Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?"— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   1) autoři NZ se za očité svědky označují   Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. 2. list Petrův 1, 16

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Skutky 2, 32

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet." Skutky 4, 18-20

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   2) byla prokázána historická přesnost NZ   V knize „Skutky apoštolů“, kapitolách 13- 28, se vyskytuje aspoň 84 historicky přesných detailů. Colin Hemer   projděme například prvních deset:

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detail 01:   Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagógách. Skutky 13, 4-5   historicky přesná zmínka o námořní trase Seleukie – Salamina

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detail 02:   Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfylii. Skutky 13, 13   historicky přesná zmínka o námořní trase Páfus – Perge

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detaily 03, 04:   Pohané i židé se svými představiteli se chystali apoštoly ztýrat a ukamenovat. Ti se o tom dověděli a uprchli do lykaonských měst Lystry a Derbe i okolí. Skutky 14, 5-6   historicky přesná identifikace lykaonských měst   nezvyklé, ale správné skloňování města Lystra: Lystra  Lystry … řecky „Lystran“

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detaily 05, 06:   V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: "Postav se zpříma na nohy!" A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděly, co Pavel učinil, provolávaly lykaonsky: „To k nám sestoupili bohové v lidské podobě!“ Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Skutky 14, 8-12

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   správný jazyk, kterým se mluví v Lystře - lykaonština   jména bohů Zeus a Hermes v té správné souvislosti

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detail 07:   Pak prošli Pisidií, dostali se do Pamfylie a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Attalie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěřeni Boží milosti vyšli. Skutky 14, 24-26   historicky přesná zmínka o přístavu Attalia, který by v té době použili pro zpáteční cestu

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detail 08:   Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Skutky 15, 40 — 16,1   správné pořadí nejprve Derbe, a pak Lystra při příchodu z Kilikie.

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detail 09:   Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil.Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady. Skutky 16, 7-8   správné tvar jména města Troas

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Skutky apoštolů“ – detail 10:   Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!„ Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samothráké a druhého dne do makedonské Neapole. Skutky 16, 9-11   Samothráké je skutečně přístav na cestě

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Lukášovo evangelium“, jehož autorem je tentýž historicky fundovaný Lukáš, se také těší historické přesnosti   zmiňme jen tři drobnosti

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Lukášovo evangelium“ – detail 01:   rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile; Lukáš 1, 3   Lukáš zdůrazňuje, že se jedná o evangelium sestavené na základě výpovědí očitých svědků

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Lukášovo evangelium“ – detail 02:   V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů". Lukáš 3, 1-3   Lukáš jmenuje řadu historicky ověřených osob (archeologie, mimokřesťanští autoři)

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   rozhodně to nezní jako vymyšlený příběh – Lukáš zasazuje své dílo do širších historických souvislostí

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Lukášovo evangelium“ – detail 03:   Luke 22:44 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Lukáš 22, 44   Ježíš prožíval hematohydrózu – vzácný jev způsobený stresem, kdy malé krevní žilky praskají a umožňují, aby se krev smísila s potem. Tento jev před 2000 lety nebyl znám, Lukáš jej pouze věrně zaznamenal

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   V knize „Janovo Evangelium“ se vyskytuje aspoň 59 přesných detailů potvrzujících jeho historičnost. Craig Blomberg   projděme například prvních deset:

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 01:   Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno.„ Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Jan 2, 1-6   archeologie potvrzuje používání kamenných nádob na vodu v novozákonní době

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 02:   Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Jan 2, 7-11

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   není pravděpodobné, že si Jan tento příběh vymyslel, protože první křesťané měli tendenci k askezi

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 03:   opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Jan 4, 3-6   archeologie potvrzuje správné místo Jákobovy studny

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 04:   Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi pít!" - Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. - Samařská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samařany nestýkají. Jan 4, 7-9   Josephus (Židovská válka 2.232) potvrzuje, že mezi židy a Samařany bylo v té době nepřátelství

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 05:   Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte." Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije."   Jan 4, 47-51

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   v řečtině slova „přišel“, „pojď“, „byl na cestě“ mají význam „sestoupil dolů“, což je správná topografie Galileje – směrem z Kány do Kafarnaum dochází k výraznému poklesu terénu

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 06:   Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Jan 5, 1   V řečtině „se vydal“ je ve významu „vystoupil vzhůru“, což opět popisuje správně topografii terénu

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 07:   V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. Jan 5, 2   archeologie přesně potvrdila existenci i polohu pěti sloupořadí (1918 - 1938)   protože sloupořadí nebyla obnovena a v roce 70 n.l. byla ve válce zničena, jedná se o svědectví očitého svědka   navíc čteme, že v Jeruzalémě je rybník a sloupořadí – tj. Jan napsal své evangelium před rokem 70 n.l.

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 08:   "Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé. Je však jiný, který o mě svědčí, a já vím, že svědectví, které o mě vydává, je pravé. Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Jan 5, 31-33   tak sebekritická slova Ježíše o sobě samém (že jeho vlastní svědectví není pravé) by pravděpodobně nikdo nenapsal, kdyby si příběh vymýšlel – byla zapsána, protože se jedná o záznam toho, co Ježíš skutečně řekl

31 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 09:   Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!" Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám. Jan 6, 14-15   snaha provolat Ježíše králem vystihuje nacionalistické tendence v době novozákonního Izraele

32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „Janovo evangelium“ – detail 10:   Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Jan 6, 16-18   Náhlé větrné bouře jsou pro Galilejské jezero běžné.

33 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   zkrátka a dobře, spisy Nového zákona byly psány jako historické dokumenty

34 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   3) NZ zmiňuje aspoň 30 historicky potvrzených osob (archeologie, mimokřesťanské prameny)   například: místodržitel Pilát o o uvádí jej Josephus (Židovské starožitnosti, Válka židovská) o o je označen za prefekta (= guvernéra) Judska na nápisu objeveném v Cezareji roku 1961   jiný příklad: velekněz Kaifáš o o uvádí jej Josephus o o r. 1990 byly nalezeny jeho kosti

35 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   4) očitá svědectví pocházejí z navzájem nezávislých zdrojů   NZ není dílem jednoho autora, ale kolekcí nezávisle napsaných spisů – spíše knihovnou než knihou   I když někteří z autorů vycházeli ze společných zdrojů, každý z nich připojil detaily, které mohl znát jen očitý svědek

36 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Jejich záznamy popisují tytéž události, ale obsahují divergentní detaily = detaily, které lze jen obtížně sladit dohromady   jeden editor by divergentní detaily vyloučil; jejich přítomnost znamená, že se jedná o původní nezávislé originály, které byly pečlivě a nezměněně předávány do současnosti   spisy NZ neladí v drobných detailech, ale v hrubých rysech potvrzují a dosvědčují základní příběh a poselství Ježíše

37 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   5) Není NZ historickou fikcí? (= historické detaily jsou přesně, zázraky jsou vymyšlené)   problémem je, že i autoři nekřesťané potvrzují tutéž linii příběhu jako NZ – proč o těch událostech mluví všichni, jako by se skutečně staly?   nelze dobře vysvětlit, proč autoři NZ vytrpěli pronásledování, mučení a smrt – proč by to dělali, kdyby se jednalo o fikci?

38 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   pisatelé fikce obyčejně neuvádějí jména tolika skutečných osob (a ještě tak vlivných osob, které mohly popřít příběh, důvěryhodnost autorů, apod.)   jak se mohlo domluvit devět autorů v průběhu 20 – 50 let na dosti velkém území? To by vyžadovalo dosti velké spiknutí, které je větší fikcí než „domněnka o fikci NZ“


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 10. Obsahuje Nový Zákon svědectví očitých svědků?"

Podobné prezentace


Reklamy Google