Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Alice Grohmanová Mgr. Olga Kracíková, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Alice Grohmanová Mgr. Olga Kracíková, DiS."— Transkript prezentace:

1 Bc. Alice Grohmanová Mgr. Olga Kracíková, DiS.
Oblastní charita Jičín Centrum SASanka Vrchlického 824, Jičín Poskytujeme sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi Činnosti v rámci pověření k SPOD

2 Projekt Česko-slovenská výměna zkušeností
Odborná stáž sociálních pracovníků obcí a nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a služeb pro rodiny s dětmi Stáž v zařízeních: 1) Detský domov Centrum Srdiečko Banská Bystrica ) Spoločnosť priateľov detí z dětských domovov Úsmev ako dar, Banská Bystrica Datum a čas konání: – v rozsahu 24 hodin Projekt Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí CZ.1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

3 Detský domov Centrum Srdiečko Banská Bystrica Termín: 21. 5
Detský domov Centrum Srdiečko Banská Bystrica Termín: Rozsah: 8 hodin Průběh: - formou besedy rozdělené do tematických částí - jednotlivé části vedla jiná pracovnice část: PhDr. Adriana Hrežďovičová, ředitelka DD – teoretické představení DD, cílová skupina, organizační struktura, legislativní východiska, činnost DD…aj část: vychovatelka – seznámení s denními aktivitami, režimem dne, pravidelnými akcemi pro děti, vedením dokumentace … aj část: sociální pracovnice – kazuistiky dětí, jejich životní příběhy část: prohlídka celé budovy, doplněná informacemi o dětech, režimu dne, popisu co se kde v budově nachází Adresa: Wolkerova ul. č. 26, Banská Bystrica Typ zařízení: nestátní zařízení rodinného typu Zřizovatel: občanské sdružení Signal Ohrozenia, vznik 2002 Legislativa: akreditace pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately do 2014 Zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4 Poslání DD, cílová skupina, kapacita, tým pracovníků
Poslání: Centrum Srdiečko poskytuje péči a sociálně-právní ochranu dětem z různých regionů SK Cílová skupina: - děti do 18 let (v DD bydlí děti od 6 let věku do dospělosti - dle zákona musí být mladší děti umístěny v profesionálních rodinách). - do DD se dostávají na základě soudního rozhodnutí o předběžném opatření, nebo o nařízení ústavní výchovy Kapacita: - 20 dětí - v květnu 2013 bylo obsazeno 19 míst - 6 dětí bylo v květnu 2013 umístěno po dvojicích v profesionálních rodinách, 12 dětí bydlelo v domově a u jednoho chlapce se v 1.pol. roku řešil návrat do původní rodiny. Tým pracovníků: psycholog, soc. pracovník, vychovatelky, speciální pedagog V praxi: ředitelka DD(zároveň 1/3 úvazku jako psycholog), 1 soc.pracovnice, 4 vychovatelky (jedna z nich je zároveň speciální pedagog), ekonom

5 Centrum Srdiečko

6 Činnosti Výchovná činnost Sociální práce Kontakt s biologickou rodinou
Od 2013 společná výchovná činnost, jedna výchovná skupina V odpoledních hodinách cca 1,5hod Např. arteterapie, společný výtvarná činnost, rozvoj sociálních dovedností, návštěvy kulturních akcí, výlety, setkávání, účast na chodu „domácnosti“, zvelebování vesnického domku Od 17let plán osamostatňování, výbava Cílem : maximální začlenění do běžného života, důraz na samostatnost, přiblížení k běžné rodině Sociální práce Sociální pracovník zajišťuje veškerý kontakt dítěte s rodinou, lékaři, školou apod., vede jeho dokumentaci. Systém vycházek, odměn a trestů, vedení k přijetí odpovědnosti za své jednání Plán osamostatňování Děti se závažnějšími poruchami chování Kasuistiky Kontakt s biologickou rodinou

7 Náhradní péče na Slovensku
90 státních DD, 17 nestátních DD - polovina je církevních. Jiné financování státní x nestátní V zařízení příspěvky od státu pokryjí asi 75% nákladů, zbytek sponzoři. Smlouva se státem na určitý počet dětí = příspěvek. Pokud nenaplní zakázku státu, příspěvek se v přepočtu vrací. Dle akreditace kapacita 20 dětí, letos smlouva na umístění 19 dětí. Rozmísťování dětí v kompetenci centra v Žilině, na základě soudního rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy, popř. na základě předběžného opatření, a to jmenovitě, do kterého zařízení. Způsoby sponzorování - finanční dary, materiální dary nebo poukázáním sumy do výše % zaplacené daně z příjmů fyzické osoby podle zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov . V roce 2000 transformace dětských domovů. přestěhování domovů do rodinných domů. snížení počet dětí ve skupině, změny ve výchovných postupech V koncepci náhradní péče je nyní cílem, aby děti do 6roků nebyly v ústavní výchově, od roku 2015 by se to mělo týkat dětí do 10let.

8 Náhradní péče na Slovensku
Formy náhradního rodičovství : osvojení, pěstounská péče, pohotovostní rodiny, které zajišťují akutní péči na přechodnou dobu a profesionální rodiny. Profesionálním rodičem mohou být manželé nebo jednotlivec. Jednotlivec může přijmout do péče až 3 děti, manželský pár 6 dětí. Dětem je poskytována péče v domově rodiny profesionálního rodiče, nebo v bytě či domě, který je majetkem DD. Děti do nich umístěné jsou zahrnuty v kapacitě DD, některé aktivity mají společné s ostatními dětmi. DD slouží profesionálním rodičům jako základna, poradenské místo. O tom, které dítě bude do rodiny umístěno, rozhoduje ředitel DD. Profesionální rodič je v pracovněprávním vztahu s DD, poskytuje péči po 24hod denně, pobírá plat za 40hod týdně. Nejasná je situace kolem pracovní neschopnosti. Pěstouni pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příspěvky pěstounům upravuje speciální zákon 627/2005Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieta. Pro všechny formy náhradní rodinné péče procházejí žadatelé přípravami, psychotesty. Přípravy zajišťují úřad práce nebo pověřené organizace. Např. organizace Úsmev ako dar zájemcům nabízí ucelený vzdělávací program PRIDE, zaměřený speciálně na děti, žijící mimo vlastní rodinu.

9 Přínos stáže – poznatky a postřehy
Rozdíly v ČR a SR Standardy kvality soc.služeb: v SR není povinnost mít zpracované standardy kvality Profesionální rodič: v ČR není; v SR je profi-rodič profesí, jsou uzavírány pracovní smlouvy, doplňuje „nabídku“ náhradních forem Děti do 6 let v DD: v SR dle zákona musí být všechny děti mladší 6 let umístěny mimo ústavní zařízení Příklady dobré praxe DD v městské zástavbě - jeden z nejpodstatnějších postřehů z v tomto ohledu podařené transformace. Pořízení domku na venkově Aktuální projekty Centra Srdiečko (Podpora obnovy rodinného prostredia, Program Rozvoj životních a sociálních zručností, Modrý telefon, Preventivní program – ochrana proti domácímu násilí, zneužívání) Aktivní přístup organizace k naplnění podmínek a cílů stáže Jednání v zájmu klienta (velké nasazení, spolupráce, otevřené srdce…) Náměty Možnost dlouhodobější stáže včetně přímého kontaktu s klienty Na stáži jsme neotevřeli téma kontroly kvality služeb

10 Spoločnosť priateľov detí z dětských domovov Úsmev ako dar, Banská Bystrica
Termín: – Rozsah: 16 hodin (8 hodin denně) Průběh: 1. den – Úsmev ako dar v Banské Bystrici - formou besedy seznámení se službou a prohlídka prostor 2. den – Centrum DORKA ve Zvoleně - povídání s pracovnicemi o službě a režimu v azylovém domě, prohlídka prostor - pověřenou osobou k vedení stáže byla Bc. Beáta Šnapková

11 Úsmev ako dar „…aby každé dieťa malo rodinu …“
Nejstarší a největší nezisková organizace na Slovensku – vznik r.1982 Poskytuje podporu a pomoc dětem z dětských domovů, mladým dospělým odcházejicím z DD, náhradním rodinám a rodinám v krizi Centrální sídlo organizace je v Bratislavě, po celém Slovensku je dalších 7 poboček – Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Ružomberok, Prievidza, Košice. Každá pobočka má svá specifika v rozsahu poskytovaných služeb – v Banské Bystrici poskytují především služby mladým dospělým z DD a rodinám v ohrožení. Většina klientů jsou Romové. Nejčastěji poskytované služby v BB: pomoc při sepisování žádostí a dokumentů, řešení dluhů a exekucí, vyjednávání splátkového kalendáře, sestavování rozpočtu rodiny, nácviky dovedností (telefonování, komunikace, příprava na výběrové řízení…) aj. Personální zajištění: - v pobočce v BB pracují 2 pracovnice (t.č.1 na mateřské dovolené) - předsedkyní pobočky je Bc.Beáta Šnapková – pobočka funguje od počátku pod jejím vedením - zákl.přístup pracovnic je „sme priatelia klientov“ = respektování specifik romské mentality - s pobočkou spolupracuje cca 41 dobrovolníků (odvedou cca 90% práce) Prostorové a materiální zajištění: kancelář, sklad, 1 místnost pro klienty, 1 toaleta (pro klienty i personál) - prostory v přízemí několikapatrové budovy (potřeba topit i v létě)

12 Úsmev ako dar Legislativní východiska: Zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Financování: celá organizace má jedno IČO, každá pobočka si provoz financuje sama - zdroje financování: dotace, peníze získané z veřejných sbírek, sponzoři - pobočka v BB je podporována Krajským úřadem ve výši 100E na 1 pracovníka/měsíc Osvětová činnost: prezentace služeb pro širokou veřejnost mnoha způsoby - NAJMILŠÍ KONCERT ROKA: pořádáno od r.1990, celoslovenská přehlídka uměleckých vystoupení dětí z DD a náhradních rodin spolu s profesionálními umělci - 1 DEŇ ÚSMEVU: veřejná sbírka trvající 1 týden + prezentace organizace veřejnosti - VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT ÚSMEV AKO DAR: nejstarší benefiční koncert na Slovensku, každý rok se účastní cca 900 dětí z DD na Slovensku a známí umělci ze Slovenska i Čech. - PF-KA, KTORÁ POMÁHÁ: 3000 dětí z DD každý rok před vánoci kreslí obrázky na téma „Kouzlo vánoc“ – firmy z celého SK si vyberou firemní PF-ku, za ní pošlou finanční odměnu dítěti-autorovi na vkladní knížku. - semináře, konference pro laickou i odbornou veřejnost po celý rok

13 Přínos stáže – poznatky a postřehy
Horší finanční a materiální zázemí a podmínky pro práci Služby se daří udržet a poskytovat jen díky velké pomoci dobrovolníků (na Slovensku je mnohem více rozšířeno dobrovolnictví) Na Slovensku jsme pozorovaly větší chudobu a rozdíly mezi bohatými a chudými, problémy, které klienti řeší, jsou více „existenční“ Velké nasazení pracovníků v sociálních službách (entusiasmus, chuť a nadšení pro práci i po několika letech, velké nasazení, které někdy překračuje hranice soukromého života) Velmi dobrá síť návazných služeb v Banské Bystrici (patří k těm nejlepším na Slovensku) - noclehárna pro bezdomovce, ubytovna Pristav-celodenní pobyt, ubytovna Kotva- ubytování + sociální poradenství (4 kategorie), sociální byty, dům na půli cesty Tymián, Dom sv.Alžběty – charitní útulek pro bezdomovce a rodiny s dětmi) - zařízení tvoří propojený systém - síť služeb se v různých městech Slovenska velmi liší (např. Zvolen)

14 Dorka Zvolen Ubytovací zařízení – od března 2013
Dílem Společnosti Úsmev ako dar ve spolupráci s Nadací Dedo Pro banskobystrický kraj Cílová skupina Rodiny s dětmi Mladí dospělí po opuštění ústavní péče Kapacita: 2 rodiny a 10 odchovanců Plánuje se: Sociální poradenství pro občany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci Vzdělávací akce Přestěhování pobočky Úsmevu z BB Vize …. chráněná dílna

15 Dorka Zvolen Budova v dlouhodobém nájmu
Rekonstrukce zajišťovali sami – sponzorsky a svépomocí V době stáže kapacita téměř využita, klienti z BB pobočky Úsmevu Zájem převyšuje kapacitu Podmínky přijetí: podaná žádost, cílová skupina, pořadí Smlouva na 1 měsíc, max. 3 roky Nájem v max. výši 30% z příjmů, min. 35Eur Provozní řád: pracovní terapie, čas věnovaný dětem, vzájemná úcta a respekt, zásady slušného chování, zákaz rušení nočního klidu Porušení provozního řádu: napomenutí – pokárání – vyloučení Poskytováno: sociální poradenství, doprovody, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, hledání zaměstnání, jiného bydlení, poradenství výchovné a v oblasti péče o dítě Cílem: zajistit ubytování, osvojení si pracovních návyků, komunikačních dovedností, dovednosti péče o dítě, domácnost a zdraví, vyřizování běžných záležitostí

16 Přínos stáže – poznatky a postřehy
Dorka Aktivní zapojení klientů do chodu zařízení s dvojím efektem – pro klienta terapeutický, pro zařízení zvýšená soběstačnost Velký podíl sponzoringu Velké osobní nasazení pracovníků Úsmev ako dar Individuální přístup pracovníků s velkým zřetelem na přijetí a respektování klienta, jeho potřeba a limitů Kolegiální vztahy mezi organizacemi a institucemi ….organizace sama nic nezmůže bez spolupráce s ostatními, bez funkční sítě návazných služeb a podpory spřízněných osob…..

17 Dorka


Stáhnout ppt "Bc. Alice Grohmanová Mgr. Olga Kracíková, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google