Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady BOZP automechanika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady BOZP automechanika"— Transkript prezentace:

1 Zásady BOZP automechanika
Střední odborná škola Otrokovice Zásady BOZP automechanika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Vladimír Cupák Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /5 Autor Ing. Vladimír Cupák Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Am-OPD/1-ST-1/12 Název DUM Zásady BOZP automechanika Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 23-68-H/01 Obor vzdělávání Automechanik Vyučovací předmět Opravárenství a diagnostika Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: BOZP, zákony a předpisy při práci automechanika s nářadím, stroji na obrábění kovů, se zvedáky a v akumulátorovně Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova BOZP, nářadí a pracovní pomůcky, stroje na obrábění kovů, zvedáky, akumulátorovny Datum

3 Zásady BOZP automechanika
Náplň výuky BOZP při práci, zákony a předpisy Státní politika zajištění bezpečnosti práce Hlavní bezpečnostní zásady práce automechanika Nářadí a pracovní pomůcky Stroje na obrábění kovů Zvedáky Akumulátorovny a nabíjení akumulátorů

4 BOZP při práci, zákony a předpisy
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zákony a předpisy Pro oblast autoopravárenství platí řada předpisů, které lze rozdělit do dvou hlavních skupin: v první skupině jsou to předpisy, které se týkají zaměstnanců a zaměstnavatelů, pracovišť a bezpečnosti práce ve druhé skupině jsou to předpisy, které se týkají konstrukce, provozu a zkoušení vozidel

5 Státní politika zajištění bezpečnosti práce
Základní požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zakotveny v zákoníku práce, v bezpečnostních vyhláškách a technických normách. Tyto požadavky konkretizují i technologické postupy a návody výrobců k obsluze strojů a zařízení.

6 Zaměstnavatelé jsou zejména povinni:
vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení BOZP zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně, uvádět do provozu a provozovat stroje, zařízení a pracovní prostory a zavádět technologické postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení, seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, poskytovat zaměstnancům k bezplatnému používání osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky apod.

7 Zaměstnanci jsou zejména povinni:
dbát podle svých možností o vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání, popř. opomenutí při práci, dodržovat právní předpisy k zajištění BOZP, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli řádně seznámeni, používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení, účastnit se školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám, stanoveným právními předpisy, nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem do práce, dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích a další.

8 Hlavní bezpečnostní zásady práce automechanika
Opravy, údržba a kontrola vozidel se musí provádět podle návodu výrobce, nebo podle technologického postupu. Je nutno dodržovat zejména následující zásady: vozidlo zabezpečit proti samovolnému pohybu, kontrolu spodku vozidla provádět jen při vypnutém motoru (pokud výrobce nestanovil jinak), zvednuté vozidlo nebo jeho části zajistit proti nekontrolovatelnému pohybu, neprovádět jakékoli manipulace pod nezajištěnou zvednutou korbou, naložené vozidlo opravovat pouze tehdy, je-li zabezpečena jeho stabilita.

9 Hlavní bezpečnostní zásady práce automechanika
při provádění mechanických oprav vozidel poháněných plynem uzavřít všechny ventily tlakových zásobníků plynu při provádění svářečských prací na těchto vozidlech, vypustit plyn ze zásobníků a provést odplynění plynového potrubí, při huštění pneumatik nenamontovaných na vozidle s ráfkem opatřeným závěrným a pojistným kruhem nebo s děleným ráfkem použít bezpečný kryt nebo zařízení, které plní obdobnou funkci, nemanipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, které vyloučí nežádoucí pohyb vozidla nebo jeho částí, v pracovní jámě je zakázáno uskladňovat baterie, tlakové láhve a předměty, které by mohly ztížit únik z ní v případě nebezpečí, a vypouštět do ní jakékoli provozní tekutiny (oleje vypuštěné do nádob je nutné neprodleně odstranit), dále je zakázáno zdržovat se v pracovních jámách v době přistavování a odjezdu vozidel, svařování je povoleno jen za podmínek stanovených příslušnými technickými normami pro svařování.

10 Nářadí a pracovní pomůcky
mohou se používat jen pro účely, pro které jsou určeny nebo uzpůsobeny, nesmí se používat, jsou-li poškozené, opotřebované nebo jinak nefunkční, v prostředích a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být nářadí a pomůcky z nejiskřícího materiálu, násady nářadí musí být správně nasazeny a zajištěny proti uvolnění, úderné plochy kladiv, palic, sekáčů, průbojníků aj. musí být bez trhlin a otřepů, musí mít správný tvar, břity musí být naostřené, při každém použití nářadí, kde hrozí poranění zraku, rukou nebo jiné části těla, musí být použity osobní ochranné pracovní prostředky. Mechanické, ruční elektrické a pneumatické nářadí: musí být provedeno tak, aby bylo zajištěno bezpečné upínání nástroje a aby nemohlo dojít ke styku obsluhy s pohybujícím se mechanickým ústrojím nebo nástrojem, seřizování, čištění, přestavování krytů a opravy se mohou provádět jen za klidu stroje a při jeho odpojení od zdroje energie, elektrické ruční nářadí se užívá podle návodu výrobce, pohyblivé přívody se musí chránit vhodným způsobem proti poškození.

11 Stroje na obrábění kovů
stroje (brusky, vrtačky, strojní pily na kov, soustruhy, frézky apod.) se smí používat jen způsobem stanoveným v návodu výrobce a jen pro práce, pro které jsou určeny, ovladače a hlavní vypínač musí být zřetelně označeny, hnací a převodové mechanizmy musí být zakrytovány, nebo k nim musí být znemožněn přístup jiným způsobem, obsluha strojů musí používat pracovní oděv bez volně vlajících částí, je třeba chránit vlasy, při obsluze se musí sundat prstýnky, řetízky, náramkové hodinky apod., obsluha, seřizování a údržba se musí provádět podle předpisů a pokynů výrobce.

12 Zvedáky Mechanické a hydraulické zvedáky:
musí být opatřeny bezpečnostním zařízením, které při odlehčení ovládací síly spolehlivě udrží zvednuté vozidlo v libovolné výši, na všech typech zvedáků musí být prováděny odborné kontroly, doporučená lhůta je jeden rok, obsluhovat zvedák smí pouze osoba starší 18 let, odborně zaškolená. Příruční zvedáky: před zvedáním musí být vozidlo zajištěno proti pohybu a posunutí zabrzděním ruční brzdou a kola musí být podložena klíny na té straně vozidla, která se nezvedá, základna zvedáku musí spočívat na tvrdém, rovném a dostatečně únosném podkladu nebo se musí použít podložka z vhodného materiálu o dostatečné ploše, aby nedošlo k zaboření jeho spodní části.

13 Zakázané manipulace: zvedat břemena o neznámé hmotnosti, používat poškozený zvedák nebo zvedák bez vyznačení jeho nosnosti, překračovat povolenou výšku zdvihu, zvedat vozidlo s osobami, pokračovat v pumpování, resp. otáčení klikou u mechanických hřebenových zvedáků po náhlém zvýšení odporu ovládací páky, což signalizuje, že zvedák dosáhl maximálního zdvihu, nahrazovat ovládací tyč nebo kliku jinými prvky nebo je prodlužovat, používat zvedák jako nosnou podložku a nechat zvedák zatížený břemenem po skončení zvedání, provádět manipulace pod zvednutým vozidlem, pokud nejsou vhodným způsobem zajištěna proti pádu (podpěry, podpěrné stojany, závěsy na zdvihacím zařízení apod.).

14 Akumulátorovny a nabíjení akumulátorů
Akumulátorovna – požadavky je to místnost ke zprovoznění, ošetřování a údržbě akumulátorových baterií, musí být suchá, dobře větraná, chráněná před vnikáním prachu a škodlivých plynů a před přímým slunečním zářením, v akumulátorovně je zakázáno jíst, pít, kouřit a používat otevřený oheň, akumulátory se musí nabíjet předepsaným stejnosměrným elektrickým proudem, při nabíjení akumulátorů se musí vyloučit jiskření na svorkách, akumulátory se musí ukládat tak, aby nedošlo k jejich převrácení, poškození a elektrickému zkratu, elektrolyt v akumulátorech je žíravina, proto se smí připravovat jen způsobem stanoveným výrobcem, při práci s žíravinou musí pracovníci používat plexisklový štít na ochranu obličeje, pryžové rukavice a zástěru odolnou proti škodlivinám, která přesahuje horní okraj pryžové obuvi.

15 Kontrolní otázky: Vysvětlete význam zkratky BOZP.
Jak musí postupovat automechanik při zvedání vozidla? Jaké zásady platí pro práci na obráběcích strojích?

16 Seznam obrázků:

17 Seznam použité literatury:
[1] POŠTA, J. a KOLEKTIV, Opravárenství a diagnostika I, Informatorium Praha ISBN:

18 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Zásady BOZP automechanika"

Podobné prezentace


Reklamy Google