Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 NNO a sociální podnikání v Jihomoravském kraji Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje - Společně dáváme smysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 NNO a sociální podnikání v Jihomoravském kraji Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje - Společně dáváme smysl."— Transkript prezentace:

1 1 NNO a sociální podnikání v Jihomoravském kraji Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje - Společně dáváme smysl

2 2 Co je sociální podnikání? Zdroj: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/  jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí  hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním  zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku  pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu  Překážky: neexistující zákony o sociálním podnikání a veřejné prospěšnosti!

3 3 Co je veřejná prospěšnost? Statut veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností přispívají k veřejnému blahu a mají proto možnost ucházet se o podporu z veřejných zdrojů i požívat určitých výhod (typicky daňových úlev). V právním řádu České republiky doposud není vymezen pojem veřejné prospěšnosti nebo právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti, resp. právnické osoby poskytující veřejně prospěšné služby a konající veřejně prospěšné činnosti. Tento nedostatek je nesystémově a bez opory v právním řádu nahrazován výkladem, podle něhož jsou za tyto právnické osoby považovány nestátní neziskové organizace na základě svých právních forem. Pozn.: zákon byl schválen Poslaneckou sněmovnou 13.8.2013. V Senátu na jednání v září neprošel.

4 4 Mohou sociálně podnikat NNO? Právní poradkyně ANNO JmK připravila pro členy ANNO rozbor možností sociálního podnikání pro NNO podle jejich právní formy: Spolky - § 217 NOZ Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

5 5 Mohou sociálně podnikat NNO? Nadace - § 306 a § 307 NOZ Zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, i dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak. Zakazuje se založit nadaci sloužící výlučně výdělečným cílům. Plní-li nadace zakázaný účel, soud ji i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu; nadace však podnikat nesmí, pokud to zakladatel v nadační listině vyloučil. Za stejných podmínek může nadace převzít vedení obchodní společnosti. Nadace nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Nadační fondy - § 394 Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. Podnikání nemůže být jejich hlavní činnosti. Mohou ale podnikat v rámci „vedlejší činnosti“, kdy jejich režim je v tomto ohledu dokonce volnější než u nadací. Podnikání musí být vždy prostředkem k dosažení účelu nadačního fondu, nikoliv samotným účelem. Nemůže tedy docházet k nějakému přerozdělování zisku z podnikání, ale ten musí být použit v rámci účelu, pro který byl nadační fond založen.

6 6 Mohou sociálně podnikat NNO? Ústavy - § 402, § 403 Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Může tedy podnikat v rámci své „vedlejší činnosti“. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. Obecně prospěšné společnosti - § 17 zák. č. 248/1995 Sb. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost může vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob (např. založit s. r. o.)

7 7 Informativní semináře pro NNO v JmK Bc. Lenka Šebelová, P3 - People Planet Profit, o.p.s.: Seminář pro členy Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, duben 2013  První informace o sociálním podnikání  Účastníci semináře obdrželi publikace „Jak založit sociální podnik“ a „Příklady dobré praxe“ Možnosti sociálního podnikání byly předmětem diskuze účastníků semináře o účetnictví NNO 19.11.2014.

8 8 Informativní semináře pro NNO v JmK seminář ANNO JmK 3.března 2014: Operační program Zaměstnanost 2014-2020  Prioritní osa 1:Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly  Prioritní osa 2:Sociální začleňování a boj s chudobou  Prioritní osa 3:Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  Prioritní osa 4:Efektivní veřejná správa  Prioritní osa 5:Technická pomoc V pracovní skupině připravující OP pracovala členka výboru ANNO JmK Ing.Jitka Bednářová. Z programu bude možno čerpat dotace na „měkké“ projekty. Výzvy se očekávají v 2.čtvrtletí 2015.

9 9 Tentýž seminář 3.března 2014 Integrovaný regionální operační program, návrh na léta 2014-2020: Investiční priorita 9c prioritní osy 2: Podpora sociálních podniků  Tvorba a realizace podnikatelských záměrů, příprava a provoz sociálního podniku  Podpora vzniku, rozšiřování a inovace zázemí sociálních podniků  Investiční aktivity vedoucí ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování  Investiční aktivity podporující orientaci sociálních podniků na lokální potřeby a zdroje Na přípravě IROPu se podílel předseda výboru ANNO JmK Jaromír Hron. Z IROPu bude možno čerpat finance i na drobné investice. První výzvy se očekávají v 3.čtvrtletí 2015.

10 10 Spolupráce s regionální samosprávou Seminář 24.2.2014 Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Nové možnosti v programech evropských fondů v období 2014-2020. Pořadatelé:  Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace  Národní síť Místních akčních skupin ČR Výhoda spolupráce NNO s MAS v určitém regionu je v jeho znalosti obou partnerů

11 11 Zkušenosti odjinud Konference „Podnikáme jinak“, Praha 5/2014

12 12 Zkušenosti z Irska Projekty vznikající zdola mají u regionálních politiků větší vážnost a úctu než v ČR. Projekt Walkways mající podtext „creating pathways to employment“ vznikl z podnětu rodičů zdravotně postižených dětí. Takto se nám organizace představila: Our Mission WALK is a progressive organisation where people who have intellectual disabilities are supported to live self determined lives within socially inclusive communities Překlad: Naše poslání WALK je pokroková organizace, kde lidé s mentálním postižením mají podporu žít samostatně v sociálně inkluzivní komunitě.

13 13 Takto vypadá zdevastovaný objekt, který firma Walk dostane od místní samosprávy na dvacet let za symbolickou cenu, a chce zde, v nejchudší části města, vybudovat víceúčelové centrum a zaměstnat zde další postižené mladé lidi: Mladí lidé dostávají veřejné zakázky jako je např. předpěstovávání veřejné zeleně

14 14 Zkušenost ze Švýcarska Aktivní účast ANNO JmK na workshopu Pořadatel: Kunštát Pro Futuro, o.p.s., spolu se švýcarským partnerem panem Cyprianem Eggenschwilerem Zkušenosti obou partnerů se zaměstnáváním lidí s mentálním postižením

15 15 Děkuji za pozornost. Kontakt: RNDr. Bronislava Milinková E-mail: milsoft@seznam.cz +420 777 848 015  2/2015


Stáhnout ppt "1 NNO a sociální podnikání v Jihomoravském kraji Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje - Společně dáváme smysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google