Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - Z VY vykat VYSOKÝ výška výšina, vyvýšenina, vysočina VÝT (vlci vyli) VÝSKAT (hlasitě) ZVYKAT, zlozvyk, nezvykle, obvykle VÍŽKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - Z VY vykat VYSOKÝ výška výšina, vyvýšenina, vysočina VÝT (vlci vyli) VÝSKAT (hlasitě) ZVYKAT, zlozvyk, nezvykle, obvykle VÍŽKA."— Transkript prezentace:

1

2 VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - Z

3 VY vykat VYSOKÝ výška výšina, vyvýšenina, vysočina VÝT (vlci vyli) VÝSKAT (hlasitě) ZVYKAT, zlozvyk, nezvykle, obvykle VÍŽKA (věžička) VÍT (plést věnec) ovinout, svinout VÍSKAT (hladit vlasy) VIKLAT, ZVIKLAT, VYVIKLAT VYJMENOVANÁ SLOVA PO V

4 ŽVÝKAT žvýkačka VYDRA VÝR (sova) VYŽLE (hubený) POVYK cavyky (okolky) VÝHEŇ VÍR (vodní, prašný)

5 SLOVA S PŘEDPONOU VY - VÝ vysel (zasel) výčitky výborně, výjimka výtečník, vysvědčení, nevysvětlitelný Vyškov, Výtoň, Vysočany, Vyšehrad VISEL (visí) VISUTÁ hrazda, most VISACÍ zámek PAMATUJ !!! vidět, viset, vítat, vinout, viklat, vikýř

6 , nev- š to, uv- děl v- dru, V- ktor z V- sokého M- ta, zav- tal na V- sočinu, uv- tal pov- šení, silná v- ra, ve v- ru tance, v- v- klaný zub, pov- nnosti V- lmy, v- těz, nev- nný V- lém, v zav- novačce spí V- lík, pov- kovali do sv- tání, nezv- klá s- la, v- šňová mast, v- c hlav v- c v-, v- myk na v- suté hrazdě, neobv- klé v- diny, v- kář nev- ditelná v- la Evel- na, nepov- šuj se, zav- rá v- čka, b-ček je přežv- kavec, v- zum, v- kej staršímu, jablečný záv- n, nev- dáme se často, v- v- nul marné ús- lí, kv- lení, v- kýř na střeše, v- nikající v- kon, v- bor z jeho pov- dek, je to v- zva, v- tažek z l- py, podv- živa, v- nobraní, v-chřice, zb- tečně v- zv- dá, v- tr zv- řil prach, v- nikl v tělocv- ku, nev- daný v- sledek,v- dlice z větví, obv- nil ji ze záv- sti, nedělej cav- ky, v- borná v- stava, v- bojoval v- ceboj, přiv- nula se k němu, uv- la věneček ze sv- zele, V- zovice, PROCVIČOVÁNÍ

7 nevíš to, uviděl vydru, Viktor z Vysokého Mýta, zavítal na Vysočinu, uvítal povýšení, silná víra, ve víru tance, vyviklaný zub, povinnosti Vilmy, vítěz, nevinný Vilém, v zavinovačce spí Vilík, povykovali do svítání, nezvyklá síla, višňová mast, víc hlav víc ví, výmyk na visuté hrazdě, neobvyklé vidiny, vikář, neviditelná víla Evelína, nepovyšuj se, zavírá víčka, býček je přežvýkavec, vízum, vykej staršímu, jablečný závin, nevídáme se často, vyvinul marné úsilí, kvílení, vikýř na střeše, vynikající výkon, výbor z jeho povídek, je to výzva, výtažek z lípy, podvýživa, vinobraní, vichřice, zbytečně vyzvídá, vítr zvířil prach, vynikl v tělocviku, nevídaný výsledek, vidlice z větví, obvinil ji ze závisti, nedělej cavyky, výborná výstava, vybojoval víceboj, přivinula se k němu, uvila věneček ze svízele, Vizovice ŘEŠENÍ

8 VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z BRZY JAZYK jazykovědec, jazykověda, jazýček, jazykolamy NAZÝVAT SE ozývat se, vyzývavá žena, vyzývat k boji RUZYNĚ BRZIČKO ( brz + ičko) NAZÍVAL SE (hodně zívá) PŘEZÍRAVOST NEZIŠTNĚ ( bez zisku )

9 Použité zdroje: http://www.gify.nou.cz/ Autor: Mgr. M. Schaniaková


Stáhnout ppt "VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - Z VY vykat VYSOKÝ výška výšina, vyvýšenina, vysočina VÝT (vlci vyli) VÝSKAT (hlasitě) ZVYKAT, zlozvyk, nezvykle, obvykle VÍŽKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google