Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní standardizační organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní standardizační organizace"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní standardizační organizace
Význam: zajištění kompatibility globální sítě e-komunikací, schopnost vzájemné komunikace zařízení různých výrobců,koordinace činností národních subjektů Funkce : 1.technická – oblast standardizace (tvorba, schvalování vydávaní standardů) Standard je dobrovolný a všeobecně prospěšný dokument : de iure – vypracovaný a procedurálně schválený mezinárodním normalizačním orgánem de facto – dohodnutý renomovanými firmami, sdruženími,…

2 2. regulační - rozdělení a užití frekvenčního spektra, koordinace národních číslovacích plánů
3. rozvojová - pomoc při zajištění univerzality globálního trhu ( technická pomoc ) Standardizace zajistí kompatibilitu zařízení sítí, univerzalitu trhu e-komunikací. Jak? Tím, že výrobci využívají stejné komunikační protokoly v rámci dohodnutých standardů. Standard – společná dohoda ( standardní produkty ) Protokol – popisuje příslušný standard, soubor pravidel pro řízení e-komunikace

3 Standardizační organizace
Oficiální standardizační mezinárodní organizace produkující normy de iure : ITU,ISO,IEC,ETSI Neoficiální mezinárodní organizace produkují normy de facto, např. IEEE,IETF,fórum ATM,….

4 ITU- International Telecommunication Union-Mezinárodní telekomunikační unie
Přidružena organizace OSN, celosvětová, vládní organizace (r.1865 jako Mezinárodní telegrafní unie v Paříží, r současný název, r.1947 – orgán OSN) Je tvořena následujícími orgány : 1. Konference vládních zmocněnců - stanoví cíle, volí členy rady, schvaluje právní dokumenty, rozpočet,.. 2. Rada ITU – stály orgán KVZ 3. Světová konference mezinárodních telekomunikací 4. ITU-R – Radiocommunication Sector, pracuje ve Study Groups 5. ITU-T – Telecommunication Standardization Sector, Study Groups 6. ITU-D - Telecommunication Development Sector, Study Groups 7. Generální sekretariát - řídící administrativní orgán

5 Součástí jednotlivých sektorů jsou úřady:
- pro telekomunikace: Telekomunikační standardizační úřad Nejvyšší orgán pro telekomunikace: Světová konference pro standardizaci v telekomunikacích, řídí činnost pracovních skupin SG Příklad tématického zaměření SG: SG 1 - definice služeb,provoz služeb, uživatelská kvalita služeb,… SG 2 – provoz sítí včetně směrování, číslování, řízení sítě, kvalita sítě,.. SG 3 – zásady tarifikace a odúčtování v mezinárodním styku SG 4 –údržba sítí SG 15 – přenosové systémy a zařízení SG vydávají doporučení, označení písmeny,např.: G-digitální systémy, H-multimediální systémy, I-ISDN, Q-signalizace, X-datové sítě,V-datové přenosy v telefonní sítí,…..

6 Další mezinárodní organizace zabývající se mezinárodními telekomunikacemi
ISO mezinárodní organizace pro standardizaci ( International Organization for Standardization) - nevládní celosvětová organizace, založena v r.1947, sdružuje národní standardizační instituce - spolupracuje s ITU a s evropskými standardizačními telekomunikačními organizacemi

7 vládní organizace zabývající se oblastí elektrotechniky a elektronických zařízení : IEC – založena v r.1906 Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Comission) Spolupráce ISO a IEC : Sloučena technická komise TC 97 a IEC 83: Joint Technical Committe JTC 1 ISO/IEC Nejvýznamnější standard této komise : RM OSI

8 Evropské standardizační organizace
ETSI – European Telecommunications Standards Institute , Evropský institut pro standardizaci v telekomunikacích (r.1988) Původně: CEPT- vnik v r. 1959 Konference správ pošt a telekomunikací Cíl ETSI : - vytváří evropské standardy pro oblast telekomunikací cíl: integrace telekomunikačních infrastruktur, vytvoření tzv. panevropské dálnice zajišťuje kompatibilitu zařízení telekomunikačních sítí v Evropě např. standard Euro-ISDN, standardy bezdrátové a mobilní komunikace, standardy pro inteligentní sítě (112)

9 Další evropské standardizační organizace
CEN – Evropská komise pro normalizaci, zřízena jako protějšek ISO (r.1961) CENELEC – Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice, zřízena jako protějšek IEC (r.1958)

10 Neoficiální standardizační organizace
Vedle aktivit oficiálně uznávaných standardizačních organizací rozvíjejí standardizační činnost i jiné organizace a zájmové sdružení, mající zájem rychleji a pružněji zavádět nová řešení do praxe. Produkt: standardy de facto IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, největší profesní organizace na světě (Sdružení elektrotechnických inženýrů), významný je výbor 802.x IETF – Internet Engineering Task Force ,připravuje specifikace pro Internet , definuje architekturu TCP/IP W3C- World Wide Web Consortium , průmyslové konsorcium , doporučení pro provoz www ATM fórum – asociace pro podporu ATM sítí

11 IEEE – Sdružení elektrotechnických inženýrů
Předmět zájmu: tvorba standardů pro LAN, MAN Nejvýznamnější: výbor 802, skládá se z 22 podvýborů Nejznámější produkt: IEEE – síť Ethernet Současnost: standardy bezdrátových sítí, patří sem podvýbory : Wireless LAN (WLAN) Wireless Personal Area Network (WPAN) Broadband Wireless Access (BWA) Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) Wireless Regional Area Network (WRAN) Standard e – de facto je dnes standardem ITU-R de iure IMT ( International Mobile Telecommunications) mobilní širokopásmový rádiový přístup

12 Vrstvové řízení komunikace Síťová architektura
první paketová síť X.25, potřeba usnadnit řízení paketů v sítí původní verze RM OSI na půdě ISO a IEC – SG pro IT 1984 – revize RM OSI ISO/IEC na půdě ITU standard X.200 –popsán přes MKP a VKP, principiální základ všech dalších modelů řízení přenosu dat

13 Význam standardizace prostřednictvím RM
Standardizace zajistí kompatibilitu zařízení různých výrobců,provozovatelů sítí a uživatelů služeb e-komunikací Výrobci využívají stejné komunikační protokoly v rámci dohodnutých standardů, resp. pravidla dané RM OSI STANDARD – společná dohoda PROTOKOL – popisuje příslušný standard, je to soubor pravidel , podle kterých se řídí komunikace

14 Sestava datové stanice

15 Síťová architektura - princip
Řešení topologie sítě pro paketové přenosy nestačí k zajištění komunikace Složitý proces řízení přenosu dat je rozdělen do dílčích funkcí, tzv.procesů Každý dílčí proces: „ VRSTVA“ Procesy jsou hierarchicky uspořádány Členění komunikace do vrstev znamená rozdělení komunikace ve vertikálním směru

16 Systém vrstev, funkcí a protokolů tvoří síťovou architekturu, kterou popisujeme pomocí referenčních modelů. RM je kombinací dvou modelů: horizontální model – VKP vertikální model - MKP

17 Referenční model OSI (Open System Interconnection)
RM OSI – je doporučený model , který vymezuje funkce jednotlivých vrstev řízení komunikace Otevřený sytém- zařízení vyhovující doporučení jsou volně připojitelná do sítě Každá vrstva modelu je charakterizována : - svým účelem - funkcemi dle příslušného protokolu - službami, které poskytuje nejbližší vyšší vrstvě

18 Síťová architektura nepopisuje nějakou konkrétní síť, je to předpis (návod) , podle kterého je určitý komunikační systém vystavěn a provozován

19 Vrstvové řízení komunikace je základní trend v teleinformatice
RM OSI je 7-vrstvový model a vymezuje funkce: První čtyři vrstvy RM OSI (aplikační, prezentační, relační a transportní) představují komunikační služby – zasahují do struktury a obsahu dat, jsou implementovány jen v KZ (zdroj – cíl) Spodní tři vrstvy (síťová, spojová,fyzická) poskytují přenosové služby

20 Struktura 7-vrstvového RM OSI
aplikační prezentační relační transportní síťová spojová fyzická

21 Funkce vrstev RM OSI Aplikační – převod uživatelských dat do počítačové podoby Prezentační – zajistí prezentaci dat (kódování, šifrování,…) Relační – funkční propojení KZ, vytvoření relace Transportní – spojení mezi aplikacemi KZ, tvorba bloku dat Síťová – udržování síťových spojení, přenos paketů Spojová – seskupení dat do rámců,detekce a korekce chyb Fyzická – fyzické předání dat (bitů) fyzickému médiu Např. formát rámce protokolu LAPB (je to modifikace HDLC) Návěsť Adresovací pole Řídící pole Informační pole Zabezpečovací pole Návěsť

22

23

24

25

26 Datové sítě s přepojováním paketů :
7-vrstvový RM OSI vystavěn pro standard sítě X.25 znak: realizace služby virtuálních okruhů 4-vrstvový model sítě Internet, pracuje se standardem RFC , soustava protokolů TCP/IP znak: užití datagramové služby

27 Síťová architektura TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
Síťové protokoly TCP/IP se využívají v architektuře sítě INTERNET TCP/IP je soubor protokolů, nejvýznamnější jsou : TCP – protokol transportní vrstvy, transformuje zprávy do paketů ve zdrojovém uzlu a v cílovém pakety sestaví do původní zprávy, propojuje aplikace vzdálených KZ IP – protokol síťové vrstvy , zajišťuje směrování paketů přes řadu uzlů, příp. přes řadu sítí (X.25,Ethernet,ATM,…)

28 Aplikační vrstva – slouží k připojení uživatelského
rozhraní ke konkrétní aplikaci, k programu zajišťujícímu služby pro uživatele (FTP,HTTP,TELNET,..) Transportní vrstva – poskytuje transportní služby přes protokol TCP (spolehlivý) nebo UDP (nespolehlivý). Je implementována jen v KZ (propojení aplikací a tvorba datagramů) Síťová vrstva – zajišťuje síťovou adresaci – přenos , směrování a předávání datagramů. Je implementována ve všech prvcích sítě - ve směrovačích i v KZ Vrstva síťového rozhraní – umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu

29 Síťový model TCP/IP Uživatelské programy (http, ftp,….)
Transportní protokoly ( TCP,UDP ) Internetový protokol IP Síť(Ethernet,FR,X.25)

30 Architektura internetového protokolu TCP/IP
Koncový systém Mezilehlý systém Koncový systém SMĚROVAČ

31 Závěrem k RM Síťové protokoly TCP/IP a RM OSI se od sebe liší –
- jsou neporovnatelné Základní model : RM OSI Nejperspektivnější : síťové protokoly TCP/IP Společné znaky: Transportní vrstva – propojení aplikací vzdálených KZ, tvorba bloku dat (paketů, datagramů) Síťová vrstva – přenos paketů, datagramů v síti Rozdíly: Inteligence je podle RM OSI umístěna v sítí, (zabezpečení přenosu – spojová vrstva) a rovněž v KZ (zabezpečení služby – transportní vrstva) Inteligence dle TCP/IP umístěna jenom v KZ (zabezpečení služby - transportní vrstva)


Stáhnout ppt "Mezinárodní standardizační organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google