech průkazních a kontrolních zkoušek, případně i zkoušek rozhodčích (TKP, ZTKP), výsledky přejímacích zkoušek (TKP, ZTKP), výsledky a podmínky dílčích odsouhlasení prací.

30 VADY DÍLA, ZÁRUKY ZA JAKOST A ZA ODPOVĚDNOST ZA VADY (III.)
Zjistí-li správce stavby vady díla, vydá pokyn, aby zhotovitel vady na vlastní náklad odstranil. Jedná-li se podle názoru správce stavby o závažnější vady, podmíní vydání protokolu o převzetí prací odstraněním těchto vad. V případě drobných a nepodstatných vad lze protokol o převzetí prací vydat s uvedením soupisů vad, způsobem jejich odstranění a dohodnutým termínem pro nápravu.

31 VADY PO PŘEVZETÍ PRACÍ (I.)
Jestliže po převzetí prací vzniknou vady nebo se objeví vady, které nebylo možné zjistit při převzetí prací, ani při vynaložení odborné péče výkonem stavebního dozoru (tzv. skryté vady), pak za tyto vady odpovídá zhotovitel pokud byly způsobeny porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.

32 VADY PO PŘEVZETÍ PRACÍ (II.)
Pro uplatnění nároku z vadného plnění musí objednatel buď sám nebo prostřednictvím správce stavby (pokud působí i po předání díla) či správce komunikace (je-li dílo předáno do jeho majetkové a správní péče): učinit oznámení vad zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí a prokázat, že vady vznikly zanedbáním povinností zhotovitele. Objektivní lhůtu pro oznámení vad omezuje obchodní zákoník u staveb na dobu 5 let od předání předmětu díla. U vad, na něž se vztahuje záruka, platí místo této lhůty záruční doba a podmínky příslušné záruky.

33 NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ (I.)
V případě, že vadné plnění znamená podstatné porušení smlouvy, může správce stavby: požadovat odstranění vady (opravou, novým provedením, dokončením prací nebo odstraněním právní vady), požadovat se souhlasem objednatele přiměřenou slevu (výše slevy se určí podle metodiky uvedené v TKP nebo ZTKP. Není-li v těchto dokumentech metodika stanovena, platí, že sleva odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo dílo bez vady a hodnotou vadného díla v době plnění), navrhnout odstoupení od smlouvy (rozhoduje objednatel).

34 NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ (II.)
Při nepodstatném porušení smlouvy o dílo může správce stavby požadovat: odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, jak je uvedeno v popisu pro podstatné porušení smlouvy o dílo. Záruky odpovědnosti za jakost a odpovědnosti za vady požadované objednatelem, jsou uvedeny v TKP nebo ZTKP nabídnuté zhotovitelem tvoří součást jeho nabídky

35 SLEDOVÁNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ, POŽADAVKŮ A POHLEDÁVEK (I.)
V průběhu provádění prací správce stavby eviduje: skutečně provedené práce a potvrzené platby podklady pro úpravy cen v důsledku zvýšení nebo snížení nákladů požadavky zhotovitele na jiné platby (náklady vzniklé pozdním předáním dokumentace, překonáváním nepříznivých překážek a podmínek, zastavením nebo přerušením prací,…) zadržené platby v porovnání s limitem zadržených plateb platby požadované objednatelem na zhotoviteli (škody na majetku, škody v důsledku nedodržení pojistných podmínek, škody vzniklé přepravou stavebního vybavení a materiálů, náklady vzniklé opakováním zkoušek určené správcem, smluvní pokuty,…)

36 SLEDOVÁNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ, POŽADAVKŮ A POHLEDÁVEK (II.)
Po převzetí prací správce stavby eviduje: záruční doby a výsledky kontrol díla během záruční doby a do 14 dnů po jejím uplynutí soupis vad a prací nedokončených a dodatečných uvedených v protokolu o převzetí prací soupis dodatečných prací, oprav a úprav nařízených správcem stavby v záruční době a do 14 dnů po jejím uplynutí Od zahájení prací až do doby vydání protokolu o ukončení záruční doby správce stavby eviduje výsledky všech případných sporů, doložené rozhodnutím správce stavby a rozhodce nebo obchodního soudu.

37 KONEČNÉ ODSOUHLASENÍ STAVBY
Správce stavby je povinen vydat do 28 dnů po uplynutí záruční doby stavby protokol o ukončení záruční doby. Za ukončení záruční doby stavby se považuje: ukončení záruční doby posledního objektu nebo úseku stavby, ukončení prací, které byly uloženy zhotoviteli pro odstranění vad Účelem vydání dokumentu správcem stavby je: prohlásit závazek zhotovitele provést dílo dle smlouvy za ukončený dát zhotoviteli pokyn pro vypracování konečné faktury.

38 KOLAUDACE Na převzetí stavby nebo její části schopnou samostatného užívání navazuje kolaudace stavby nebo její časti. Správce stavby, je-li k tomu zmocněn objednatelem, přebírá povinnosti nebo část povinností stavebníka, t.j.: podává návrh na kolaudaci příslušnému stavebnímu úřadu, vypracuje přílohy k návrhu na kolaudaci, dostaví se k ústnímu projednání spojeného s místním šetřením, jako účastník kolaudačního řízení zastupující stavebníka uplatňuje námitky a stanoviska, je-li k tomu zmocněn odběratelem, připraví a předloží doklady k místnímu šetření, zjistí-li stavební úřad závady na stavbě bránící jejímu užívání, přikáže zhotoviteli závady odstranit

39 ŘEŠENÍ SPORŮ Jestliže mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne během provádění prací nebo po jejich skončení spor nebo rozdíl názorů týkajících se příkazů, potvrzení určení výměr a stanovení plateb správcem stavby, musí být předmět sporu nejprve písemně oznámen správci stavby a kopie předány druhé smluvní straně. Nejpozději do 84 dnů po obdržení oznámení správce stavby předmět sporu přezkoumá, spornou záležitost rozhodne a výsledek sdělí objednateli a zhotoviteli. V případě, že objednatel nebo zhotovitel není spokojen s rozhodnutím správce stavby, postupuje se dále v řešení sporu rozhodčím řízením nebo soudním řízením. 

40 SDĚLENÍ A KOMUNIKACE Všechny protokoly, potvrzení, vyjádření, sdělení, pokyny nebo příkazy správce stavby, určená objednateli nebo zhotoviteli musí být v písemné formě a zasílají se poštou, telegramem, telefaxem nebo přímo předávány na adresy uvedené ve smlouvě o dílo. Pro komunikaci mezi správcem stavby a zhotovitelem je možné u malých staveb využít i záznamů ve stavebním deníku.


Stáhnout ppt "VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH PK"

Podobné prezentace


Reklamy Google