Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obsah:   Přehled funkčních stylů   Komunikační funkce jednotlivých stylů   Vlastnosti, znaky funkčních stylů   Jazykové prostředky funkčních stylů   Slohové útvary funkčních stylů   Cvičení 1–4   Použitá literatura

3 funkční styly: Podle toho, jakou komunikační funkci plní jazykový projev, rozlišujeme tyto funkční styly:   Prostě sdělovací;   Administrativní;   Odborný;   Publicistický;   Umělecký;   Řečnický.

4 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL = styl každodenní komunikace

5 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL FUNKCE:   Prostě sdělná;   Předává informace a hodnotící postoje k tématům všedního života v soukromém styku v rodině, mezi přáteli, kolegy, spolužáky, známými.

6 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL ZNAKY:   Neoficiálnost;   Neformálnost;   Nepřipravenost;   Emocionálnost;   Stručnost;   Úspornost.

7 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Hovorová čeština;   Nespisovné útvary češtiny (obecná čeština, slang, nářečí, argot;   Slova citově zabarvená;   Slova knižní a archaismy;   Odborné výrazy.  jen v mluvených projevech;  zpravidla se nepoužívají;  zpravidla se nepoužívají.

8 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY: MLUVENÉ MLUVENÉ. Rozhovor;. Telefonní hovor;. Blahopřání;. Přípitek;. Kondolence. PSANÉ PSANÉ. Oznámení;. Zpráva;. Pozvánka;. Plakát;. Osobní dopis;. Inzerát.

9 ADMINISTRATIVNÍ STYL = styl úředního jednání

10 ADMINISTRATIVNÍ STYL FUNKCE:   Sdělovací;   Řídící a správní;   Používá se ve styku s úřady, firmami, institucemi.

11 ADMISTRATIVNÍ STYL ZNAKY:   Oficiálnost;   Věcnost;   Objektivnost a pravdivost;   Jednoznačnost;   Normovanost;   Stručnost, přehlednost – vede ke schematičnosti a heslovitosti formulář (tiskopis).

12 ADMISTRATIVNÍ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Spisovná čeština;   Ustálené formulace;   Termíny;   Zkratky;   Neutrální výrazy.  Ve znění dřívějších předpisů…;  Na základě jednání ze dne…;  pojistná událost, faktura, nemovitost;  fa, t. r., a. s., č. j.

13 ADMISTRATIVNÍ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:   Úřední dopis ve formě;   Životopis;   Motivační dopis;   Protokol;   Vyhláška;   Posudek;   Úřední oznámení.  Objednávka;  Žádost;  Stížnost.

14 ODBORNÝ STYL = styl odborných knih a časopisů

15 ODBORNÝ STYL Podle stupně odbornosti rozlišujeme styl:  – vědecké spisy;  VĚDECKÝ – vědecké spisy;  encyklopedie, časopisy, internetové články;  POPULÁRNĚ NAUČNÝ – encyklopedie, časopisy, internetové články;  – učebnice, návody.  PRAKTICKY ODBORNÝ – učebnice, návody.

16 ODBORNÝ STYL FUNKCE:   Odborně sdělná;   Vzdělávací;   Seznamuje s poznatky z vědních oborů a odborných oblastí lidské činnosti.

17 ODBORNÝ STYL ZNAKY:   Oficiálnost;   Připravenost;   Věcná správnost;   Přesnost;   Jednoznačnost;   Úplnost;   Přehlednost.

18 ODBORNÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY   Spisovný jazyk;   Neutrální výrazy;  stát, viset, nasypat;  Plnovýznamová a dějová slovesa – stát, viset, nasypat;   Odborná terminologie; smetánka lékařská; českého původu – smetánka lékařská; diabetik. cizího původu – diabetik.

19 ODBORNÝ STYL VĚTNÁ STAVBA:   Rozvité věty a souvětí;   Kapitoly, nadpisy, zvýraznění textu;   Odstavce;   Obrázky, nákresy, grafy.

20 ODBORNÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:   Popis prostý;   Popis odborný;   Popis pracovního postupu, návod;   Referát;   Výklad.

21 PUBLICISTICKÝ STYL = styl sdělovacích prostředků

22 PUBLICISTICKÝ STYL FUNKCE:   Sdělná;   Agitační = získávací + přesvědčovací;   Popularizační;   Zábavná;   Informuje o aktuálních událostech ve společnosti z oblasti politiky, ekonomiky, kultury, sportu.

23 PUBLICISTICKÝ STYL ZNAKY:   Aktuálnost;   Dynamičnost;   Oficiálnost;   Připravenost;   Objektivnost;   Výstižnost;   Věrohodnost;   Přesvědčivost.

24 PUBLICISTICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Spisovný jazyk;   Publicismy – ustálené novinářské obraty;   Titulky -Naznačují obsah. -Poutají pozornost. -Měly by být stručné, živé, bezprostřední, neotřelé.  horký favorit, živná půda;  Zázrak z Nagana;  Beckham se nezbláznil;  Matka oběti čelí žalobě;  Lucie měla nabito.

25 PUBLICISTICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Automatizované výrazy – jsou v dané situaci očekávané, pokud se používají nadměrně klišé.  hrát důležitou roli;  klíčový význam;  v duchu…;  v souladu…;  v popředí zájmu;  díky spolupráci;  jablko sváru;  přijít s křížkem po funuse.

26 PUBLICISTICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Aktualizované výrazy – jsou v dané situaci neočekávané, neobvyklé, neotřelé. Naše republika se stane lokomotivou Evropy; 1. obrazná pojmenování: Naše republika se stane lokomotivou Evropy; Politici zpackali, co mohli; 2. expresivní výrazy: Politici zpackali, co mohli; irákizace, přebillboardováno; 3. neologismy: irákizace, přebillboardováno; parobkorathovský bič; 4. aktualizované přívlastky: parobkorathovský bič; 5. inovace frazeologismů.

27 PUBLICISTICKÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY   Novinová zpráva;   Novinový článek;   Recenze;   Reportáž;   Interview;   Fejeton.

28 UMĚLECKÝ STYL = styl krásné literatury

29 UMĚLECKÝ STYL FUNKCE:   Sdělná;   Estetická;   Působí na citové vnímání adresáta, rozvíjí jeho fantazii a obrazotvornost, formuje jeho názory.

30 UMĚLECKÝ STYL ZNAKY:   Připravenost;   Subjektivnost;   Expresivita;   Emocionálnost.

31 UMĚLECKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Spisovný jazyk;   Nespisovné útvary – obecná čeština, slang, argot, nářečí;   Expresivní výrazy;   Archaismy;   Slova knižní.  v řeči vypravěče;  v řeči postav;  domeček,vigvam, barák; barák;  příbytek;  chyže.

32 UMĚLECKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Obrazná pojmenování 1. 1. metafora; 2. 2. básnické přirovnání; 3. 3. básnický přívlastek; 4. 4. personifikace.  dům na nebesích;  dům jako klícka;  mrtvý dům;  dům zavřel oči.

33 UMĚLECKÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:   Vypravování;   Charakteristika;   Líčení;   Úvaha.

34 ŘEČNICKÝ STYL = styl veřejných mluvených projevů

35 ŘEČNICKÝ STYL FUNKCE:   Přesvědčovací;   Získávací;   Propagační;   Objasňuje a hodnotí význam některé důležité události politické, společenské, kulturní, životní.

36 ŘEČNICKÝ STYL ZNAKY:   Oficiálnost;   Veřejnost;   Připravenost;   Emotivnost ;   Vhodnost;   Kultivovanost;   Působivost;   Slavnostnost.   Jasnost;   Zřetelnost;   Hlasitost;   Srozumitelnost;   Plynulost;   Souvislost;   Gramatická správnost;   Správná výslovnost.

37 ŘEČNICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Spisovný jazyk;   Vhodné oslovení;   Expresivní výrazy;   Řečnické otázky;   Obrazná pojmenování.  Vážení spoluobčané,  V 1. a 2. osobě mn. č.;  …žijeme ve zkaženém mravním prostředí;  Proč bychom se opět nemohli stát křižovatkou Evropy?  Názorová propast.

38 ŘEČNICKÝ STYL JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:   Opakování slov;   Citáty a jejich parafráze;   Rčení, přísloví;   Zvukové prostředky;   Neverbální prostředky.  …lidské utrpení, utrpení ze smrti;  Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila!  Koho chleba jíš…;  důraz, melodie, pauzy, tempo řeči;  gesta, mimika, pohyby těla.

39 ŘEČNICKÝ STYL SLOHOVÉ ÚTVARY:   Projev;   Proslov;   Soudní řeč;   Duchovní řeč;   Přednáška.

40 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 1: Přiřaďte k dané charakteristice správný funkční styl.   Využívá neverbální prostředky.   Líčí pocity autora z podzimní přírody.   Využívá se v úředních písemnostech.   Sděluje nové aktuální poznatky z výzkumu.  ŘEČNICKÝ;  UMĚLECKÝ;  ADMINISTRATIVNÍ;  ODBORNÝ.

41   Objevuje se v tisku a v jiných médiích.   Slouží k dorozumívání mezi členy rodiny.  PUBLICISTICKÝ;  PROSTĚ SDĚLOVACÍ.

42 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 2: Přiřaďte k situaci vhodný funkční styl.   Blahopřát k svátku;   Získat zaměstnání;   Poučit o holocaustu;   Podat daňové přiznání;   Zhodnotit nový film;   Uvařit správně rizoto;   Promluvit u příležitosti 60. výročí školy;   Prožít napětí.  PROSTĚ SDĚLOVACÍ;  ADMINISTRATIVNÍ;  ODBORNÝ;  ADMINISTRATIVNÍ;  PUBLICISTICKÝ;  ODBORNÝ;  ŘEČNICKÝ;  UMĚLECKÝ.

43 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 3: Přiřaďte k jazykovým prostředkům správný funkční styl   Termíny;   Obrazná pojmenování;   Expresivní výrazy;   Řečnické otázky;   Zkratky;   Hovorové výrazy;   Automatizované výrazy.  ODBORNÝ;  UMĚLECKÝ;  PROSTĚ SDĚLOVACÍ;  ŘEČNICKÝ;  ADMINISTRATIVNÍ;  PROSTĚ SDĚLOVACÍ;  PUBLICISTICKÝ.

44 FUNKČNÍ STYLY CVIČENÍ 4: Přiřaďte ke slohovému útvaru správný funkční styl.   Žádost o příspěvek na dopravu;   Dopis spolužačce;   Návod k obsluze myčky;   Novoroční projev;   Článek o stavu EU;   Charakteristika románového hrdiny.  ADMINISTRATIVNÍ;  PROSTĚ SDĚLOVACÍ;  ODBORNÝ;  ŘEČNICKÝ;  PUBLICISTICKÝ;  UMĚLECKÝ.

45 Použitá literatura   MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902-5715-1.   DOBEŠOVÁ, Věra a Vladimíra FIALOVÁ. Průvodce českým jazykem, aneb, Co byste měli znát ze základní školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2005. Co byste měli znát ze základní školy. ISBN 978-80-7358-019-3.   BARONE, Hana. Cvičebnice českého jazyka, aneb, Co byste měli znát ze základní školy: nejen k přijímacím zkouškám na SŠ. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2007, 248 s. Průvodce (Didaktis). ISBN 978-807-3580-841.

46 Použitá literatura   MARTINKOVÁ, Věra. Český jazyk 2: alternativní učebnice pro 2. ročník středních škol. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1992, 191 s. ISBN 80-855-7302-4.   HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN 978-807-2387-809.


Stáhnout ppt "FUNKČNÍ STYLY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google