Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obsah: Přehled funkčních stylů Komunikační funkce jednotlivých stylů
Vlastnosti, znaky funkčních stylů Jazykové prostředky funkčních stylů Slohové útvary funkčních stylů Cvičení 1–4 Použitá literatura

3 Prostě sdělovací; Administrativní; Odborný; Publicistický; Umělecký;
Podle toho, jakou komunikační funkci plní jazykový projev, rozlišujeme tyto funkční styly: Prostě sdělovací; Administrativní; Odborný; Publicistický; Umělecký; Řečnický.

4 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL = styl každodenní komunikace

5 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL FUNKCE:
Prostě sdělná; Předává informace a hodnotící postoje k tématům všedního života v soukromém styku v rodině, mezi přáteli, kolegy, spolužáky, známými.

6 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL ZNAKY:
Neoficiálnost; Neformálnost; Nepřipravenost; Emocionálnost; Stručnost; Úspornost.

7 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Hovorová čeština; Nespisovné útvary češtiny (obecná čeština, slang, nářečí, argot; Slova citově zabarvená; Slova knižní a archaismy; Odborné výrazy. jen v mluvených projevech; zpravidla se nepoužívají; zpravidla se nepoužívají.

8 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:
MLUVENÉ . Rozhovor; . Telefonní hovor; . Blahopřání; . Přípitek; . Kondolence. PSANÉ . Oznámení; . Zpráva; . Pozvánka; . Plakát; . Osobní dopis; . Inzerát.

9 ADMINISTRATIVNÍ STYL = styl úředního jednání

10 ADMINISTRATIVNÍ STYL FUNKCE:
Sdělovací; Řídící a správní; Používá se ve styku s úřady, firmami, institucemi.

11 ADMISTRATIVNÍ STYL ZNAKY:
Oficiálnost; Věcnost; Objektivnost a pravdivost; Jednoznačnost; Normovanost; Stručnost, přehlednost – vede ke schematičnosti a heslovitosti formulář (tiskopis).

12 ADMISTRATIVNÍ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Spisovná čeština; Ustálené formulace; Termíny; Zkratky; Neutrální výrazy. Ve znění dřívějších předpisů…; Na základě jednání ze dne…; pojistná událost, faktura, nemovitost; fa, t. r., a. s., č. j.

13 ADMISTRATIVNÍ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:
Úřední dopis ve formě; Životopis; Motivační dopis; Protokol; Vyhláška; Posudek; Úřední oznámení. Objednávka; Žádost; Stížnost.

14 ODBORNÝ STYL = styl odborných knih a časopisů

15 ODBORNÝ STYL Podle stupně odbornosti rozlišujeme styl:
VĚDECKÝ – vědecké spisy; POPULÁRNĚ NAUČNÝ – encyklopedie, časopisy, internetové články; PRAKTICKY ODBORNÝ – učebnice, návody.

16 ODBORNÝ STYL FUNKCE: Odborně sdělná; Vzdělávací;
Seznamuje s poznatky z vědních oborů a odborných oblastí lidské činnosti.

17 ODBORNÝ STYL ZNAKY: Oficiálnost; Připravenost; Věcná správnost;
Přesnost; Jednoznačnost; Úplnost; Přehlednost.

18 ODBORNÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
Spisovný jazyk; Neutrální výrazy; Plnovýznamová a dějová slovesa – stát, viset, nasypat; Odborná terminologie; českého původu – smetánka lékařská; cizího původu – diabetik.

19 ODBORNÝ STYL VĚTNÁ STAVBA:
Rozvité věty a souvětí; Kapitoly, nadpisy, zvýraznění textu; Odstavce; Obrázky, nákresy, grafy.

20 ODBORNÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:
Popis prostý; Popis odborný; Popis pracovního postupu, návod; Referát; Výklad.

21 PUBLICISTICKÝ STYL = styl sdělovacích prostředků

22 PUBLICISTICKÝ STYL FUNKCE:
Sdělná; Agitační = získávací + přesvědčovací; Popularizační; Zábavná; Informuje o aktuálních událostech ve společnosti z oblasti politiky, ekonomiky, kultury, sportu.

23 PUBLICISTICKÝ STYL ZNAKY:
Aktuálnost; Dynamičnost; Oficiálnost; Připravenost; Objektivnost; Výstižnost; Věrohodnost; Přesvědčivost.

24 PUBLICISTICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
horký favorit, živná půda; Zázrak z Nagana; Beckham se nezbláznil; Matka oběti čelí žalobě; Lucie měla nabito. Spisovný jazyk; Publicismy – ustálené novinářské obraty; Titulky -Naznačují obsah. -Poutají pozornost. -Měly by být stručné, živé, bezprostřední, neotřelé.

25 PUBLICISTICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Automatizované výrazy – jsou v dané situaci očekávané, pokud se používají nadměrně klišé. hrát důležitou roli; klíčový význam; v duchu…; v souladu…; v popředí zájmu; díky spolupráci; jablko sváru; přijít s křížkem po funuse.

26 PUBLICISTICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Aktualizované výrazy – jsou v dané situaci neočekávané, neobvyklé, neotřelé. 1. obrazná pojmenování: Naše republika se stane lokomotivou Evropy; 2. expresivní výrazy: Politici zpackali, co mohli; 3. neologismy: irákizace, přebillboardováno; 4. aktualizované přívlastky: parobkorathovský bič; 5. inovace frazeologismů.

27 PUBLICISTICKÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY
Novinová zpráva; Novinový článek; Recenze; Reportáž; Interview; Fejeton.

28 UMĚLECKÝ STYL = styl krásné literatury

29 UMĚLECKÝ STYL FUNKCE: Sdělná; Estetická;
Působí na citové vnímání adresáta, rozvíjí jeho fantazii a obrazotvornost, formuje jeho názory.

30 UMĚLECKÝ STYL ZNAKY: Připravenost; Subjektivnost; Expresivita; Emocionálnost.

31 UMĚLECKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Spisovný jazyk; Nespisovné útvary – obecná čeština, slang, argot, nářečí; Expresivní výrazy; Archaismy; Slova knižní. v řeči vypravěče; v řeči postav; domeček,vigvam, barák; příbytek; chyže.

32 UMĚLECKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Obrazná pojmenování metafora; básnické přirovnání; básnický přívlastek; personifikace. dům na nebesích; dům jako klícka; mrtvý dům; dům zavřel oči.

33 UMĚLECKÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:
Vypravování; Charakteristika; Líčení; Úvaha.

34 ŘEČNICKÝ STYL = styl veřejných mluvených projevů

35 ŘEČNICKÝ STYL FUNKCE: Přesvědčovací; Získávací; Propagační;
Objasňuje a hodnotí význam některé důležité události politické, společenské, kulturní, životní.

36 ŘEČNICKÝ STYL ZNAKY: Oficiálnost; Veřejnost; Připravenost;
Emotivnost ; Vhodnost; Kultivovanost; Působivost; Slavnostnost. Jasnost; Zřetelnost; Hlasitost; Srozumitelnost; Plynulost; Souvislost; Gramatická správnost; Správná výslovnost.

37 ŘEČNICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Vážení spoluobčané, V 1. a 2. osobě mn. č.; …žijeme ve zkaženém mravním prostředí; Proč bychom se opět nemohli stát křižovatkou Evropy? Názorová propast. Spisovný jazyk; Vhodné oslovení; Expresivní výrazy; Řečnické otázky; Obrazná pojmenování.

38 ŘEČNICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Opakování slov; Citáty a jejich parafráze; Rčení, přísloví; Zvukové prostředky; Neverbální prostředky. …lidské utrpení, utrpení ze smrti; Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila! Koho chleba jíš…; důraz, melodie, pauzy, tempo řeči; gesta, mimika, pohyby těla.

39 ŘEČNICKÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:
Projev; Proslov; Soudní řeč; Duchovní řeč; Přednáška.

40 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 1: Přiřaďte k dané charakteristice správný funkční styl.
ŘEČNICKÝ; UMĚLECKÝ; ADMINISTRATIVNÍ; ODBORNÝ. Využívá neverbální prostředky. Líčí pocity autora z podzimní přírody. Využívá se v úředních písemnostech. Sděluje nové aktuální poznatky z výzkumu.

41 Objevuje se v tisku a v jiných médiích.
Slouží k dorozumívání mezi členy rodiny. PUBLICISTICKÝ; PROSTĚ SDĚLOVACÍ.

42 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 2: Přiřaďte k situaci vhodný funkční styl.
Blahopřát k svátku; Získat zaměstnání; Poučit o holocaustu; Podat daňové přiznání; Zhodnotit nový film; Uvařit správně rizoto; Promluvit u příležitosti 60. výročí školy; Prožít napětí. PROSTĚ SDĚLOVACÍ; ADMINISTRATIVNÍ; ODBORNÝ; PUBLICISTICKÝ; ŘEČNICKÝ; UMĚLECKÝ.

43 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 3: Přiřaďte k jazykovým prostředkům správný funkční styl
Termíny; Obrazná pojmenování; Expresivní výrazy; Řečnické otázky; Zkratky; Hovorové výrazy; Automatizované výrazy. ODBORNÝ; UMĚLECKÝ; PROSTĚ SDĚLOVACÍ; ŘEČNICKÝ; ADMINISTRATIVNÍ; PUBLICISTICKÝ.

44 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 4: Přiřaďte ke slohovému útvaru správný funkční styl.
ADMINISTRATIVNÍ; PROSTĚ SDĚLOVACÍ; ODBORNÝ; ŘEČNICKÝ; PUBLICISTICKÝ; UMĚLECKÝ. Žádost o příspěvek na dopravu; Dopis spolužačce; Návod k obsluze myčky; Novoroční projev; Článek o stavu EU; Charakteristika románového hrdiny.

45 Použitá literatura MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN DOBEŠOVÁ, Věra a Vladimíra FIALOVÁ. Průvodce českým jazykem, aneb, Co byste měli znát ze základní školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2005. Co byste měli znát ze základní školy. ISBN BARONE, Hana. Cvičebnice českého jazyka, aneb, Co byste měli znát ze základní školy: nejen k přijímacím zkouškám na SŠ. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2007, 248 s. Průvodce (Didaktis). ISBN

46 Použitá literatura MARTINKOVÁ, Věra. Český jazyk 2: alternativní učebnice pro 2. ročník středních škol. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1992, 191 s. ISBN HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN


Stáhnout ppt "FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google