Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0880."— Transkript prezentace:

1 Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály – www.skolalipa.cz Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu:VY_32_INOVACE_233_Publicistika_PwP Typ materiálu:PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor:Mediální výchova a rétorika, 1. ročník, Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady:Sada č. 12 - Média a jejich vliv na mezilidské vztahy. Reklama Téma:Publicistika Jméno a příjmení autora:Lenka Brychová Datum vytvoření:1. 2. 2013 Anotace: Žák rozumí pojmu publicistika, rozliší její znaky, typy, umí vyjmenovat její žánry. Vysvětlí pojmy manipulace, lobbování, propagace, propaganda. Charakterizuje komiks, zná významné české komiksy. Charakterizuje jazykové prostředky. Na výkladovou hodinu navazuje VY_32_INOVACE_234_Žurnalistika_myšl.mapa. Zdroje:Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 ST Ř EDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a ST Ř EDNÍ ODBORNÉ U Č ILIŠT Ě, Č eská Lípa, 28. ř íjna 2707, p ř ísp ě vková organizace

3 1. Pojem 2. Znaky 3. Volné psaní 4. Vysv ě tlete pojmy manipulace, lobbování, propaganda, propagace 5. Typy publicistiky 6. Ž ánry 7. Jazykové prost ř edky 8. Významné osobnosti 9. Komiks 10. DÚ 11. Pou ž ité zdroje a literatura

4  z lat. publicius – obecní, ve ř ejný  významná č ást ž urnalistiky  zam ěř ena na ve ř ejnost, ur č ena k publikování  vychází ze zpravodajství, rozši ř uje ho, navazuje na n ě j  informace + autor ů v subjektivní názor

5  d ů l. prvek – ovliv ň ování prvky:  analýza,  hodnocení,  subjektivní postoje (emoce),  p ř esv ě d č ovací prost ř edky

6  Co m ě napadá, kdy ž se mluví o vymývání mozk ů ? (3´)

7  Manipulace snaha p ů sobit na myšlení druhé osoby  Lobbování soustavné prosazování skupinových zájm ů zejména v médiích, na ve ř ejnosti, u orgán ů státu a jeho p ř edstavitel ů  Propaganda ve ř ejné ší ř ení myšlenek, názor ů s cílem získat stoupence  Propagace doporu č ování n ě koho, n ěč eho, nej č ast ě ji pomocí propaga č ních prost ř edk ů (inzerce, plakát, film, reklamní p ř edm ě ty č i akce) 

8 1) analytická – podobná odbornému stylu  analýza problematiky (databáze, statistika, pr ů zkum, odborné testy)  p ř. debata dvou odborník ů o amnestii 2) beletrizující – obrazové lí č ení události (humor) 3) blábolivá – podobná bulváru  nerespektuje skute č nost

9 4) manipulativní – také nepravdivé informace ale s cílem ovlivnit mín ě ní  p ř. politici 5) úvahová – vychází z v ě rohodných informací argumentace  p ř. blogy noviná řů

10  analytický č lánek  č rta  fejeton  fí č rová zpráva a fotografie  glosa  interview  komentá ř  komiks

11  kritika  polemika  poznámka  recenze  reportá ž  sloupek  úvaha  úvodník

12  spisovná, ob č as hovorová č eština  č asto ustálené formulace  odborné výrazy  hodnotící v ě ty (metafora)  spolupráce se stylem odborným a um ě leckým  o ž ivování textu – nap ř. neobvyklá spojení (dopravní infarkt)  frazeologické obraty  slovní h ř í č ky.

13  Kte ř í č eští spisovatelé byli i významnými noviná ř i?  Karel Havlí č ek Borovský  Jan Neruda  Jakub Arbes  Karel Č apek  Karel Polá č ek

14  um ě lecké médium („deváté um ě ní“)  chronologické uspo ř ádání kreseb s doprovodným  dohromady vytvá ř ejí celek, p ř íb ě h  jeden obrázek (v ě tšinou zachycuje jeden okam ž ik) - v komiksové terminologii panel  panely musí být uspo ř ádány vedle sebe

15  pou ž ití „bublin“ k zobrazení mluvené ř e č i nebo myšlenek  monology, doprovodné texty č asto v obdélníku panelu  vyu ž ití karikatury  pozadí v ě tšinou realistické  krátký (strip) – cca 3-5 panel ů

16  Které komiksy v naší literatu ř e znáte?  Rychlé šípy (J. Foglar)  Č ty ř lístek  Zelený Raoul (Reflex)  Alois Nebel (J. Rudiš)

17  Vytvo ř te krátký komiks (strip) na jedno z následujících témat: b) Biblické p ř íb ě hy c) p ř íchod Konstantina a Metod ě je d) Ž i ž kova p ř íprava taktiky bitvy e) kní ž e Václav a jeho p ř íbuzní

18 Internet  P ř isp ě vatelé Wikipedie, Lobbování [online], Wikipedie: Otev ř ená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 10. 12. 2012, 09:44 UTC, [citováno 01. 02. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/Lobbov%C3%A1n%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Lobbov%C3%A1n%C3%AD  P ř isp ě vatelé Wikipedie, Lobbování [online], Wikipedie: Otev ř ená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 02. 12. 2012, 13:01 UTC, [citováno 01. 02. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks http://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks Literatura  Pospíšil Jan, Závodná Lucie Sára: Mediální výchova, ComputerMedia, Kralice na Hané 2009, s.37-38, ISBN: 978-80- 7402-022-3

19  Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.  Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál.  Pro citaci byla pou ž ita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0880."

Podobné prezentace


Reklamy Google