Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á vrh JIM: Zpr á va z tematických pracovn í ch skupin Vl á da Česk é republiky a Světov á banka 27. ú nora 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á vrh JIM: Zpr á va z tematických pracovn í ch skupin Vl á da Česk é republiky a Světov á banka 27. ú nora 2009."— Transkript prezentace:

1 N á vrh JIM: Zpr á va z tematických pracovn í ch skupin Vl á da Česk é republiky a Světov á banka 27. ú nora 2009

2 Ú vod

3 Kontext pro projekt JIM:Kontext pro projekt JIM: –Tlak na výnosy (výběr daní) v prostředí globální finanční krize Klíčové důvody pro vytvoření JIMu:Klíčové důvody pro vytvoření JIMu: –zvýšit efektivitu a účinnost –snížení nákladů na compliance Sled:Sled: –V úvodní fázi je třeba rozvinou organizační strukturu a obchodní procesy –Strategie HR, harmonizace legislativy, bude následovat IT

4 TWG 1: Zefektivněn í obchodn í ch procesů Hlavn í ot á zky Způsoby pro dosažen í efektivity a ú činnosti:Způsoby pro dosažen í efektivity a ú činnosti: –modernizace, harmonizace a centralizace procesů –použ í v á n í zvl áš tn í ch prostředků pro ř í zen í compliance (poskytov á n í, audit a vym á h á n í ) –harmonizace legislativu spr á vy výběru dan í –nab í dnout efektivn í možnosti předkl á d á n í a ú hrady –vyžadovat v prvn í f á zi pouze takov é ú daje, kter é se maj í zpracov á vat N á vrh obchodn í ch procesů mus í být založen na těchto hlavn í ch c í l í ch a kl í čových konceptech modern í spr á vy dan íN á vrh obchodn í ch procesů mus í být založen na těchto hlavn í ch c í l í ch a kl í čových konceptech modern í spr á vy dan í

5 TWG 1: Zefektivněn í obchodn í ch procesů Doporučen í Vytvořit pro JIM model standardn í ch obchodn í ch procesů s n á sleduj í c í mi charakteristikami: -možnost aplikovat t é měř v š echny prvky dan í -může pokrýt vět š inu st á vaj í c í ch procesů -může se st á t z á kladem pro celkovou sadu detailn í ch obchodn í ch procesů, kter é je třeba navrhnout -může se st á t výchoz í m vstupem pro nový IT syst é m

6 TWG 2: Funkčn í organizace Hlavn í ot á zky Ú vodn í diagnostika byla dokončena pro n á sleduj í c í :Ú vodn í diagnostika byla dokončena pro n á sleduj í c í : -Segmentace klientsk é b á ze pro daně, cla, zdravotn í a soci á ln í poji š těn í -Region á ln í rozdělen í daňových poplatn í ků a přispěvatelů -St á vaj í c í rozvržen í st á vaj í c í ch prostředků -St á vaj í c í organizačn í struktura a pl á ny na změnu

7 TWG 2: Funkčn í organizace Doporučen í Vytvořit v prvn í f á zi velký daňový ú řadVytvořit v prvn í f á zi velký daňový ú řad Pos í lit segmentaci pl á tců daně u malých a středn í ch pl á tců daněPos í lit segmentaci pl á tců daně u malých a středn í ch pl á tců daně Ihned se rozhodnout o spojen í kl í čových funkc í výběru dan í u spr á vy cel a spr á vy dan íIhned se rozhodnout o spojen í kl í čových funkc í výběru dan í u spr á vy cel a spr á vy dan í Upravit pl á n kr á tkodobých kroků pro spojen í daňov é spr á vy a výběru soci á ln í ho poji š těn íUpravit pl á n kr á tkodobých kroků pro spojen í daňov é spr á vy a výběru soci á ln í ho poji š těn í

8 TWG 3: Ř í zen í lidských zdrojů Hlavn í ot á zky Pro zaměstn á v á n í nen í k dispozici ž á dn á společn á legislativa Ž á dný společný koncept HR funkc í Rozd í ly ve š kolen í, kompetenc í ch a mzdových tarifech Person á l VZP na z á kladě kompetenčn í ch profilů, ostatn í nejsou Převod person á lu pro výběr z zdravotn í poji š ťovny a spr á vy soci á ln í ho zabezpečen í bude vyžadovat pob í dky tak, aby je JIM upoutal Infrastruktura š kolen í existuje ve v š ech ú řadech, nicm é ně je třeba ji přeorientovat na JIM

9 TWG 3: Ř í zen í lidských zdrojů Doporučen í Identifikovat person á l přidělený k funkc í m výběru v provozovn á ch spr á vy soci á ln í ch zabezpečen í a zdravotn í ch poji š ťoven Identifikovat ot á zky týkaj í c í se rozd í lů v podm í nk á ch zaměstn á v á n í a tak umožnit integraci funkc í do JIMu Studijn í cesty členů TWG 3 do př í slu š ných zem í v roce 2009

10 TWG 4: Harmonizace pr á va Hlavn í ot á zky TWG4 z á vis í na vstupu od ostatn í ch TWGTWG4 z á vis í na vstupu od ostatn í ch TWG Nicm é ně pro mnoh é z á kony je vyžadov á na změna:Nicm é ně pro mnoh é z á kony je vyžadov á na změna: –Zejm é na soci á ln í poji š těn í a zdravotn í poji š těn í –Tak é spr á va dan í, daň z př í jmu a ostatn í z á kony Byl dokončen č á stečný seznam z á konů, kter é je třeba změnitByl dokončen č á stečný seznam z á konů, kter é je třeba změnit N á vrh legislativn í b á ze pro spr á vu dan í je třeba revidovat v kontextu JIMuN á vrh legislativn í b á ze pro spr á vu dan í je třeba revidovat v kontextu JIMu

11 TWG 4: Harmonizace pr á va Doporučen í Kr á tkodobě: Harmonizace z á kladu pro zdravotn í poji š těn í, soci á ln í poji š těn í a daně z př í jmů Připravit zpr á vu popisuj í c í pr á vn í r á mec pro JIM N á vrh z á kona stanovuj í c í kl í čov é odpovědnosti, strukturu kontroly, organizačn í strukturu a předložit každ é TWG Revize n á vrhu z á kona o registraci jednotlivců Přijet í n á vrhu z á kona o spr á vě dan í pro sladěn í s nastaveným pl á nem pro JIM TWG 4: sledovat ve š ker á n á vrhy legislativy vytvořen é čtyřmi ú řady a zajistit tak konsistenci s JIMem

12 TWG 6: Integrace soci á ln í ho zabezpečen í a zdravotn í ho poji š těn í Hlavn í ot á zky I Potřeba smluv o ú rovni služeb mezi JIMem a ČSSZ/zdravotn í mi poji š ťovnamiPotřeba smluv o ú rovni služeb mezi JIMem a ČSSZ/zdravotn í mi poji š ťovnami Divergentn í zhodnocen í soci á ln í ho zabezpečen í, zdravotn í ho poji š těn í a daně z př í jmuDivergentn í zhodnocen í soci á ln í ho zabezpečen í, zdravotn í ho poji š těn í a daně z př í jmu Různ é pen á le za zpožděn í při předložen í a pozdn í platbyRůzn é pen á le za zpožděn í při předložen í a pozdn í platby Pr á vn í dopady na sd í len í ú dajůPr á vn í dopady na sd í len í ú dajů Implikace mezin á rodn í ch a EU pr á vn í ch povinnost íImplikace mezin á rodn í ch a EU pr á vn í ch povinnost í Divergentn í požadavky na registrace ČSSZ a zdravotn í ch poji š ťovenDivergentn í požadavky na registrace ČSSZ a zdravotn í ch poji š ťoven Komplexn í role ČSSZ týkaj í c í se kontaktů zaměstnavatele pro př í spěvky v nemocnosti a pracovn í ú razKomplexn í role ČSSZ týkaj í c í se kontaktů zaměstnavatele pro př í spěvky v nemocnosti a pracovn í ú raz

13 TWG 6: Integrace soci á ln í ho zabezpečen í a zdravotn í ho poji š těn í Hlavn í ot á zky II Implikace pro obchodn í strategie zdravotn í ch poji š ťoven:Implikace pro obchodn í strategie zdravotn í ch poji š ťoven: –Výběr –Pen á le –Individualizace Kdo bude přij í mat st á tn í př í spěvky za zdravotn í poji š těn í pro občany, kteř í nejsou zaměstn á ni?Kdo bude přij í mat st á tn í př í spěvky za zdravotn í poji š těn í pro občany, kteř í nejsou zaměstn á ni? ČSSZ/zdravotn í poji š ťovny - nutn á značn á organizačn í a technick á restrukturalizace n á sledovně po implementaci JIMuČSSZ/zdravotn í poji š ťovny - nutn á značn á organizačn í a technick á restrukturalizace n á sledovně po implementaci JIMu Syst é m redistribuce zdravotn í ch př í spěvkůSyst é m redistribuce zdravotn í ch př í spěvků Je třeba se zaměřit na st á vaj í c í syst é m ú čtů soci á ln í ho zabezpečen í a zdravotn í ho poji š těn íJe třeba se zaměřit na st á vaj í c í syst é m ú čtů soci á ln í ho zabezpečen í a zdravotn í ho poji š těn í

14 TWG 6: Integrace soci á ln í ho zabezpečen í a zdravotn í ho poji š těn í Doporučen í Prozat í mn í spolupr á ce mezi institucemi zaveden á ve vybraných regionech / okresech ( ú koly sd í len í ú dajů, opatřen í pro shromažďov á n í kombinovaných ú dajů, společn é inspekčn í týmy ČSSZ/zdravotn í ch poji š ťoven/F Ú, a vz á jemn é propojen í datab á z í ČSSZ - zdravotn í poji š ťovny - F Ú )Prozat í mn í spolupr á ce mezi institucemi zaveden á ve vybraných regionech / okresech ( ú koly sd í len í ú dajů, opatřen í pro shromažďov á n í kombinovaných ú dajů, společn é inspekčn í týmy ČSSZ/zdravotn í ch poji š ťoven/F Ú, a vz á jemn é propojen í datab á z í ČSSZ - zdravotn í poji š ťovny - F Ú ) Detailn í obchodn í požadavky budou definov á ny každou ú častnickou instituc í (dle funkce převeden é do JIMu)Detailn í obchodn í požadavky budou definov á ny každou ú častnickou instituc í (dle funkce převeden é do JIMu) Sled: Po spojen í dan í a cel implementovat do kapacity JIMu jednotliv á ponaučen í z procesuSled: Po spojen í dan í a cel implementovat do kapacity JIMu jednotliv á ponaučen í z procesu

15 TWG 7: Integrace dan í a cel Hlavn í ot á zky Hlavn í princip stanoven í funkc í, kter é se maj í zahrnout do JIMu: zda daň/poplatek vznik á jako důsledek funkce Role výběru cel v EU zemi s nulovými vněj ší mi pozemn í mi hranicemi Legislativa EU se nezabýv á sama o sobě t í m, který ú řad prov á d í určitou činnost Jak je tedy třeba se postavit k nekl í čovými funkc í m ve výběru dan í a cel? Ú vahy zaměřen é na rozdělen í organizac í vyvol á vaj í velk é množstv í ot á zek týkaj í c í ch se n á kladů, možných synergi í, efektivity, apod. Funkce/ ú koly, kter é jsou prov á děny na podporu / jm é nem politiky jin é ho ú řadu by měly být zv á ženy jako kandid á t pro převeden í do takov é hoto ú řadu

16 TWG 7: Integrace dan í a cel Doporučen í V r á mci JIMu Mimo r á mec JIM Daně Cla Vyměřov á n í Vym á h á n í (včetně vym á h á n í n á rodků mimo JIM) Mobiln í dohled Š etřen í Ileg á ln í zaměstn á v á n í Pr á va du š evn í ho vlastnictv í Bezpečnostn í funkce Kontrola dotac í Finančn í kontrola Kontrola cenotvorby St á tn í loterijn í dozor, hazard

17 TWG 8: Změnový management Hlavn í ot á zky Ř í zen í projektu Vnitřn í komunikace – –dotazn í ky pro průzkum mezi person á lem  n á vrh vhodn é strategie intern í komunikace Extern í komunikace – –Spu š těn í webov é str á nky pro JIM a rol í diskusn í ch f ó r – –Tiskov é zpr á vy a budouc í veřejn é eventy

18 TWG 8: Změnový management Doporučen í Pokračovat v kon á n í pravidelných schůz í mezi jednotlivými misemi Světov é bankyPokračovat v kon á n í pravidelných schůz í mezi jednotlivými misemi Světov é banky Ř í zen í projektu:Ř í zen í projektu: –Vynikaj í c í projektov á dokumentace, nicm é ně je třeba zrychlit volbu software pro projektov é ř í zen í –Upravit strukturu governance pro projekt: TWG 8 přidělen á k týmu projektov é ho ř í zen –Přijmout profesion á ln í tým pro ř í zen í projektu, na plný ú vazek Intern í komunikace:Intern í komunikace: –Vyvinout a zav é st průzkum mezi zaměstnanci –Přestavit výsledky průzkumu během n á sleduj í c í mise Světov é banky jako z á klad pro strategii intern í komunikace Extern í komunikace:Extern í komunikace: –Spustit webovou str á nku JIMu a ř í dit diskusn í f ó rum –Pracovat s tiskovým mluvč í m MF na vyd á n í tiskov é zpr á vy –Pracovat se stranami, kter é jsou zainteresov á ny v soukrom é m sektoru

19 Shrnut í : Poč á tečn í kroky směrem k JIMu Rozhodnutí o spojení klíčových funkcí výběru daní a cel je prvním krokem směrem k JIMuRozhodnutí o spojení klíčových funkcí výběru daní a cel je prvním krokem směrem k JIMu Vytvoření velkého úřadu pro plátce daní pro zabezpečení výběru a spustit pilotní programy společné complianceVytvoření velkého úřadu pro plátce daní pro zabezpečení výběru a spustit pilotní programy společné compliance Vytvořit jednotné IČ pro plátce daně / poplatníkaVytvořit jednotné IČ pro plátce daně / poplatníka Navrhnout zákony k harmonizaci základu pro daně a poplatky/příspěvkyNavrhnout zákony k harmonizaci základu pro daně a poplatky/příspěvky Plán na centralizovaný systém zpracování údajůPlán na centralizovaný systém zpracování údajů


Stáhnout ppt "N á vrh JIM: Zpr á va z tematických pracovn í ch skupin Vl á da Česk é republiky a Světov á banka 27. ú nora 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google