Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé a střední podnikání doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé a střední podnikání doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Malé a střední podnikání doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
Ukončení podnikání Malé a střední podnikání doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

2 Doporučená literatura
JASANSKÝ, J., BÁČA, J., SVÁTKOVÁ, S., ŠKODA, S. Ukončení podnikání. 1. vyd. Ostrava: Montanex, ISBN PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 1. vyd. Praha: GRADA, ISBN SYNEK a kol. Podniková ekonomika. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, ISBN Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon). Internetové zdroje – Portál veřejné správy ČR.

3 Zdroj informací http://insolvencni-zakon.justice.cz/
Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání. Nový insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Zde najdete informace, které vám insolvenční zákon přiblíží a pomohou se v něm orientovat.

4 Úvod: Sanace v podnikání
Jestliže v podniku, společnosti trvá delší dobu krizové období je třeba přistoupit k tzv. sanaci. Sanace (turnaround) se rozumí soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. A to na základě: Diagnózy (identifikace interních a externích příčin), povahy a vývojového stádia krize.

5 Příčiny krize podnikání
Viz přednáška z MSP - Řízení rizik; Vnitřní faktory, které může podnikatel ovlivnit: Dlouhodobě klesající objem výkonů; Chyby v řízení podniku; Problémy s likviditou; Snižování rentability podniku.

6 Ukončení podnikání V případě neúspěšného procesu sanace (nejen) dochází k ukončení podnikání. Podmínkou pro ukončení podnikání FO (podnikající dle Živnostenského zákona) je jejich zrušení a zánik výmazem (časová rozdílnost) ze živnostenského rejstříku. Podmínkou pro ukončení podnikání PO zapsaných v Obchodním rejstříku je jejich zrušení a zánik výmazem v obchodním rejstříku.

7 Krach podnikatele v Evropě
Zástupce berlínské zemské vlády Volkmar Strauch: "Pokud přivedete ke krachu firmu ve Spojených státech, může to pro vás být cenná životní zkušenost. Avšak v některých evropských zemích, například v Německu, bude mít podnikatel, který jednou neuspěl, potíže se sháněním finančních prostředků.„ Jak vnímáte krach podnikatele?

8 Z historie Název konkurz pochází z latinského termínu „concursus creditorium“ = souběh věřitelů ve formě přihlašování pohledávek. Konkurs x úpadek. Úpadkové právo má na území ČR dlouhou historii.

9 Obecné otázky ukončení podnikání
Zrušení a zánik Uspořádání majetkových poměrů Pojem a účel likvidace Vztahy: zrušení, likvidace, Konkursu, nepatrného konkursu, reorganizace a zániku podnikatelského subjektu

10 Zánik subjektu podnikání
Zániku podniku předchází jeho zrušení. Dle obchodního zákoníku lze společnost zrušit dvěma způsoby: S likvidací a bez likvidace (při sloučení, splynutí, rozdělení či změnou právní formy), kdy jmění společnosti přechází na jejího právního nástupce. Zánikem se rozumí ukončení právní existence podnikatelského subjektu, t. j. zapsání v rejstříku. Zánik dnem výmazu.

11 Zrušení subjektu podnikání
= právní skutečnost, která směřuje k ukončení existence subjektu podnikání, současně se vedle rozhodnutí o ukončení existence přijímá i rozhodnutí o uspořádání majetkových poměrů rušeného subjektu. Dobrovolné zrušení (dohoda účastníků, uplynutí doby, atd.). Nucené zrušení (při rozhodnutí soudu o zrušení subjektu, či v rámci insolvenčního řízení).

12 Uspořádání majetkových poměrů
Sestavení závěrečné rozvahy a výsledovky a vypořádání vlastního kapitálu s majiteli, dluhů se všemi věřiteli, uplatňování pohledávek a přijímání plnění, … A) Mimosoudní uspořádání majetku B) Soudní -//-

13 Likvidace společnosti
Likvidace je zákonem řízený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby, podniku. Má 4 základní etapy: Rozhodnutí o vstupu podniku do likvidace. Předložení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku – tzv. likvidační plán. Realizace plánu likvidátorem. Výmaz společnosti, zrušení likvidací.

14 Úpadek podniku Dlužník je v úpadku, jestliže: má více věřitelů,
peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, tyto závazky není schopen plnit (tzn. je platebně neschopný), nebo je v případě podnikatelů předlužen (souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku).

15 Zahájení insolvenčního řízení
Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh; soud tedy sám od sebe řízení zahájit nemůže. Návrh musí podat buď dlužník, nebo věřitel, oba si mohou zvolit buď cestu písemnou, nebo elektronickou.

16 Subjekty procesu insolvenčního řízení
Insolvenční soud – vydává rozhodnutí a průběžně vykonává dohled nad postupy ostatních subjektů. Dlužník, který není schopen plnit své peněžité závazky Věřitelé – soud svolá schůzi věřitelů. Insolvenční správce – stanoví ho předseda insolvenčního soudu ze seznamu centrálně vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Státní zastupitelství Likvidátor dlužníka – vykonává jen činnosti, které nepřešly na insolvenčního správce.

17 Věřitelské orgány Schůze věřitelů – svolává soud buď z vlastní iniciativy, nebo na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru nebo min. 2 věřitelů s alespoň desetinou hodnoty pohledávek. Hlasovací právo: 1 Kč = 1 hlas. Věřitelský výbor – povinný, je-li více než 50 věřitelů. Volí ho schůze věřitelů. Má 3 až 7 členů. Hlavní činnosti: dohlíží na činnost ins. správce (vč. možnosti odvolání), schvaluje smlouvy o úvěrovém financování, schvaluje výdaje insolvenčního správce, může nahlížet do účetnictví a písemností dlužníka, může rozhodnout o ověření účetní závěrky auditorem. Zástupce věřitelů – pokud není volba věřitelského výboru povinná.

18 Postup insolvenčního řízení
Zahájení řízení se oznámí vyhláškou do 2 hodin po obdržení insolvenčního návrhu, nelze se odvolat! Insolvenční soud neprodleně vyrozumí FÚ, ÚP, OSSZ, obecný soud dlužníka, příp. i exekutora a komisi pro cenné papíry; může požadovat po navrhovateli zálohu max Kč na náklady insolvenčního řízení. Pohledávky nelze dále uplatnit žalobou, nelze provádět exekuce na majetek dlužníka, věřitelé jsou vyzváni k přihlášení pohledávek (do rozhodnutí o úpadku a po něm ve lhůtě 1 až 2 měsíce), dlužník nesmí nakládat s majetkovou podstatou.

19 Co to je moratorium v insolvenčním řízení
Jste-li podnikatelem - dlužníkem, můžete v krátké lhůtě (do 7 dnů) po zahájení insolvenčního řízení (nebo již před ním, jste-li v situaci hrozícího úpadku) požádat soud o tzv. moratorium (ochranu před věřiteli, a to nejvýš na 3 měsíce). Moratorium poskytuje dlužníkovi dočasnou ochranu (nejdéle čtyři měsíce) před věřiteli a před možným rozhodnutím o úpadku, především však otevírá prostor pro překonání úpadku nebo pro dosažení dohody s věřiteli.

20 Jak moratorium chrání dlužníka?
V době trvání moratoria nelze prohlásit úpadek a  dlužníkovi je poskytnuto zvláštní oprávnění: může přednostně hradit ty dluhy, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu jeho podniku a vznikly v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm; zároveň je dlužník po dobu moratoria chráněn před vypovězením takto plněných smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců. Cílem moratoria je v tomto ohledu tedy snaha o udržení běhu podniku, a to i na úkor rovného postavení všech věřitelů.

21 Rozhodnutí o úpadku o insolvenčním návrhu rozhodne soud do 15 dnů, resp. po skončení moratoria do 10 dnů od jeho zániku, soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo ho zamítne, soud ustanoví insolvenčního správce, vyzve věřitele k přihlášení pohledávek, pokud tak již neučinili, stanoví termín konání schůze věřitelů (do 2 měsíců), vyzve osoby, které dluží úpadci, aby plnění poskytovali přímo insolvenčnímu správci, vyrozumí stejné orgány jako v případě zahájení řízení. Existují tři způsoby řešení úpadku.

22 Způsoby řešení úpadku dlužníka
1) K o n k u r s Konkurs je dle nového insolvenčního zákona upraven v obdobné podobě, jakou známe z konkursního zákona. Jedná se v podstatě o tzv. likvidační cestu, kdy je zpeněžen majetek dlužníka (není vyloučeno ani zpeněžení podniku dlužníka) a výtěžek dle pravidel rozdělen mezi věřitele. V případě, že dlužníkem je FO - nepodnikatel nebo roční obrat dlužníka nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá více než 50 zaměstnanců, může soud rozhodnout o tzv. nepatrném konkursu, který je zjednodušeně řečeno zkrácenou a zjednodušenou formou konkursu.

23 Způsoby řešení úpadku dlužníka
2) Reorganizace (nový pojem) Reorganizace je dle insolvenčního zákona určena zejména, ale nikoliv výlučně, pro velké dlužníky- podnikatele, jejichž roční obrat činí minimálně 100 mil. Kč nebo mají-li více než 100 zaměstnanců. Reorganizace je dále určena pro ostatní dlužníky-podnikatele, kteří se na reorganizaci dohodnou se svými věřiteli = tzv. předbalená reorganizace, u které nezáleží na ročním obratu nebo počtu zaměstnanců, ale na tom, zda je skutečně co reorganizovat. Dlužníci v procesu reorganizace musí být schopni za určitých podmínek dále pokračovat v podnikání. Základním principem reorganizace je dosažení vyššího uspokojení oproti konkursu za současného zachování podniku dlužníka.

24 Způsoby řešení úpadku dlužníka
3) O d d l u ž e n í Institut oddlužení dle insolvenčního zákona je určen pro dlužníky-nepodnikatele, kteří jsou schopni svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu nejdéle 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek. Možnost oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po uhrazení alespoň 30 % závazků (příp. méně, pokud věřitelé souhlasí) je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Nesmí se však jednat o nepoctivý záměr dlužníka a dlužník musí splnit přísné podmínky! Oddlužení není určeno pro řešení podnikatelských dluhů, tedy se posuzuje nejen to, zda je dlužník v době podání návrhu na povolení oddlužení nepodnikatel, ale také povaha jeho dluhů.

25 Konkurs Rozhodnutí o prohlášení konkursu se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přechází na insolvenčního správce. Nesplatné pohledávky se stávají splatnými. Zanikají dlužníkovi plné moci, prokury, příkazy a pověření, exekuce, věcná břemena. Přerušují se soudní a jiná řízení týkající se majetkové podstaty. Majetková podstata se zpeněží veřejnou dražbou, prodejem mimo dražbu (se souhlasem ISd a VV) nebo exekučním prodejem.

26 Insolvenční rejstřík

27 Uspokojení pohledávek
Pohledávky za majetkovou podstatou a obdobné – lze je uspokojit kdykoliv v průběhu konkursního řízení, nestačí-li výtěžek ze zpeněžení k uspokojení všech pohledávek, je pořadí následující: Odměna a výdaje insolvenčního správce Pohledávky vzniklé v době trvání moratoria Pohledávky z úvěrového financování Náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty Pohledávky věřitelů na výživném Ostatní pohledávky - poměrně

28 Zrušení konkursu nebyl prokázán úpadek dlužníka,
nepřihlásil se žádný věřitel, všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň byly uspokojeny, po splnění rozvrhového usnesení, pro nedostatek majetku dlužníka.

29 Reorganizace Probíhá dle reorganizačníhoplánu, který je předkládán insolvenčnímu soudu a schvaluje ho schůze věřitelů. V případě neúspěšné reorganizace rozhodne insolvenční soud o její změně na konkurs!

30 Reorganizační plán musí obsahovat:
rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin, určení způsobu reorganizace, opatření k plnění reorganizačního plánu, podmínky pro pokračování provozu podniku dlužníka, osoby, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu, vliv reorganizace na zaměstnanost, jaké závazky bude mít dlužník vůči věřitelům po skončení reorganizace.

31 Děkuji za pozornost v průběhu celého semestru.

32 Shrnutí hodnocení znalostí z MSP
Maximální hodnocení za správnou odpověď 2 body. Klasifikace: Výborně 20 – 18 bodů. Velmi dobře 17 – 15 bodů. Dobře 14 – 12 bodů (60 %). Nevyhověl/a 11 – 0 bod. Klasifikace písemné zkoušky je dále ovlivněna hodnocením semestrální práce v rozpětí: -2 (snížené hodnocení za formální a obsahovou stránku), -1 (snížené hodnocení za formální nebo obsahovou stránku), 0 (práce splnila požadavky), 1 (nadprůměrná formální či obsahová úroveň) až 2 body (nadprůměrná formální a obsahová úroveň).


Stáhnout ppt "Malé a střední podnikání doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google