Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?"— Transkript prezentace:

1 10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
1) autoři NZ se za očité svědky označují Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. 2. list Petrův 1, 16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Skutky 2, 32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet." Skutky 4, 18-20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
2) byla prokázána historická přesnost NZ V knize „Skutky apoštolů“, kapitolách 13-28, se vyskytuje aspoň 84 historicky přesných detailů. Colin Hemer projděme například prvních deset: N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detail 01: Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagógách. Skutky 13, 4-5 historicky přesná zmínka o námořní trase Seleukie – Salamina N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detail 02: Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfylii. Skutky 13, 13 historicky přesná zmínka o námořní trase Páfus – Perge N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detaily 03, 04: Pohané i židé se svými představiteli se chystali apoštoly ztýrat a ukamenovat. Ti se o tom dověděli a uprchli do lykaonských měst Lystry a Derbe i okolí. Skutky 14, 5-6 historicky přesná identifikace lykaonských měst nezvyklé, ale správné skloňování města Lystra: Lystra  Lystry … řecky „Lystran“ N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detaily 05, 06: V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v Boží pomoc,  řekl mocným hlasem: "Postav se zpříma na nohy!" A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděly, co Pavel učinil, provolávaly lykaonsky: „To k nám sestoupili bohové v lidské podobě!“ Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Skutky 14, 8-12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
správný jazyk, kterým se mluví v Lystře - lykaonština jména bohů Zeus a Hermes v té správné souvislosti N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detail 07: Pak prošli Pisidií, dostali se do Pamfylie a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Attalie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěřeni Boží milosti vyšli. Skutky 14, 24-26 historicky přesná zmínka o přístavu Attalia, který by v té době použili pro zpáteční cestu N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detail 08: Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Skutky 15, 40 — 16,1 správné pořadí nejprve Derbe, a pak Lystra při příchodu z Kilikie. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detail 09: Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady. Skutky 16, 7-8 správné tvar jména města Troas N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Skutky apoštolů“ – detail 10:  Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!„ Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samothráké a druhého dne do makedonské Neapole. Skutky 16, 9-11 Samothráké je skutečně přístav na cestě N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Lukášovo evangelium“, jehož autorem je tentýž historicky fundovaný Lukáš, se také těší historické přesnosti zmiňme jen tři drobnosti N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Lukášovo evangelium“ – detail 01: rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile; Lukáš 1, 3 Lukáš zdůrazňuje, že se jedná o evangelium sestavené na základě výpovědí očitých svědků N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Lukášovo evangelium“ – detail 02: V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů". Lukáš 3, 1-3 Lukáš jmenuje řadu historicky ověřených osob (archeologie, mimokřesťanští autoři) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
rozhodně to nezní jako vymyšlený příběh – Lukáš zasazuje své dílo do širších historických souvislostí N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Lukášovo evangelium“ – detail 03: Luke 22:44  Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Lukáš 22, 44 Ježíš prožíval hematohydrózu – vzácný jev způsobený stresem, kdy malé krevní žilky praskají a umožňují, aby se krev smísila s potem. Tento jev před 2000 lety nebyl znám, Lukáš jej pouze věrně zaznamenal N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
V knize „Janovo Evangelium“ se vyskytuje aspoň 59 přesných detailů potvrzujících jeho historičnost. Craig Blomberg projděme například prvních deset: N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 01: Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno.„ Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Jan 2, 1-6 archeologie potvrzuje používání kamenných nádob na vodu v novozákonní době N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 02: Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu Jan 2, 7-11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
není pravděpodobné, že si Jan tento příběh vymyslel, protože první křesťané měli tendenci k askezi N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 03: opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Jan 4, 3-6 archeologie potvrzuje správné místo Jákobovy studny N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 04: Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi pít!" - Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. - Samařská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samařany nestýkají. Jan 4, 7-9 Josephus (Židovská válka 2.232) potvrzuje, že mezi židy a Samařany bylo v té době nepřátelství N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 05: Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte." Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije." Jan 4, 47-51 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
v řečtině slova „přišel“, „pojď“, „byl na cestě“ mají význam „sestoupil dolů“, což je správná topografie Galileje – směrem z Kány do Kafarnaum dochází k výraznému poklesu terénu N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 06: Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Jan 5, 1 V řečtině „se vydal“ je ve významu „vystoupil vzhůru“, což opět popisuje správně topografii terénu N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 07: V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. Jan 5, 2 archeologie přesně potvrdila existenci i polohu pěti sloupořadí ( ) protože sloupořadí nebyla obnovena a v roce 70 n.l. byla ve válce zničena, jedná se o svědectví očitého svědka navíc čteme, že v Jeruzalémě je rybník a sloupořadí – tj. Jan napsal své evangelium před rokem 70 n.l. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 08: "Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé. Je však jiný, který o mě svědčí, a já vím, že svědectví, které o mě vydává, je pravé. Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Jan 5, 31-33 tak sebekritická slova Ježíše o sobě samém (že jeho vlastní svědectví není pravé) by pravděpodobně nikdo nenapsal, kdyby si příběh vymýšlel – byla zapsána, protože se jedná o záznam toho, co Ježíš skutečně řekl N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

31 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 09: Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!" Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám. Jan 6, 14-15 snaha provolat Ježíše králem vystihuje nacionalistické tendence v době novozákonního Izraele N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
„Janovo evangelium“ – detail 10: Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Jan 6, 16-18 Náhlé větrné bouře jsou pro Galilejské jezero běžné. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

33 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
zkrátka a dobře, spisy Nového zákona byly psány jako historické dokumenty N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

34 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
3) NZ zmiňuje aspoň 30 historicky potvrzených osob (archeologie, mimokřesťanské prameny) například: místodržitel Pilát uvádí jej Josephus (Židovské starožitnosti, Válka židovská) je označen za prefekta (= guvernéra) Judska na nápisu objeveném v Cezareji roku 1961 jiný příklad: velekněz Kaifáš uvádí jej Josephus r byly nalezeny jeho kosti N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

35 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
4) očitá svědectví pocházejí z navzájem nezávislých zdrojů NZ není dílem jednoho autora, ale kolekcí nezávisle napsaných spisů – spíše knihovnou než knihou I když někteří z autorů vycházeli ze společných zdrojů, každý z nich připojil detaily, které mohl znát jen očitý svědek N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

36 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Jejich záznamy popisují tytéž události, ale obsahují divergentní detaily = detaily, které lze jen obtížně sladit dohromady jeden editor by divergentní detaily vyloučil; jejich přítomnost znamená, že se jedná o původní nezávislé originály, které byly pečlivě a nezměněně předávány do současnosti spisy NZ neladí v drobných detailech, ale v hrubých rysech potvrzují a dosvědčují základní příběh a poselství Ježíše N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

37 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
5) Není NZ historickou fikcí? (= historické detaily jsou přesně, zázraky jsou vymyšlené) problémem je, že i autoři nekřesťané potvrzují tutéž linii příběhu jako NZ – proč o těch událostech mluví všichni, jako by se skutečně staly? nelze dobře vysvětlit, proč autoři NZ vytrpěli pronásledování, mučení a smrt – proč by to dělali, kdyby se jednalo o fikci? N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

38 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
pisatelé fikce obyčejně neuvádějí jména tolika skutečných osob (a ještě tak vlivných osob, které mohly popřít příběh, důvěryhodnost autorů, apod.) jak se mohlo domluvit devět autorů v průběhu 20 – 50 let na dosti velkém území? To by vyžadovalo dosti velké spiknutí, které je větší fikcí než „domněnka o fikci NZ“  N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist


Stáhnout ppt "10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?"

Podobné prezentace


Reklamy Google