Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další civilizace Vedle dvou hlavních civilizačních center, Egypta a Mezopotámie, existovaly další civilizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další civilizace Vedle dvou hlavních civilizačních center, Egypta a Mezopotámie, existovaly další civilizace."— Transkript prezentace:

1 Další civilizace Vedle dvou hlavních civilizačních center, Egypta a Mezopotámie, existovaly další civilizace

2 Čína Indie Chetitská říše Fénicie Palestina Peršané Kréta

3

4 Chetité Malá Asie- dnes Turecko 2.tisíciletí př.n.l.- ovládli Chetité
Indoevropský národ Vrchol moci- 14.stol.př.n.l. (král Šuppiluliumaš I.) Ve 13.st. bitva s Egyptem u Kadeše (faraon Ramesse II. Veliký) Obě strany si přisvojily vítězství Podepsána první známá mírová smlouva

5 Ramesse II.

6 Rozsah říše za Šuppiluilumaše

7 Klínové písmo Neznámý jazyk- rozluštil r.1916 český vědec Bedřich Hrozný

8 Peršané Perská říše- střídala se řada říší Dnešní Irán a Afgánistán
Dareios I. Ovládli velkou část tehdy známého světa Řecko-perské války- 5.stol.př.n.l.- prohráli 4. stol.př.n.l. poraženi Alexandrem Velikým Peršané

9

10 Foinikie Féničané- rozkvět na přelomu 2.a 1.tis.př.n.l.
Ne centralizovaný stát, ale jednotlivá města, kolonie v celém Středozemí (např. Kartágo) Mořeplavba, námořní obchod, vývoz dřeva a řemeslných výrobků Hláskové písmo, které se stalo základem řeckého i latinky (22 znaků)- přijato a upraveno Řeky v 8.st.př.K.

11

12

13

14 Kannán Historický název části Předního východu- dnes Sýrie, Libanon, Palestina, Izrael Tato oblast střídavě pod nadvládou Egypta a Mezopotámie

15

16 Judea a Izrael Izraelské kmeny
Odchod z Egypta asi ve 13.stol. př.n.l. (Mojžíš- prorok, zákonodárce, uznávaný i křesťany a muslimy) sjednoceny kolem r.1000 př.n.l. králem Davidem, hlavní město Jeruzalém

17 Mojžíš Narodil se v Egyptě židovským rodičům, rozkaz faraona zabít židovské novorozence, košík, řeka, nalezen a adoptován faraonovou dcerou, bůh mu rozkázal, aby vyvedl Židy z Egypta do zaslíbené země (Kannán)- exodus 10 morových ran, přechod přes Rudé moře, hora Sinaj- 10 přikázání a archa úmluvy, 40 let putování pustinou, dokud nevymřela generace, která se chtěla vrátit do Egypta, břeh Jordánu, Mojžíš nepřekročil, zemřel ve věku 120 let a do země zaslíbené se nedostal

18 Krev – veškerá voda v Egyptě se proměnila v krev.
Žáby – přemnožení žab. Komáři - (v Ekumenickém a Českém studijním překladu komáři, v Kralickém překladu štěnice, podle Koránu vši – přemnožení zmíněného obtížného hmyzu. Mouchy - přemnožení much. Mor – postižení stád Egypťanů dobytčím morem. Vředy – postižení Egypťanů a jejich stád vyrážkou. Krupobití – poničení úrody a pobití dobytka a lidí, kteří se neukryli, krupobitím Kobylky – přemnožení kobylek a poničení zbytku vegetace. Tma – neproniknutelná tma trvající tři dny, omezená však pouze na Egypťany Pobití prvorozených – zabití prvorozeného (resp. nejstaršího) potomka v každé rodině a prvorozených dobytčat v jedné noci

19

20

21 Šalamounův soud Syn Davida- král Šalamoun, proslulý svou moudrostí
Dal postavit Jeruzalémský chrám Po smrti Šalamouna se stát rozpadl na severní Izrael a jižní Judsko 6.stol.př.n.l. – babylonský král Nabukadnezar chrám rozbořil a deportoval Židy do tzv. babylonského zajetí

22

23

24 Později se vrátili a obnovili chrám Silný vliv kněží Autonomie
Římská nadvláda R.70 n.l. Římané potlačili židovské povstání a opět zbořili chrám Židé žili / žijí v různých částech světa v tzv. diaspoře (řec. diaspeiró=rozsévám, roztrušuji) Obnova izraelského státu v 1948 Ben Gurion čte deklaraci nezávislosti

25 Judaismus nejstarší monoteistické náboženství (= víra v jediného boha)
Židé -potomci Abrahama, kteří opustili Mezopotámii, se usadili v Kanaánu (dnešní Izraeli) asi před 3800 lety. Hlad ke však zahnal až do Egypta, úrodné obilné oblasti. Tam se izraelité postupně dostali do otrockého postavení, které trvalo 400 let. Židé věří v jediného Boha, jenž stvořil svět a Židy, jako svůj vyvolený národ, osvobodil z egyptského otroctví. Odchod Židů z Egypta se nazývá exodus.

26 Jedním z hlavních proroků judaismu je Mojžíš
Jedním z hlavních proroků judaismu je Mojžíš. Vysvobodil izraelitský lid z otroctví a vyvedl ho z Egypta. Na konci cesty, která vedla napříč Sinajskou pouští a trvala 40 let, čekala izraelský lid země jejich předků, Kanaán, země zaslíbená. Právě během tohoto putování dal Mojžíš Židům desky zákona, což byl posvátný dokument, jehož obsah je shrnut v desateru přikázání. Judaismus hlásá, že se jednou na Zemi objeví Mesiáš, jenž Židy shromáždí v zaslíbené zemi a znovu vybuduje Jeruzalémský chrám, v němž se nacházela Schrána smlouvy obsahující desky s Deseti přikázáními

27 exodus

28 Židovský bůh Jahve (jeho jméno se nesmí vyslovovat
Židovský bůh Jahve (jeho jméno se nesmí vyslovovat!), který je všemocný, vševědoucí, nepoznatelný a jen vyvoleným se zjevující, vyžaduje přísné plnění náboženských povinností a dodržování etických zásad, obsažených v Desateru božích přikázání, které Bůh předal Mojžíšovi (obr.) na hoře Sinaj (obr.)

29 Desatero 1. Já jsem Pán, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 4. Pomni, abys den sváteční světil. 5. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 6. Nezabiješ. 7. Nesesmilníš. 8. Nepokradeš. 9. Nepromluvíš křivého svědectví. 10. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.

30 Starý zákon Spolu s křesťanským Novým zákonem součást Bible
sbírka literárních památek sepsaných v 10. – 2. stol.př.n.l. Většina v hebrejštině, část v aramejštině, později překlad do řečtiny, latiny, egyptštiny, arménštiny, gruzínštiny a staroslověnštiny Autoři neznámí, příběhy vznikly mezi izraelskými kmeny a později se staly součástí židovského náboženství a ještě později křesťanství Obsahuje představy o vzniku světa a člověka, podrobný, ale historicky pochybný popis dějin izraelského národa na území Palestiny, písně, modlitby, moudrosti

31

32 Svitky od Mrtvého moře Nejstarší autentické starozákonní texty z období 2.stol.př.n.l.- 1.stol.n.l. Jejich objev- senzace: r.1947 sledoval beduínský pastýř zatoulanou ovci do jeskyně ve Wádí Kumrán ve severním břehu Mrtvého moře a objevil hliněné nádoby plné svitků z papyru a

33 kůže, popsané hebrejsky a aramejsky
V následujících letech další nálezy v 11 jeskyních Hebrejské písmo

34 Nejdůležitější část- Pět knih Mojžíšových- hebrejsky Tóra (=Zákon)
Srovnávacím studiem různých materiálů je možno nalézt ve Starém zákoně historické jádro a oddělit mýty a legendy Na základě judaismu vzniklo později křesťanství a islám Starý zákon hluboce ovlivnil duchovní vývoj lidstva a etické zásady, které obsahuje, jsou jedním ze základů naší kultury a civilizace

35 tóra

36 Kolébka evropské civilizace
Kréta Kolébka evropské civilizace

37 Mínojská kultura Její vznik i zánik zahaleny tajemstvím
středomořský ostrov, pravděpodobně opakovaně postižen přírodními katastrofami (zemětřesení, přílivová vlna) Kréťané- původ neznámý-podle DNA studie kostí (nález v jeskyni) přišli z Evropy (shody s evr.neolitickou populací) doba bronzová

38

39 krétská civilizace asi př.n.l (1200?) př.n.l. Několikrát postižena přírodními katastrofami a nájezdy Různé teorie o zániku kvetoucí civilizace Konec snad souvisí s výbuchem sopky na ostrově Théra- (dnes Santorini, 100 km od Kréty) jeden z největších vulkanických výbuchů v historii- pravděpodobně smrtící tsunami a spad počátek konce civilizace, následován invazí Mykéňanů.

40 Výstavné paláce- Knossos, Mallia, Faistos

41 Námořní velmoc Rozvinutá řemesla Pozoruhodné umění Zahraniční obchodu
Hadí bohyně

42

43

44

45

46 Do 20. století- jen mýty a legendy: pololegendární král Mínos, labyrint, Mínotauros, Théseus, Ariadna, Daidalos, rodiště boha Dia, zmínky v Homérovi Přelom: objev paláce Knóssos archeologem A.J. Evansem

47 mýty

48 písmo Z hieroglyfů se na Krétě vyvinulo lineární písmo A a lineární písmo B Lineární písmo A je dosud nedešifrováno Jazyk nerozluštěn

49


Stáhnout ppt "Další civilizace Vedle dvou hlavních civilizačních center, Egypta a Mezopotámie, existovaly další civilizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google